Άρθρο 09 – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014

Η περίπτ. ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου του άρθρου 2, διατηρείται σε ισχύ η απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με αριθμ. 3342/2/2005 (Β΄ 169) κατά το μέρος που ορίζει τον τύπο της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και τον κατάλογο των αποδεκτών για κοινοποίηση και εσωτερική διανομή. Μέχρι την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 διατηρείται σε ισχύ η απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 3342/3/2003 (Β΄ 1111).»