ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Έστω ότι υποψήφιος:

α) Έχει Τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό απολυτηρίου 18,5.

β) Έχει άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας

γ) Δεν έχει εμπειρία