Άρθρο 7 Ρυθμίσεις που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως προσετέθη με το άρθρο 20, παρ. 12γ του Ν.2738/99 (ΦΕΚ 180/Α) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, επίσης η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για περιοδική απασχόληση προσωπικού σχολείων εκπαιδευτηρίων και βρεφονηπιακών σταθμών του Δημοσίου και των λοιπών φορέων του άρθρου 14, παρ. 1 , πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού προσωπικού μπορεί να είναι ίση με την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου σχολείου ή εκπαιδευτηρίου ή βρεφονηπιακού σταθμού, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισης τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου».

2. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 1 (Χρόνος ανεργίας) της παρ.11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, αντικαθίσταται ως ακολούθως :

«Διακόσιες (200) μονάδες για τέσσερις μήνες ανεργίας και εβδομήντα πέντε (75) μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) μήνες».

3. Η διάταξη της περίπτωσης 4 (Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ), της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό σαράντα (40) και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας ΔΕ με τον αριθμό είκοσι (20). Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση».

4. Η διάταξη της περίπτωσης 5 (Ηλικία) της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται.

5. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 6 (Εμπειρία) της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Για τους πρώτους δώδεκα μήνες : πέντε (5) μονάδες ανά μήνα.

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: επτά (7) μονάδες ανά μήνα

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: εννέα (9) μονάδες ανά μήνα

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: οκτώ (8) μονάδες ανά μήνα

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: πέντε (5) μονάδες ανά μήνα.»

6. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης 6 (Εμπειρία) της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 καταργείται.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι μηνών, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΑΣΕΠ, εξειδικεύονται, ανά υπηρεσία ή φορέα, . οι εποχικές ανάγκες και προσδιορίζεται ο αριθμός του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψή τους.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 23:47 | ΓΙΑΝΝΗΣ_ΦΕΤΦΑΤΣΙΔΗΣ_ΓΟΕΒΠΘ-Λ

  Υπηρετώ/εργάζομαι στο μεγαλύτερο Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.). Οι ΟΕΒ είναι οργανισμοί κοινής ωφέλειας (άρ. 6§1 ν.414/1976, ΦΕΚ 212), Ν.Π.Ι.Δ. με δημόσιο χαρακτήρα (γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.Κ. 588/1977 και 108/2001) καθώς εκτελούν έργο καθ’ υποκατάσταση και κατά παραχώρηση της Διοίκησης το οποίο ελλείψει αυτών θα εκτελούσε αυτή και ως σκοπό έχουν τη διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Διακρίνονται σε πρωτοβάθμιους Τοπικούς Ο.Ε.Β. και δευτεροβάθμιους Γενικούς Ο.Ε.Β. Ανήκουν όλοι στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εξ αυτών οι Τ.Ο.Ε.Β. λειτουργούν ως αναγκαστικοί συνεταιρισμοί. Οι ΓΟΕΒ προσλαμβάνουν το πάσης φύσης προσωπικό (τακτικό-εποχικό) μέσω ΑΣΕΠ από το 1994. Οι ΤΟΕΒ εξαιρέθηκαν με το ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206) για όλο το προσωπικό τους και με την προτεινόμενη ρύθμιση επανέρχονται στο σύστημα προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ.
  Ο κύριος σκόπελος που εισάγει η επανένταξη του εποχικού προσωπικού των ΤΟΕΒ και η παραμονή του εποχικού προσωπικού των ΓΟΕΒ στη διαδικασία πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ είναι ότι μολονότι ο προγραμματισμός πρόσληψης εποχικού προσωπικού κάθε χρόνο γίνεται αρκετά νωρίς (θα μπορούσε να γίνεται και πιο έγκαιρα), η διαδικασία έγκρισης του αιτήματος από την τριμελή επιτροπή της 33/2006 ΠΥΣ είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και ολοκληρώνεται σε χρόνο αρκετά μεταγενέστερο της έναρξης της οικείας αρδευτικής περιόδου (αναρωτήθηκε κανένας υπεύθυνος πώς γίνεται η άρδευση μέχρι τότε;;;) και χωρίς να έχει προηγηθεί η τακτική συντήρηση των έργων λόγω έλλειψης προσωπικού, με όλα τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται στην εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών και την ομαλή πορεία της άρδευσης από την οποία προσδοκούν εισόδημα δεκάδες χιλιάδες αγρότες.
  Σήμερα, υδρονομείς μέσω ΑΣΕΠ προσλαμβάνουν μόνο οι ΓΟΕΒ. Έτσι, βρισκόμαστε μπροστά στο παράδοξο οι ΓΟΕΒ που διαχειρίζονται τα μεγάλα έργα (Α΄ τάξης) που είναι γενικότερου ενδιαφέροντος να προσλαμβάνουν υδρονομικό προσωπικό με κοινωνικά κριτήρια (μέσω ΑΣΕΠ) και όχι προκρίνοντας τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες και ιδιαιτερότητές τους, με κίνδυνο να σημειωθούν ανυπολόγιστες καταστροφές σε έργα, καλλιέργειες, ακόμα και πιθανές απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό σε περίπτωση κακού χειρισμού πράγμα που επιτείνεται και από την παλαιότητα των έργων, συγκριτικά με τις ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τα έργα των υπόλοιπων φορέων άρδευσης.
  Οι ΤΟΕΒ, όπως προανέφερα, έχουν εξαιρεθεί από το ν. 2190/1994 με το ν.2527/1997 και οι υδρονομείς των ΟΤΑ με το άρ. 211 του ΚΔΚΥ (ν.3584/2007) και εφαρμογή του από 28-3/15-4-1957 β.δ. (ΦΕΚ 60) που προβλέπει τον υποχρεωτικό αναδιορισμό τους (άρ. 10). Ειδική νομοθεσία (ν.δ. 499/1975, ΦΕΚ 163) υπάρχει και για το υδρονομικό προσωπικό των ΟΕΒ στην οποία παραπέμπουν οι οικείοι Κανονισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ), στην οποία όμως, κακώς, δε γίνεται αναφορά για αναδιορισμό καθώς στα εγγειοβελτιωτικά έργα λόγω παλαιότητας και εξαιτίας των τεράστιων ποσοτήτων που διακινούνται μέσω αυτών (:η άρδευση καταναλίσκει πάνω από το 80% των διαθέσιμων επιφανειακών υδάτων) οι υδρονομείς θα πρέπει να προσλαμβάνονται όχι πρωτίστως με τα κοινωνικά κριτήρια που υιοθετεί η διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ αλλά με πρόκριση της εμπειρίας για τη διασφάλιση πετυχημένης αρδευτικής περιόδου υπό όρους ασφαλούς λειτουργίας των έργων για τις καλλιέργειες, τους όμορους οικισμούς και πάνω απ’ όλα τους ίδιους τους εργαζόμενους.
  Στις ιδιαιτερότητες της εργασίας εμπίπτουν η απασχόληση στο ύπαιθρο με έκθεση στις καιρικές συνθήκες, το άστατο ωράριο (εργάζονται με καθεστώς ετοιμότητας για την περίπτωση άμεσης επέμβασης προς αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων γι’ αυτό και συνιστάται να διαμένουν πλησίον της θέσης εργασίας τους), ο τακτικός έλεγχος περισσότερες της στάθμης των διωρύγων με επαναλαμβανόμενες διελεύσεις στα έργα της περιοχής ευθύνης τους, η απροθυμία, γενικά, νέων υποψηφίων στο χώρο (συχνά οι υποψήφιοι είναι όσοι και οι θέσεις εργασίας) κ.ά. Αρκετοί προσληφθησόμενοι για πρώτη φορά που δεν γνωρίζουν τις πραγματικές συνθήκες εργασίας αποποιούνται την πρόσληψη ή παραιτούνται στη συνέχεια γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης ή το βρίσκουν οικονομικά ασύμφορο (οι αποδοχές τους ορίζονται από την Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.) και αυτό δημιουργεί έναν επιπλέον πονοκέφαλο (:είναι δεδομένοι οι ασφυκτικοί περιορισμοί από το π.δ. 164/2004, ΦΕΚ 134, για το 24μηνο) για τους διοικούντες, αναφορικά με την αριθμητική και υπηρεσιακή επάρκεια του υπό πρόσληψη προσωπικού.
  Αρκετές φορές χρειάζεται η ανάληψη πρωτοβουλίας η οποία απαιτεί υψηλό επίπεδο εξειδικευμένης εμπειρίας π.χ. οι υδρευτικές ανάγκες για το μείζον πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης ανέρχονται σε 5 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο ενώ κάποιος υδρονομέας στο ΓΟΕΒ διαχειρίζεται κατά μέσο όρο 20 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου ο κίνδυνος πλημμύρας στις καλλιέργειες και τους οικισμούς είναι μεγάλος όπως και ο κίνδυνος για την ίδια τους τη ζωή από κάποιο λανθασμένο ή αδέξιο χειρισμό.
  Η σχεδιαζόμενη κατάληψη ανεξαιρέτως όλων των φορέων του Δημόσιου τομέα από το σύστημα προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ ενέχει εγγενείς αδυναμίες σε τομείς κρίσιμους για την άρτια λειτουργία της Διοίκησης όπως είναι η δημόσια ασφάλεια, τουλάχιστον στην περίπτωση που ως κρίσιμο προσόν πρόσληψης δεν είναι το τυπικό προσόν (π.χ. απολυτήριος τίτλος) αλλά το ουσιαστικό της εμπειρίας. Π.χ. οι ΟΕΒ (ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ) προσλαμβάνουν υδρονομείς (κατηγορίας ΥΕ χωρίς αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα, οι οποίοι -κυρίως- είναι αγρότες που γνωρίζουν τη διαδικασία της άρδευσης, κατοικούν πλησίον των έργων και εργάζονται στους ΟΕΒ για συμπληρωματικό εισόδημα) για τις ανάγκες της αρδευτικής περιόδου και εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες συντήρησης των έργων. Η προσωπική και δημόσια ασφάλεια παίζει καθοριστικό ρόλο και για το προσωπικό (ηλεκτρολόγοι και χειριστές αντλιοστασίων) που λειτουργεί και συντηρεί τα αρδευτικά και στραγγιστικά αντλιοστάσια των Οργανισμών. Οι ειδικότητες αυτές δεν περιλαμβάνονται, επί το πλείστον, στην σύνθεση των οργανικών θέσεων των Ο.Ε.Β. γιατί δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες (αλλά αυστηρά εποχικής φύσης για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των έργων) γι’ αυτό και δεν τίθεται θέμα μετατροπής των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.
  Σκόπιμο είναι ωστόσο να μπορεί να θεσπιστεί διάταξη στη νομοθεσία περί Ο.Ε.Β., στην οποία θα προσαρμοστούν οι Κ.Ε.Υ., ώστε οι Οργανισμοί να μπορούν να προσλαμβάνουν εποχικό προσωπικό (πρωτίστως για τις ειδικότητες που δεν υπάρχουν αντίστοιχες στο τακτικό προσωπικό) με την διαδικασία που προσλαμβάνονται οι εποχικοί πυροσβέστες (Π.Δ. 121/2007, ΦΕΚ 155, λόγω και της συνάφειας της αρδευτικής περιόδου με αυτήν της αντιπυρικής) ή με την πρόβλεψη στη σύνθεση του τακτικού προσωπικού και καθεστώτος απασχόλησης με συμβάσεις αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, ως τέτοιας νοουμένης αυτής που καλύπτει τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, ώστε εφόσον δεν υπάρχει κάποιος αποχρών λόγος να είναι δυνατή η επαναπρόσληψη την επόμενη αρδευτική περίοδο. Αντίστοιχη ρύθμιση ισχύει για τους υδρονομείς των Ο.Τ.Α. όπως προανέφερα.
  Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε αν δεν εξαιρεθεί το υδρονομικό προσωπικό και γενικότερα το εποχικό προσωπικό των ΟΕΒ από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, να αυξηθεί το ποσοστό πρόσληψης των ατόμων με εμπειρία (στο νομοσχέδιο προτείνεται το 50% των θέσεων ανά ειδικότητα να προσλαμβάνεται με το προσόν της εμπειρίας) ώστε να μη διακυβεύεται η ασφαλής λειτουργία των έργων κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου.

  Εύχομαι να διαφώτισα κάποια σκοτεινά σημεία στην επεξεργασία του συγκεκριμένου ν/σ και αναμένω με ενδιαφέρον τη διαβούλευση για την τροποποίηση του «διατάγματος Παυλόπουλου», το οποίο πολλοί βουλευτές της Κυβέρνησης επέκριναν από τη θέση της μείζονος αντιπολίτευσης.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 22:54 | ΝΙΚΟΣ

  Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ Η ΤΟ ΑΣΕΠ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΦΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ?

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 22:06 | Αριάδνη

  Αναρωτιέμαι σε ποιες συμβάσεις αναφέρεστε, όταν ταυτόχρονα ανακοινώνεται μείωση στις δημόσιες δαπάνες, που φυσικά τους πρώτους που θα πλήξει είναι τους ταλαίπωρους συμβασιούχους! Αυτούς που μετά από χρόνια προύπηρεσίας, γιατί είναι πολλοί αυτοί που δεν συμπεριλήφθηκαν στο ΠΔ 164/04, θα πρέπει να σταματήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αφού δεν τους επιτρέπεται να εργαστούν πέρα των 24 μηνών στον ίδιο φορέα! Και βέβαια ακόμα και αυτή η προύπηρεσία μοριοδοτείται έως 5 έτη. Δηλαδή η εμπειρία , όχι μόνο δεν επιβραβεύεται, αλλά αντίθετα αποτελεί αιτία απόλυσης! Πού θα πρέπει να απευθυνθούν για εργασία οι εκατοντάδες συμβασιούχοι αρχαιολόγοι του ΥΠ.ΠΟ. που μετρούν 5, 10, ακόμα και 15 χρόνια προϋπηρεσίας; Τι θα κάνουν αυτοί που δεν είχαν, ούτε την πολυτέλεια, ούτε τα χρήματα να αποκτήσουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά γιατί έπρεπε να εργάζονται κάτω από άσχημες συνθήκες μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα;

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 22:55 | Στέργιος Πετζετελάκης

  Είμαι συμβασιούχος πυροσβέστης.
  Κάθε χρόνο εδώ και πολλά χρόνια απο την πλάτη μας περνάει η δασοπυρόσβεση της χώρας , ενας πραγματικός πόλεμος με περιπολίες ,μάχες, νεκρούς(http://www.pospid.gr/node/17), νίκες και ήττες ! Ενας πόλεμος με σαράβαλα πυροσβεστικά με πρωτόγονο εξοπλισμό(… να είναι καλα η ALPHA BANK για τη χορηγία το 2007) και εκπαίδευση στην πρώτη γραμμή. Οι συμβασιούχοι δούλεψαν και δουλεύουν με ηρωισμό και αυταπάρνηση. Δεν το αρνήθηκε κανένας λίγο μετα τη φωτιά το ξεχνάνε όμως το χειμώνα.
  Καθε ενας απο εμάς έκανε ενα προγραμματισμό ζωής ,οικογένεια , δάνειο, δεύτερη δουλειά, και έλπιζε οτι κάποιος απο τους πολλά υποσχόμενους προεκλογικά θα τηρούσε το λόγο του και επιτέλους θα έλυνε με κάποιο τρόπο την είσοδο κατα προτεραιότητα των συμβασιούχων στις κενές θέσεις του πυροσβεστικού σώματος έστω και με ποσόστωση.Βέβαια αν δει κανείς τα μπουμπουκια που επιλήφθηκαν της περίπτωσης μας θα καταλάβει γιατί αυτο διαιωνίσθηκε και παρέμεινε ενα τριτοκοσμικό ψηφοθηρικό εμπόριο ελπίδας λαμπρά παραδείγματα ο «φοροδιαφεύγων» κ.Βουλγαράκης, και ο πρωταθλητής ψεύτικων υποσχέσεων κ. Παυλόπουλος.
  Σήμερα λοιπόν με μεθοδευμένη απαξίωση της πολύχρονης εμπειρίας που μόνο μέσα απο το πυροσβεστικό σώμα ή την πολιτική προστασία έχει κάποιο νόημα (… δεν υπάρχει πυροσβεστική στον ιδιωτικό τομέα!!!), με επιφάσεις ξαφνικά ελλειπών προσόντων (ύψος, λύκειο, ηλικία)και στο όνομα της αναδιοργάνωσης του κράτους κινδυνεύουμε να διωχθούμε και να εξαφανιστούμε απο το χώρο. ΑΔΙΚΙΑ και αυτο το αίσθημα είναι που δεν θα αφήσει Κύριοι της Κυβέρνησης την υπόθεση μας να περάσει ανώδυνα. Ειμαστε μαχητές και οχι μοιρολάτρες! Πολεμήστε τα λαμόγια golden boy που έχουν ρημάξει την Ελλάδα μας και οχι το Λαό.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 20:07 | νικος

  σχετικα με προσλήψεις που τρεχουν αυτή την στιγμή στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ(ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ).ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΑΦΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΓΩΣΕΙ!!! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ,ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΗΜΕΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ …….?

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 20:22 | ΙΒ Χ

  Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα πρέπει να συνεχίσουν να υφίστανται και να μην προκηρύσσονται μόνο θέσεις για μόνιμο προσωπικό, διότι τότε κάποιοι θα είχαν μόνιμη θέση και άλλοι δεν θα είχαν τη δυνατότητα να εργασθούν στο Δημόσιο.
  Θα απαντούσε κάποιος ότι θα μπορούσαν να εργαστούν στον Ιδιωτικό τομέα. Όποιοι έχουν εμπειρία στον Ιδιωτικό τομέα, γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνιμη θέση και ακόμα ότι και αυτές οι θέσεις καλύπτονται μέσω γνωστών.
  Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα πρέπει να γίνονται με δίκαια κριτήρια και να ίσχύουν για τουλάχιστον 12 μήνες. Επίσης να μην υπάρχει το κριτήριο της εντοπιότητας σε αυτές, ώστε να μπορεί να εργασθεί κάποιος και σε άλλη πόλη.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 18:39 | Μάριος Παπαδόπουλος

  http://www.cityofxanthi.gr/index.php/el/2009-03-26-08-41-54/601-101109-18-20-

  Πρόκειται για τον δήμο ξάνθης…Πως επιτρέπεται ακόμα να βγαίνουν τέτοιες προκηρύξεις;;;υποτίθεται ότι τα παγώσατε αυτά….
  Διαβάστε το και θα καταλάβαιτε τι αηδίες γίνονται στις προσλήψεις στους δήμους…άκου εκεί να μοριοδοτείται η εμπειρία σε προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα.Όλα στον ΑΣΕΠ.

  Και όσον αφορά την μοριοδότηση φυσικά και πρέπει να καταργηθεί η προσαύξηση.Εμπειρία σε ιδιωτικό τομέα και δημόσιο να εξισωθούν επιτέλους.Γιατί όλοι αυτοί που σήμερα κλαίγονται και φωνάζουν ότι αδικούνται,γιατί ποτέ κανένας τους δεν είπε για το πως προσληφθήκανε;;;
  Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.Καλά,θα το θέλατε πολύ αυτό.Η μόνη ανάγκη που καλύπτεται είναι η άναγκη του να μην δουλεύουν οι ήδη υπάρχοντες διορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι.
  Επίσης κατάργηση της εντοπιότητας.Έλεος πια.Απαγορεύστε την μετακίνηση των δημόσιων υπαλλήλων για να μην δημιουργούνται τα κενά που προβάλετε συνέχεια σαν δικαιολογία για το κριτήριο της εντοπιότητας.Αν κάποιος δεν θέλει να μείνει μόνιμα εκεί που διορίστηκε,στο καλό και να μας γράφει!!υπάρχουν πόσοι άλλοι που είναι διατεθιμένοι να θυσιάσουν πολύ σημαντικότερα πράγματα προκειμένου να εργαστούν.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 18:15 | Γεωργία τ.

  Ονομάζομαι Γεωργία Τ., είμαι 39 ετών, πτυχιούχος του ΤΕΙ Τουριστικών επιχειρήσεων. Εργαζόμουν με σύμβαση εργασίας δημοσίου δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες)στον ΟΤΕΚ( οργανισμό τουριστικής εκπαίδευσης και κατάτρισης) ως επιμελήτρια. Εργάστηκα συνολικά με διαδοχικές συμβάσεις από το 2001 ως και το 2008. Επειδή οι συμβάσεις απείχαν μεταξύ τους 4 μήνες και όχι 3 δεν μονιμοποιηθήκαμε παρόλο που καλύπταμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η πρόσληψη μας γινόταν μέσω ΑΣΕΠ. Αντίθετα επειδή συμπληρώσαμε προυπηρεσία 24 μήνες στον ίδιο φορέα μας απέκλεισαν σύμφωνα με το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 164/2004 του κ. Παυλόπουλου απ΄το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου του ΟΤΕΚ, πράγμα το οποίο αποτελεί κατάφορη αδικία. Αυτό που ζήτάμε είναι να έχουμε το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς κανονικά όπως κάναμε όλα αυτά τα χρόνια και κάνει όλος ο κόσμος, μέσω ΑΣΕΠ, και αν έχουμε τα κριτήρια και τα προσόντα να μας προσλαμβάνουν αξιοκρατικά και όχι να μας πετούν απ΄ έξω λόγω του ότι συμπληρώσαμε 24 μήνες. Όποιος έχει τα προσόντα να μπαίνει και να καταργηθεί το προεδρικό διάταγμα του κ. Παυλόπουλου.
  Ευχαριστώ,
  Γεωργία Τ.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 18:49 | ΝΙΚΟΣ

  Σχετικά με την ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου:

  Κατά τη γνώμη μου πρέπει να καταργηθεί γιατί με αυτο το τρόπο ευνοούνται(άθελά τους) οι δημότες των πρωτευουσών των νομών της χώρας και κυρίως οι δημότες της Αθήνας και αυτο γιατί:
  Γιατι οι περισσοτεροι οργανισμοί και υπηρεσίες βρίσκονται στις πρωτευουσες περιφερειών.Επισης σχεδόν ολα τα υπουργεία βρίσκονται στην Αθήνα.Δε καταλαβαίνω γιατι τα υπουργεια και οι οργανισμοι που υπαγονται σ αυτα να προσλαμβανουν μονο δημοτες των περιοχών στις οποιες εδρευουν και οχι ολους τους Ελληνες πολιτες.
  Θα αναφερω μερικα παραδειγματα:
  Εστω οτι το υποκαταστημα ενος οργανισμου(π.χ. ΕΛΟΓΑΚ ,ΕΛΓΑ) εχει έδρα τη Λάρισα για ποιο λογο να μη μπορουν αυτη τη θεση ορισμενου χρονου να τη διεκδικήσουν και ατομα απο άλλες περιοχές (πχ Τρικαλα)χώρις το κριτηριο της εντοπιοτητας;Δεν ειναι αδικία για κατοικους χωριών πχ με αυξημενα προσόντα να βρισκονται στο β πινακα επειδη ο νομος προβλεπει το κριτηριο της εντοπιοτητας σε δημο και νομο;
  Υπαρχουν πολλες υπηρεσιες και οργανισμοι εκτός της Αθηνας και των εδρών της Περιφέρειας;
  Γιατι στα υπουργεια που βρισκονται σχεδον ολα στην Αθηνα να υπερεχουν οι δημοτες του δημου Αθηναίων πχ;
  Η ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ πρεπει να υπαρχει μονο σαν κριτηριο σε γραπτους διαγώνισμους και μονο για παραμεθόριες περιοχές και ΟΧΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙς ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 17:44 | ΓΕΩΠΟΝΟΣ

  Γεωπόνος:
  Τα τελευταία χρόνια με το Π.Δ 164/2004 (24ΜΗΝΟ) ,την προώθηση ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στον ΟΠΕΚΕΠΕ ,τη διεκπεραίωση ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ από Α.Ε. ,τη δρομολόγηση προσλήψεων που παρακάμπτουν το Α.Σ.Ε.Π.
  τα επαγγελματικά μας δικαιώματα όχι μόνο εκφυλίστηκαν
  αλλά τέθηκε υπό αμφισβήτηση ακόμα και το δικαίωμα στην εργασία.Η υπάρχουσα κατάσταση μας οδηγεί στο να απαιτήσουμε πλέον ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ των παρακάτω ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ζητημάτων
  1. ΑΝΑΚΛΗΣΗ 24 ΜΗΝΟΥ (Π.Δ. 164/2004) 2. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ (»ΜΠΛΟΚΑΚΙ»)
  3. ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ Α.Σ.Ε.Π. και δέσμευση για επίλυση του ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ για
  4. ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ μέσω Α.Σ.Ε.Π. σε όλες τις υπηρεσίες που απασχολούν γεωπόνους.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 17:38 | Χουχούλης Ιωάννης

  1)προτείνω να καταργηθεί τελείως η μοριοδότηση ανεργίας γιά προσλήψεις Υ.Ε μόνιμου προσωπικού και να μοριοδοτείται μονάχα η εμπειρία. Διότι μπορεί κάποιος τη στιγμή που διεξάγεται ο διαγωνισμός να εργάζεται έστω και μία μέρα ενώ το προήγουμενο διάστημα να ήταν άνεργος γιά 1 ή περισσότερα χρόνια και έτσι να χάσει το δικαίωμα μοριοδότησης ανεργίας επειδή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της διεξαγωγής του διαγωνισμού έτυχε να εργάζεται. Κανονικά πρέπει να μοριοδοτείται η ανεργία μόνο για συμβάσεις ορισμένου χρόνου και όχι για μόνιμο προσωπικό.
  2)Να αναγνωριστούν και να μοριοδοτηθούν όλα τα πτυχία Α.Ε.Ι ανεξαρτήτως ειδικότητας,γιατί δεν έχει νόημα να αναγνωρίζονται οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που δεν έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης εργασίας,απο τη στιγμή που ο βασικός τίτλος σπουδών(Πτυχίο Α.Ε.Ι)γίνεται αποδεκτός μονάχα για θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας πχ κάποιος έχει πτυχίο Θεολογίας και υποβάλλει τα χαρτιά του για θέσεις διοικητικού προσωπικού.Τι νόημα έχει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και να μοριοδοτείται για αυτό από τη στιγμή που ο βασικός τίτλος σπουδών του δεν γίνεται αποδεκτός για θέσεις Π.Ε διοικητικού;

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 16:07 | Paliogianni

  Κυνδινευουμε να χασουμε τη δουλειά μας μετα την λήξη της σύμβασης;;; και δεν φτανει αυτο,δεν θα αναγνωριστεί και η εμπειρία μας;;;
  Με ποια λογική αφαιρείτε το δικαίωμα στην εργασία σε όσους έχουν προϋπηρεσία πέραν των 24 μηνών στον ίδιο φορέα????????????
  Ολο αυτο δεν ειναι μονο εις βάρος των παλιών, αλλα και των νέων…των μελλοντικών παλιων!!(μας νοιαζει και η προστασία στους παλαιότερους).

  Ξανασκεφτειτε τι πάτε να κάνετε!!!

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 16:54 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Θα υφίσταται το κριτήριο μοριοδότησης ανηλίκων τέκνων για θέση εργασίας ορισμένου χρόνου; θα πρέπει να εξαλειφθεί κατά την γνώμη μου.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 16:24 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Θα πρότεινα μοριοδότηση από τον πρώτο μήνα ανεργίας, όσον αφορά την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου- πχ άνεργος με 3 μήνες ανεργίας δεν δικαιούται μοριοδότησης.
  Επιπλέον σχετικά με το κριτήριο της εντοπιότητας για τις προσλήψεις θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου δεν αναφέρεται εαν και εφόσον μοριοδοτείται το κριτήριο της εντοπιότητος ή εάν οι δημότες προτάσσονται από τους υπόλοιπους υποψηφίους. Δηλαδή κάποιος υποψήφιος αποκλείεται από την διαδικασία εφόσον υπάρχει δημότης υποψήφιος – αυτό ακόμα και στους μεγάλους αστικούς δήμους όπου οι θέσεις είναι αρκετές.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 16:17 | Ζαχαράτου Σοφία

  Μην αδικήσετε τους δασοπυροσβέστες!! Άνθρωποι που για χρόνια έχουν προσφέρει ΑΚΌΜΑ και τις ζωές τους για την δασοπυρόσβεση και που χάρη σ΄ αυτούς λειτουργούν οι βάρδιες των πυροσβεστικών σταθμών, και που -το σημαντικότερο- έχουν ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ που είναι απαραίτητη στον τομέα αυτό γιατί να τους πετάξεις στο δρόμο και να τους αντιμετωπίζεις σαν ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥΣ; Τους πληρώνεις ήδη 8 μήνες το χρόνο και για τους υπόλοιπους 4 παίρνουν ταμείο ανεργίας, άρα το οικονομικό κόστος για να τους κρατήσεις και να ΕΧΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΟΥ ΜΟΝΙΜΟ, ΗΔΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ είναι μηδαμινό.
  Μπορεί να αξιοποιηθούν και σε άλλους τομείς της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Τους έχεις ήδη!! Δεν πρόκειται για νέες προσλήψεις!!!

  Το να μην τους κρατάς για λόγους καθαρά σκοπιμότητας,για να μη σου έρθουν στην πόρτα και σου ζητάνε μονιμοποίηση και άλλες κατηγορίες εργαζομένων, και για να εξυπηρετήσεις συγκεκριμένους συγκυριακούς στόχους ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ!!!
  Χρειάζεται λίγη φειδώ όταν λέμε σε άλλους ανθρώπους μετά από 10 ή 20 χρόνια υπηρεσίας «να πάνε να κόψουν το λαιμό τους» και να πετάξουν όλη την μέχρι τώρα ζωή τους στα σκουπίδια και να κάνουν ξαφνικά σε μεγάλη ηλικία άλλο προγραμματισμό ζωής.
  ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!! Απορρόφησέ τους και θέσε καθαρά τους όρους του παιχνιδιού από δω και μπρος, ώστε όποιος άλλος εμπλακεί να ξέρει τις προοπτικές του. Ο κ. Παπανδρέου μέχρι πριν τις εκλογές δήλωνε ότι πρέπει αυτή η αδικία με το θέμα των εποχικών να λήξη καιΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΔΩΘΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΛΥΣΗ στο πρόβλημα αυτό. Και πόσοι άλλοι ΠΑΣΟΚ ΔΗΛΩΝΑΝ ΟΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΔΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ και το αξίζουν αυτό!

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 16:18 | Ζαχαράτου Σοφία

  θεωρώ ότι είναι άδικη και φασιστική η πρόθεσή σας σχετικά με την απόλυση των εποχικών δασοπυροσβεστών οι οποίοι έχουν αφιερώσει την ζωή τους στην δασοπυρόσβεση για δεκαετίες και οι οποίοι καλύπτουν χρόνια τώρα πάγιες και διαρκείς ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος.
  Δεν έχει κανείς αντίρρηση να διορθωθούν κακώς κείμενες καταστάσεις σχετικά με τις προσλήψεις, όμως με αυτό το πρόσχημα δεν μπορεί να εκμηδενίζονται ζωές ανθρώπων για να πληρωθούν συγκυριακοί πολιτικο – οικονομικοί στόχοι.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 14:14 | Πλατωνας

  Μοριοδοτήστε την εμπειρία παραπάνω! Γιατί μόνο 5 έτη; Ναί, να μετράνε πτυχία κλπ αλλά πώς θα προστατευθούν αυτοί που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα 10+ χρόνια αν κάποια στιγμή απολυθούν και θα έχουν προχωρημένη ηλικία και υποχρεώσεις; Πώς θα ξαναβρούν δουλειά; Και μιλάω για ανθρώπους που ΕΧΟΥΝ πτυχία!
  Μην εξισώνετε τα πάντα! Από που κι ως που η εμπειρία του ιδιωτικού τομέα είναι άχρηστη στο Δημόσιο;!;!;!;
  Προνοήστε για αυτές τις περιπτώσεις, εφαρμόστε το ΔΙΚΑΙΟ!
  σ΄αυτή τη θέση μπορούν να βρεθούν ΟΛΟΙ κάποια στιγμή!

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 13:42 | Σταμ. Νικολάου Σύρος

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΛΟΣ
  ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑ-ΒΟΛΕΥΣΗΣ

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 13:15 | Σταμ. Νικολάου Σύρος

  Καλημερα σας.Σημερα βγηκαν τα αποτελεσματα με σειρα προτεραιοτητας
  σε δημο της ΣΥΡΟΥ.
  Συνολικα 51 υποψηφιοι για 1 θεση :24 με εντοπιοτητα 01 , 21 με εντοπ. 03 .
  5 υποψ. τεκνα πολυτεκνων στην πρωτη 10δα.ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ εμπειριας μονον
  2 υποψηφιοι. ΠΛΗΡΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ.ΚΑΘΕ ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΣΤΙΖΕΙ 40Ε ΣΤΟ ΑΣΕΠ.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 13:57 | ΒΑΧΤΑΝΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

  Πρέπει να κατανοήσουν όλοι οι νέοι που θέλουν μία ευκαιρία για εργασία ότι αν δεν καταργηθεί το 24μηνο σεσυμβάσεις ορισμένου χρόνου αλλά και σε άλλους φορείς θα ισχύει και γι’ αυτούς το ίδιο καθεστώς μετά από 24 μήνες
  Τους δίνουν ψωμί μόνο για 24 μήνες και μετά φύγε εσύ, έλα εσύ

 • Η Ε.Σ.ΑμεΑ. προτείνει τη συμπερίληψη διατάξεων με τις οποίες θα επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία που έχουν προσληφθεί στην πλειοψηφία τους από τις Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις μέσω των Επιδοτούμενων Προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ.

  Αμέσως πιο κάτω, και για την κατανόηση των σύνθετων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι με αναπηρία, παραθέτουμε τα εξής στοιχεία:

  α) Τα άτομα με αναπηρία υπογράφουν συμβάσεις «ορισμένου χρόνου», οι οποίες σύμφωνα με τους δεσμευτικούς όρους του Προγράμματος διαρκούν 3 + 1 έτη. Τα 3 έτη επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με την υποχρέωση του εργοδότη να ασφαλίζει τον εργαζόμενο. Τον τέταρτο χρόνο, ο εργοδότης πάντοτε με τους δεσμευτικούς όρους του Προγράμματος είναι υποχρεωμένος να απασχολεί τον εργαζόμενο καταβάλλοντας, με ίδια χρηματικά μέσα, τη μισθοδοσία του.

  Στην πράξη συνήθης τακτική των Δημοτικών Επιχειρήσεων είναι η απασχόληση των εργαζομένων Α.μεΑ – που προσλαμβάνονται μέσω των Επιδοτούμενων Προγραμμάτων – σε θέσεις διοικητικές, γραμματειακής υποστήριξης κ.λπ. Επίσης, συνήθης τακτική είναι η υπογραφή της σύμβασης εργασίας μεταξύ των ατόμων με αναπηρία και των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Όμως οι ανωτέρω εργαζόμενοι τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας (διοικητικές, γραμματειακής υποστήριξης) του οικείου Ο.Τ.Α.

  Από τα ανωτέρω και σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία συνάγεται ότι οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να θεωρηθούν “ορισμένου χρόνου”, αφού η φύση της εργασίας τους δεν είναι ούτε έκτακτη ούτε παροδική. Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε ότι στην Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των Επιδοτούμενων Προγραμμάτων, δεν γίνεται λόγος περί συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Άλλωστε οι θετικές αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. για τους συμβασιούχους Α.μεΑ. που εντάχθηκαν στις διατάξεις του Π.Δ. 164/04, επιβεβαιώνει αυτή τη θέση μας, δεδομένου ότι με αυτές τις αποφάσεις η πλειοψηφία των συμβάσεων των ατόμων με αναπηρία μετατράπηκε από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

  β) Με τη λήξη των Προγραμμάτων αυτών, συνήθως οι εργαζόμενοι απολύονται χωρίς να λάβουν ουδεμία αποζημίωση, παρ’ όλο που έχουν εκπαιδευτεί σε ένα αντικείμενο εργασίας και έχουν εργαστεί επί του ιδίου αντικειμένου για τέσσερα συνεχή (χωρίς διακοπή) έτη, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

  γ) Σύμφωνα με συνεχείς καταγγελίες – διαμαρτυρίες Φορέων-Μελών μας, καθώς και των ιδίων των εργαζομένων, τον τέταρτο χρόνο εργασίας τους δουλεύουν απλήρωτοι επί μήνες. Συνήθης δικαιολογία είναι η οικονομική αδυναμία των Δημοτικών Επιχειρήσεων να καταβάλλουν τους μισθούς τους. Τα άτομα με αναπηρία αντιμέτωπα με τον ορατό κίνδυνο της μακροχρόνιας ανεργίας, που πλήττει την ευπαθή ομάδα στην οποία ανήκουν, υπομένουν το καθεστώς της απλήρωτης εργασίας με την προοπτική των υποσχέσεων και της ελπίδας για τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους. Δηλαδή, υπάρχει ένα ιδιότυπο καθεστώς εκμετάλλευσης και ομηρίας από φορείς του Δημοσίου, όπως είναι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία. Οι παραβιάσεις αυτές δεν ελέγχονται από κανένα υπεύθυνο φορέα, όπως είναι: το Υπουργείο Εργασίας και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του (Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, Σ.Ε.Π.Ε. ),ο Συνήγορος του Πολίτη κ.λπ. Δηλαδή πλήρης ασυδοσία!

  δ) Οι εργοδότες/Δημοτικές Επιχειρήσεις που επιθυμούν να κρατήσουν τους εργαζόμενους πέραν της λήξεως του Προγράμματος με τη σύμφωνη γνώμη των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων για τη μετατροπή των συμβάσεων τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, προσκρούουν σε σειρά θεσμικών κενών και αδυναμιών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 6 εργαζομένων στη Ραδιοφωνική Επιχείρηση του Δήμου Νέου Ηρακλείου, οι οποίοι μετά από 7 συνεχή έτη εργασίας αναμένουν ακόμη τη μετατροπή των συμβάσεών τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

  Για το εν’ λόγω θέμα υπήρξε το περασμένο έτος συνεχής αλληλογραφία αντικρουόμενων θέσεων και απόψεων μεταξύ των Νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Εργασίας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω διερεύνηση.

  Για την οριστική επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων, και κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος, στην οποία υπάρχει σαφής αναφορά για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, προτείνουμε να συμπεριληφθεί στο άρθρο 7 η ακόλουθη διάταξη : «Οι συμβάσεις των ατόμων με αναπηρία, που έχουν προσληφθεί μέσω των Επιδοτούμενων Προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ. στις Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις και εν’ γένει στους φορείς που υπάγονται σε αυτή τη Νομοθετική Πρωτοβουλία, θεωρούνται συμβάσεις αορίστου χρόνου και ως εκ’ τούτου διέπονται από τις θεσμικές διατάξεις που αφορούν στις συμβάσεις αορίστου χρόνου».

  Σε εναρμόνιση με την παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 3794/09/ΦΕΚ 156 – Τεύχος Α΄, σύμφωνα με την οποία: οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία μετά από 12άμηνη πραγματική προϋπηρεσία ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητούμε στο άρθρο 7 να συμπεριληφθεί ανάλογη διάταξη ως εξής: «Τα άτομα με αναπηρία, που προσλαμβάνονται στους υπαγόμενους φορείς της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας, μέσω των Προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εφόσον έχουν 12άμηνη πραγματική προϋπηρεσία, διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις του εν’ λόγω φορέα ή σε προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται για το λόγο αυτό».

  ε) Επίσης, υπάρχουν εργαζόμενοι με αναπηρία, οι οποίοι είχαν ενταχθεί στις ειδικές ρυθμίσεις της παρ. 6 του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/04. Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων (βάσει αποφάσεων του Α.Σ.Ε.Π., το οποίο έκρινε ότι πληρούσαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες), μετατράπηκαν από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Για τη διασφάλιση της εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, μετά από έντονες πιέσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ., συμπεριλήφθηκε στο Ν. 3194/06/ΦΕΚ 207 – Τεύχος Α΄ διάταξη, σύμφωνα με την οποία: τα Δημοτικά Συμβούλια των οικείων Ο.Τ.Α., με ομόφωνη απόφαση, έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στη μετάταξη αυτών των εργαζομένων από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις σε κενές οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις του οικείου Ο.Τ.Α. Δυστυχώς, λόγω του δυνητικού χαρακτήρα αυτής της διάταξης, υπάρχουν ακόμα εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν μεταφερθεί σε θέσεις εργασίας των Δήμων. Για τη διασφάλιση της εργασίας αυτών των εργαζόμενων προτείνουμε στο άρθρο 7 της εν’ λόγω Νομοθετικής Πρωτοβουλίας τη συμπερίληψη διάταξης ως εξής : «Τα άτομα με αναπηρία, που έχουν προσληφθεί μέσω των επιδοτούμενων προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. στις Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, οι οποίοι εντάχθηκαν στις ευεργετικές ρυθμίσεις του Π.Δ. 164/04 και σύμφωνα με αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, μεταφέρονται υποχρεωτικά σε κενές θέσεις των οικείων Ο.Τ.Α. ή σε προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται για το λόγο αυτό».

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 11:49 | akis

  Ο νόμος Παυλόπουλου απαγορεύει να συνάπτεις συμβάσεις με τον ίδιο φορέα πέραν του 24μήνου. Καποιος που εργάζεται 24 μήνες κ έχει αποκτήσει μια εμπειρία στη συγκεκριμένη θέση θα πρέπει να φύγει για να έρθει ένας άλλος εργαζόμενος, ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ κ’ αυτός για άλλους 24 μήνες.Δημιουργείτε λοιπόν νέες γενιές ανέργων συμβασιούχων συγχαρητήρια κύριοι!!Ολοι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα στην εργασία μη μας αποκόπτετε!!Αναφορικα με τους ανέργους γιατί θα πρέπει να προηγούνται έναντι καποιων άλλων (συμβασιούχων) που εγραζονται σε συμβάσεις κάποιων μηνών κ έχουν κ αυτοί την αγωνία για κάτι καλύτερο.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 11:22 | Σταμ. Νικολάου Σύρος

  Δεν ειστε σαφεις σχετικα με το 24μηνο του Παυλοπουλου στον ιδιο φορεα.
  Που θα βρουν δουλεια αυτοι που ειναι σε νησιωτικες περιοχες,με δυο τρεις δημους.Καταργηστε την μονιμοτητα στο δημοσιο,μειωστε μισθους,
  ωστε να μην γινεται αυτος ο πανικος για την σιγουρη δουλεια.
  Ισες ευκαιριες για ολους με τεστ ,διαγωνισμους κλπ.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 10:20 | Σταμ. Νικολάου Σύρος

  Άμεση κατάργηση της εξωφρενικής διάταξης του διατάγματος Παυλόπουλου που απαγορεύει το δικαίωμα στην εργασία σε όσους έχουν προϋπηρεσία πέραν των 24 μηνών στον ίδιο φορέα. Εκτός κοινωνικής πραγματικότητας η κατάργηση της μοριοδότησης λόγω ηλικίας στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Οι άνεργοι 40ρηδες και 50ρηδες έχουν πολύ μεγαλύτερες ανάγκες από τους άνεργους 25ρηδες και 30ρηδες που κατά κανόνα καλύπτονται από τους γονείς τους. Γιατί η μοριοδότηση της ανεργίας σταματάει στους 12 μήνες? Έτσι δημιουργούνται γελοιότητες του τύπου ένας άνεργος 24 μηνών να παίρνει λιγότερα μόρια από ένα τέκνο πολυτέκνου με 10 μήνες ανεργία.Αρκετα με τους πολυτεκνους.Εχουν γεμισει ολοι οι δημοι με πολυτεκνους και τεκνα πολυτεκνων …….

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 10:03 | Χρυσουλα Π

  Η μοριοδοτηση προυπηρεσιας στο δημοσιο, πρεπει να μοριοδοτειται κανονικα για συμβασεις μεσω ΑΣΕΠ. Να καταργηθει το ΠΔ Παυλοπουλου περι
  24μηνου.Δεν ειναι λογικο να σπουδαζεις ενα αντικειμενο(αρχαιοφυκαλας)να εργαζεσαι σ’αυτο 24 μηνες με συμβασεις μεσω ΑΣΕΠ, και μετα πηγαινεις σπιτι σου, και στην ειδικοτητα σου να προσεληφθησαν ασχετοι stagers.Τι
  θα γινει μ’αυτο το ΠΔ. Να σταματησει στο Υπουργειο Πολιτισμου η προσληψη υπαλληλων 10 ταχυτητων. Υπαρχουν τεραστιες ελειψεις, βγαλτε προκηρηξεις μονιμου προσωπικου.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 09:42 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

  Εργάζομαι ως βοηθός λογιστή στο ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας & Σχεδιασμού ΑΕ, θυγατρική του ΕΟΜΜΕΧ, κάτω από την εποπτεία του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και νυν Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας το οποίο λειτουργεί κάτω από το νομικό πλαίσιο των ΔΕΚΟ.
  Από της 13/05/1998 εργάζομαι στην εταιρεία με συμβάσεις ορισμένου χρόμου, χωρίς ούτε μια μέρα διακοπής από την ημερομηνία πρόσληψης μου, καλύπτοντας πάγιες μόνιμες και διαρκείς ανάγκες.
  Το νομοσχέδιο θέτει τα κριτήρια πρόσληψης των συμβασιούχων χρόνου αλλά τι θα γίνει με εμάς που εργαζόμαστε τόσα χρόνια με συμβάσεις που υποκρύπτουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου;
  Είναι δίκαιο πιστεύω να αναγνωρισθεί η προσφορά μας στην εταιρεία. Αναμένω την προσοχή σας για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε αυτή την ειδική κατηγορία.