Παράδειγμα Μοριοδότησης Υποψηφίου

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Έστω ότι  υποψήφιος κατέχει:

α) Τίτλο σπουδών  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμό πτυχίου έξι (6).

β) Μεταπτυχιακό Τίτλο, μη συναφή με το γνωστικό αντικείμενο  της θέσης

γ) Τρία (3) χρόνια εμπειρία στο αντικείμενο της  θέσης στο δημόσιο (ή στον ιδιωτικό τομέα)