Σημαντική Διευκρίνηση

Οι  υπηρεσίες και οι φορείς ανάλογα  με τις λειτουργικές τους ανάγκες  και βάσει των κενών οργανικών  τους θέσεων, δύνανται να προκηρύξουν  μέσω ΑΣΕΠ την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ).

Όσον  αφορά τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώ για τις θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης απαιτείται αντίστοιχα πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής και πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιπλέον μπορεί να απαιτείται μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών.

Εξάλλου, για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού απαιτούνται αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και η σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, καθορίζεται βάσει των τίτλων σπουδών, αρχικών και μεταπτυχιακών, της βαθμολογίας των τίτλων αυτών, της γνώσης ξένων γλωσσών, της τυχόν εμπειρίας, των επιστημονικών εργασιών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων των υποψηφίων, καθώς και του πορίσματος από την ατομική συνέντευξη.