Άρθρο 8 Συμβάσεις έργου

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

Δεν επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου :

α) για κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραμματειακής εξυπηρέτησης, του φορέα.

β) εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισμού ή κανονισμού προβλέπονται οργανικές θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές για τις οποίες προτείνεται η κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα.

Η επιλογή των προσώπων που θα εκτελέσουν το έργο με αντίστοιχη σύμβαση γίνεται από την οικεία υπηρεσία ή τον φορέα με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 Ν. 2190/94, όπως ισχύει.

2. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου εξαιρείται το ιατρικό προσωπικό , οι οδοντίατροι, οι ελεγκτές ιατροί, οι θεραπευτές ιατροί των ασφαλιστικών ταμείων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τους οποίους η κατάρτιση συμβάσεων έργου, προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Η παρ. 2. του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Για την έκδοση της κατά την προηγούμενη παράγραφο απόφασης, καθώς και για την προηγούμενη έγκριση, όπου αυτή προβλέπεται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου απαιτείται βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.»

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 01:05 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

  ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ
  Κ.Α.Π.Η.
  ΔΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ

  Σημειώσεις για άρθρο 8 της Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
  «Αναμόρφωση Συστήματος Προσλήψεων»

  Το οργανωμένο δίκτυο εξυπηρέτησης και προστασίας των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας στο Δήμο μας έχει ως κύριο στόχο την άμβλυνση της ανασφάλειας που πηγάζει από το χαμηλό βιοτικό επίπεδο και την αδυναμία του θεσμού της οικογένειας να λειτουργήσει ως ομπρέλα προστασίας όπως άλλοτε λόγω των βίαιων αλλαγών και πιέσεων που δέχεται η ίδια. Λόγω των εξελίξεων αυτών το Κ.Α.Π.Η. επικεντρώνει την προσπάθειά του στη προσφορά υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών, την ενεργοποίηση και κοινωνική επανένταξη των ατόμων αυτών με τη λειτουργία ομάδων δημιουργικής απασχόλησης και την οργάνωση δραστηριοτήτων.
  Η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών είναι άμεσα συνυφασμένη με το επίπεδο οργάνωσης τους, ορίζοντας αυτό ως τη δυνατότητα ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των εξυπηρετούμενων, ακόμη και όταν αυτές αλλάζουν ως προς την ένταση ή τα χαρακτηριστικά τους.
  Στο Κ.Α.Π.Η. αν και ο προσδιορισμός των αναγκών των ηλικιωμένων μπορεί να γίνει σ’ ένα γενικό επίπεδο είναι αδύνατο όμως να προβλεφθεί ο αριθμός των εξυπηρετούμενων και ιδιαίτερα των ατόμων που χρήζουν βοήθειας στο σπίτι.
  2007 προσέγγιζε τα 280, ενώ το 2008 μειώθηκε στα 205 άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις αρχές του χρόνου έως σήμερα δεχθήκαμε περισσότερες από 200 αιτήσεις ηλικιωμένων για κατ’ οίκον βοήθεια, δυστυχώς όμως η καθυστέρηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ της έγκρισης απασχόλησης των συμβάσεων έργου Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ, ΤΕ), Νοσηλευτών (ΤΕ), Ιατρών (ΠΕ), Φυσιοθεραπευτών (ΤΕ) και Οικογενειακών Βοηθών (ΔΕ) δεν επέτρεψε την άμεση ανταπόκρισή μας.
  Αντίστοιχα προβλήματα δημιουργήθηκαν στην κοινωνική υπηρεσία και τα Ιατρεία του Κ.Α.Π.Η. λόγω έλλειψης προσωπικού (Κοινωνικών Λειτουργών, Ιατρών και Νοσηλευτών).
  Επιπλέον το νέο πλαίσιο εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» από το ΕΣΠΑ σύμφωνα με το οποίο επιτρέπει και στα Κ.Α.Π.Η. να συμμετάσχουν στην υλοποίησή τους, επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των Κ.Α.Π.Η. Η δωδεκάμηνη διάρκεια των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» επιβάλει την άμεση στελέχωση των υπηρεσιών για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι να μην γνωρίζουμε από πριν τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού που θα απασχοληθεί.
  Ο μη καθορισμένος αριθμός των ηλικιωμένων που ανανεώνουν κάθε χρόνο την κάρτα μέλους του Κ.Α.Π.Η. (διαδικασία με την οποία θεμελιώνουν το δικαίωμα τους να απολαμβάνουν όλες τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες), το νέο πλαίσιο εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» από το ΕΣΠΑ και το είδος των υπηρεσιών που προσφέρει το Κ.Α.Π.Η. οδηγούν στη συνέχιση των συμβάσεων έργου των ειδικοτήτων που προαναφέρθηκαν.
  Πιστεύω ότι είναι ανάγκη για τις ειδικότητες που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του Κ.Α.Π.Η. να συνεχιστούν οι συμβάσεις έργου.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 23:52 | Ντίνος Ζωγόγιαννης

  Ντίνος Ζωγόγιαννης
  Αντιδήμαρχος Τεχνικων Έργων Δήμου Συκεών
  Νομού Θεσσαλονίκης

  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

  Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού είμαστε υποχρεωμένοι εδώ και πολλά χρόνια να αναζητούμε πόρους για την εκτέλεση των έργων μας, τόσο από εθνικά κονδύλια όσο και από ευρωπαϊκά. Αυτή η αγωνιώδης προσπάθεια που καταβάλλουν όλοι οι Δήμοι, αρκετές φορές έχει επιτυχή αποτελέσματα.
  Αυτό εξαρτάται από το βαθμό ετοιμότητας της κάθε υπηρεσίας στην εκπόνηση των μελετών. Οι χρηματοδοτήσεις όμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, πάντοτε κρίνονται από την έγκαιρη και ώριμη κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης και από την πρωτοτυπία της.
  Η οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που επείγουν οι προθεσμίες για την κατάθεση της πρότασης, για πρόσληψη προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ ή άλλου νόμιμου τρόπου, είναι τόσο χρονοβόρα που ο χρόνος προθεσμίας της υποβολής θα παρέλθει πριν ακόμη προσληφθεί αυτός που θα επιλεγεί να κάνει τη μελέτη.
  Άρα βαθμός ετοιμότητας σημαίνει ότι, την κατάλληλη στιγμή που θα «ανοίξουν οι προθεσμίες» για την υποβολή της πρότασης να έχει ο φορέας που θα την καταθέσει (στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος) έτοιμο εξειδικευμένο προσωπικό για την εκπόνηση της μελέτης. Οι ανάγκες για συγκεκριμένες ειδικότητες είναι κάθε φορά ανάλογες και με τις απαιτήσεις των προγραμμάτων που είναι ανοικτά.
  Έτσι, κάποια ειδικότητα που χρειάζεται σήμερα η τεχνική υπηρεσία ενός Δήμου, αύριο μπορεί να μην είναι απαραίτητη. Επομένως αν ένας Δήμος κάθε φορά που θέλει ένα εξειδικευμένο συνεργάτη προχωρά σε πρόσληψη μόνιμου προσωπικού θα φθάσει πολύ σύντομα έχει πλεονάζον υπεράριθμο προσωπικό σε ειδικότητες που δεν του είναι απαραίτητες.
  Σημαντικό είναι επίσης ότι θα επιβαρύνει μακροπρόθεσμα τον προϋπολογισμό του με προσωπικό που δεν θα του είναι απαραίτητο, ενώ ταυτόχρονα δεν θα μπορεί να κάνει πρόσληψη προσωπικού σε άλλη ειδικότητα που θα έχει ανάγκη, σε άλλη εξειδικευμένη μελέτη.
  Πόσες φορές άραγε θα χρειαστεί ένας Δήμος πολεοδόμο για την εκπόνηση Γ.Π.Σ. ή πόσες φορές χρειάζεται ειδικό για γεωτεχνική μελέτη ή βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων; Ακόμη πόσα υπόγεια παρκινγκ θα δημιουργήσει ώστε να χρειάζεται εξειδικευμένο στατικό ή ειδικό συγκοινωνιολόγο για κυκλοφοριακή μελέτη; Πόσες φορές θα κατασκευάσει κλειστό κολυμβητήριο ώστε να χρειάζεται να εκπονήσει ειδική μελέτη για τη χωροδικτύωση της οροφής ή πόσες ανασκαφές θα κάνει ώστε να χρειάζεται εξειδικευμένη ομάδα αρχαιολόγων και αρχιτεκτόνων για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των μνημείων, την ανάδειξη και τη συντήρησή τους; Τι θα απογίνουν οι τοπογράφοι που θα πρέπει να προσλάβει ένας Δήμος για να τελειώσουν οι δεκάδες πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού που απαιτούνται για να επιλυθούν εκκρεμότητες δεκαετιών, όταν μετά από δυο-τρία χρόνια αυτές θα ολοκληρωθούν και τότε αυτοί δεν θα έχουν αντικείμενο απασχόλησης;

  Αυτά είναι ενδεικτικά παραδείγματα ανάμεσα σε δεκάδες περιπτώσεων που θα μπορούσαν να αναφερθούν.
  Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να μπορούμε να κινούμαστε ελεύθερα και γρήγορα στο χώρο εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού και είναι απόλυτα αναγκαίο να συνάπτουμε κάθε φορά σύμβαση με τον κατάλληλο επιστήμονα, όσες φορές κι αν χρειαστεί, χωρίς βέβαια μοριοδότηση και με ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην υπάρχει μελλοντική μονιμότητα.
  Εξάλλου οι εξειδικευμένοι επιστήμονες υψηλού επιπέδου, όπως είναι γνωστό, δεν ενδιαφέρονται για τη μονιμότητα στο δημόσιο τομέα γιατί δεν τους συμφέρει οικονομικά.
  Ζητάμε λοιπόν συμβάσεις συγκεκριμένου έργου, που θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε πολύ σύντομο και συγκεκριμένο έργο. Συμβάσεις που αφορούν πραγματικό έργο που θα παράγεται στα γραφεία των συγκεκριμένων μελετητών και όχι στα γραφεία των δημοτικών υπηρεσιών.

  Έτσι σεβόμαστε το δημόσιο χρήμα, έτσι δείχνουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει λόγο ύπαρξης μόνο για την εξυπηρέτηση του πολίτη.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 23:44 | ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΑ ΚΕΕ-ΙΔΕΚΕ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  τι θα γίνει με τις συμβάσεις στα ΚΕΕ;
  Καταθέσαμε αιτήσεις στα μέσα καλοκαιριού για προκήρυξη που βγήκε τον Ιούλιο.
  Περάσαμε από συνέντευξη και ενώ έχουν βγει προσωρινά αποτελέσματα οι διαδικασίες έχουν σταματήσει.
  Περιμένουμε να βγούν επιτέλους τα οριστικά αποτελέσματα.
  Δεν πήγαμε σε βουλευτές, σε υπουργούς κ.α.
  Εαν προβληματίζει η συνέντευξη βγάλτε την βαθμολογία της από την συνολική βαθμολογία ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες.
  Απάντηση από πουθενά και ενώ είμαστε απλήρωτοι για αρκετούς μήνες για παλαιότερη σύμβαση.
  Πότε θα οριστεί επιτέλους ο νέος Γενικός;
  Πρέπει επιτέλους κάποιος να μας ενημερώσει τι θα γίνει με αυτές τις συμβάσεις που εντάσσονται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.

  Με εκτίμηση

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 19:59 | Συντηρήτρια

  Θεωρώ το παρόν καθεστώς με τις συμβάσεις έργου απαράδεκτο, όχι τόσο λόγω εκμετάλλευσης του εργαζομένου (που υποχρεούται να πληρώνει ΤΕΒΕ, δεν δικαιούται άδειες και δώρα) όσο λογω της προκλητικής αδιαφάνειας στις προσλήψεις.
  Συγκεκριμένα στον κλάδο που ενδιαφέρει εμένα προσωπικά, τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, διάφοροι δήμοι προβαίνουν σε προσλήψεις προσωπικού χωρίς να υπάρχει προκήρυξη (παρά μόνον η απόφαση πρόσληψης σε τεύχος Β) και κυρίως χωρίς να έχουν καμία δικαιοδοσία για τέτοιου είδους προσλήψεις που αφορούν εξειδικευμένο προσωπικό:
  Οι συντηρητές έργων τέχνης, αρχαιοτήτων και αρχειακού – βιβλιακού υλικού βάσει νόμου δεν επιτρέπεται να εργάζονται αυτόνομα εάν δεν έχουν εξασφαλίσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος: αυτή χορηγείται από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεοτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού μετά από 3 χρόνια σχετικής προϋπηρεσίας για τους απόφοιτους ΤΕΙ και 2 χρόνια για απόφοιτους ΠΕ. Οι απόφοιτοι ΙΕΚ ονομάζονται τεχνικοί συντήρησης και δεν δικαιούνται την εν λόγω άδεια.
  Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν ένας εργαζόμενος δεν έχει την άδεια, επιβλέπεται από κάποιον που την έχει. Επομένως ο κάθε δήμος που προκηρύσσει τέτοιου είδους θέση θα πρέπει να έχει προβλέψει ο εργαζόμενος να έχει κάποιον επιβλέποντα στο μόνιμο προσωπικό.
  Οι δήμοι που έπεσαν στην αντίληψή μου (κατά τύχη) όπου έχουν γίνει τέτοιου είδους προσλήψεις είναι Ο δήμος Κηφισιάς, ο δήμος Παλαιού Φαλήρου και πιο πρόσφατα ο δήμος Φυλής (ΦΕΚ Β’ 2316/30 Οκτωβρίου 2009). Στις προσλήψεις αυτές πολλές φορές δεν αναφέρεται κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ) και φυσικά ούτε λόγος για προκήρυξη. Όταν πήγα να κάνω την αίτησή μου σε κάποιες από αυτές τις «θέσεις», η απάντηση που έλαβα ήταν ότι οι θέσεις έχουν ήδη πληρωθεί από τους «παλιούς».
  Το ίδιο φαντάζομαι ισχύει για όλες τις κατηγορίες θέσεων, αλλά αναφέρω τη συγκεκριμένη που με αφορά. Παρόλες τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αξιοκρατικές προσλήψεις, οι νέες συμβάσεις έργου συνεχίζονται και μετά τις εκλογές. Γιατί;;;;

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 19:29 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ

  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

  Η λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με διευρυμένο ρόλο, όπως προωθήθηκε και υλοποιήθηκε μέσω των εθνικών προγραμμάτων Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής τα τελευταία 2 χρόνια, ανέδειξε τον κεντρικό και ουσιώδη ρόλο που αυτά παίζουν στη διευκόλυνση των μητέρων με παιδιά στη σχολική ηλικία. Μέσω της λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) οι εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, οι μητέρες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους, οι μετανάστριες, αλλά και οι άνεργες που θέλουν να βρουν εργασία αλλά δυσκολεύονται λόγω των παιδιών, έχουν για πρώτη φορά τη μοναδική δυνατότητα να αποδεσμευθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (και όχι μόνο κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών όπως ίσχυε παλαιότερα) από την ανάγκη συνεχούς φροντίδας και φύλαξης των παιδιών τους. Τα ΚΔΑΠ απασχολούν τα παιδιά από το πέρας του σχολικού ωραρίου μέχρι και αργά το βράδυ μέσα από υπηρεσίες υψηλού επιπέδου όπως: προετοιμασία για τα μαθήματα του σχολείου, εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκμάθηση ξένων γλωσσών, εκμάθηση μουσικών οργάνων, μουσική προπαιδεία, θεατρική εκπαίδευση, ζωγραφική. Σημειωτέον, ότι όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς. Επομένως, η μέση ελληνική οικογένεια εν μέσω πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να εξασφαλίσει την δωρεάν φύλαξη των παιδιών της μετά το σχολείο ώστε να μπορέσουν να εργαστούν απρόσκοπτα και οι 2 γονείς, αλλά και να προσφέρει στα παιδιά μόρφωση και πνευματική καλλιέργεια χωρίς να επιβαρυνθεί οικονομικά.
  Η λειτουργία των ΚΔΑΠ έχει την ιδιαιτερότητα ότι ο αριθμός των παιδιών που φιλοξενούνται κάθε χρόνο δεν είναι προσδιορισμένος εκ των προτέρων, αφού διαμορφώνεται λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς μετά τη σχετική διαδικασία του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Επομένως, είναι αδύνατο να προγραμματιστεί εκ των προτέρων ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού. Έπειτα, οι ειδικότητες που απασχολούνται στα ΚΔΑΠ είναι τόσο συγκεκριμένες και εξειδικευμένες που δεν μπορούν να καλυφθούν παρά μόνο με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Οι ειδικότητες αυτές είναι: μουσικοί, δάσκαλοι θεατρικής αγωγής, δάσκαλοι ξένων γλωσσών, δάσκαλοι ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκπαιδευτές ειδικής αγωγής.
  Καταλήγοντας, η κατάργηση των συμβάσεων μίσθωσης έργου θα οδηγήσει μοιραία στην παύση λειτουργίας των ΚΔΑΠ με αποτέλεσμα όλες αυτές οι οικογένειες που βασίζουν την επιβίωσή τους στην εξασφάλιση της δωρεάν φύλαξης και επιμόρφωσης των παιδιών τους καθ’ όλη τη διάρκεια του απογεύματος, να είναι καταδικασμένες να πληρώνουν αδρά σε αντίστοιχες ιδιωτικές δομές, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον ήδη βεβαρυμένο οικογενειακό προϋπολογισμό.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 18:33 | ΜΑΡΩ ΒΑΣΣΑΡΑ

  ΜΑΡΩ ΒΑΣΣΑΡΑ
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ
  ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ

  Κοινωνικές Υπηρεσίες ΟΤΑ και δομές απασχόλησης

  H υλοποίηση εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων από τους ΟΤΑ είναι πλέον μία πάγια πρακτική με διπλό στόχο :α) την όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη και εκσυγχρονισμένη λειτουργία των ΟΤΑ με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και β) την εξασφάλιση πολύτιμων Ευρωπαϊκών πόρων. Οι περισσότεροι ΟΤΑ έχουν συστήσει σχετικές υπηρεσιακές δομές, οι οποίες πολλές φορές δεν προβλέπονταν από το αρχικό εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Δήμων, όπως γραφεία εργασίας και επιχειρηματικότητας και ολοκληρωμένες δομές υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας. Η υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων απαιτεί την απασχόληση πρόσθετου ανθρώπινου δυναμικού, πέραν του βασικού και συνήθως ελάχιστου, διαφόρων ειδικοτήτων το οποίο φυσικά δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η ιδιαιτερότητα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι ότι: α) η προκήρυξή τους χρονικά προσδιορίζεται από τις αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές, χωρίς αυτό να είναι έγκαιρα γνωστό στους ΟΤΑ και β) δεν είναι γνωστή η έκβαση των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβάλλουν οι ΟΤΑ. Παρόλα αυτά, κατά την υποβολή των προτάσεων για τη χρηματοδότηση των παραπάνω προγραμμάτων απαιτείται η υποβολή και βιογραφικών των στελεχών που πρόκειται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, τα οποία αξιολογούνται και δεσμεύουν την πρόταση σε περίπτωση έγκρισης. Άλλωστε, στα εγκεκριμένα προγράμματα ο χρόνος έναρξης της εφαρμογής είναι άμεσος και πιεστικός και ως εκ τούτου δεν μπορούν να κινηθούν οι διαδικασίες πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94, όπως αυτός ισχύει. Επομένως για τα ευρωπαϊκά προγράμματα οι συμβάσεις μίσθωσης έργου είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος απασχόλησης του απαραίτητου προσωπικού. Εξάλλου, σύμφωνα με τις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που ορίζουν το σύστημα διαχείρισης των προγραμμάτων, οι δαπάνες για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου είναι επιλέξιμες.
  Επιπρόσθετα, οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, μετά και τον πρώτο Καποδίστρια, απευθύνονται σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων, των οποίων τις ανάγκες για ψυχολογική στήριξη, κοινωνική περίθαλψη ή προώθηση στην απασχόληση με δυσκολία καλύπτει το ήδη υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό. Η υλοποίηση επιπρόσθετων ευρωπαϊκών προγραμμάτων έχει σαν αποτέλεσμα την απότομη εισροή επωφελούμενων στις κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετηθούν άμεσα μεν, αλλά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (όσο διαρκεί η υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων). Για το διάστημα αυτό λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να προσληφθεί επιπρόσθετο προσωπικό, το οποίο όμως μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού δεν θα έχει αντικείμενο απασχόλησης. Επομένως, ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος απασχόλησης προσωπικού στο πλαίσιο κοινωνικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι οι συμβάσεις μίσθωσης έργου.
  Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ πληθώρα δήμων υλοποίησε με επιτυχία «Τοπικές πρωτοβουλίες Απασχόλησης» για την υποστήριξη της Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο και «Σχέδια Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» για την προώθηση στην απασχόληση και την ένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων (ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστες, τσιγγάνοι κλπ). Τα προγράμματα αυτά κινήθηκαν στα υψηλά ευρωπαϊκά standards σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών δομών. Οι επωφελούμενοι των προγραμμάτων έγιναν δέκτες ολοκληρωμένων παρεμβάσεων συμβουλευτικής στην απασχόληση αλλά και πολυεπίπεδης κοινωνικο- ψυχολογικής στήριξης από εξειδικευμένους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νομικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι απασχόλησης. Κάθε άνεργος πολίτης, εντασσόμενος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα λαμβάνει πλήρη στήριξη στην προσπάθειά του να βρει δουλειά ή να εξασφαλίσει επιδότηση για την έναρξη νέας επιχείρησης, συνοδεία σε υπηρεσίες για τη διευκόλυνση στη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών, βοήθεια στην εξασφάλιση ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, νομική στήριξη, ψυχολογική ενδυνάμωση για την αντιμετώπιση δυσχερών κοινωνικών καταστάσεων. Η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων απ’ τους ΟΤΑ φέρνει πιο κοντά σε εμάς τα δεδομένα λειτουργίας των βορειοευρωπαϊκών χωρών (Δανία, Σουηδία κλπ) και ενισχύει το ρόλο των ΟΤΑ σε επίπεδο προνομιακών δομών. Η προώθηση στην απασχόληση και η κοινωνική μέριμνα γίνεται πλέον υπόθεση των δήμων, οι γραφειοκρατικές χαοτικές δομές της κεντρικής εξουσίας παρακάμπτονται και οι ΟΤΑ αποκτούν τον αναβαθμισμένο ρόλο που θα έπρεπε προ πολλού να έχουν στο χώρο της παρέμβασης στην κοινότητα. Από όλα αυτά προκύπτει η αναγκαιότητα ύπαρξης ολοκληρωμένων κοινωνικοπρονοιακών δομών στους ΟΤΑ και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που όπως αναλύθηκε υλοποιούνται άρτια μόνο μέσω της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου.
  Αναρωτιέμαι, λοιπόν, πώς θα μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι των λεγόμενων «ευπαθών κοινωνικών ομάδων» αν και εφόσον πάψουν να προσφέρονται οι κοινωνικοπρονοιακές υπηρεσίες από τους ΟΤΑ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έως σήμερα μπορούσαν άμεσα και ολοκληρωμένα να λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης, κοινωνικής περίθαλψης, προώθησης στην απασχόληση, νομικής συμβουλευτικής, θα αναγκαστούν με την κατάργηση των συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ να επιστρέψουν στις χαώδεις, απρόσωπες υπηρεσίες της κεντρικής εξουσίας και να αντιμετωπίζονται πλέον ως αριθμοί, ως απρόσωπα περιστατικά και όχι ως μοναδικοί άνθρωποι με μοναδικές και συγκεκριμένες ανάγκες.
  Οι ειδικότητες που χρησιμοποιούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου είναι ενδεικτικά αυτές των ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, κοινωνιολόγων, οικονομολόγων, κοινωνικών φροντιστών και άλλων κοινωνικών επιστημόνων, καθώς και στελέχη διαχειριστικής- διοικητικής υποστήριξης των προγραμμάτων.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 18:08 | ΕΛΛΗ

  ΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΠΕΤΡΕΠΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ. ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΕΧΕΙ ΠΟΤΕ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ . ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΙΣΑΣΤΕ . ΠΑΡΤΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΘΑ ΣΑΣ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 17:21 | ΓΑΖΕΠΗ ΣΤΕΛΛΑ

  Καλησπέρα!
  Εργαζομαι σε δημοτική βιβλιοθήκη (Π.Ε. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ) εδώ και 2 χρόνια με συμβάσεις μίσθωσης έργου και η τελευταία λήγει τον Δεκέμβριο. ΄Στη βιβλιοθήκη δεν υπάρχουν μόνιμα άτομα και περιμένω από το Δήμο να προκηρύξει θέση Π.Ε. βιλιοθηκονόμου, αφού υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Τ ο θέμα είναι ότι δεν έχουν ετοιμάσει τον Οργανισμο Εσωτερικών υπηρεσιών ακόμα της βιβλιοθήκης για να μπορεσει να προκηρυχθεί θέση και από την άλλη μου λένε ότι ο Δήμος δεν εχει χρήματα για να πληρωσει..Τι γίνεται σ’ αυτή την περίπτωση? Μπορώ να διεκδικήσω τη θέση βιβλιοθηκονόμου αφού έχω τα προσόντα ή από 1 Ιανουαρίου θα ψάχνω για δουλεια? Σημειωτέον ότι η σύμβαση μίσθωσης που τρέχει από 1 Ιανουαριου του 2009 δεν έχει έρθει ακόμα στα χέρια μου…και εργάζομαι στη βιβλιοθλήκη χωρίς να φαίνομαι πουθενα..

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 17:41 | ΡΟΚΚΑ ΧΑΡΟΥΛΑ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.

  ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Η ΣΤΟΝ ΕΥΡΗΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 17:33 | GK ADISTAKTOS

  ΜΑΣ ΒΑΛΑΤΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ , ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ , ΒΡΙΚΑΤΕ ΦΘΗΝΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΤΕ ΟΛΑ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ , ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΑΡΚΕΤΟ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ .
  ΟΛΑΟΣ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΞΕΧΑΣΕΙ .
  ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΗΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ ΕΚΛΕΓΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ ΠΕΦΤΕΙ .

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 16:36 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ
  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΚΕΩΝ
  ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ

  Παιδική μέριμνα.

  Η λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών έχει την ιδιαιτερότητα ότι ο αριθμός των παιδιών και των βρεφών που φιλοξενούνται σε κάθε σταθμό δεν είναι εκ των προτέρων προσδιορισμένος, αλλά διαμορφώνεται συνήθως λίγες ημέρες πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς.
  Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι η αδυναμία προγραμματισμού πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού (εκπαιδευτικού και βοηθητικού), λαμβανομένου υπόψη ότι:
  Το προσωπικό αυτό δεν μπορεί να είναι μόνιμο, αφού στην περίπτωση που ο αριθμός των παιδιών της επόμενης χρονιάς είναι μειωμένος το προσωπικό δεν θα έχει αντικείμενο απασχόλησης.
  Το προσωπικό δεν μπορεί να απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για δύο λόγους: α) επειδή η διαδικασία έγκρισης των προσλήψεων είναι χρονοβόρα (αιτήματα του Ιανουαρίου, εγκρίνονται τον Αύγουστο) β) επειδή η υποχρεωτική 8μηνη διάρκεια της σύμβασης είναι μικρότερη από την 11μηνη διάρκεια λειτουργίας του παιδικού σταθμού και επομένως θα υπάρχει ένα κενό 3 μηνών. Σημειώνεται ότι δεν είναι παιδαγωγικά και επιστημονικά ορθό τα παιδιά αυτών των ηλικιών, για λόγους κυρίως προσαρμογής, να αλλάζουν τον εκπαιδευτικό τους πριν τη λήξη της χρονιάς.
  Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου στις ειδικότητες των νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, δασκάλων εικαστικών, μαγείρων και καθαριστριών, δίνουν μία διέξοδο και καλύπτουν όλες τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν.
  Η ανάγκη κάλυψης των ειδικοτήτων των παιδιάτρων, παιδοψυχολόγων, εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και κοινωνικών λειτουργών, είναι αυτονόητο ότι μπορεί να καλυφθεί μόνο με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, αφού η απασχόληση των παραπάνω αφορά στην εκπόνηση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας.

  Φροντίδα της τρίτης ηλικίας

  Τα ΚΑΠΗ των δήμων υλοποιούν διάφορα προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης, προαγωγής υγείας και κατ΄ οίκον φροντίδας των ηλικιωμένων.
  Τα προγράμματα που υλοποιούνται κάθε χρόνο δεν είναι ίδια, αλλά προσδιορίζονται από τις απαιτήσεις και τις δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων. Σημαντική αλλαγή στη λειτουργία των ΚΑΠΗ προκαλεί το νέο πλαίσιο εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ προγραμμάτων «βοήθεια στο σπίτι», στα οποία μπορούν πλέον να συμμετέχουν και τα ΚΑΠΗ. Τα νέα προγράμματα «βοήθεια στο σπίτι» έχουν ετήσια διάρκεια και άρα από την στιγμή της έγκρισής τους πρέπει άμεσα να υπάρχει η δυνατότητα στελέχωσής τους για διάστημα 12 μηνών.
  Έτσι δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές εκ των προτέρων ο αριθμός και οι ειδικότητες του προσωπικού που θα απασχοληθεί. Για την απασχόληση αυτού του προσωπικού ισχύουν οι ίδιες ιδιαιτερότητες με εκείνες των παιδικών σταθμών.
  Οι ειδικότητες που χρησιμοποιούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου είναι ενδεικτικά αυτές των γιατρών, φυσικοθεραπευτών, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών, οδηγών, οικογενειακών βοηθών – κοινωνικών φροντιστών και ψυχολόγων.

  Κοινωνικές Υπηρεσίες ΟΤΑ και δομές απασχόλησης

  Στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ πληθώρα Δήμων υλοποίησε με επιτυχία «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» για την υποστήριξη της απασχόλησης και «Σχέδια Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» για την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες μετανάστες, τσιγγάνοι κλπ). Κατά την υποβολή των προτάσεων για τη χρματοδότηση των παραπάνω προγραμμάτων απαιτείται η υποβολή και βιογραφικών των στελεχών που πρόκειται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, τα οποία αξιολογούνται και δεσμεύουν την πρόταση σε περίπτωση έγκρισης. Εξάλλου σύμφωνα με τις σχετικές Κοινές Υπουργικές αποφάσεις που ορίζουν το σύστημα διαχείρισης των προγραμμάτων, οι δαπάνες για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου είναι επιλέξιμες.
  Οι ειδικότητες που χρησιμοποιούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου είναι ενδεικτικά αυτές των ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, κοινωνιολόγων, οικονομολόγων, κοινωνικών φροντιστών και άλλων κοινωνικών επιστημόνων καθώς και στελέχη διαχειριστικής – διοικητικής υποστήριξης των προγραμμάτων.

  Περιβαλλοντικά προγράμματα

  Κάθε χρόνο οι ΟΤΑ αιτούνται την έγκριση πρόσληψης διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση εποχιακών ή έκτακτων αναγκών.
  Τα αιτήματα αυτά παρόλο που υποβάλλονται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, εγκρίνονται ή όχι τον Αύγουστο, με συνέπεια να μην μπορεί να υλοποιηθεί κανένας προγραμματισμός.
  Όμως, υπάρχουν ανάγκες που έχουν απολύτως εποχιακό χαρακτήρα όπως ο καθαρισμός των ακτών, ο καθαρισμός των ρεμάτων, η πυροπροστασία κλπ. Έτσι οι δήμοι αναγκάζονται και καλύπτουν τις ανάγκες αυτές με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, αφού εάν περιμένουν τις εγκρίσεις πρόσληψης εποχιακού προσωπικού ορισμένου χρόνου, θα έχουν εκλείψει οι εποχιακές ανάγκες.
  Οι ειδικότητες αυτές είναι κυρίως των οδηγών – χειριστών μηχανημάτων έργου.

  Τεχνικές υπηρεσίες

  Στις σημερινές συνθήκες, οι χρηματοδοτήσεις μέσω της ΣΑΤΑ δεν επαρκούν για να καλύψουν την εκτέλεση αναγκαίων έργων στους δήμους. Έτσι οι δήμοι κατευθύνονται στην αναζήτηση πόρων από διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό σημαίνει ότι οι ΟΤΑ δεν έχουν ένα σταθερό χρηματοδοτικό πλαίσιο και πολύ περισσότερο δεν γνωρίζουν το ποσοστό υλοποίησης των τεχνικών τους προγραμμάτων. Άρα δεν μπορούν να γνωρίζουν και το επιστημονικό προσωπικό που πρέπει να διαθέσουν κυρίως για την εκπόνηση και επίβλεψη των τεχνικών μελετών.
  Ταυτόχρονα η εξειδίκευση των έργων σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί την απασχόληση ειδικευμένων επιστημόνων οι οποίοι φυσικά δεν θα μπορούσαν να προσληφθούν μόνιμα, αφού η ειδίκευση τους δεν είναι συνεχώς απαραίτητη σε έναν δήμο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, όπου οι μελέτες επέκτασης των σχεδίων πόλης δεν συνιστά μία πάγια και διαρκή ανάγκη του δήμου.
  Επιπλέον η ανάγκη προετοιμασίας και ωρίμανσης έργων προκειμένου αυτά να υποβληθούν – έγκαιρα και σε περιορισμένες χρονικές προθεσμίες – για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ, απαιτεί την απασχόληση μελετητών οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση του έργου τους δεν είναι απαραίτητοι στην υπηρεσία του δήμου.
  Όλες οι παραπάνω ανάγκες καλύπτονται σήμερα με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου οι οποίες δίνουν αποτελεσματικότατες και οικονομικά συμφέρουσες λύσεις στους ΟΤΑ. οι ειδικότητες που χρησιμοποιούνται είναι ενδεικτικά των αρχιτεκτόνων, των πολιτικών μηχανικών, των ηλεκτρολόγων – μηχανολόγων μηχανικών, των τοπογράφων, των πολεοδόμων, των τεχνολόγων μηχανικών, των περιβαντολόγων, των γεωτεχνικών, των συγκοινωνιολόγων, κλπ.

  Ευρωπαϊκά προγράμματα και νέες – καινοτόμες δράσεις

  Η αναζήτηση Ευρωπαϊκών πόρων από τους ΟΤΑ είναι πλέον μία πάγια κατεύθυνση στη λειτουργίας τους. Οι περισσότεροι ΟΤΑ έχουν συστήσει σχετικές υπηρεσιακές δομές τις οποίες έχουν στελεχώσει με το απαραίτητο βασικό προσωπικό.
  Η υλοποίηση των εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων απαιτεί την απασχόληση πρόσθετου ανθρώπινου δυναμικού, διαφόρων ειδικοτήτων, το οποίο φυσικά δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Επιπλέον δεν μπορεί να προσδιοριστούν εκ των προτέρων οι ειδικότητές και ο αριθμός των στελεχών που απαιτούνται, επειδή:
  Α) Η προκήρυξη των προγραμμάτων χρονικά προσδιορίζεται από τις αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές χωρίς αυτό να είναι γνωστό έγκαιρα στους ΟΤΑ
  Β) Δεν είναι γνωστή η έκβαση των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβάλλουν οι ΟΤΑ
  Στα εγκεκριμένα προγράμματα ο χρόνος έναρξης της εφαρμογής είναι άμεσος και πιεστικός και ως εκ τούτου δεν μπορούν να κινηθούν οι διαδικασίες πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94, όπως αυτός ισχύει. Επομένως για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα οι συμβάσεις μίσθωσης έργου είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος απασχόλησης του απαραίτητου προσωπικού. Συνήθως οι ειδικότητες αυτών των συμβάσεων αφορούν σε μηχανικούς διαφόρων κλάδων, πληροφορικούς, οικονομολόγους, κοινωνικούς επιστήμονες, ψυχολόγους καθώς και στελέχη διαχειριστικής – διοικητικής υποστήριξης των προγραμμάτων.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 16:56 | Ευη Κατσάνου

  Τι θα γίνει με τις συμβάσεις έργου σε ΟΤΑ και ΝΠΙΔ σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαική ΄Ενωση και τα οποία έχουν ενταχθεί στο 4ο πλαίσιο στήριξης?

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 16:20 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΟΜΜΕΧ ΜΙΧΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΟΜΜΕΧ

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ»

  Είναι αναγκαίο να λάβει υπόψη του ο συντάκτης του Νομοσχεδίου τα παρακάτω:

  Ο ΕΟΜΜΕΧ, μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων που αναπτύσσει κατά τον καταστατικό σκοπό του, υλοποιεί και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. είτε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ είτε στα πλαίσια άλλων κοινοτικών πρωτοβουλιών, όπως και άλλοι φορείς του δημοσίου.
  Για την προσήκουσα και έγκαιρη υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων απαιτείται πολλές φορές η σύναψη συμβάσεων έργου καθώς και η σύσταση ομάδων εργασίας και επιτροπών με τρίτα φυσικά πρόσωπα, καθόσον το τακτικό προσωπικό του ΕΟΜΜΕΧ βαίνει συνεχώς μειούμενο (μέσος όρος ηλικίας 55 έτη) λόγω αφενός των αθρόων συνταξιοδοτήσεων και αφετέρου του γεγονότος ότι την τελευταία εικοσαετία δεν έχουν γίνει κατ΄ ουσίαν προσλήψεις τακτικού προσωπικού.

  Μετά την τροποποίηση του Ν.3429/2005 περί ΔΕΚΟ με το άρθρ. 33 του Ν.3697/2008, για οποιαδήποτε «πρόσληψη» προσωπικού, – ως τέτοιας νοουμένης και της σύναψης σύμβασης έργου, – απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη εγκριτική απόφαση της ΔΕΔΕΚΟ. Για τη λήψη όμως της απόφασης αυτής απαιτείται πολύμηνη διαδικασία (βλ. συνημ. σχετική υπ΄ αριθμ. πρωτ. 52349/ΕΓΔΕΚΟ/13.11.2008 εγκύκλιο της ΕΓΔΕΚΟ και υπ΄αριθμ. πρωτ. ΕΓΔΕΚΟ 2891/22.5.2009 απαντητικό έγγραφο), γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατη την έγκαιρη υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, με κίνδυνο να εκτεθούμε ως χώρα έναντι της Ε.Ε.

  Επιπλέον στο Π.Δ. 164/2004, με το οποίο απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις και ειδικότερα στο άρθρ. 6 αυτού, παρότι επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση, η συνολική διάρκεια των συμβάσεων που συνάπτονται, μεταξύ των άλλων, και για την υλοποίηση συγκεκριμένου κοινοτικού προγράμματος να υπερβαίνει το 24/μηνο, εν τούτοις δεν διευκρινίζεται εάν στην εξαίρεση αυτή δύναται να συμπεριληφθεί και η περίπτωση που συνάπτονται συμβάσεις με το ίδιο φυσικό πρόσωπο αλλά για διαφορετικά κοινοτικά προγράμματα.

  Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι δαπάνες που απαιτούνται για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων δεν βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό αλλά είναι επιλέξιμες δαπάνες του συγκεκριμένου κάθε φορά κοινοτικού προγράμματος, έχομε την γνώμη ότι θα πρέπει να μεριμνήσετε ώστε η σύναψη συμβάσεων με τρίτα (εκτός τακτικού προσωπικού) φυσικά πρόσωπα καθώς και η συμμετοχή των προσώπων αυτών σε ομάδες εργασίας ή επιτροπές για την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων, να εξαιρεθεί από τις παραπάνω διατάξεις, προκειμένου να καταστεί πιο ευέλικτη και ρεαλιστική η όλη διαδικασία και να δοθεί έτσι η δυνατότητα αποτελεσματικότερης και έγκαιρης υλοποίησης των κοινοτικών προγραμμάτων που ανατίθενται σε όλους τους φορείς του δημοσίου.

  Είναι αυτονόητο ότι θα ληφθεί μέριμνα ώστε να αποσαφηνίζεται ότι η νομοθετική ρύθμιση που θα προωθήσετε υπερισχύει πάσης άλλης αντίθετης διάταξης.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

  Εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (όπως θα ισχύσει) καθώς και την διαταξη του αρθρου 10 παρ. 3δ του Ν.3429/2005, οι συμβάσεις έργου που συνάπτονται από υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα με φυσικά πρόσωπα για την υλοποίηση προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκλπήρωση υποχρέωσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς. Η κατάρτιση των συμβάσεων αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις, κατόπιν κοινοποίήσεως της σχετικής ανακοίνωσης στο ΑΣΕΠ, η οποία εγκρίνεται ή τροποποιείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την περιέλευσή του στο ΑΣΕΠ. Εάν η προθεσμία αυτή περέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ.

 • Παρότι επαγγελματικά έχω μηδενική σχέση με το δημόσιο (είμαι βασικός μέτοχος & διευθύνων σύμβουλος Α.Ε. που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα), λόγω της ενασχόλησης μου με τα κοινά σε τοπικό επίπεδο (στον Δήμο όπου ζω), έχω καταλήξει στα εξής συμπεράσματα σχετικά με τις συμβάσεις έργου :

  1) Οι συμβάσεις έργου, όταν γίνονται με κριτήρια ιδιωτικού τομέα (επιλογή του καλλίτερου, αποδοτικότερου και συμφερότερου), και όχι με άλλου τύπου λογικές, μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ καλό και ευέλικτο «εργαλείο» για τη μερική (τουλάχιστον) στελέχωση κάποιων συγκεκριμένων (τουλάχιστον) φορέων του δημοσίου, όπως είναι τα Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. (π.χ. αθλητικοί οργανισμοί δήμων, πνευματικά-πολιτιστικά κέντρα, κ.ά.). Σε τέτοιου τύπου Ν.Π.Δ.Δ., που παράγουν σημαντικότατο κοινωνικό έργο, πολλές φορές απαιτούνται προσόντα, που είτε δεν μπορούν να ζητηθούν επισήμως λόγω ενδεχόμενης παραβίασης άρθρων του συντάγματος, νόμων, κ.λπ. (π.χ. το νεαρό της ηλικίας, προκειμένου για «μάχιμους» καθηγητές φυσικής αγωγής, που θα δουλεύουν καθημερινά σε ομαδικά προγράμματα δημοτικών γυμναστηρίων, όπου οι απαιτήσεις είναι απαγορευτικές για μεγάλης ηλικίας γυμναστές), είτε δεν μπορούν να προδιαγραφούν σε ένα σύστημα προσλήψεων τύπου ΑΣΕΠ (π.χ. η πολύ εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, η προηγούμενη επιτυχημένη συνεργασία με τον φορέα, η αποδοχή από τους συμμετέχοντες και τον κόσμο, κ.ά., προκειμένου π.χ. για σκηνοθέτες θεατρικών ομάδων πνευματικών κέντρων, μουσικούς και μαέστρους χορωδιών και ορχηστρών, κ.ά.).

  2) Το κόστος στις περιπτώσεις συμβάσεων μίσθωσης έργου είναι αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με τις προσλήψεις τύπου δημοσίου. Οι συμβάσεις έργου : α) συμφωνούνται σε 8μηνη, 12μηνη, κ.λπ. βάση και επιβαρύνουν οικονομικά τον φορέα με το συμφωνημένο ποσό, μόνο για το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρονται (π.χ. 12μηνο) και β) δεν τον επιβαρύνουν με επί πλέον ασφαλιστικές επιβαρύνσεις (ο “εργολάβος” πληρώνει μόνος του το ταμείο του – ΟΑΕΕ). Αντιθέτως, οι προσλήψεις τύπου δημοσίου υπολογίζονται με βάση τους 14 μισθούς (12 μισθοί συν δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας) και επί πλέον επιβαρύνουν τον φορέα με εργοδοτικές εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές –ΙΚΑ, κ.ά. Όμως και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου συμβάλλουν εξ΄ίσου στη μείωση της ανεργίας.

  3) Προτείνω εν κατακλείδι, στον ΟΕΥ (Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας) ενός Ν.Π.Δ.Δ., να μπορούν να προδιαγράφονται εκτός από τις θέσεις μονίμων και εποχιακών (όπως μέχρι σήμερα), και θέσεις με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για συγκεκριμένων τύπων και προδιαγραφών θέσεις, ανάλογα με το αντικείμενο του φορέα. Το ποσοστό των συμβάσεων μίσθωσης έργου, σε σχέση με το σύνολο των θέσεων του φορέα, θα προκύπτει από τον ΟΕΥ – οργανόγραμμα, ως το πηλίκο “αριθμός ειδικών θέσεων / σύνολο θέσεων φορέα”, και δεν θα έχει άνω όριο (θα μπορεί θεωρητικά να είναι και 100%, αν π.χ. ένας φορέας έχει περισσότερες «ειδικές» θέσεις παρά «κοινές»). Ο χαρακτηρισμός μιας θέσης ως ειδικής, θα μπορεί να είναι αντικειμενικός και να προκύπτει από λίστες που θα καταρτίσει το Υπουργείο, κατ’ αναλογία προς τις ειδικότητες ωρομισθίων καθηγητών του ολοήμερου σχολείου του Υπ.Παιδείας (καθηγητές θεατρικού, ζωγραφικής, γυμναστές ειδικών αθλημάτων, κ.λπ.). Έτσι κι’ αλλιώς με ένα ερώτημα στους φορείς (ΟΤΑ, κ.λπ.), θα μπορέσουν εύκολα να βρεθούν και να κωδικοποιηθούν οι συγκεκριμένες «ειδικές» θέσεις. Εναλλακτικά (διασταλτικά) προτείνω να δίνεται δυνατότητα στον φορέα να επιλέγει αυτός το μοντέλο πρόσληψης (σύμβαση έργου ή τύπου δημοσίου) για τις συγκεκριμένες θέσεις , με ανάληψη φυσικά της πολιτικής ευθύνης και του πολιτικού-οικονομικού κόστους για την όποια επιλογή.

  4) Κλείνοντας πιστεύω ότι πρέπει να πάμε (τουλάχιστον σε τομείς όπως ο αθλητισμός και ο πολιτισμός) σε ένα μοντέλο οργανισμών (Ν.Π.Δ.Δ.), που θα προσφέρουν κοινωνικό έργο με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, αλλά και ταυτόχρονα θα είναι οικονομικά βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί, ώστε να μπορούν (λόγω του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών τους) να έχουν και έσοδα, μέσω μίας συμβολικής (κοινωνικά δίκαιης)συνδρομής ή εισιτηρίου (προκειμένου για εκδηλώσεις) από τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν. Για να μπορέσουμε να φθάσουμε τελικά στο μοντέλο, το κόστος να επιβαρύνει αυτούς που θα κάνουν χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών και όχι το σύνολο των πολιτών.

  5) Αν όλα τα παραπάνω αντίκεινται στον ορισμό του Ν.Π.Δ.Δ., ίσως να έφθασε η ώρα να επανεξετασθεί ο θεσμός «Ν.Π.Δ.Δ.», για κάποιες κατηγορίες Ν.Π.Δ.Δ., και να συζητηθεί η μετατροπή τους σε Ν.Π.Ι.Δ.

 • Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. είναι Διαδημοτική Επιχείρηση Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, συστήθηκε με την υπ’ αριθ. 14210/19.7.1993 απόφαση του Νομάρχη Χανίων, και μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 265 και 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), το άρθρο 67 παρ 2 του ΚΝ 2190/1920 και το άρθρο 30 του Ν.3536/2007.
  Σήμερα είναι μέτοχοι 8 Δήμοι.
  Συνεργάζεται σχεδόν με το σύνολο των Δήμων του Νομού Χανίων, μέσα από τα προγράμματα «Διαλογή στην πηγή» και «Εναλλακτική Διαχείριση» ενώ παρέχονται υπηρεσίες τελικής διάθεσης ή αποκομιδής σε 19 από τους 23 Δήμους του Νομού και αποτελεί επίσης τον φορέα λειτουργίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και κομποστοποίησης με χώρο υγειονομικής ταφής, στην Κορακιά Δ. Ακρωτηρίου, Ν. Χανίων.
  Με αφορμή την Νομοθετική πρωτοβουλία για την αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα παρακάτω:
  Στο υπό διαμόρφωση Νομοσχέδιο θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την συνέχιση απασχόλησης του προσωπικού στους Φο.Δι.Σ.Α.
  Το προσωπικό αυτό, το οποίο αποτελεί την πρώτη φουρνιά των απασχολούμενων σε αυτήν την κατηγορία των έργων, έχει ήδη εκπαιδευτεί και λειτουργεί τα σύνθετα έργα διαχείρισης των απορριμμάτων και τυχόν αλλαγή του θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην λειτουργία των έργων.
  Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. παρέχει υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και τα έσοδά τους προέρχονται από τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν οι πολίτες κι όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό.
  Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. έχει να διαχειριστεί έργα χαμηλής κοινωνικής αποδοχής και σε αρκετές περιπτώσεις είναι υποχρεωμένη να παράσχει στις τοπικές κοινωνίες κίνητρα που θα βοηθήσουν στην υπέρβαση των όποιων αντιδράσεων. Ένα απ’ αυτά τα κίνητρα, είναι η δέσμευση απασχόλησης στα έργα προσωπικού από τους Δήμους/Κοινότητες, που τα φιλοξενούν.
  Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας των ΟΤΑ, όπως και το σύνολο των Ανώνυμων Εταιρειών των ΟΤΑ δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως δημόσιο και να συμπεριλαμβάνεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της προτεινόμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας. Αντίθετα πρέπει να συμπεριληφθούν ρητά στις εξαιρέσεις των λοιπών περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/94.
  Οι εργαζόμενοι που υπηρετούν σήμερα με συμβάσεις έργου στα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του Φορέα που τους απασχολεί , πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται εκεί, για όσο χρόνο προβλέπεται στη σύμβασή τους και σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του 2010.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 14:06 | efnik

  Για να μην αναφερόμαστε μόνο στις συμβάσεις έργου ξέχασα να αναφέρω και τις «διαπραγματεύσεις» που έγιναν με τους υπαλλήλους των Δημοτικών Επιχειρήσεων που μετατράπηκαν, συγχωνεύτηκαν κ.λ.π. με τον καινούργιο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Μπορεί να μην αφορά το Νομοσχέδιο αυτό άμεσα αλλά έμεσα σίγουρα το αφορά , καθώς οι «γνωστοί» που είχαν προσληφθεί στις Επιχειρήσεις πριν το 2005 με ΙΔΑΧ μεταφέρονται στο Δήμο, χωρίς να μπορεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να ελέγχει το νόμιμο της πρόσληψης…κλπ, κλπ, κλπ.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 12:26 | Βασίλειος

  Θεωρώ ότι οι συμβάσεις έργου, θα πρέπει με βάση την κείμενη εργατική νομοθεσία, να μετατραπούν σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η φύση του έργου που έχει ανατεθεί στους συμβασιούχους, είναι κατάφορα σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον ο φορέας καθορίζει τον τόπο και τον χρόνο παροχής. Αν το χρόνο και τον τόπο τον καθόριζε ο συμβασιούχος, τότε η ποιότητα εξυπηρέτησης της «χ» υπηρεσίας θα ήταν μηδενική. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αγνοείται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο καθώς και οι υποχρώσεις του κράτους, απέναντι στους συμβασιούχους, ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Εάν κρίνεται επιθυμητή η μη συνέχιση των συμβάσεων, τότε θα πρέπει και αυτό το θεωρώ κοινωνικά δίκαιο, οι συμβασιούχοι να λάβουν εντόκως δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων΄, άδειες κ.α. καθώς και την αποζημίωσή τους, και καλώς οι πιθανότητες πρόσληψής τους να διέπονται από ένα νέο καθεστώς.
  Δεν μπορεί όμως το κράτος, ως κακός εργοδότης,στην προκειμένη περίπτωση, να μην αποδίδει τα νόμιμα, ενώ μια ιδιωτικη επιχείρηση, θα είχε υποστεί ποινική δίωξη, διότι δεν πιστεύω ότι η δικαιοσύνη, θα αναγνώριζε ως «ελέυθερο επαγγελματία» ένα εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα.
  Αλήθεια τι θα γίνει στην κοινωνία, εάν οι συμβασιούχοι απολυθούν άνευ αποζημίωσης, και τα συλλογικά όργανα των εργοδοτών, αποφασίσουν πως μπορούν και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, να συνάπτουν συμβάσεις έργου και να το «αναθέτουν» με την ίδια «φιλοσοφία» και «τεχνογνωσία» που το έκανε το δημόσιο και οι λοιποί φορείς, σε συμβασιούχους.
  Ως εκ τούτου θεωρώ δίκαιο οι συμβασιούχοι να αποχημιωθούν και εν συνεχεία να εφαρμοστεί ένα νέο καθεστώς για τη συμμετοχή τους στις προσλήψεις. Δεν αντιλαμβάνεται κανείς, ότι όσο και πιό δίκαιο να είναι το νέο σχέδιο νόμου, δεν το διακιολογεί κανείς στην κοινωνία, όταν δεν λαμβάνει υπόψη του, όλες τις παραμέτρους; Ποια΄η αντίληψη των πολιτών για το κράτος και την έννοια του κράτους δικαίου. Εγώ κατ αυτόν τον τρόπο, αντιλαμβάνομαι σε κάθε μου βήμα, ένα κράτος-επιχειρηματία, όχι κράτος δικαίου. Ένα κράτος, που μπορεί, όποτε θελει να νομοθετεί, όπως θέλει, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του, τη γενικότερη νομοθεσία που διέπει τις εργασιακές σχέσεις. Υπάρχει εργατική νομοθεσία ή δεν υπάρχει; Υπάρχουν ελεγτικές υπηρεσίες του ΙΚΑ ή δεν υπάρχουν; Ας επισκεφθούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του ΙΚΑ, σήμερα, τους κατα τόπου φορείς, να δουν τι εργασία παρέχουν οι συμβασιούχοι, να καταθέσουν δημόσια την απόψή τους αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί και στη συνέχεια να ληφθούν αποφάσεις. Αυτό θεωρώ προσωπικά κράτος, αυτό θεωρώ προσωπικά δικαιοσύνη.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 12:45 | Νικολέτα

  Δεν επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

  Η παραπάνω διατύπωση ακούγεται σωστή, αλλά πείτε μου σας παρακαλώ τι θα γίνει με τους Δήμους που έτρεξαν να προσλάβουν Βιλιοθηκονόμους με σύμβαση έργου στις 06/11/2009 (Δήμος Ευόσμου Θεσσαλονίκης) που με πολύ πολύ θράσος μου είπαν από το Γραφείο Προσωπικού να μην καταθέσω αίτηση και δικαιολογητικα γιατί η επιλογή του προσωπικού είναι στην ΚΡΙΣΗ του ΔΗΜΑΡΧΟΥ !!!!!!!
  Στις 31/10/2009 δόθηκε έγκριση στον Δήμο Καστοριάς για πρόσληψη προσωπικού στη Δημοτική Βιβλιοθήκη με το ίδιο καθεστώς, στην επικοινωνία μου με την Βιβλιοθηκονόμο στις 02/11/2009 η Υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης μου είπε απολογητικά οτι η θέση έχει καλυφθεί ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ στα ΤΕΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ και οτι η ίδια δεν φέρει καμία ευθύνη για την επιλογή προσωπικού,η Αρμόδια κυρία απο το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου είχε το ΘΡΑΣΟΣ να μου πεί οτι δεν μπορώ να κάνω καμία κινηση ενάντια στη ΜΗ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ επιλογή τους εφόσον τους προστατεύει ο νόμος……
  Κρίνετε απο μόνοι σας …………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 12:50 | Κώστας Κουτής

  θα ήθελα να διατυπώσω τα παρακάτω προς προβληματισμό :

  1. Για όσους από εμάς δεν καταφέραμε να ‘μπούμε’ στο δημόσιο για διαφόρους λόγους ο καθένας ή δεν τα καταφέραμε στο σκληρό και ολοένα υποβαθμιζόμενο ιδιωτικό τομέα, οι συμβάσεις χρόνου αποτελούν το μοναδικό μέσο βιοπορισμού για εμάς και τις οικογένειές μας.

  2. Η απόπειρα μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε έργου (βλέπε ΟΠΕΚΕΠΕ) και η παράκαμψη του ΑΣΕΠ κατά την προκήρυξή τους ήταν άκρως επιζήμιες πρακτικές που καλώς αναθεωρούνται. Τυχόν περικοπή, ωστόσο, των συμβάσεων με το πρόσχημα και μόνο της πρόσληψης μονίμων υπαλλήλων είναι εξίσου απαράδεκτες εφόσον αυτές καλύπτουν ανάγκες εποχικές μεν αλλά πάγιες.

  3. Η καθιέρωση του 24μήνου συμβάσεων για τον ίδιο φορέα θεωρείται η χειρότερη εξέλιξη στα επαγγελματικά ειδικά των γεωτεχνικών – μετά την κατάργηση της επετηρίδας- η οποία οδηγεί στην μόνιμη ανεργία χιλιάδες συναδέλφους-‘καμμένα χαρτιά’και μάλιστα σε μια ηλικία που και μεγαλύτερες οικονομικές ανάγκες έχουν λόγω οικογένειας και λιγότερες φυσικές δυνατότητες διαθέτουν να ξεκινήσουν κάτι από την αρχή.

  Επειδή υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που δουλεύουμε πάνω από δέκα και δεκαπέντε χρόνια σε συμβάσεις, έχουμε οικογένειες και παρόλαυτά προσπαθήσαμε με χίλιες δυο αντιξοότητες να βελτιώσουμε τη θέση μας κάνοντας μεταπτυχιακό, ξένη γλώσσα ή και διδακτορικό χωρίς να βλέπουμνε ‘φως΄στον ορίζοντα, δηλώνουμε εξαιρετικά ανήσυχοι για το μέλλον μας. Με την ανεργία να καλπάζει, τα πτυχία μας να ευτελίζονται και τις ανάγκες μας να αυξάνονται προσπαθούμε ειλικρινά να επιβιώσουμε. Ελπίζουμε ότι αυτές τις ανάγκες και ανησυχίες (των πολλών και μόνιμα προσωρινά εργαζόμενων) θα λάβει υπ’ όψιν του το υπουργείο μαζί με άλλων ειδικοτήτων για μια πιο δίκαιη διαχέιριση του ζητήματος εργασίας και απασχόλησης.

  Κώστας Κουτής
  Συμβασιούχος Γεωπόνος

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 11:06 | ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ
  ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
  ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ»

  Είναι αναγκαίο να λάβει υπόψη του ο συντάκτης του νομοσχεδίου τα παρακάτω :

  Οι Δημοτικοί παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί αντιμετωπίζουν ιδιαιτερότητες στη λειτουργία τους αφού κατά βάση ασκούν κοινωνικό έργο και δράση.
  Σκοπός τους είναι η παροχή άρτιων υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες.
  Το γεγονός αυτό καθιστά άγνωστο , μέχρι και πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς (Σεπτέμβριος) τον αριθμό των φιλοξενούμενων παιδιών.
  Έτσι δεν μπορούν να προγραμματιστούν έγκαιρα οι προσλήψεις τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του βοηθητικού προσωπικού , ακριβώς επειδή ο αριθμός των παιδιών που πρόκειται να φιλοξενηθούν στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς αλλάζει από χρόνο σε χρόνο και ουσιαστικά διαμορφώνεται τις παραμονές της έναρξης της χρονιάς .
  Σημειώστε δε ,ότι ακόμη και κατά την διάρκεια της χρονιάς , συνήθως υπάρχει αυξομείωση του αριθμού των παιδιών.
  Ως παράδειγμα αναφέρω ότι στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας στην αρχή της σχολικής χρονιάς 07-08 υπήρχαν 520 αιτήσεις, φιλοξενίας , την χρονιά του 08-09 υπήρχαν 440 και φέτος τον Σεπτέμβριο δηλαδή την χρονιά 09-10 πιθανώς και λόγω της οικονομικής κρίσης οι αιτήσεις έφθασαν στον αριθμό ρεκόρ για τα δεδομένα της περιοχής μας 640 παιδιών , όμως με τον φόβο της μετάδοσης της γρίπης μόνο τον μήνα Νοέμβριο έφυγαν από τους σταθμούς οριστικά πάνω από 150 παιδιά .
  Είναι λοιπόν κατανοητό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης πρόβλεψης του αριθμού των παιδιών αλλά και του απαραίτητου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού.
  Πώς μπορούμε κάθε χρόνο να προβλέψουμε πόσους υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων θέλουμε και εάν είναι μόνιμο προσωπικό πώς θα απασχοληθούν όταν δεν είναι αναγκαίοι ;

  Στην περίπτωση αυτή (της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού ) η μεγάλη αύξηση του μισθολογικού και λειτουργικού κόστους θα μετακινηθεί υποχρεωτικά στις οικογένειες των παιδιών αφού αναγκαστικά θα διπλασιαστούν τα τροφεία που πληρώνουν .

  Πώς μπορούμε να απασχολήσουμε προσωπικό έστω με συμβάσεις ορισμένου χρόνου όταν είναι τόσο χρονοβόρα η διαδικασία έγκρισης των προσλήψεων αυτών ;
  Μέχρι σήμερα ο θεσμός των συμβάσεων μίσθωσης έργου έλυνε κυριολεκτικά τα χέρια των διοικήσεων των δημοτικών παιδικών σταθμών.

  Την φετινή όμως χρονιά η καθυστέρηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ της έγκρισης απασχόλησης των συμβάσεων έργου Νηπιαγωγών ΠΕ , βρεφονηπιοκόμων ΤΕ , βοηθών βρεφονηπιοκόμων ΔΕ , τραπεζοκόμων και καθαριστριών , μας ανάγκασε να λειτουργήσουμε υπεράριθμα τμήματα, με συνέπεια την αδυναμία άρτιας υλοποίησης των παιδαγωγικών προγραμμάτων. Να ληφθεί δε υπόψη ότι η λειτουργία των υπεράριθμων αυτών τμημάτων εγκυμονεί μεγαλύτερο κίνδυνο μετάδοσης της γρίπης Η1Ν1 . Επίσης αναγκαστήκαμε να αφήσουμε αρκετά παιδιά στις λίστες αναμονής για τη συμμετοχή τους στους σταθμούς. Το γεγονός αυτό δημιουργεί έντονο κοινωνικό πρόβλημα σε εκατοντάδες εργαζόμενες οικογένειες. Είναι δηλαδή αναγκασμένες οι μητέρες των παιδιών αυτών ή να σταματήσουν τη δουλειά τους ή να πληρώσουνε υπέρογκα ποσά για τροφεία σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.

  Το 100% του προσωπικού των βρεφικών και παιδικών σταθμών είναι γυναίκες . Στην συντριπτική τους πλειοψηφία κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης τους κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας 7-8 μηνών , μόλις γεννήσουν παίρνουν άλλους 12 μήνες άδεια συνολικά δηλαδή λείπουν από την υπηρεσία 19-20 μήνες. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε γρήγορα χωρίς να χάνουμε κάθε φορά τόσο χρόνο να αντικαταστούμε το συγκεκριμένο προσωπικό ώστε απρόσκοπτα να εκτελούμε το έργο μας στηρίζοντας την εργαζόμενη οικογένεια ;

  Την λύση στις ιδιαιτερότητες που κάθε τόσο προκύπτουν μόνο με συμβάσεις μίσθωσης έργου μπορούμε να πετύχουμε .

  Τελειώνοντας νομίζω ότι η κάλυψη των ειδικοτήτων των παιδιάτρων παιδοφθαλμιάτρων , παιδοδοντιάτρων , παιδοψυχολόγων , εκπαιδευτών ειδικής αγωγής , εργασιοθεραπευτών , λογοθεραπευτών , κοινωνικών λειτουργών γυμναστών , μουσικών , τεχνολόγων τροφίμων κτλ είναι λογικό να θεωρείται ότι μπορεί να γίνει μόνο με συμβάσεις μίσθωσης έργου .
  Οι εργαζόμενοι των ειδικοτήτων αυτών εφαρμόζουν ειδικά προγράμματα περιορισμένης χρονικής διάρκειας .

  Καταλήγοντας λοιπόν πρέπει α) άμεσα να προωθηθεί η έγκριση των συμβάσεων μίσθωσης έργου ώστε να απασχοληθεί το γρηγορότερο το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό που είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών β) η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό των δημοτικών παιδικών σταθμών να διατηρηθεί ως έχει στο υπάρχων νομοθετικό πλαίσιο.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 11:58 | ΣΕΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ

  Οι περισσοτεροι συμβασιουχοι εργου που εργαζονται στο δημοσιο, εχουν τοποθετηθει στις αντιστοιχες θεσεις απο «κομματαρχες» με την υποσχεση
  οτι σε ευλογο χρονικο διαστημα θα εκδοθουν φωτογραφικες προσληψεις.

  Εαν κανω λαθος, σας παρακαλω να μου αναφερετε τα αντικειμενικα κριτηρια προσληψης των συμβασιουχων εργου!!

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 10:38 | antonis

  Καλημέρα σας.Θα ήθελα να ανπτύξω το σκεπτικό μου σχετικά με τις συμβάσεις έργου και γενικότερα για το καθεστώς των συμβάσεων.υπάρχει η απόφαση των ευρωπαικών δικαστηρίων η οποία λέει ότι εφόσον τα ελληνικά δικαστήρια αποφανθούν θετικά για μετατροπή συμβάσεων από έργου η ορισμένου χρόνου σε αορίστου τότε το ελληνικό κράτος πρέπει υποχρεωτικά να τις μετατρέψει και να τους αποροφήση.υπάρχει βέβαια ένα προεδρικό διάταγμα του κ.Παυλόπουλου το οποίο δεν επιτρέπει την μετατροπή αφτή να γίνει.εδώ υπάρχουν δύο αντικρουόμενες αποφάσεις όπου πρέπει να γίνει ρύθμιση.μπορείτε λοιπόν να κάνετε μια ρύθμιση (όπωσ τότε ο κ.Παυλόπουλος)με κάποιες προυποθέσεις για μετροπή των συμβάσεων π.χ να είναι πάνω απο 3-4-5χρόνια συμβασιούχοι στο δημόσιο, η θέση τουσ να είναι διοικητική,να υπάρχει απόφαση απο το υπηρεσειακό συμβούλιο όπου ανήκουν ότι έχουν τισ προυποθέσεις και γενικά υπάρχουν πολά που μπορείτε να εξετάσετε!έτσι και το αίσθημα δικαίου θα επικρατήσει και αφού θα γίνουν αορίστου ορισμένοι συμβασιούχοι θα αισθάνονται δικαιωμένοι και θα είναι δικαιωμένοι και όλοι θα είναι ευχαριστημένοι αφού έστω και το 1/4 των συμβασιούχων να δικαιωθεί και εφόσον οι προυποθέσεις είναι σωστές δεν θα έχουμε γενικό ξεσηκωμό και συγκεντρώσεις,ούτε θα έχουμε 150000 ανθρώπους στο δρόμο και στα δικαστήρια όπου εντέλη μπορέι να δικαιωθούν , ούτε πιθανές κυρώσεις από την ευρώπη και δικιά σας δικαίωση για όσα λέγατε προεκλογικά στους πυροσβέστες ή στα μπλοκάκια!Ετσι με την ρύθμιση θα επικρατήση το αίσθημα δικαίου και θα υπάρξει κοινωνικη ηρεμία σε δύσκολους καιρούς για τη χώρα!!σας ευχαριστώ πολύ ελπίζω να διαβάσετε αφτο το μήνυμα και να βοήθησα.