14 Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το σχέδιο νόμου

1η Ερώτηση: Πως μοριοδοτούνται οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών στο γραπτό διαγωνισμό;

Απάντηση: Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου η μοριοδότηση αλλάζει και τα μόρια διαμορφώνονται ως εξής:

α. Τέσσερις (4) μονάδες για διδακτορικό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης

β. Δύο (2) μονάδες για διδακτορικό τίτλο σε αντικείμενο μη συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης

γ. Δύο (2) μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης

δ. Μία (1) μονάδα για μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης , σε αντικείμενο μη συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

2η Ερώτηση: Πως μοριοδοτούνται οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών στο διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας; (βάσει κριτηρίων)

Απάντηση: Η μοριοδότηση αυξάνεται και διαμορφώνεται ως εξής:

Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ

α. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τετρακόσιες (400) μονάδες.

β. Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο : διακόσιες (200) μονάδες

γ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης : διακόσιες (200) μονάδες.

δ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: εκατό (100) μονάδες.

3η Ερώτηση: Πόσα έτη εμπειρίας μοριοδοτούνται;

Απάντηση: Τόσο στον γραπτό όσο και στον διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας μοριοδοτούνται μέχρι πέντε έτη εμπειρίας.

Συγκεκριμένα η μοριοδότηση της εμπειρίας στον γραπτό διαγωνισμό είναι η ακόλουθη:

α.Κατά μισή (0,5) μονάδα λόγω εμπειρίας ενός τουλάχιστον εξαμήνου

β. Κατά μία (1) μονάδα λόγω εμπειρίας δύο τουλάχιστον εξαμήνων

γ. Κατά μιάμιση (1.5) μονάδα λόγω εμπειρίας τριών τουλάχιστον εξαμήνων

δ. Κατά δύο (2) μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων τουλάχιστον εξαμήνων

ε. Κατά δυόμιση (2,5) μονάδες λόγω εμπειρίας τριών τουλάχιστον ετών

στ. Κατά τρεις (3) μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων τουλάχιστον ετών

ζ. Κατά τέσσερις (4) μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε τουλάχιστον ετών

Η μοριοδότηση στον διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας προσμετράται ως εξής:

α. Για τους πρώτους δώδεκα μήνες: πέντε μονάδες ανά μήνα

β. Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: επτά μονάδες ανά μήνα

γ. Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: εννέα μονάδες ανά μήνα

δ. Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: οκτώ μονάδες ανά μήνα

ε. Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: πέντε μονάδες ανά μήνα.

4Η Ερώτηση: Τι ισχύει με την προσαύξηση της μοριοδότησης της εμπειρίας κατά 50%;

Απάντηση: Η προσαύξηση κατά 50% των μορίων της εμπειρίας που είχε αποκτηθεί σε καθήκοντα ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης και αθροιστικά ήταν ίση ή μεγαλύτερη των 24 μηνών και είχε διανυθεί στο Δημόσιο, καταργείται

5η Ερώτηση: Τι αλλάζει στα κριτήρια επιλογής των συμβασιούχων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου;

Απάντηση: Επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

α. Ο χρόνος ανεργίας θα μοριοδοτείται διακόσιες (200) μονάδες για τέσσερις μήνες ανεργίας και εβδομήντα πέντε (75) μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή 800 μονάδες το μέγιστο.

β. Προστίθεται ένα νέο κριτήριο το οποίο αφορά στις μονογονεϊκές οικογένειες. Ειδικότερα θα μοριοδοτούνται: 1)Πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο , προκειμένου για υποψήφιο που έχει την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας

2)Πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας

γ. Προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στις σπουδές ( για τους υποψηφίους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) διπλασιάζεται ο πολλαπλασιαστής των μονάδων του βασικού τίτλου σπουδών . Για την κατηγορία ΔΕ γίνεται 20 (αντί 10), ενώ για την κατηγορία ΠΕ γίνεται 40 (αντί 20)

δ. Το κριτήριο της ηλικίας δεν μοριοδοτείται.

ε. Η εμπειρία θα προσμετράται μέχρι πέντε έτη ως εξής:

Για τους πρώτους δώδεκα μήνες: πέντε μονάδες ανά μήνα

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: επτά μονάδες ανά μήνα

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: εννέα μονάδες ανά μήνα

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: οκτώ μονάδες ανά μήνα

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: πέντε μονάδες ανά μήνα.

6η Ερώτηση: Τι αλλάζει στις συμβάσεις μίσθωσης έργου;

Απάντηση: , Η επιλογή των αναδόχων με σύμβαση μίσθωσης έργου θα γίνεται πλέον βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων , τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 21 του Ν.2190/94.

Η βεβαίωση ότι οι συμβάσεις έργου δεν υποκρύπτουν εξηρτημένη εργασία, θα χορηγείται εφεξής από το ΑΣΕΠ.

7η Ερώτηση: Σε ποιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου;

Απάντηση: Εφεξής δεν επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου α) για κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραμματειακής εξυπηρέτησης, του φορέα.

β) εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισμού ή κανονισμού προβλέπονται οργανικές θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές για τις οποίες προτείνεται η κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα.

8Η Ερώτηση: Ο τελικός βαθμός που καθορίζει τη σειρά κατάταξης ενός υποψηφίου σε διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας επηρεάζεται από το κριτήριο της συνέντευξης;

Απάντηση: Όχι καθόσον το κριτήριο της συνέντευξης, καταργείται. Η μόνη εξαίρεση που παραμένει η συνέντευξη ως κριτήριο αφορά σε διαδικασία πρόσληψης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

9η Ερώτηση: Για πόσα έτη ισχύει ο βαθμός της ειδικής γραπτής εξέτασης; (τεστ δεξιοτήτων)

Απάντηση: Ισχύει για δέκα έτη από την έκδοση των αποτελεσμάτων και λαμβάνεται υπόψη με ρητή αναφορά στις εκάστοτε προκηρύξεις.

10η Ερώτηση: Σε ποιες περιπτώσεις δεν θα λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της εμπειρίας;

Απάντηση: Η εμπειρία δεν θα λαμβάνεται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο για το 50% των θέσεων που προκηρύσσονται ανά φορέα, κλάδο ή ειδικότητα .

11Η Ερώτηση: Επαγγελματίες αθλητές οι οποίοι επιτυγχάνουν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα ,θα συνεχίσουν να διορίζονται;

Απάντηση: Όχι. Με τις προτεινόμενες διατάξεις, δεν αποκτούν δικαίωμα διορισμού οι επαγγελματίες αθλητές (π.χ ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές).

12η Ερώτηση: Οι διακριθέντες αθλητές διορίζονται αμέσως μετά τη διάκρισή τους;

Απάντηση : Όχι , δεν μπορούν να διορισθούν εάν δεν έχουν διακόψει προηγουμένως και αποδεδειγμένα την αθλητική τους δραστηριότητα.

13η Ερώτηση : Η διαδικασία διορισμού των αθλητών που διακρίθηκαν με το ισχύον καθεστώς, θα αλλάξει;

Απάντηση: Η διαδικασία διορισμού αθλητών που θα πετύχουν διάκριση μέχρι και την 31/12/ 2009 , θα γίνει με βάση τις διατάξεις του ισχύοντος καθεστώτος. Αυτό που αλλάζει είναι ότι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν διακόψει την αθλητική τους δραστηριότητα.

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 13:16 | ΑΚ

  ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΝΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.ΕΝΩ Η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΗΤΑΝ ΑΣΑΦΗΣ,ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΦΟΡΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΟΥΤΟΥ,ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ,ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΒΓΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΔΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΨΑΞΕΙ ΠΟΛΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ.ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΛΗΡΥΞΕΙΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΑΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ.ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΑΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΤΙ ΘΕΛΟΥΝ.ΚΑΙ Η ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΔΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ.

 • 1 Ιανουαρίου 2010, 17:18 | μαριλίζα

  θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί δεν υλοποιήσατε την εξαγγελία σας να αυξηθεί ο συντελεστής του τεστ δεξιοτήτων από 3 σε 4

  τουλάχιστον για θέσεις διοικητικού προσωπικού και όχι επιστημονικού και ειδικά για τον κλάδο ΔΕ θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στο τεστ δεξιοτήτων

  το αντεπιχείρημα ότι δεν μπορεί 3 ώρες που διαρκεί το τεστ να μετράνε όσο τα χρόνια στο λύκειο για την απόκτηση του απολυτηρίου, είναι ανεδαφικό: στην Αμερική τα lisensing examinations των διαφόρων boards μια χαρά με ολιγόωρες εξετάσεις μπορούν να ακυρώσουν το πτυχίο κάποιου, γιατί πολύ απλά οι εξετάσεις αποδεικνύουν το βαθμό του πτυχίου, αν δεν μπορείς να αποδεικνύεις το βαθμό του πτυχίου σου όποτε χρειάζεται (είτε σε εξετάσεις, είτε στη δουλειά σου) τότε αξίζεις λιγότερο από αυτόν που μπορεί

  το τεστ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ το βαθμό του απολυτηρίου, δεν τον αντικαθιστά, ούτε τον ακυρώνει, αλλά αν είναι αρκετά χαμηλότερος από το βαθμό του απολυτηρίου κάποιων, τότε μάλλον το απολυτήριό τους απέτυχε να τους καταστήσει ικανούς να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους που υποτίθεται έμαθαν «άριστα»

  στο κάτω κάτω, τόσοι γραπτοί διαγωνισμοί έχουν γίνει παλαιότερα, όπου ο βαθμός στο γραπτό ήταν το μοναδικό κριτήριο πρόσληψης, ή έστω το σημαντικότερο, και κανείς δεν τόλμησε να πει τίποτα (που να πει αν πχ είναι φιλόλογος και δεν γράφει καλά στη γλώσσα, κτλ, κάτι που έγινε και στο τεστ δεξιοτήτων)

  όσοι ισχυρίζονται ότι είναι μεγάλοι και άρα έχουν ξεχάσει τα του λυκείου που ίσως χρειάζονται στο τεστ δεξιοτήτων, συγγνώμη, αλλά οι προσλήψεις δεν μπορεί να είναι χαριστικές και φιλανθρωπικές, αφήστε που οι μεγάλης ηλικίας έχουν συνήθως περισσότερη εργασιακή εμπειρία, ίσως περισσότερες γλώσσες, μεταπτυχιακά, κτλ, άρα άκυρο το επιχείρημά τους

  τέλος, όσον αφορά τις γλώσσες, τα αγγλικά πρέπει να μοριοδοτούνται περισσότερο από τις άλλες γλώσσες (εκτός αν μιλάμε για μεταφραστές κτλ), μιας και χρησιμοποιούνται κατά κόρον και ένας που ξέρει πχ ρουμανικά που δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ του και όταν πέσουν στα χέρια του θα τα στείλει στο μεταφραστικό τμήμα, δεν μπορεί να παίρνει 70 μόρια, όσα δηλαδή αυτός που ξέρει αγγλικά, και απ’την άλλη η μη γνώση αγγλικών είναι τεράστια αδυναμία για νεοπροσληφθέν προσωπικό

  κατά τα άλλα, συγχαρητήρια για το δίκαιο και λογικό νομοσχέδιο

  συνοψίζοντας προτείνω:
  1) συντελεστής τεστ δεξιοτήτων από 3 σε 4
  2) άριστα αγγλικά 90 ή 100, άριστα άλλη ξένη γλώσσα 70

 • 31 Δεκεμβρίου 2009, 18:27 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ

  1.Θέλει η Ελλάδα μόνο διδάκτορες και μόνο μεταπτυχιακούς
  υπαλλήλους, αφού αυτοί πριμοδοτούνται και δυνητικά θα θα μορούν να
  καταλάβουν όλες τις προκηρυσόμενες θέσεις ΤΕ και ΠΕ;
  2.Είναι φωτογραφικό το νομασχέδιο για την πριμοδότηση των
  μετατριτοβάθμιων τίτλων; Έχει διερευνηθεί οι κάτοχοι
  μετατριτοβάθμιων τίτλων από ποιές κοινονικές τάξεις προέρχονται;
  Σίγουρα πάντως δεν προέρχονται από οικογένειες ανέργων, εργατών και
  αγροτών.
  3.Ένας 50χρονος άνεργος απόφοιτος ΚΑΤΤΕΕ, χωρίς ξένες γλώσσες(τότε η
  διδασκαλίας ξένης γλώσσας ήταν πολυτέλεια στην δευτεροβάθμια
  εκπέδευση), με 20ετή προυπηρεσία, μπορεί σύμφωνα με το νομοσχέδιο
  να διοριστεί στο δημόσιο; Αλλά ούτε και στον ιδιωτικό τομέα μπορεί
  πλέον. Τότε τι γίνεται; Πως ζει την οικογένειά του.
  4. Μετά από 30 χρόνια ορκισμένος πολέμιος του ρουσφετιού, έρχομε να
  αναγνωρίσω ότι το ρουσφέτι ήταν κοινονικότερο του σημερινού
  φωτογραφικού αποκλεισμού όλων των κοινονικά ευπαθέστερων υποψηφίων.
  Τότε οι τοπικοί βουλευτές αντί να διαπλέκονται, αφρουγκαζόταν τις
  κοινωνικές ανάγκες και έκαναν ρουσφέτια. Σήμερα τάχα αξιοκρατικά,
  αλλά κατά βάθος φωτογραφικά συστήματα οδηγούν τους αδύναμους στην
  απόγνωση.
  5. Ένα κοινονικά δίκαιο σύστημα προσλήψεων για ΤΕ και ΠΕ θα ήταν:
  – 30 % σε μετατριτοβάθμιους υποψήφιους
  – 30 % σε νέους χωρίς εμπειρία
  – 40 % σε κοινομικά ευπαθείς υποψήφιους (άνεργοι>50 ετών + γονέας
  ανήλικων παιδιών + άνεργο σύζηγος + ΑΜΕΑ + κλπ)
  6. Αν το κράτος μείνει ανάλγητο στις κοινονικές ανάγκες, τότε παράγει
  ανάλγητες κοινωνίες και οι επιπτώσεις θα είναι τραγικές.