Δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο: «Προσαρμογή των διατάξεων του ν. 344/1976 στο νέο τρόπο κατάρτισης των ληξιαρχικών πράξεων και λοιπές διατάξεις».

Το Υπουργείο Εσωτερικών συνεχίζοντας τις προσπάθειες αναβάθμισης, απλούστευσης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών τηρήσεως των ληξιαρχικών πράξεων εισάγει προς διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο: «Προσαρμογή των διατάξεων του ν. 344/1976 στο νέο τρόπο κατάρτισης των ληξιαρχικών πράξεων και λοιπές διατάξεις».
Με το ν. 4144/2013 τροποποιήθηκε η καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων με τη δημιουργία στο Υπουργείο Εσωτερικών πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των ληξιαρχικών πράξεων, με παράλληλη τήρηση κεντρικής βάσης δεδομένων διαχείρισης αυτών. Το νέο σύστημα από 8-5-2013 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή εξυπηρετώντας αποτελεσματικότερα τον πολίτη. Όμως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου έγιναν αποδέκτες ερωτημάτων από άλλες υπηρεσίες και απλούς πολίτες σχετικά με ορισμένα ερμηνευτικά ζητήματα που προέκυψαν για το λόγο ότι ορισμένες από τις διατάξεις του ληξιαρχικού νόμου απηχούσαν τον παλιό τρόπο κατάρτισης των ληξιαρχικών πράξεων.
Το παρόν σχέδιο νόμου έρχεται να άρει τις ασάφειες και να εισάγει νέα εργαλεία στην υπηρεσία του πολίτη με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας κατάρτισης και έκδοσης των ληξιαρχικών πράξεων. Δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών ομάδα υποστήριξης των ληξιάρχων από υπαλλήλους που είναι διαπιστευμένοι χρήστες και καταρτίζουν ληξιαρχικές πράξεις για λογαριασμό των ληξιάρχων, στο ληξιαρχείο των οποίων υπάρχει διαπιστωμένο πρόβλημα διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα. Θεσπίζεται νέο πληροφοριακό σύστημα διασύνδεσης των δημοτολογίων και των ληξιαρχείων της Χώρας, έτσι ώστε η πληροφορία να καταφθάνει άμεσα και να ενημερώνεται σε πρώτο χρόνο η αστική κατάσταση των Ελλήνων Πολιτών με ταυτόχρονη κατάργηση της γραφειοκρατίας. Επίσης προσαρμόζονται οι διατάξεις του ληξιαρχικού νόμου στη νέα δομή των Ο.Τ.Α. και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, καλούνται οι πολίτες σε διαβούλευση, ώστε να καταθέσουν τις απόψεις τους μέχρι τις 06.06.2014 και ώρα 12:00, επί των υιοθετούμενων ρυθμίσεων και να υποβάλουν τυχόν προτάσεις για τη βελτίωσή τους.
Ο Υπουργός Εσωτερικών
Γιάννης Μιχελάκης