Άρθρο 10 – Έννομες συνέπειες της δηλωτικής δημοσιότητας

1.Τα πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 δεν μπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσίευσης του άρθρου 8, εκτός αν αποδείξουν ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν.

2. Πράξεις ή στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί δεν αντιτάσσονται στους τρίτους πριν περάσουν δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση, εφόσον οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζουν.

3. Σε περίπτωση ασυμφωνίας του κειμένου που δημοσιεύτηκε, με το περιεχόμενο της πράξης ή του στοιχείου που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 δεν μπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους το περιεχόμενο του κειμένου που δημοσιεύτηκε. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν το στοιχείο που δημοσιεύτηκε, εκτός αν τα ανωτέρω πρόσωπα αποδείξουν ότι οι τρίτοι γνώριζαν το κείμενο που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία, οι διατυπώσεις δημοσιότητας των οποίων δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκτός εάν η έλλειψη δημοσιότητας καθιστά τις πράξεις ή τα στοιχεία ανίσχυρα.

5. Αν υπάρχει διάσταση μεταξύ της ημέρας καταχώρισης και της ημέρας δημοσίευσης, ως ημέρα καταχώρισης λογίζεται η ημέρα δημοσίευσης για τις αποσβεστικές προθεσμίες άσκησης ένδικων βοηθημάτων.

6. Παράλειψη της υποχρέωσης δημοσιότητας που προβλέπεται στις οικείες διατάξεις για τους εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. και εκπληρώνεται με τον παρόντα νόμο και τους εταιρικούς νόμους, καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή των προσώπων ή των ενώσεων προσώπων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 σε διαδικασίες Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών με πρόσωπα του δημοσίου τομέα, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, και τη διεκδίκηση από αυτούς προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημοσιότητας ή τη λήψη πιστοποιητικού καλής λειτουργίας, αίρεται το κώλυμα συμμετοχής.