Άρθρο 25 – Υποχρεώσεις Δημοσίων Υπηρεσιών και Δημοσίων Λειτουργών προς το Γ.Ε.ΜΗ.

1. Οι γραμματείες των κατά τόπους αρμόδιων δικαστηρίων υποχρεούνται να διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, στις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τις δικαστικές αποφάσεις, τις αιτήσεις και τις δηλώσεις, που αναφέρονται στην περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου, όταν αυτές δεν διαβιβάζονται μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων ΟΣΔΔΥ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαβίβασης και καταχώρισης των ανωτέρω στοιχείων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.
2. Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου, οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Δημόσιοι Λειτουργοί υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ., όταν στα πλαίσια άσκησης της δραστηριότητας ή αρμοδιότητάς τους διαπιστώνουν ότι παραλείφθηκε η εγγραφή υπόχρεου ή η καταχώριση νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, για τα οποία απαιτείται εγγραφή ή καταχώριση ή συντρέχει περίπτωση παράνομης, αναληθούς ή ανακριβούς καταχώρισης, μεταβολής ή διαγραφής.

  • 10 Μαΐου 2019, 12:12 | Ουζουνίδης Ηλίας

    Να προστεθεί «Οι Δημόσιες υπηρεσίες αιτούνται ατελώς πράξεις και στοιχεία από το ΓΕΜΗ αποκλειστικά και μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΓΕΜΗ (BUSINESS PORTAL)

  • 9 Μαΐου 2019, 13:41 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

    Στην παρ. 1 να διαμορφωθεί : Οι γραμματείες των κατά τόπους αρμόδιων δικαστηρίων υποχρεούνται εντός 20 ημερών να διαβιβάζουν,…….