Άρθρο 07 – Διαλειτουργικότητα Γ.Ε.ΜΗ.

1 Στο πλαίσιο του συστήματος διασύνδεσης των εθνικών μητρώων το Γ.ΕΜΗ.:
α. επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τα λοιπά εθνικά μητρώα ώστε να:
αα. λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε άλλο εθνικό μητρώο και αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα σε κράτος μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης και υποκαταστήματα αυτών εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και
ββ. χορηγεί πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία των άρθρων 11, 13 και 14 για κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή και υποκαταστήματα της περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.
β. απαντά σε ερωτήματα που τίθενται από μεμονωμένους χρήστες στο ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύστημα διασύνδεσης των μητρώων («η πύλη») σχετικά με πληροφορίες της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτωσης α΄.

2. Το πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ.) TAXIS για τη λήψη και διαβίβαση δεδομένων που προβλέπονται ως καταχωριζόμενα ή υποβαλλόμενα από τους υπόχρεους και στα δύο πληροφοριακά συστήματα. Για την υλοποίηση της διασύνδεσης εφαρμόζεται το άρθρο 17 του ν. 4174/2013. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης, τα ειδικότερα στοιχεία που λαμβάνονται και διαβιβάζονται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

3. Το Γ.Ε.ΜΗ διασυνδέεται με άλλα ειδικά μητρώα και δημόσια μητρώα, αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικά και του παρέχουν πρωτογενή και εξ’ αποστάσεως πληροφόρηση για πράξεις, στοιχεία ή δεδομένα που καταχωρίζονται σε αυτό, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του εμπορικού απορρήτου. Με τις ίδιες προϋποθέσεις το Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται προκειμένου να χορηγεί πράξεις, στοιχεία ή δεδομένα που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, εφόσον αυτά προβλέπονται από διατάξεις ως υποβαλλόμενα στα άλλα μητρώα, αρχεία ή βιβλία.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού αποφασίζεται η διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ. με τα μητρώα, αρχεία και βιβλία της παρ. 3.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης, τα ειδικότερα στοιχεία που λαμβάνονται και διαβιβάζονται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή και του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή Διοικητή Φορέα ή Διοικητικής Αρχής ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής.

  • 10 Μαΐου 2019, 11:10 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

    H προεγγραφή, η έναρξη, οι μεταβολές αλλά και η διακοπή των ατομικών επιχειρήσεων να πραγματοποιείται πρώτα από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ και στη συνέχεια μέσω της διασύνδεσης των δύο πληροφοριακών συστημάτων να ενημερώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ.

  • 10 Μαΐου 2019, 00:55 | ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

    Υποχρεωτική ανταλλαγή στοιχείων με ΔΟΥ και Εφκα. Οι ώρες που χάνονται στις ουρές των υπηρεσιών αυτών είναι εκατομμύρια. Για ποιο λόγο για να ξαναδώσουμε τα ίδια που δώσαμε στο ΓΕΜΗ; Είναι αναγκαίο.