Άρθρο 04 – Εποπτεία Γ.Ε.ΜΗ.

1. Το Γ.Ε.ΜΗ. εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης.

2. Η άσκηση της εποπτείας για τους σκοπούς του παρόντος νόμου περιλαμβάνει:
α. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού από όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
β. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του εταιρικού δικαίου – με την έκδοση σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών προς όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις ΥΜΣ
γ. την παρακολούθηση της λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και των ΥΜΣ, την οργάνωση και τον συντονισμό αυτών ως προς την εφαρμογή του παρόντος
δ. την καταγραφή προβλημάτων ή και δυσλειτουργιών και την επίλυση αυτών με τις απαραίτητες κανονιστικές και τεχνικές παρεμβάσεις
ε. την παρακολούθηση της λειτουργίας και την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
στ. τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ με άλλα Μητρώα εντός ή εκτός Ελλάδος για την επιτέλεση δημόσιου σκοπού
ζ. την εκπόνηση των προδιαγραφών για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε νέες διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων.
η. την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την επεξεργασία αυτών για δημόσιους σκοπούς και σκοπούς τεκμηρίωσης
θ. την εκπαίδευση των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της ΚΕΕΕ.
ι. την συμμόρφωση και συντονισμό του Γ.Ε.ΜΗ. με τις διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού εταιρικού δικαίου, τους ετήσιους λογαριασμούς και τα Εμπορικά Μητρώα και Μητρώα Εταιρειών των Κρατών Μελών, καθώς και με κάθε άλλη νομοθετική η εκτελεστική απόφαση που πηγάζει από τις ανωτέρω διατάξεις
ια. την απόφαση επί των εισηγήσεων για τα θέματα της περίπτ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3.

3. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας κα Ανάπτυξης λειτουργεί Επιτροπή Γ.Ε.ΜΗ. σε τριμελή τμήματα, τα οποία ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκροτούνται από έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. ή έναν εκ των προϊσταμένων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3, κατηγορίας ΠΕ, καθώς και ένα τρίτο μέλος, δικηγόρο, της παρ. 5 του άρθρου 3. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Γ.Ε.ΜΗ. είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μπορούν να παυθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης για σοβαρούς λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και ιδίως για παράβαση της αρχής της αμεροληψίας, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους και άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.

4. Η Επιτροπή Γ.Ε.ΜΗ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) γνωμοδοτεί δεσμευτικώς για το είδος και την έκταση ελέγχου των καταχωριστέων πράξεων και για την καταχώριση αυτών
β) διατυπώνει γνώμη επί ερωτημάτων γενικού ενδιαφέροντος που υποβάλλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ή οι έχοντες έννομο συμφέρον
γ) εξετάζει προσφυγές των υπόχρεων προσώπων σχετικά με τις κυρώσεις του άρθρου 30 του παρόντος
δ) δύναται να παραπέμψει ερωτήματα προς κρίση στο ΝΣΚ.

5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες. Όποιος εκ των υπόχρεων του άρθρου 2 ή των εκπροσώπων του ή μελών του έχει έννομο συμφέρον υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή προς διατύπωση γνώμης της επί ζητήματος που άπτεται της εφαρμογής του παρόντος. Η απάντηση ή η παράλειψη απάντησης στην αίτηση δεν παράγει δικαιώματα ή υποχρεώσεις υπέρ ή σε βάρος του αιτούντος, αλλά έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:24 | Επιμελητήριο Λέσβου

  ε συμφωνία με την απο 08.05.2019 ΓΣ της ΚΕΕΕ:
  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  1. Τη Γενική Εποπτεία του Γ.Ε.ΜΗ. έχει ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης.
  Ενώ οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων εποπτεύονται από κοινού με την Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ και του οικείου Επιμελητηρίου αντίστοιχα με εισηγητή το μέλος της ΔΕ υπεύθυνο ΓΕΜΗ των άρθρων 70 και 84 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α). 2.1. Η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ενδεικτικά περιλαμβάνει:
  α. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού από όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
  β. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του εταιρικού δικαίου – με την έκδοση σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών προς όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις ΥΜΣ.
  γ). την έκδοση Υπουργικών αποφάσεων, κανονιστικών πράξεων και οδηγιών που άπτονται της ορθής λειτουργίας, οργάνωσης και συντονισμού όλων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ., ως και των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  δ. την συμμόρφωση και συντονισμό του Γ.Ε.ΜΗ. με τις διατάξεις του εθνικού & κοινοτικού εταιρικού δικαίου, τους ετήσιους λογαριασμούς και τα Εμπορικά Μητρώα & Μητρώα Εταιρειών των Κρατών Μελών καθώς και με κάθε άλλη νομοθετική η εκτελεστική απόφαση που πηγάζει από τις ανωτέρω διατάξεις και
  ε. την παροχή Οδηγιών προς την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕΕ για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., ως και για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την ένταξη στα Χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ του Υπουργείου, των υποβαλλομένων προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων,.2.2. Η άσκηση της εποπτείας των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων, από την Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ και του Επιμελητηρίου αντίστοιχα, για τους σκοπούς του παρόντος νόμου περιλαμβάνει:
  α. την παρακολούθηση της λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. & των ΥΜΣ, την οργάνωση και τον συντονισμό αυτών ως προς την εφαρμογή του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων και οδηγιών του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης
  β. τη συγκέντρωση προβλημάτων ή και δυσλειτουργιών και την υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό για επίλυση αυτών με τις απαραίτητες κανονιστικές και τεχνικές παρεμβάσεις
  ε. την παρακολούθηση και την επιμέλεια της ορθής λειτουργίας και της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  στ. την υλοποίηση της διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ με άλλα Μητρώα εντός ή εκτός Ελλάδος για την επιτέλεση δημόσιου σκοπού σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις και οδηγίες
  ζ. την εκπόνηση των προδιαγραφών για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στις κάθε φορά νέες διατάξεις.
  η. την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την χορήγησή των τόσο στο Υπουργείο για επεξεργασία αυτών για δημόσιους σκοπούς και σκοπούς τεκμηρίωσης, όσο και στους φορείς ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
  θ. την μέριμνα για την εκπαίδευση των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με τη Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως και την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της ΚΕΕΕ.
  ια. την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., ως και την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων μέσω του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ.Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 να συμπληρωθεί ως εξής :
  3. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας κα Ανάπτυξης και στην ΚΕΕ λειτουργεί Εποπτικό Συμβούλιο Γ.Ε.ΜΗ. σε πενταμελή τμήματα, τα οποία ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκροτούνται από (α) έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, (β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ., (γ) έναν εκ των προϊσταμένων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περ. α’, β’, γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, (δ) ένα εκπρόσωπο της ΚΕΕΕ, καθώς και (ε) ένα μέλος, δικηγόρο της παρ. 5 του άρθρου 3.
  Ένα πενταμελές τμήμα του Εποπτικού Συμβουλίου εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και επιλαμβάνεται θεμάτων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και υποστηρίζεται γραμματειακά από την Γ.Γ.Ε. & Π.Κ.
  Δύο πενταμελή τμήματα του Εποπτικού Συμβουλίου εδρεύουν στην ΚΕΕ και επιλαμβάνονται θεμάτων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. β’ & γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3. και υποστηρίζονται γραμματειακά από την ΚΕΕ.
  Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Γ.Ε.ΜΗ. είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μπορούν να παυθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης για σοβαρούς λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και ιδίως για παράβαση της αρχής της αμεροληψίας, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους και άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:46 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  1. Τη Γενική Εποπτεία του Γ.Ε.ΜΗ. έχει ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης.
  Ενώ οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων εποπτεύονται από κοινού με την Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ και του οικείου Επιμελητηρίου αντίστοιχα με εισηγητή το μέλος της ΔΕ υπεύθυνο ΓΕΜΗ των άρθρων 70 και 84 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α).

  2.1. Η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ενδεικτικά περιλαμβάνει:
  α. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού από όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
  β. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του εταιρικού δικαίου – με την έκδοση σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών προς όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις ΥΜΣ.
  γ). την έκδοση Υπουργικών αποφάσεων, κανονιστικών πράξεων και οδηγιών που άπτονται της ορθής λειτουργίας, οργάνωσης και συντονισμού όλων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ., ως και των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  δ. την συμμόρφωση και συντονισμό του Γ.Ε.ΜΗ. με τις διατάξεις του εθνικού & κοινοτικού εταιρικού δικαίου, τους ετήσιους λογαριασμούς και τα Εμπορικά Μητρώα & Μητρώα Εταιρειών των Κρατών Μελών καθώς και με κάθε άλλη νομοθετική η εκτελεστική απόφαση που πηγάζει από τις ανωτέρω διατάξεις και
  ε. την παροχή Οδηγιών προς την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕΕ για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., ως και για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την ένταξη στα Χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ του Υπουργείου, των υποβαλλομένων προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων,.

  2.2. Η άσκηση της εποπτείας των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων, από την Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ και του Επιμελητηρίου αντίστοιχα, για τους σκοπούς του παρόντος νόμου περιλαμβάνει:
  α. την παρακολούθηση της λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. & των ΥΜΣ, την οργάνωση και τον συντονισμό αυτών ως προς την εφαρμογή του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων και οδηγιών του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης
  β. τη συγκέντρωση προβλημάτων ή και δυσλειτουργιών και την υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό για επίλυση αυτών με τις απαραίτητες κανονιστικές και τεχνικές παρεμβάσεις
  ε. την παρακολούθηση και την επιμέλεια της ορθής λειτουργίας και της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  στ. την υλοποίηση της διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ με άλλα Μητρώα εντός ή εκτός Ελλάδος για την επιτέλεση δημόσιου σκοπού σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις και οδηγίες
  ζ. την εκπόνηση των προδιαγραφών για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στις κάθε φορά νέες διατάξεις.
  η. την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την χορήγησή των τόσο στο Υπουργείο για επεξεργασία αυτών για δημόσιους σκοπούς και σκοπούς τεκμηρίωσης, όσο και στους φορείς ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
  θ. την μέριμνα για την εκπαίδευση των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με τη Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως και την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της ΚΕΕΕ.
  ια. την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., ως και την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων μέσω του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ.

  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 να συμπληρωθεί ως εξής :
  3. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας κα Ανάπτυξης και στην ΚΕΕ λειτουργεί Εποπτικό Συμβούλιο Γ.Ε.ΜΗ. σε πενταμελή τμήματα, τα οποία ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκροτούνται από (α) έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, (β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ., (γ) έναν εκ των προϊσταμένων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περ. α’, β’, γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, (δ) ένα εκπρόσωπο της ΚΕΕΕ, καθώς και (ε) ένα μέλος, δικηγόρο της παρ. 5 του άρθρου 3.
  Ένα πενταμελές τμήμα του Εποπτικού Συμβουλίου εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και επιλαμβάνεται θεμάτων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και υποστηρίζεται γραμματειακά από την Γ.Γ.Ε. & Π.Κ.
  Δύο πενταμελή τμήματα του Εποπτικού Συμβουλίου εδρεύουν στην ΚΕΕ και επιλαμβάνονται θεμάτων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. β’ & γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3. και υποστηρίζονται γραμματειακά από την ΚΕΕ.
  Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Γ.Ε.ΜΗ. είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μπορούν να παυθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης για σοβαρούς λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και ιδίως για παράβαση της αρχής της αμεροληψίας, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους και άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:26 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  1. Τη Γενική Εποπτεία του Γ.Ε.ΜΗ. έχει ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης.
  Ενώ οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων εποπτεύονται από κοινού με την Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ και του οικείου Επιμελητηρίου αντίστοιχα με εισηγητή το μέλος της ΔΕ υπεύθυνο ΓΕΜΗ των άρθρων 70 και 84 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α).
  2.1. Η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ενδεικτικά περιλαμβάνει:
  α. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού από όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
  β. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του εταιρικού δικαίου – με την έκδοση σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών προς όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις ΥΜΣ.
  γ). την έκδοση Υπουργικών αποφάσεων, κανονιστικών πράξεων και οδηγιών που άπτονται της ορθής λειτουργίας, οργάνωσης και συντονισμού όλων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ., ως και των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  δ. την συμμόρφωση και συντονισμό του Γ.Ε.ΜΗ. με τις διατάξεις του εθνικού & κοινοτικού εταιρικού δικαίου, τους ετήσιους λογαριασμούς και τα Εμπορικά Μητρώα & Μητρώα Εταιρειών των Κρατών Μελών καθώς και με κάθε άλλη νομοθετική η εκτελεστική απόφαση που πηγάζει από τις ανωτέρω διατάξεις και
  ε. την παροχή Οδηγιών προς την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕΕ για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., ως και για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την ένταξη στα Χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ του Υπουργείου, των υποβαλλομένων προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων,.
  2.2. Η άσκηση της εποπτείας των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων, από την Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ και του Επιμελητηρίου αντίστοιχα, για τους σκοπούς του παρόντος νόμου περιλαμβάνει:
  α. την παρακολούθηση της λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. & των ΥΜΣ, την οργάνωση και τον συντονισμό αυτών ως προς την εφαρμογή του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων και οδηγιών του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης
  β. τη συγκέντρωση προβλημάτων ή και δυσλειτουργιών και την υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό για επίλυση αυτών με τις απαραίτητες κανονιστικές και τεχνικές παρεμβάσεις
  ε. την παρακολούθηση και την επιμέλεια της ορθής λειτουργίας και της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  στ. την υλοποίηση της διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ με άλλα Μητρώα εντός ή εκτός Ελλάδος για την επιτέλεση δημόσιου σκοπού σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις και οδηγίες
  ζ. την εκπόνηση των προδιαγραφών για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στις κάθε φορά νέες διατάξεις.
  η. την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την χορήγησή των τόσο στο Υπουργείο για επεξεργασία αυτών για δημόσιους σκοπούς και σκοπούς τεκμηρίωσης, όσο και στους φορείς ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
  θ. την μέριμνα για την εκπαίδευση των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με τη Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως και την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της ΚΕΕΕ.
  ια. την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., ως και την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων μέσω του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ.
  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 να συμπληρωθεί ως εξής :
  3. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας κα Ανάπτυξης και στην ΚΕΕ λειτουργεί Εποπτικό Συμβούλιο Γ.Ε.ΜΗ. σε πενταμελή τμήματα, τα οποία ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκροτούνται από (α) έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, (β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ., (γ) έναν εκ των προϊσταμένων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περ. α’, β’, γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, (δ) ένα εκπρόσωπο της ΚΕΕΕ, καθώς και (ε) ένα μέλος, δικηγόρο της παρ. 5 του άρθρου 3.
  Ένα πενταμελές τμήμα του Εποπτικού Συμβουλίου εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και επιλαμβάνεται θεμάτων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και υποστηρίζεται γραμματειακά από την Γ.Γ.Ε. & Π.Κ.
  Δύο πενταμελή τμήματα του Εποπτικού Συμβουλίου εδρεύουν στην ΚΕΕ και επιλαμβάνονται θεμάτων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. β’ & γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3. και υποστηρίζονται γραμματειακά από την ΚΕΕ.
  Ο πρόεδρος και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου Γ.Ε.ΜΗ. είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μπορούν να παυθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης για σοβαρούς λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και ιδίως για παράβαση της αρχής της αμεροληψίας, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους και άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:30 | επιμελητηριο ηρακλειου

  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  1. Τη Γενική Εποπτεία του Γ.Ε.ΜΗ. έχει ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης.
  Ενώ οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων εποπτεύονται από κοινού με την Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ και του οικείου Επιμελητηρίου αντίστοιχα με εισηγητή το μέλος της ΔΕ υπεύθυνο ΓΕΜΗ των άρθρων 70 και 84 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α).

  2.1. Η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ενδεικτικά περιλαμβάνει:
  α. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού από όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
  β. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του εταιρικού δικαίου – με την έκδοση σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών προς όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις ΥΜΣ.
  γ). την έκδοση Υπουργικών αποφάσεων, κανονιστικών πράξεων και οδηγιών που άπτονται της ορθής λειτουργίας, οργάνωσης και συντονισμού όλων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ., ως και των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  δ. την συμμόρφωση και συντονισμό του Γ.Ε.ΜΗ. με τις διατάξεις του εθνικού & κοινοτικού εταιρικού δικαίου, τους ετήσιους λογαριασμούς και τα Εμπορικά Μητρώα & Μητρώα Εταιρειών των Κρατών Μελών καθώς και με κάθε άλλη νομοθετική η εκτελεστική απόφαση που πηγάζει από τις ανωτέρω διατάξεις και
  ε. την παροχή Οδηγιών προς την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕΕ για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., ως και για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την ένταξη στα Χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ του Υπουργείου, των υποβαλλομένων προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων,.

  2.2. Η άσκηση της εποπτείας των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων, από την Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ και του Επιμελητηρίου αντίστοιχα, για τους σκοπούς του παρόντος νόμου περιλαμβάνει:
  α. την παρακολούθηση της λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. & των ΥΜΣ, την οργάνωση και τον συντονισμό αυτών ως προς την εφαρμογή του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων και οδηγιών του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης
  β. τη συγκέντρωση προβλημάτων ή και δυσλειτουργιών και την υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό για επίλυση αυτών με τις απαραίτητες κανονιστικές και τεχνικές παρεμβάσεις
  ε. την παρακολούθηση και την επιμέλεια της ορθής λειτουργίας και της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  στ. την υλοποίηση της διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ με άλλα Μητρώα εντός ή εκτός Ελλάδος για την επιτέλεση δημόσιου σκοπού σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις και οδηγίες
  ζ. την εκπόνηση των προδιαγραφών για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στις κάθε φορά νέες διατάξεις.
  η. την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την χορήγησή των τόσο στο Υπουργείο για επεξεργασία αυτών για δημόσιους σκοπούς και σκοπούς τεκμηρίωσης, όσο και στους φορείς ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
  θ. την μέριμνα για την εκπαίδευση των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με τη Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως και την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της ΚΕΕΕ.
  ια. την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., ως και την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων μέσω του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ.

  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 να συμπληρωθεί ως εξής :
  3. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας κα Ανάπτυξης και στην ΚΕΕ λειτουργεί Εποπτικό Συμβούλιο Γ.Ε.ΜΗ. σε πενταμελή τμήματα, τα οποία ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκροτούνται από (α) έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, (β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ., (γ) έναν εκ των προϊσταμένων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περ. α’, β’, γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, (δ) ένα εκπρόσωπο της ΚΕΕΕ, καθώς και (ε) ένα μέλος, δικηγόρο της παρ. 5 του άρθρου 3.
  Ένα πενταμελές τμήμα του Εποπτικού Συμβουλίου εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και επιλαμβάνεται θεμάτων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και υποστηρίζεται γραμματειακά από την Γ.Γ.Ε. & Π.Κ.
  Δύο πενταμελή τμήματα του Εποπτικού Συμβουλίου εδρεύουν στην ΚΕΕ και επιλαμβάνονται θεμάτων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. β’ & γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3. και υποστηρίζονται γραμματειακά από την ΚΕΕ.
  Ο πρόεδρος και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου Γ.Ε.ΜΗ. είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μπορούν να παυθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης για σοβαρούς λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και ιδίως για παράβαση της αρχής της αμεροληψίας, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους και άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:47 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  Άρθρο 4 παρ 1 αναδιατύπωση ως εξής : «Τη Γενική Εποπτεία του Γ.Ε.ΜΗ. έχει ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης.
  Ενώ οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων εποπτεύονται από κοινού με την Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ και του οικείου Επιμελητηρίου αντίστοιχα με εισηγητή το μέλος της ΔΕ υπεύθυνο ΓΕΜΗ των άρθρων 70 και 84 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α)».

  Άρθρο 4, παρ 3 αναδιατύπωση ως εξής : «Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας κα Ανάπτυξης και στην ΚΕΕ λειτουργεί Εποπτικό Συμβούλιο Γ.Ε.ΜΗ. σε πενταμελή τμήματα, τα οποία ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκροτούνται από (α) έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, (β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ., (γ) έναν εκ των προϊσταμένων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περ. α’, β’, γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, (δ) ένα εκπρόσωπο της ΚΕΕΕ, καθώς και (ε) ένα μέλος, δικηγόρο της παρ. 5 του άρθρου 3.
  Ένα πενταμελές τμήμα του Εποπτικού Συμβουλίου εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και επιλαμβάνεται θεμάτων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και υποστηρίζεται γραμματειακά από την Γ.Γ.Ε. & Π.Κ.
  Δύο πενταμελή τμήματα του Εποπτικού Συμβουλίου εδρεύουν στην ΚΕΕ και επιλαμβάνονται θεμάτων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. β’ & γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3. και υποστηρίζονται γραμματειακά από την ΚΕΕ.
  Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Γ.Ε.ΜΗ. είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μπορούν να παυθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης για σοβαρούς λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και ιδίως για παράβαση της αρχής της αμεροληψίας, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους και άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας».

 • Το ΒΕΠ είναι αντίθετο με την αποκλειστική εποπτεία του Γ.Ε.ΜΗ από τον Υπουργό Οικονομίας καθώς και την κατάργηση του Εποπτικού Συμβουλίου με την αντικατάσταση του από Επιτροπή Γ.Ε.ΜΗ.
  Η εποπτεία Γ.Ε.ΜΗ πρέπει να γίνεται από κοινού από την ΚΕΕΕ και το Υπουργείο.
  Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό, αντικειμενικό και ανεξάρτητο ρόλο στην λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ.

 • Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  1. Τη Γενική Εποπτεία του Γ.Ε.ΜΗ. έχει ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης.
  Ενώ οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων εποπτεύονται από κοινού με την Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ και του οικείου Επιμελητηρίου αντίστοιχα με εισηγητή το μέλος της ΔΕ υπεύθυνο ΓΕΜΗ των άρθρων 70 και 84 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α).

  2.1. Η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ενδεικτικά περιλαμβάνει:
  α. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού από όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
  β. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του εταιρικού δικαίου – με την έκδοση σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών προς όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις ΥΜΣ.
  γ). την έκδοση Υπουργικών αποφάσεων, κανονιστικών πράξεων και οδηγιών που άπτονται της ορθής λειτουργίας, οργάνωσης και συντονισμού όλων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ., ως και των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  δ. την συμμόρφωση και συντονισμό του Γ.Ε.ΜΗ. με τις διατάξεις του εθνικού & κοινοτικού εταιρικού δικαίου, τους ετήσιους λογαριασμούς και τα Εμπορικά Μητρώα & Μητρώα Εταιρειών των Κρατών Μελών καθώς και με κάθε άλλη νομοθετική η εκτελεστική απόφαση που πηγάζει από τις ανωτέρω διατάξεις και
  ε. την παροχή Οδηγιών προς την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕΕ για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., ως και για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την ένταξη στα Χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ του Υπουργείου, των υποβαλλομένων προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων,.

  2.2. Η άσκηση της εποπτείας των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων, από την Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ και του Επιμελητηρίου αντίστοιχα, για τους σκοπούς του παρόντος νόμου περιλαμβάνει:
  α. την παρακολούθηση της λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. & των ΥΜΣ, την οργάνωση και τον συντονισμό αυτών ως προς την εφαρμογή του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων και οδηγιών του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης
  β. τη συγκέντρωση προβλημάτων ή και δυσλειτουργιών και την υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό για επίλυση αυτών με τις απαραίτητες κανονιστικές και τεχνικές παρεμβάσεις
  ε. την παρακολούθηση και την επιμέλεια της ορθής λειτουργίας και της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  στ. την υλοποίηση της διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ με άλλα Μητρώα εντός ή εκτός Ελλάδος για την επιτέλεση δημόσιου σκοπού σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις και οδηγίες
  ζ. την εκπόνηση των προδιαγραφών για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στις κάθε φορά νέες διατάξεις.
  η. την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την χορήγησή των τόσο στο Υπουργείο για επεξεργασία αυτών για δημόσιους σκοπούς και σκοπούς τεκμηρίωσης, όσο και στους φορείς ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
  θ. την μέριμνα για την εκπαίδευση των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με τη Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως και την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της ΚΕΕΕ.
  ια. την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., ως και την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων μέσω του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ.

  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 να συμπληρωθεί ως εξής :
  3. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας κα Ανάπτυξης και στην ΚΕΕ λειτουργεί Εποπτικό Συμβούλιο Γ.Ε.ΜΗ. σε πενταμελή τμήματα, τα οποία ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκροτούνται από (α) έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, (β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ., (γ) έναν εκ των προϊσταμένων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περ. α’, β’, γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, (δ) ένα εκπρόσωπο της ΚΕΕΕ, καθώς και (ε) ένα μέλος, δικηγόρο της παρ. 5 του άρθρου 3.
  Ένα πενταμελές τμήμα του Εποπτικού Συμβουλίου εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και επιλαμβάνεται θεμάτων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και υποστηρίζεται γραμματειακά από την Γ.Γ.Ε. & Π.Κ.
  Δύο πενταμελή τμήματα του Εποπτικού Συμβουλίου εδρεύουν στην ΚΕΕ και επιλαμβάνονται θεμάτων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. β’ & γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3. και υποστηρίζονται γραμματειακά από την ΚΕΕ.
  Ο πρόεδρος και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου Γ.Ε.ΜΗ. είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μπορούν να παυθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης για σοβαρούς λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και ιδίως για παράβαση της αρχής της αμεροληψίας, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους και άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.

 • Σε συμφωνία με την από 8/5/2019 Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ

  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  1. Τη Γενική Εποπτεία του Γ.Ε.ΜΗ. έχει ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης.
  Ενώ οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων εποπτεύονται από κοινού με την Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ και του οικείου Επιμελητηρίου αντίστοιχα με εισηγητή το μέλος της ΔΕ υπεύθυνο ΓΕΜΗ των άρθρων 70 και 84 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α).

  2.1. Η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ενδεικτικά περιλαμβάνει:
  α. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού από όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
  β. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του εταιρικού δικαίου – με την έκδοση σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών προς όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις ΥΜΣ.
  γ). την έκδοση Υπουργικών αποφάσεων, κανονιστικών πράξεων και οδηγιών που άπτονται της ορθής λειτουργίας, οργάνωσης και συντονισμού όλων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ., ως και των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  δ. την συμμόρφωση και συντονισμό του Γ.Ε.ΜΗ. με τις διατάξεις του εθνικού & κοινοτικού εταιρικού δικαίου, τους ετήσιους λογαριασμούς και τα Εμπορικά Μητρώα & Μητρώα Εταιρειών των Κρατών Μελών καθώς και με κάθε άλλη νομοθετική η εκτελεστική απόφαση που πηγάζει από τις ανωτέρω διατάξεις και
  ε. την παροχή Οδηγιών προς την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕΕ για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., ως και για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την ένταξη στα Χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ του Υπουργείου, των υποβαλλομένων προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων,.

  2.2. Η άσκηση της εποπτείας των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων, από την Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ και του Επιμελητηρίου αντίστοιχα, για τους σκοπούς του παρόντος νόμου περιλαμβάνει:
  α. την παρακολούθηση της λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. & των ΥΜΣ, την οργάνωση και τον συντονισμό αυτών ως προς την εφαρμογή του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων και οδηγιών του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης
  β. τη συγκέντρωση προβλημάτων ή και δυσλειτουργιών και την υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό για επίλυση αυτών με τις απαραίτητες κανονιστικές και τεχνικές παρεμβάσεις
  ε. την παρακολούθηση και την επιμέλεια της ορθής λειτουργίας και της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  στ. την υλοποίηση της διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ με άλλα Μητρώα εντός ή εκτός Ελλάδος για την επιτέλεση δημόσιου σκοπού σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις και οδηγίες
  ζ. την εκπόνηση των προδιαγραφών για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στις κάθε φορά νέες διατάξεις.
  η. την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την χορήγησή των τόσο στο Υπουργείο για επεξεργασία αυτών για δημόσιους σκοπούς και σκοπούς τεκμηρίωσης, όσο και στους φορείς ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
  θ. την μέριμνα για την εκπαίδευση των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με τη Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως και την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της ΚΕΕΕ.
  ια. την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., ως και την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων μέσω του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ.

  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 να συμπληρωθεί ως εξής :
  3. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας κα Ανάπτυξης και στην ΚΕΕ λειτουργεί Εποπτικό Συμβούλιο Γ.Ε.ΜΗ. σε πενταμελή τμήματα, τα οποία ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκροτούνται από (α) έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, (β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ., (γ) έναν εκ των προϊσταμένων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περ. α’, β’, γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, (δ) ένα εκπρόσωπο της ΚΕΕΕ, καθώς και (ε) ένα μέλος, δικηγόρο της παρ. 5 του άρθρου 3.
  Ένα πενταμελές τμήμα του Εποπτικού Συμβουλίου εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και επιλαμβάνεται θεμάτων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και υποστηρίζεται γραμματειακά από την Γ.Γ.Ε. & Π.Κ.
  Δύο πενταμελή τμήματα του Εποπτικού Συμβουλίου εδρεύουν στην ΚΕΕ και επιλαμβάνονται θεμάτων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. β’ & γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3. και υποστηρίζονται γραμματειακά από την ΚΕΕ.
  Ο πρόεδρος και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου Γ.Ε.ΜΗ. είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μπορούν να παυθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης για σοβαρούς λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και ιδίως για παράβαση της αρχής της αμεροληψίας, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους και άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.

 • Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  1. Τη Γενική Εποπτεία του Γ.Ε.ΜΗ. έχει ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης.
  Ενώ οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων εποπτεύονται από κοινού με την Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ και του οικείου Επιμελητηρίου αντίστοιχα με εισηγητή το μέλος της ΔΕ υπεύθυνο ΓΕΜΗ των άρθρων 70 και 84 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α).

  2.1. Η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ενδεικτικά περιλαμβάνει:
  α. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού από όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
  β. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του εταιρικού δικαίου – με την έκδοση σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών προς όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις ΥΜΣ.
  γ). την έκδοση Υπουργικών αποφάσεων, κανονιστικών πράξεων και οδηγιών που άπτονται της ορθής λειτουργίας, οργάνωσης και συντονισμού όλων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ., ως και των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  δ. την συμμόρφωση και συντονισμό του Γ.Ε.ΜΗ. με τις διατάξεις του εθνικού & κοινοτικού εταιρικού δικαίου, τους ετήσιους λογαριασμούς και τα Εμπορικά Μητρώα & Μητρώα Εταιρειών των Κρατών Μελών καθώς και με κάθε άλλη νομοθετική η εκτελεστική απόφαση που πηγάζει από τις ανωτέρω διατάξεις και
  ε. την παροχή Οδηγιών προς την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕΕ για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., ως και για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την ένταξη στα Χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ του Υπουργείου, των υποβαλλομένων προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων,.

  2.2. Η άσκηση της εποπτείας των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων, από την Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ και του Επιμελητηρίου αντίστοιχα, για τους σκοπούς του παρόντος νόμου περιλαμβάνει:
  α. την παρακολούθηση της λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. & των ΥΜΣ, την οργάνωση και τον συντονισμό αυτών ως προς την εφαρμογή του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων και οδηγιών του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης
  β. τη συγκέντρωση προβλημάτων ή και δυσλειτουργιών και την υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό για επίλυση αυτών με τις απαραίτητες κανονιστικές και τεχνικές παρεμβάσεις
  ε. την παρακολούθηση και την επιμέλεια της ορθής λειτουργίας και της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  στ. την υλοποίηση της διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ με άλλα Μητρώα εντός ή εκτός Ελλάδος για την επιτέλεση δημόσιου σκοπού σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις και οδηγίες
  ζ. την εκπόνηση των προδιαγραφών για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στις κάθε φορά νέες διατάξεις.
  η. την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την χορήγησή των τόσο στο Υπουργείο για επεξεργασία αυτών για δημόσιους σκοπούς και σκοπούς τεκμηρίωσης, όσο και στους φορείς ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
  θ. την μέριμνα για την εκπαίδευση των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με τη Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως και την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της ΚΕΕΕ.
  ια. την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., ως και την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων μέσω του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ.

  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 να συμπληρωθεί ως εξής :
  3. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας κα Ανάπτυξης και στην ΚΕΕ λειτουργεί Εποπτικό Συμβούλιο Γ.Ε.ΜΗ. σε πενταμελή τμήματα, τα οποία ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκροτούνται από (α) έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, (β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ., (γ) έναν εκ των προϊσταμένων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περ. α’, β’, γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, (δ) ένα εκπρόσωπο της ΚΕΕΕ, καθώς και (ε) ένα μέλος, δικηγόρο της παρ. 5 του άρθρου 3.
  Ένα πενταμελές τμήμα του Εποπτικού Συμβουλίου εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και επιλαμβάνεται θεμάτων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και υποστηρίζεται γραμματειακά από την Γ.Γ.Ε. & Π.Κ.
  Δύο πενταμελή τμήματα του Εποπτικού Συμβουλίου εδρεύουν στην ΚΕΕ και επιλαμβάνονται θεμάτων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. β’ & γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3. και υποστηρίζονται γραμματειακά από την ΚΕΕ.
  Ο πρόεδρος και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου Γ.Ε.ΜΗ. είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μπορούν να παυθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης για σοβαρούς λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και ιδίως για παράβαση της αρχής της αμεροληψίας, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους και άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.

 • Καταργείται το Εποπτικό Συμβούλιο ΓΕΜΗ, στο οποίο μετείχαν και Επιμελητηριακοί παράγοντες και αντικαθίσταται από την Επιτροπή ΓΕΜΗ (σε τριμελή τμήματα) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου, με Αποφάσεις του Υπουργού. (Άρθρο 4, παρ.3).

 • 10 Μαΐου 2019, 10:09 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  Nα προβλεφθεί η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ηλεκτρονικού ιστότοπου ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου, στο οποίο θα αναρτώνται όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής ΓΕΜΗ για να υπάρχει πρόσβαση από όλους τους πιστοποιημένους χρήστες ΓΕΜΗ ή/και από κάθε ενδιαφερόμενο.

 • Σε συμφωνία με την απο 08.05.2019 ΓΣ της ΚΕΕΕ:
  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  1. Τη Γενική Εποπτεία του Γ.Ε.ΜΗ. έχει ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης.
  Ενώ οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων εποπτεύονται από κοινού με την Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ και του οικείου Επιμελητηρίου αντίστοιχα με εισηγητή το μέλος της ΔΕ υπεύθυνο ΓΕΜΗ των άρθρων 70 και 84 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α).

  2.1. Η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ενδεικτικά περιλαμβάνει:
  α. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού από όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
  β. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του εταιρικού δικαίου – με την έκδοση σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών προς όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις ΥΜΣ.
  γ). την έκδοση Υπουργικών αποφάσεων, κανονιστικών πράξεων και οδηγιών που άπτονται της ορθής λειτουργίας, οργάνωσης και συντονισμού όλων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ., ως και των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  δ. την συμμόρφωση και συντονισμό του Γ.Ε.ΜΗ. με τις διατάξεις του εθνικού & κοινοτικού εταιρικού δικαίου, τους ετήσιους λογαριασμούς και τα Εμπορικά Μητρώα & Μητρώα Εταιρειών των Κρατών Μελών καθώς και με κάθε άλλη νομοθετική η εκτελεστική απόφαση που πηγάζει από τις ανωτέρω διατάξεις και
  ε. την παροχή Οδηγιών προς την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕΕ για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., ως και για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την ένταξη στα Χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ του Υπουργείου, των υποβαλλομένων προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων,.

  2.2. Η άσκηση της εποπτείας των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων, από την Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ και του Επιμελητηρίου αντίστοιχα, για τους σκοπούς του παρόντος νόμου περιλαμβάνει:
  α. την παρακολούθηση της λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. & των ΥΜΣ, την οργάνωση και τον συντονισμό αυτών ως προς την εφαρμογή του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων και οδηγιών του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης
  β. τη συγκέντρωση προβλημάτων ή και δυσλειτουργιών και την υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό για επίλυση αυτών με τις απαραίτητες κανονιστικές και τεχνικές παρεμβάσεις
  ε. την παρακολούθηση και την επιμέλεια της ορθής λειτουργίας και της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  στ. την υλοποίηση της διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ με άλλα Μητρώα εντός ή εκτός Ελλάδος για την επιτέλεση δημόσιου σκοπού σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις και οδηγίες
  ζ. την εκπόνηση των προδιαγραφών για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στις κάθε φορά νέες διατάξεις.
  η. την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την χορήγησή των τόσο στο Υπουργείο για επεξεργασία αυτών για δημόσιους σκοπούς και σκοπούς τεκμηρίωσης, όσο και στους φορείς ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
  θ. την μέριμνα για την εκπαίδευση των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με τη Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως και την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της ΚΕΕΕ.
  ια. την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., ως και την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων μέσω του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ.

  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 να συμπληρωθεί ως εξής :
  3. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας κα Ανάπτυξης και στην ΚΕΕ λειτουργεί Εποπτικό Συμβούλιο Γ.Ε.ΜΗ. σε πενταμελή τμήματα, τα οποία ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκροτούνται από (α) έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, (β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ., (γ) έναν εκ των προϊσταμένων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περ. α’, β’, γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, (δ) ένα εκπρόσωπο της ΚΕΕΕ, καθώς και (ε) ένα μέλος, δικηγόρο της παρ. 5 του άρθρου 3.
  Ένα πενταμελές τμήμα του Εποπτικού Συμβουλίου εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και επιλαμβάνεται θεμάτων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και υποστηρίζεται γραμματειακά από την Γ.Γ.Ε. & Π.Κ.
  Δύο πενταμελή τμήματα του Εποπτικού Συμβουλίου εδρεύουν στην ΚΕΕ και επιλαμβάνονται θεμάτων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. β’ & γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3. και υποστηρίζονται γραμματειακά από την ΚΕΕ.
  Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Γ.Ε.ΜΗ. είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μπορούν να παυθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης για σοβαρούς λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και ιδίως για παράβαση της αρχής της αμεροληψίας, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους και άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.

 • 10 Μαΐου 2019, 00:51 | ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Αν σκοπός της διάταξης είναι η Επιτροπή ΓΕΜΗ να λειτουργήσει ως γνωμοδοτικό όργανο είναι θετικό καθώς κάθε Υπηρεσία Επιμελητηρίου για το ίδιο θέμα απαντά διαφορετικά με αποτέλεσμα την σύγχυση των εταιρειών. Θα μπορούσε επίσης η γνώμη αυτή να είναι απόλυτα δεσμευτική για να δεσμεύει και τους εταίρους μιας εταιρείας που απευθύνονται σε αυτήν και όχι σε δικαστική κρίση που καθυστερεί σημαντικά.

 • 9 Μαΐου 2019, 23:33 | Άννα Χαμόδρακα

  Η Επιτροπή ΓΕΜΗ θυμίζει το παλιό Εποπτικό Συμβούλιο ΓΕΜΗ σε νέα βελτιωμένη έκδοση. Ο τρόπος στελέχωσής της είναι βέβαια σαφώς καλύτερος από αυτόν του Εποπτικού Συμβουλίου, υπό την έννοια της καταλληλότητας των μελών της να απαντούν ερωτήματα τα οποία κατά βάση είναι νομικά. Ωστόσο θα πρέπει να εξεταστεί
  α) αν είναι συμβατή με τη νομοθεσία περί ΝΣΚ η δυνατότητα της να υποβάλλει ερωτήματα σε αυτό, δεδομένου ότι βάσει του νομ. πλαισίου του ΝΣΚ αυτό εκδίδει γνωμοδοτήσεις σε ερωτήματα της Διοίκησης, και η Επιτροπή ΓΕΜΗ υπό καμία έννοια δεν είναι διοίκηση
  β) τι νόημα έχει η ύπαρξη του οργάνου εάν οι αποφάσεις του δεν παράγουν δικαιώματα και υποχρεώσεις αλλά έχουν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα; Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο με το Εποπτικό Συμβούλιο: όταν η απάντηση δεν αρέσει στον ερωτώντα, θα απευθύνεται στη Γεν. Γραμματεία Εμπορίου με το ίδιο ερώτημα, επιβαρύνοντας τους υπαλλήλους της με διπλή δουλειά. Καλύτερα να στελεχωθεί άμεσα το Τμήμα Εταιρικού Δικαίου & ΓΕΜΗ με περισσότερο κόσμο και να θεσμοθετηθεί και για αυτό υποχρεωτική θέση δικηγόρου (όχι δυνητική όπως υπάρχει στις ΥΓΕΜΗ).

 • 9 Μαΐου 2019, 21:00 | Μ.Δασκαλίδου

  Παρ.3 Στην Επιτροπή εκτός από τους Νομικούς (πάρεδρο του ΝΣΚ και δικηγόρο) να συμμετέχουν και από ένας εκπρόσωπος από τη Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και ΓΕΜΗ, από την Υ.ΓΕΜΗ της ΚΕΕΕ και από την Υ.ΓΕΜΗ Επιμελητηρίου, γιατί γνωρίζουν την πρακτική λειτουργία του ΓΕΜΗ.

 • 9 Μαΐου 2019, 12:48 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

  Η παρ.2 να ξεκινάει: Κατά εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης συστήνεται για την εποπτεία του παρόντος νόμου, επιτροπή με Πρόεδρο έναν Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. και μέλη εκπροσώπους των Υπηρεσιών του άρθρου 3 με σκοπό την α. …
  Στην παρ. 3 να προστεθεί κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, …
  Στην παρ. 5 Στο τέλος να προστεθεί η πρόταση: Η επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά 10 ημέρες και οι αποφάσεις της, διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους εντός 30 ημερών.

 • 9 Μαΐου 2019, 12:41 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ε.Β.Ε.Π.)

  Περιέρχεται αποκλειστικά (άρθρα 4 και 5) η εποπτεία καθώς και η πλήρης κυριότητα του πληροφοριακού συστήματος του ΓΕΜΗ στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, γεγονός που μετατρέπει τα Επιμελητήρια από υπεύθυνους κατόχους σε απλούς παρατηρητές και διεκπεραιωτές του ΓΕΜΗ. Θεωρούμε αναγκαία την άσκηση των ως άνω εξουσιών από τα Επιμελητήρια (Διοικητική Επιτροπή εκάστου Επιμελητηρίου), με άμεσο στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ, χωρίς να αρνούμαστε την γενική εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 • 8 Μαΐου 2019, 20:53 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ

  Έχουμε συνηθίσει να ακούμε για ανεξάρτητα και αυτοδύναμα οικονομικά επιμελητήρια και για αρμόδια για την άσκηση κάθε αρμοδιότητας που σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα. Η εποπτεία του Υπουργού στο άρθρο αυτό παραβιάζει όλες τις παραπάνω αρχές και μετατρέπει την κάθε υπηρεσία ΓΕΜΗ σε υπηρεσία του Υπουργείου. Βεβαίως, στην διάρθρωση κάθε κράτους, ο Υπουργός είναι δίκαιο και πρέπει να εποπεύει τις υπηρεσίες στο κύκλο της δράσεως του Υπουργείου του.. Όμως να ασκεί τέτοια αποκλειστική και μοναδική, όπως περιγράφεται στο άρθρο αυτό, εποπτεία σε ένα θεσμό που ανήκει στα Επιμελητήρια δεν είναι σωστό. Την παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων του κράτους μπορεί να την έχει ο Υπουργός και να εισηγείται θέματα που να διευκολύνουν την λειτουργία του θεμσου, όχι όμως να ασκεί εποπτεία όπως την περιγράφει το άρθρο αυτό, δηλαδή θεωρώντας την κάθε υπηρεσία ΓΕΜΗ του κάθε Επιμελητηρίου ως δική του υπηρεσία διαλύοντος την ιεραρχική διάρθρωση των υπηρεσιών του κάθε επιμελητηρίου με τη δική του παρεμβολή. Η όλη οργάνωση και λειτουργία του ΓΕΜΗ και η κάθε εποπτεία επί της λειτουργίας αυτού είναι αρμοδιότητα και καθήκον των Επιμελητηρίων, γιατί πρόκειται για δικό τους έργο, για δική τους υπηρεσία, για υπηρεσία που απευθύνεται στα μέλη τους επιχειρηματίες.

 • Στα άρθρα του σχεδίου νόμου, όπου γίνεται αναφορά στην εποπτεία του αρμόδιου Υπουργού, αυτή φαίνεται να προσλαμβάνει υπερβολικές διαστάσεις, ισοπεδωτικές, θα μπορούσε να πει κανείς για την διοικητική αυτοτέλεια των επιμελητηρίων. Η διοικητική Εποπτεία, όμως, είναι, ένας περιορισμός της αυτοδιοίκησής τους, που, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκτείνεται μέχρι την ουσιαστική υποκατάστασή τους στη διοίκηση.

 • Η εποπτεία του ΓΕΜΗ να ασκείται από την ΚΕΕΕ και το Υπουργείο. Κρίνεται απαραίτητο στην επιτροπή ΓΕΜΗ ή ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΜΗ να συμμετέχουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ή ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΕΜΗ που γνωρίζουν την καθημερινή λειτουργία και τις δυσκολίες του ΓΕΜΗ και μπορούν να προτείνουν ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ.

 • Η εποπτεία του ΓΕΜΗ πρέπει να γίνεται από κοινού από την ΚΕΕΕ και το Υπουργείο. Κρίνεται αναγκαίο στην Επιτροπή ΓΕΜΗ ή Εποπτικό Συμβούλιο ΓΕΜΗ να συμμετέχουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΕΛΕΧΗ Ή ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΕΜΗ που γνωρίζουν την καθημερινή λειτουργία του, που ξέρουν τις πραγματικές δυσκολίες, τον τρόπο διεκπεραίωσης των υποθέσεων και μπορούν να προτείνουν ρεαλιστικές και ΚΥΡΙΩΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ.

 • Επί του άρθρου 4 παρ. 1:
  «Εποπτεία Γ.Ε.ΜΗ»

  (Σχετ. με σχόλιο του Β.Ε.Α.επί του άρθρου 3παρ. 2 εδ. γ΄):
  Προτείνουμε΅»Την εποπτεία της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. έχει σύμφωνα με την υπηρεσιακή δομή και ιεραρχία η Δ/νση και η Διοίκηση του Επιμελητηρίου».
  ————-

  Επί του άρθρου 4 παρ. 3-Επιτροπή Γ.Ε.ΜΗ.».

  Προτείνουμε:
  Τη διεύρυνση της επιτροπής, με τη συμμετοχή και Προϊσταμένου από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, καθώς και εκπροσώπου της Κ.Ε.Ε.Ε., για λόγους αντικειμενικότητας και αξιοποίησης της πλούσιας εμπειρίας από την καθημερινή πρακτική της λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. από τα Επιμελητήρια και την Κ.Ε.Ε.Ε.

 • Η Ο.Σ.Υ.Ε είναι αντίθετη στην αποκλειστική εποπτεία του ΓΕΜΗ από τον Υπουργό Οικονομίας καθώς και στην κατάργηση του Εποπτικού Συμβουλίου με την αντικατάστασή του από Επιτροπή ΓΕΜΗ.

  Η εποπτεία του ΓΕΜΗ πρέπει να γίνεται από κοινού από την ΚΕΕΕ και το Υπουργείο.

  Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό, αντικειμενικό και ανεξάρτητο ρόλο στην λειτουργία του ΓΕΜΗ και θα πρέπει να διασφαλιστεί η ύπαρξή του με τη συμμετοχή της Ο.Σ.Υ.Ε. και της Κ.Ε.Ε.Ε.