Άρθρο 19 – Διενέργεια Ελέγχου αίτησης και Καταχώριση από Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

1. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. με την παραλαβή της αίτησης, των σχετικών δηλώσεων, πράξεων ή στοιχείων, προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση:
α. στην πρωτοκόλληση της αίτησης, αν η υποβολή της δεν έγινε ηλεκτρονικά,
β. στον έλεγχο τήρησης της προθεσμίας, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου
γ. στον έλεγχο πληρότητας της αίτησης, των σχετικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων
δ) στον έλεγχο νομιμότητας για τις πράξεις που προσδιορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 9 του παρόντος. Έλεγχος νομιμότητας δεν διενεργείται από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. όταν ο υπόχρεος είναι προσωπική εταιρεία ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία που χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές σύμφωνα με τα κριτήρια του ν.4308/14. Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα ο έλεγχος νομιμότητας δεν διενεργείται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αλλά από τον συμβολαιογράφο
ε) στον έλεγχο καταβολής των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 29 του παρόντος τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την καταχώριση της αίτησης του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ..
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται τα συνοδευτικά της αίτησης δικαιολογητικά και έγγραφα καθώς και η διαδικασία ελέγχου στον οποίο υπόκειται κάθε προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση.

2. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στους ανωτέρω ελέγχους και στην σχετική καταχώριση, εντός 21 ημερών, το αργότερο. Ταυτόχρονη υποβολή ασυνήθως μεγάλου αριθμού αιτήσεων για καταχώριση εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, δύναται να δικαιολογεί παράταση της προθεσμίας για διάστημα έως 21 ημερών επιπλέον.

3. Αν από την διενέργεια του ελέγχου της παρ. 2, προκύψει πως η αίτηση καταχώρισης, οι σχετικές πράξεις, τα στοιχεία ή οι δηλώσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, τότε η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προσκαλεί τον υπόχρεο με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης και των δικαιολογητικών εγγράφων, εντός 10 ημερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η χορήγηση της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλει τις προθεσμίες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή ο υπόχρεος υποβάλει τα στοιχεία, πλην όμως αυτά κριθούν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, η αίτηση καταχώρισης απορρίπτεται με ηλεκτρονική ενημέρωση του υπόχρεου μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων καταχώρισης από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και καταπίπτουν, υπέρ αυτής, τα σχετικά τέλη καταχώρισης της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:50 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΓΕΝΑ

  Στο σχέδιο νόμου περί ΓΕΜΗ, όπου προβλέπεται ο καθολικός κεντρικός έλεγχος τήρησης της δημοσιότητας, πληρότητας , νομιμότητας και πιστοποίησης των επιχειρήσεων και των πράξεων, στοιχείων και δηλώσεων αυτών, είναι αναγκαίο και νόμιμο να περιληφθεί ρητά α) η δημοσιότητα της υποχρέωσης τήρησης από τους υπόχρεους παραγωγούς των διατάξεων του ΕΜΠΑ(Εθνικό Μητρώο Παραγωγών) του Υ.Π.ΕΝ.) που τηρεί ο Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για την εφαρμογή των διατάξεων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων του ν. 2939/01 όπως ισχύει. Επειδή ήδη με τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται η έκδοση Πιστοποιητικού εγγραφής του υπόχρεου παραγωγού στο ΕΜΠΑ ως προαπαιτούμενο της νόμιμης άσκησης δραστηριότητάς του, ήτοι α) για τη διάθεση ενός προϊόντος του στην Ελληνική αγορά και β) για την συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς, συμβάσεις κλπ, ΔΕΝ είναι δυνατό το ΓΕΜΗ να εκδίδει Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας στους εγγεγραμμένους στο ΓΕΜΗ χωρίς έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του ΕΜΠΑ.
  ΚΑΙ τούτο πρέπει να προκύπτει και να περιληφθεί ρητά στις διατάξεις του νόμου περί ΓΕΜΗ που πρόκειται να ψηφισθεί.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΓΕΝΑ

  ΑΡΘΡΟ 19

  Στην παραγρ. 1, περίπτ. γ. να συμπληρωθεί:

  γ. στον έλεγχο πληρότητας της αίτησης, των σχετικών πράξεων, στοιχείων , δηλώσεων και » πιστοποιητικού εγγραφής στο ΕΜΠΑ ή σε άλλο Μητρώο που προβλέπεται από άλλες ειδικώτερες διατάξεις.

 • 10 Μαΐου 2019, 13:43 | Δρουμπούκης Γεώργιος

  Η προθεσμία των 21 + 21 ημερών τουλάχιστον για την καταχώρηση των οικονομικών καταστάσεων πρέπει οπωσδήποτε να παραταθεί λόγω του τεράστιου όγκου υποβολής αιτήσεων σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πρέπει επίσης να ξεκαθαριστεί τι ισχύει με την προθεσμία των 30 ημερών σε σχέση με την ανωτέρω προθεσμία καθώς προβλέπεται και απαλλαγή από την πληρωμή του επόμενου ετήσιου τέλους.

 • 10 Μαΐου 2019, 13:29 | Ρούμεν Αλίκη

  Ο όγκος των αιτήσεων προς διεκπεραίωση, ανα υπάλληλο των ΥΓΕΜΗ Επιμελητηρίων, είναι τόσο μεγάλος, που καθιστά ακατόρθωτη την τήρηση των 21 ή 42 ημέρων (π.χ.σε καταληκτικές ημερομηνίες καταχώρισης οικονομικών καταστάσεων ή στην παρούσα φάση που λόγω ψήφισης του νέου νόμου των ΑΕ έχουν επιστρέψει μαζικά αιτήσεις από τις Διευθύνσεις εταιριών των Περιφερειών).

  Επίσης, δεν θα έπρεπε να απαλάσσονται εξ’ ολοκλήρου από τα συνολικά τέλη τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ εφόσον έχουν καταχωριστεί κι άλλες πράξεις εντός των προθεσμιών αλλά να επιστρέφετε μόνο το τέλος καταχώρισης που αφορά την εκάστοτε πράξη.

 • 10 Μαΐου 2019, 12:38 | ΦΥΣΣΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

  Στην παρ 1β ίσως έχει γίνει λαθός και αναφέρεται εσφαλμένα στην παρ 3 του αρ 18 η οποία δεν έχει κάποια προθεσμία.

 • 10 Μαΐου 2019, 12:45 | ΦΥΣΣΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

  Οι προθεσμία των 21 ημερών (αλλά και των 10 ημερών για τα πιστοποιητικά που ισχύει μέχρι σήμερα) θα πρέπει να εκκινεί όχι από την πρωτοκόλληση αλλά από την πληρωμή όλων των τελών (καταχώρησης, μερίδας) καθώς στις ηλεκτρονικές αιτήσεις έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο στο ηλεκτρονικό σύστημα (κυρίως σε πιστοποιητικά) να μετράει η ημερομηνία από την πρωτοκόλληση που πολλές φορές η πληρωμή δεν έχει γίνει παρά για πολύ καιρό μετά. Δεδομένου ότι υπάρχει η προβλεψη για απαλλαγή από τέλη μερίδας του ΓΕΜΗ όλα αυτά θα πρέπει να αποτυπώνονται ορθά.

 • 10 Μαΐου 2019, 09:06 | ΒΑΤΖΟΛΑ ΣΤΕΛΛΑ

  Η προθεσμία των 21 ημερών θα πρέπει να αυξηθεί διότι όταν υποβάλλονται οι οικονομικές καταστάσεις ο όγκος είναι τόσο μεγάλος που είναι αδύνατον να τηρηθεί η παραπάνω προθεσμία.

 • 10 Μαΐου 2019, 08:46 | Απόστολος Κοκράνης

  1δ Ο μη (έστω τυπικός) έλεγχος νομιμότητας των πράξεων στις ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ θεωρώ ότι θα φέρει περισσότερα προβλήματα στις επιχειρήσεις παρά θα τις διευκολύνει. Από την εμπειρία μου προκύπτει ότι τα πιο πολλά λάθη στα έγγραφα που καταχωρούνται γίνονται από αμέλεια. Καλύτερα να υπάρχει άρθρο που να διευκρινίζει ακριβώς ως πιο σημείο ελέγχου νομιμότητας να φτάνουμε ως χρήστες και όχι η κατάργησή του.

 • 10 Μαΐου 2019, 01:43 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΠΟΥΖΑΛΗΣ

  Οι έλεγχοι θα πρέπει να καταργηθούν γιατί δημιουργούν ανυπέρβλητη γραφειοκρατία. Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν στο μικρότερο δυνατό κόστος για την εταιρεία.

 • 9 Μαΐου 2019, 23:52 | Αννα Χαμόδρακα

  Σε άλλο άρθρο του ίδιου σχεδίου προβλέπεται ότι αν η καταχώριση καθυστερήσει πάνω από 30 μέρες, ο υπόχρεος απαλλάσσεται από τα τέλη τήρησης Μερίδας για τον επόμενο χρόνο. Εδώ όμως, στην παρ. 2, αναγνωρίζεται η πιθανότητα «ασυνήθως μεγάλου αριθμού αιτήσεων καταχώρισης οικονομικών καταστάσεων», η οποία φτάνει την προθεσμία στις 42 μέρες.

 • 9 Μαΐου 2019, 23:34 | Μ.Δασκαλίδου

  Παρ.3 Να προβλεφθεί η αυτόματη διαγραφή των ηλεκτρονικών αιτήσεων που έχουν προωθηθεί στην επιχείρηση για διόρθωση/συμπλήρωση και παραμένουν στην επιχείρηση για περισσότερες από 30 ημέρες χωρίς να προωθηθούν στην Υ.ΓΕΜΗ για διεκπεραίωση τους.

 • 9 Μαΐου 2019, 22:46 | Μ.Δασκαλίδου

  παρ.2: Να διαγραφεί»για διάστημα έως 21 ημερών επιπλέον»

 • 9 Μαΐου 2019, 12:33 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

  1α. Να προστεθεί: Η πρωτοκόλληση της αίτησης γίνεται εφόσον ο υπόχρεος πληρώσει τα αντίστοιχα τέλη καταχώρισης.
  1δ Νομίζω ότι ο μη έλεγχος νομιμότητας των ΟΕ και ΙΚΕ-μικρές οντότητες θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα παρά ευεργετήματα στις εταιρείες.