Άρθρο 21 – Ολοκλήρωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Η κάθε καταχώριση, αρχική ή μεταγενέστερη, συντελείται με την αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάσθηκαν στις αντίστοιχες βάσεις του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. με τρόπο, ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν, εφεξής, να ανακαλούνται αναλλοίωτα από την κεντρική μνήμη του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. και να αναγιγνώσκονται με τεχνικά μέσα.
2. Μόλις συντελεστεί η καταχώριση, το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει αυτομάτως και με ηλεκτρονικά μέσα στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικό καταχώρισης, στο οποίο αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και ώρα καταχώρισης της σχετικής πράξης, στοιχείου ή δήλωσης και ένας, μοναδικός, για κάθε καταχώριση, κωδικός αριθμός («Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης»).
3. Κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. συσχετίζεται με τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης και αναγράφει τον ακριβή χρόνο διενέργειάς της, την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που διενήργησε αυτήν. Ο εν λόγω υπάλληλος ευθύνεται για τον έλεγχο της προσβασιμότητας, της ορθότητας και της πληρότητας της καταχώρισης, με βάση τη σχετική αίτηση ή τα στοιχεία που δικαιολογούν την αυτεπάγγελτη καταχώριση ή κάθε μεταγενέστερη πράξη επ’ αυτής.
4. Οι εγγραφές και καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι τη διόρθωσή τους τεκμαίρονται ορθές και σύννομες. Μετά την καταχώριση, η διόρθωση σφαλμάτων είναι επιτρεπτή μόνο με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 22.

  • 10 Μαΐου 2019, 12:14 | ΦΥΣΣΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

    Στην παρ. 3 γίνεται αναφορά σε ΕΥΘΥΝΗ!! του υπαλλήλου για την προσβασιμότητα (???) αλλά και κάθε μεταγενέστερη πράξη επί της αυτεπάγγελτης καταχώρησης(???).
    Θα πρέπει να διευκρινιστεί τι εννοείται με τον όρο προσβασιμότητα.
    Όσο για το αν ευθύνεται ο υπάλληλος για κάθε μεταγενέστερη πράξη είναι τουλάχιστον περίεργο…

  • Η εγγραφή στο ΓΕΜΗ πρέπει να ισχύει από την ώρα που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής. Δεν είναι δυνατόν, να προσκομίζει κάποιος μία μεταβολής μιας εταιρείας και η καταχώρηση να γίνεται μετά από 3 μήνες (Αθήνα), ή 10 μέρες (Επαρχία), επειδή δεν υπάρχουν άτομα για να καταχωρήσουν τα δικαιολογητικά.