Άρθρο 27 – Πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης, λήψης, ψηφιακής αποθήκευσης σε δικά του ηλεκτρονικά μέσα, εκτύπωσης και εν γένει αναπαραγωγής κάθε πράξης, στοιχείου ή ανακοίνωσης που αναρτάται δημόσια στον δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, είτε από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ, είτε με επιμέλεια των υπόχρεων προσώπων.
2. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει πιστοποιητικά, αντίγραφα ή αποσπάσματα των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ. Τα ως άνω πιστοποιητικά αντίγραφα ή αποσπάσματα χορηγούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο και δεν δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..
3. Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας χορηγείται από τις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στους εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον το εγγεγραμμένο πρόσωπο:
α) δεν έχει διαγραφεί
β) δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης και σε διαδικασία εκκαθάρισης.
γ) δεν έχει κατατεθεί για το πρόσωπο αυτό αίτηση συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών (ιδίως πτώχευσης, εξυγίανσης, συνδιαλλαγής, ειδικής διαχείρισης, ειδικής εκκαθάρισης), εκτός αν υπάρχει τέτοια αίτηση και το πρόσωπο αυτό έχει υπαχθεί στην συλλογική διαδικασία, αλλά έχει εξέλθει αυτής ή υπάρχει καταχώριση της παρ. 4 του άρθρου 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007) ή έχει επικυρωθεί το σχέδιο αποπληρωμής των πιστωτών από το δικαστήριο ή έχει απαλλαγεί κατά τα άρθρα 167 επ. του ν. 3588/2007.
ε) έχει εκπληρώσει την υποχρέωση δημοσίευσης πράξεων ή νομίμως έχει απαλλαχθεί από την υποχρέωση αυτή.
4. Το πιστοποιητικό ισχύει για δύο μήνες και δημιουργεί μαχητό τεκμήριο ισχύος των βεβαιούμενων σ’ αυτό έναντι κάθε τρίτου, εκτός αν αποδειχθεί ότι
α) ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την πραγματική κατάσταση
β) το εγγεγραμμένο πρόσωπο δολίως απέκρυψε την πραγματική κατάσταση από τον τρίτο.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζεται ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των ανωτέρω πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασμάτων. Στην ίδια απόφαση μπορούν να ορίζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη μορφή. Στην ίδια απόφαση μπορεί να οριστούν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο πιστοποιητικού της παρ. 4, τη διαδικασία και το κόστος χορήγησής του και τη διάρκεια ισχύος του.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΓΕΝΑ

  ΑΡΘΡΟ 27 (Πρόσβαση στο ΓΕΜΗ)

  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ στην παραγ. 3, μετά την περίπτωση ε)

  στ) εφ΄όσον έχει εκπληρώσει την υποχρέωση εγγραφής και δημοσίευσης προς το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών(Ε.Μ.ΠΑ) των στοιχείων που ορίζονται στις στις οικείες διατάξεις και διαθέτει Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΕΜΠΑ

 • 10 Μαΐου 2019, 09:08 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΑΛΗΣ

  Η παρ. 2 να συμπληρωθεί: Από τα ανωτέρω αντίγραφα εξαιρούνται τα πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων.

 • 10 Μαΐου 2019, 08:40 | Απόστολος Κοκράνης

  Στην παράγραφο 2 να συμπληρωθεί ότι απο τα παραπάνω έγγραφα εξαιρούνται τα πρακτικά Γενικών συνελεύσεων απο τη στιγμή που δικαίωμα λήψης αντιγράφου ενός πρακτικού Γενικής Συνέλευσης έχει δικαίωμα μόνο αυτός που ήταν παρόν.

 • 10 Μαΐου 2019, 00:10 | Άννα Χαμόδρακα

  Το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας είναι κάτι που καιρό ζητούσε η αγορά και επιτέλους θεσμοθετήθηκε. Καλό θα ήταν η χρήση του να καταστεί υποχρεωτική για τις συναλλαγές με το Δημόσιο τουλάχιστον όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες και το ΕΣΠΑ.

 • 9 Μαΐου 2019, 13:58 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

  Η παρ. 2 να συμπληρωθεί: Από τα ανωτέρω αντίγραφα εξαιρούνται τα πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Η σχετική αίτηση δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά αλλά σε έντυπη μορφή στην αρμόδια για την τήρηση του φακέλου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.