Άρθρο 11 – Στοιχεία που καταχωρίζουν όλοι οι εγγραφόμενοι

1. Στη Μερίδα καταχωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του υπόχρεου, τα ακόλουθα στοιχεία:
α. ο Αριθμός του Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου, του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου.
Επίσης, ο ΑΦΜ, ο κύριος και οι τυχόν δευτερεύοντες κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) της εταιρείας και κάθε μεταβολή ή διακοπή αυτών και ο αριθμός EORI, εφόσον υπάρχει, του υπόχρεου, του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου.
β. η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε την εγγραφή ή τη μεταγενέστερη καταχώριση και το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου.
γ. ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης.
δ. τα στοιχεία της απόφασης των αρμόδιων αρχών ή υπηρεσιών οι οποίες χορηγούν άδεια άσκησης επιτηδεύματος ή επαγγέλματος ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης ή υποκαταστήματος, όπου απαιτείται.
ε. οι αιτήσεις και οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης, η καταχώριση του άρθρου 3 παρ. 4 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007-Α΄…), οι αιτήσεις και οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο υπόχρεος υπάγεται σε διαδικασία εξυγίανσης ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του και τα ατομικά στοιχεία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, των εκκαθαριστών, των αναγκαστικών διαχειριστών, των επιτρόπων και των συνδίκων του υπόχρεου
στ. οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες περατώνονται, επικυρώνονται, αναστέλλονται ή ανατρέπονται οι έννομες καταστάσεις, που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση.
θ. ο αριθμός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή.
ι. Εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στην εφαρμογή του ν. 4308/2014 και υπερβαίνει τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 2 αυτού κατ’ έτος το σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων), το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών αυτής και ο μέσος όρος απασχολουμένων σε αυτή κατά τη διάρκεια του έτους.
ια. οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων μέσω των οποίων παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας οι υπόχρεοι του άρθρου 18α του π.δ. 131/2003( Α΄161). Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 18 εκκινεί από την καταχώριση του ονόματος χώρου (domain name) στον αρμόδιο εθνικό ή διεθνή φορέα και σε κάθε περίπτωση πριν την πλήρη ενεργοποίηση αυτού.
ιβ. Κάθε πράξη η στοιχείο που προβλέπεται ειδικότερα ως υποβαλλόμενο σε δημοσιότητα από τις διατάξεις των ειδικότερων νόμων.

2. Όπου στον παρόντα νόμο γίνεται λόγος για καταχώριση των ατομικών στοιχείων, ως τέτοια νοούνται τα εξής: το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.). Όπου στον παρόντα νόμο γίνεται λόγος για δημοσίευση των ατομικών στοιχείων, ως τέτοια νοούνται το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.).

 • 10 Μαΐου 2019, 14:36 | Επιμελητήριο Λέσβου

  Σε συμφωνία με την από 08.05.2019 ΓΣ της ΚΕΕΕ:
  Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, τα εδάφια θ και ι να αναδιατυπωθούν και να συμπληρωθούν ως εξής :
  θ. ο αριθμός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.
  ι. Οι ατομικές επιχειρήσεις, οι προσωπικές εταιρείες και όλοι οι λοιποί υπόχρεοι καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, που δεν υποχρεούται στην εφαρμογή του ν. 4308/2014 για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και για δημοσίευσή των στο ΓΕΜΗ, υποχρεούνται να καταχωρούν στο ΓΕΜΗ κατ’ έτος το σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων), το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών αυτών και ο μέσος όρος απασχολουμένων σε αυτή κατά τη διάρκεια του έτους, τα οποία προκύπτουν από το Έντυπο Ε3 της Δ.Ο.Υ. το οποίο επίσης υποχρεούντα να αναρτούν στο ΓΕΜΗ, για να καταχωρείται στη μερίδας και να τηρείται στο φάκελό τους, χωρίς να υπόκειται σε δημοσιότητα, αλλά, για να χορηγείται αντίγραφο σε οποίον έχει έννομο συμφέρον, μετά από εισαγγελική παραγγελία.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:50 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, τα εδάφια θ και ι να αναδιατυπωθούν και να συμπληρωθούν ως εξής :
  θ. ο αριθμός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.
  ι. Οι ατομικές επιχειρήσεις, οι προσωπικές εταιρείες και όλοι οι λοιποί υπόχρεοι καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, που δεν υποχρεούται στην εφαρμογή του ν. 4308/2014 για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και για δημοσίευσή των στο ΓΕΜΗ, υποχρεούνται να καταχωρούν στο ΓΕΜΗ κατ’ έτος το σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων), το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών αυτών και ο μέσος όρος απασχολουμένων σε αυτή κατά τη διάρκεια του έτους, τα οποία προκύπτουν από το Έντυπο Ε3 της Δ.Ο.Υ. το οποίο επίσης υποχρεούντα να αναρτούν στο ΓΕΜΗ, για να καταχωρείται στη μερίδας και να τηρείται στο φάκελό τους, χωρίς να υπόκειται σε δημοσιότητα, αλλά, για να χορηγείται αντίγραφο σε οποίον έχει έννομο συμφέρον, μετά από εισαγγελική παραγγελία

 • 10 Μαΐου 2019, 14:53 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, τα εδάφια θ και ι να αναδιατυπωθούν και να συμπληρωθούν ως εξής :
  θ. ο αριθμός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.
  ι. Οι ατομικές επιχειρήσεις, οι προσωπικές εταιρείες και όλοι οι λοιποί υπόχρεοι καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, που δεν υποχρεούται στην εφαρμογή του ν. 4308/2014 για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και για δημοσίευσή των στο ΓΕΜΗ, υποχρεούνται να καταχωρούν στο ΓΕΜΗ κατ’ έτος το σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων), το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών αυτών και ο μέσος όρος απασχολουμένων σε αυτή κατά τη διάρκεια του έτους, τα οποία προκύπτουν από το Έντυπο Ε3 της Δ.Ο.Υ. το οποίο επίσης υποχρεούντα να αναρτούν στο ΓΕΜΗ, για να καταχωρείται στη μερίδας και να τηρείται στο φάκελό τους, χωρίς να υπόκειται σε δημοσιότητα, αλλά, για να χορηγείται αντίγραφο σε οποίον έχει έννομο συμφέρον, μετά από εισαγγελική παραγγελία.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:20 | επιμελητηριο ηρακλειου

  Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, τα εδάφια θ και ι να αναδιατυπωθούν και να συμπληρωθούν ως εξής :
  θ. ο αριθμός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.
  ι. Οι ατομικές επιχειρήσεις, οι προσωπικές εταιρείες και όλοι οι λοιποί υπόχρεοι καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, που δεν υποχρεούται στην εφαρμογή του ν. 4308/2014 για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και για δημοσίευσή των στο ΓΕΜΗ, υποχρεούνται να καταχωρούν στο ΓΕΜΗ κατ’ έτος το σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων), το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών αυτών και ο μέσος όρος απασχολουμένων σε αυτή κατά τη διάρκεια του έτους, τα οποία προκύπτουν από το Έντυπο Ε3 της Δ.Ο.Υ. το οποίο επίσης υποχρεούντα να αναρτούν στο ΓΕΜΗ, για να καταχωρείται στη μερίδας και να τηρείται στο φάκελό τους, χωρίς να υπόκειται σε δημοσιότητα, αλλά, για να χορηγείται αντίγραφο σε οποίον έχει έννομο συμφέρον, μετά από εισαγγελική παραγγελία.

  Ιβ. το αποδεικτικό υποβολής της φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ Β 3623).

 • 10 Μαΐου 2019, 13:48 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΓΕΝΑ

  ΑΡΘΡΟ 11 (Στοιχεία που καταχωρίζουν οι εγγραφόμενοι)

  Να προστεθεί, στο τέλος της παραγ. 1, μετά το εδάφιοι. και μετά την περίπτωση ιβ. αυτού:
  κ. εφ΄όσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα έχει υποχρέωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών(ΕΜΠΑ) ή σε άλλο Εθνικό Μητρώο, κα. Τον Αριθμό Μητρώου καταχώρισης στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών ή σε άλλο Μητρώο, κβ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΕΜΠΑ σύμφωνα με οριζόμενα στην 181504(ΦΕΚ Β΄2454/16) του Υ.Π.ΕΝ

 • Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, τα εδάφια θ και ι να αναδιατυπωθούν και να συμπληρωθούν ως εξής :
  θ. ο αριθμός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.
  ι. Οι ατομικές επιχειρήσεις, οι προσωπικές εταιρείες και όλοι οι λοιποί υπόχρεοι καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, που δεν υποχρεούται στην εφαρμογή του ν. 4308/2014 για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και για δημοσίευσή των στο ΓΕΜΗ, υποχρεούνται να καταχωρούν στο ΓΕΜΗ κατ’ έτος το σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων), το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών αυτών και ο μέσος όρος απασχολουμένων σε αυτή κατά τη διάρκεια του έτους, τα οποία προκύπτουν από το Έντυπο Ε3 της Δ.Ο.Υ. το οποίο επίσης υποχρεούντα να αναρτούν στο ΓΕΜΗ, για να καταχωρείται στη μερίδας και να τηρείται στο φάκελό τους, χωρίς να υπόκειται σε δημοσιότητα, αλλά, για να χορηγείται αντίγραφο σε οποίον έχει έννομο συμφέρον, μετά από εισαγγελική παραγγελία.

 • Σε συμφωνία με την από 8/5/2019 Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ.

  Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, τα εδάφια θ και ι να αναδιατυπωθούν και να συμπληρωθούν ως εξής :
  θ. ο αριθμός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.
  ι. Οι ατομικές επιχειρήσεις, οι προσωπικές εταιρείες και όλοι οι λοιποί υπόχρεοι καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, που δεν υποχρεούται στην εφαρμογή του ν. 4308/2014 για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και για δημοσίευσή των στο ΓΕΜΗ, υποχρεούνται να καταχωρούν στο ΓΕΜΗ κατ’ έτος το σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων), το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών αυτών και ο μέσος όρος απασχολουμένων σε αυτή κατά τη διάρκεια του έτους, τα οποία προκύπτουν από το Έντυπο Ε3 της Δ.Ο.Υ. το οποίο επίσης υποχρεούντα να αναρτούν στο ΓΕΜΗ, για να καταχωρείται στη μερίδας και να τηρείται στο φάκελό τους, χωρίς να υπόκειται σε δημοσιότητα, αλλά, για να χορηγείται αντίγραφο σε οποίον έχει έννομο συμφέρον, μετά από εισαγγελική παραγγελία.

 • Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, τα εδάφια θ και ι να αναδιατυπωθούν και να συμπληρωθούν ως εξής :
  θ. ο αριθμός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.
  ι. Οι ατομικές επιχειρήσεις, οι προσωπικές εταιρείες και όλοι οι λοιποί υπόχρεοι καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, που δεν υποχρεούται στην εφαρμογή του ν. 4308/2014 για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και για δημοσίευσή των στο ΓΕΜΗ, υποχρεούνται να καταχωρούν στο ΓΕΜΗ κατ’ έτος το σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων), το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών αυτών και ο μέσος όρος απασχολουμένων σε αυτή κατά τη διάρκεια του έτους, τα οποία προκύπτουν από το Έντυπο Ε3 της Δ.Ο.Υ. το οποίο επίσης υποχρεούντα να αναρτούν στο ΓΕΜΗ, για να καταχωρείται στη μερίδας και να τηρείται στο φάκελό τους, χωρίς να υπόκειται σε δημοσιότητα, αλλά, για να χορηγείται αντίγραφο σε οποίον έχει έννομο συμφέρον, μετά από εισαγγελική παραγγελία.

 • 10 Μαΐου 2019, 11:11 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  Στην παρ. 1δ, να καταχωρίζεται ολόκληρη η απόφαση των αρμοδίων αρχών ή υπηρεσιών που χορηγούν άδειες και όχι τα επιμέρους στοιχεία τους

 • 10 Μαΐου 2019, 11:46 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  Στην παρ. 1α να προστεθεί και η καταχώριση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) του νομίμου εκπροσώπου στο οποίο θα αποστέλλονται ενημερώσεις για θέματα διεκπεραίωσης υποθέσεων αλλά και για την αυτόματη αποστολή από το πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ των τελών ΓΕΜΗ κάθε έτος για άμεση ενημέρωση των οφειλόμενων τελών.

  Να αναπτυχθεί στο πληροφορικό σύστημα η δυνατότητα αποστολής των τελών ΓΕΜΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του νομίμου εκπροσώπου κάθε υπόχρεου.

 • Σε συμφωνία με την από 08.05.2019 ΓΣ της ΚΕΕΕ:
  Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, τα εδάφια θ και ι να αναδιατυπωθούν και να συμπληρωθούν ως εξής :
  θ. ο αριθμός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.
  ι. Οι ατομικές επιχειρήσεις, οι προσωπικές εταιρείες και όλοι οι λοιποί υπόχρεοι καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, που δεν υποχρεούται στην εφαρμογή του ν. 4308/2014 για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και για δημοσίευσή των στο ΓΕΜΗ, υποχρεούνται να καταχωρούν στο ΓΕΜΗ κατ’ έτος το σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων), το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών αυτών και ο μέσος όρος απασχολουμένων σε αυτή κατά τη διάρκεια του έτους, τα οποία προκύπτουν από το Έντυπο Ε3 της Δ.Ο.Υ. το οποίο επίσης υποχρεούντα να αναρτούν στο ΓΕΜΗ, για να καταχωρείται στη μερίδας και να τηρείται στο φάκελό τους, χωρίς να υπόκειται σε δημοσιότητα, αλλά, για να χορηγείται αντίγραφο σε οποίον έχει έννομο συμφέρον, μετά από εισαγγελική παραγγελία.

 • 10 Μαΐου 2019, 00:01 | Μ.Δασκαλίδου

  Παρ.2: Για τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, που τα στοιχεία τους αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο κλπ)υποχρεωτικά να τα δηλώνουν και με ελληνικούς χαρακτήρες.

 • 9 Μαΐου 2019, 23:14 | Άννα Χαμόδρακα

  Ως προς το σημείο θ της παρ. 1, δεν βλέπω τη χρησιμότητα της καταχώρισης των υποκαταστημάτων του υπόχρεου στην αλλοδαπή όταν δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωσή του για καταχώριση των υποκαταστημάτων του στην ημεδαπή. Έτσι πχ η Εθνική Τράπεζα θα καταχωρίζει τυχόν υποκαταστήματά της σε άλλες χώρες αλλά όχι τα υποκαταστήματά της στην Ελλάδα και τους διοικούντες αυτά;

 • 9 Μαΐου 2019, 12:16 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

  Να προστεθεί μια παράγραφος για τα πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα των φυσικών προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κ1-884/2012

 • 9 Μαΐου 2019, 12:32 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

  Στην υποπ.θ της παρ. 1 να προστεθεί στο τέλος: και στην ημεδαπή.
  Στην υποπ.ι. της παρ.1 να προστεθεί στο τέλος: Οι υπόχρεοι των παρ. 1 & 2 του άρθρου 2 που δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του Ν. 4308/14 να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση στο Γ.Ε.ΜΗ. με εισαγωγή μόνο δεδομένων σχετικά με το σύνολο του ενεργητικού, το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών και το μέσο όρο των απασχολουμένων τους κατά την διάρκεια του έτους.