Άρθρο 26 – Έννομη προστασία

1. Η άρνηση της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να κάνει δεκτή καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή ή η παράλειψη της επί τριάντα ημέρες να απαντήσει αιτιολογημένα σε αίτηση γεννούν δικαίωμα στον έχοντα έννομο συμφέρον να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο να διατάξει την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας, όπου εδρεύει η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και αποφασίζει με την διαδικασία των άρθρων 739επ. ΚΠολΔ. Αν στην ίδια Περιφέρεια υφίστανται περισσότερα Πρωτοδικεία, αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο που βρίσκεται εγγύτερα στην ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία. Κατά την παρ. 3 του άρθρο 748 ΚΠολΔ κλητεύονται υποχρεωτικώς ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον, ενώ, αν υποβάλλεται η αίτηση από τρίτο πρόσωπο, κλητεύεται υποχρεωτικώς και ο θιγόμενος υπόχρεος. Αν η άρνηση της καταχώρισης οφείλεται στη σύγκρουση της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου του υπόχρεου με δικαίωμα σε προγενέστερη διακριτική ένδειξη ή σήμα, κλητεύεται υποχρεωτικά ο δικαιούχος αυτού του δικαιώματος. Η απόφαση δεν έχει αναδρομική ισχύ, εκτός αν αντιθέτως κρίνει το δικαστήριο με βάση σπουδαίο λόγο. Για ρύθμιση επείγουσας κατάστασης εκδίδεται από το αρμόδιο δικαστήριο σχετική πράξη κατά τα άρθρα 781,732 ΚΠολΔ για την οποία εφαρμόζεται η επόμενη παράγραφος.
2. Η απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου καθορίζει επακριβώς το περιεχόμενο της εγγραφής, καταχώρισης ή μεταβολής, καθώς και το αντικείμενο της διαγραφής. Με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου, η απόφαση διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά μέσα στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., η οποία οφείλει να ενεργήσει αυθημερόν, κατά το διατακτικό της απόφασης.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται η διαδικασία και οι όροι διαβίβασης των δικαστικών αποφάσεων κατά το προηγούμενο εδάφιο, οι τυχόν κυρώσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:21 | Επιμελητήριο Λέσβου

  Σε συμφωνία με την από 08.05.2019 ΓΣ της ΚΕΕΕ:
  Στο άρθρο 26 παράγραφος 1, το τέταρτο εδάφιο να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  Κατά το άρθρο 748 παρ. 3 ΚΠολΔ κλητεύονται υποχρεωτικώς ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περ. α’ & β’, της παρ. 2 του άρθρου 3 και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον ενώ αν υποβάλλεται η αίτηση από τρίτο πρόσωπο κλητεύεται υποχρεωτικώς και ο θιγόμενος υπόχρεος.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:49 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Στο άρθρο 26 παράγραφος 1, το τέταρτο εδάφιο να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  Κατά το άρθρο 748 παρ. 3 ΚΠολΔ κλητεύονται υποχρεωτικώς ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περ. α’ & β’, της παρ. 2 του άρθρου 3 και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον ενώ αν υποβάλλεται η αίτηση από τρίτο πρόσωπο κλητεύεται υποχρεωτικώς και ο θιγόμενος υπόχρεος.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:45 | επιμελητηριο ηρακλειου

  Στο άρθρο 26 παράγραφος 1, το τέταρτο εδάφιο να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  Κατά το άρθρο 748 παρ. 3 ΚΠολΔ κλητεύονται υποχρεωτικώς ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περ. β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον ενώ αν υποβάλλεται η αίτηση από τρίτο πρόσωπο κλητεύεται υποχρεωτικώς και ο θιγόμενος υπόχρεος.

 • 10 Μαΐου 2019, 13:51 | Δρουμπούκης Γεώργιος

  Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί και η ανάλογη νομική υποστήριξη και προστασία του εκάστοτε προϊσταμένου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.από το Επιμελητήριο.

 • Στο άρθρο 26 παράγραφος 1, το τέταρτο εδάφιο να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  Κατά το άρθρο 748 παρ. 3 ΚΠολΔ κλητεύονται υποχρεωτικώς ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περ. β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον ενώ αν υποβάλλεται η αίτηση από τρίτο πρόσωπο κλητεύεται υποχρεωτικώς και ο θιγόμενος υπόχρεος.

 • Σε συμφωνία με την από 8/5/2019 Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ.
  Στο άρθρο 26 παράγραφος 1, το τέταρτο εδάφιο να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  Κατά το άρθρο 748 παρ. 3 ΚΠολΔ κλητεύονται υποχρεωτικώς ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περ. β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον ενώ αν υποβάλλεται η αίτηση από τρίτο πρόσωπο κλητεύεται υποχρεωτικώς και ο θιγόμενος υπόχρεος.

 • Στο άρθρο 26 παράγραφος 1, το τέταρτο εδάφιο να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  Κατά το άρθρο 748 παρ. 3 ΚΠολΔ κλητεύονται υποχρεωτικώς ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περ. β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον ενώ αν υποβάλλεται η αίτηση από τρίτο πρόσωπο κλητεύεται υποχρεωτικώς και ο θιγόμενος υπόχρεος.

 • 10 Μαΐου 2019, 12:42 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΑΛΗΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

  Η παρ. 1 να συμπληρωθεί. Ο εκάστοτε φορέας υποχρεούται να παρέχει Νομική Υποστήριξη στον Προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

 • Σε συμφωναί με την από 08.05.2019 ΓΣ της ΚΕΕΕ:
  Στο άρθρο 26 παράγραφος 1, το τέταρτο εδάφιο να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  Κατά το άρθρο 748 παρ. 3 ΚΠολΔ κλητεύονται υποχρεωτικώς ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περ. α’ & β’, της παρ. 2 του άρθρου 3 και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον ενώ αν υποβάλλεται η αίτηση από τρίτο πρόσωπο κλητεύεται υποχρεωτικώς και ο θιγόμενος υπόχρεος.

 • 9 Μαΐου 2019, 13:39 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

  Η παρ. 1 να συμπληρωθεί. Ο εκάστοτε φορέας υποχρεούται να παρέχει Νομική Υποστήριξη στον Προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.