Άρθρο 09 – Αποτελέσματα της συστατικής δημοσιότητας

1. Η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, είναι αναγκαία ως προς τους εγγραφόμενους της παρ. 1 του άρθρου 2, με την εξαίρεση των εγγραφόμενων των περιπτώσεων ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄, ιστ΄ και ιε΄, προκειμένου:
α. τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα,
β. να επέλθει η τροποποίηση του καταστατικού,
γ. να πραγματοποιηθεί η συγχώνευση, η διάσπαση ή η μετατροπή ή άλλη μορφή μετασχηματισμού με την επιφύλαξη εφαρμογής των περί συγχώνευσης και διάσπασης διατάξεων του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) ή άλλου ειδικότερου νόμου,
δ. να επέλθει η λύση, μετά από απόφαση των εταίρων ή έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, η αναβίωση της εκκαθάρισης ή η αναβίωση του νομικού προσώπου
ε. να επέλθει η περάτωση του νομικού προσώπου με την καταχώριση της διαγραφής. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, δημιουργείται για τους υπόχρεους, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2, μαχητό τεκμήριο εμπορικής ιδιότητας.

  • 9 Μαΐου 2019, 23:57 | Άννα Χαμόδρακα

    Νομίζω ότι στην περ. δ η σωστή διατύπωση στο τέλος της φράσης δεν είναι «αναβίωση του νομικού προσώπου» αλλά η «επανεγγραφή του νομικού προσώπου μετά τη διαγραφή του». Επίσης το τελευταίο εδάφιο του άρθρου θεωρώ ότι δεν είναι μέρος της περ. ε αλλά ξεχωριστή συνέπεια άσχετη με την περάτωση του ν.π.

  • 9 Μαΐου 2019, 12:16 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

    Γιατί να εξαιρούνται οι κοινοπραξίες αφού σύμφωνα με το νόμο αντιμετωπίζεται ως ΟΕ

  • 23 Απριλίου 2019, 11:15 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

    Σχετικά με την αναβίωση της εκκαθάρισης θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν η πράξη είναι δηλωτική ή συστατική , θα ανατρέχει δηλαδή στο χρόνο λύσης και διαγραφής (όπως θεωρεί η φορολογική αρχή ΦΕΚ 3569/11-10-2017 Β’), η συστατική από την ημερομηνία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ?