Άρθρο 06 – Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.- Λήψη Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ.

1. Η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. ολοκληρώνεται με την καταχώριση των στοιχείων των υπόχρεων του άρθρου 2 στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, στη Μερίδα και στο Φάκελο.

2. Με την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί αυτομάτως σε αυτόν τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.. Ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. είναι μοναδικός για κάθε υπόχρεο και παραμένει ο ίδιος και μετά το μετασχηματισμό ή τη διαγραφή, την αναβίωση ή την επανεγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός υποκαταστημάτων του ίδιου αλλοδαπού υπόχρεου των περιπτ. ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, οι αριθμοί Γ.Ε.ΜΗ. αυτών θα πρέπει να εμπεριέχουν κοινά στοιχεία.

3. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά:
α. σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,
β. σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
γ. σε κάθε έντυπο που αφορά τον υπόχρεο
δ. στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου και
ε. στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου

4. Οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, ανεξάρτητα από το εάν είναι έγχαρτες, άυλες ή ηλεκτρονικές, καθώς και οι διαδικτυακοί τόποι και τα ηλεκτρονικά καταστήματα των υπόχρεων πρέπει να φέρουν επιπλέον και τη νομική τους μορφή, τον τόπο της έδρας και, αν βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης, το γεγονός αυτό. Οι διαδικτυακοί τόποι των υπόχρεων και τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα δύνανται να εμπεριέχουν σύνδεσμο που ανακατευθύνει στη Μερίδα τους στο Γ.Ε.ΜΗ..

5. Αν στα έγγραφα γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, η ένδειξη αφορά το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

  • Η εγγραφή στο ΓΕΜΗ πρέπει να ισχύει από την ώρα που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής. Δεν είναι δυνατόν, να προσκομίζει κάποιος μία μεταβολής μιας εταιρείας και η καταχώρηση να γίνεται μετά από 3 μήνες (Αθήνα), ή 10 μέρες (Επαρχία), επειδή δεν υπάρχουν άτομα για να καταχωρήσουν τα δικαιολογητικά.