Άρθρο 12 – Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι προσωπικές εταιρείες

Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8, προκειμένου για προσωπικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, και τα ακόλουθα στοιχεία:
α. η εταιρική σύμβαση μαζί με όλες τις τροποποιήσεις σε κωδικοποιημένη μορφή.
β. ο σκοπός της εταιρείας
γ. η εταιρική επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή,
δ. η έδρα και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής
ε. η πλήρης διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας
στ. τα ατομικά στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 11 των εταίρων και ο ορισμός διαχειριστή καθώς και η έκταση των εξουσιών του. Αν τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου είναι νομικά πρόσωπα, τους αριθμούς Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον υπάρχουν, και τα βασικά στοιχεία εξατομίκευσής τους (επωνυμία, νομική μορφή, έδρα).
ζ. η άδεια διαμονής και, όπου απαιτείται άδεια εργασίας για τα παραπάνω πρόσωπα.
η. η έξοδος του εταίρου ή ο αποκλεισμός του
θ. η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
ι. η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,
ια. ο διορισμός των εκκαθαριστών και τα ατομικά τους στοιχεία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11,
ιβ. η περάτωση της εκκαθάρισης (διαγραφή)

 • 10 Μαΐου 2019, 14:59 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  Στο άρθρο 12 να προστεθεί εδάφιο ιβ. ώς εξής:
  Ιβ. το αποδεικτικό υποβολής της φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ Β 3623).

 • Στο άρθρο 12 να προστεθεί εδάφιο ιβ. ώς εξής:

  Ιβ. το αποδεικτικό υποβολής της φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ Β 3623).

 • Στο άρθρο 12 να προστεθεί εδάφιο ιβ. ώς εξής:

  Ιβ. το αποδεικτικό υποβολής της φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ Β 3623).

 • 10 Μαΐου 2019, 11:17 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  Nα προστεθεί περίπτωση: ιβ το αποδεικτικό υποβολής της φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 ΚΥΑ79752/30-12-14-ΦΕΚ 3623Β

 • 10 Μαΐου 2019, 00:52 | ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Γιατί στον νόμο δεν επιλέχθηκε η δυνατότητα να συγκεντρωθούν όλες οι πράξεις για κάθε νομικό τύπο σε μία λίστα για να είναι και ξεκάθαρο στους ενδιαφερόμενους τι πρέπει να δημοσιεύεται και τι όχι. Έτσι θα ξέρουμε τι δημοσιεύεται και τι όχι ξεκάθαρα.