Άρθρο 08 – Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Η δημοσιότητα πραγματοποιείται με:
α. την εγγραφή ή καταχώριση, στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα νόμο, και
β. τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., κατά περίπτωση, είτε εν συνόλω, είτε εν μέρει της πράξης ή του στοιχείου που καταχωρίστηκε, είτε μνείας για την καταχώριση πράξεων και στοιχείων για τα οποία προβλέπεται υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να εξειδικεύεται ο τρόπος δημοσίευσης κάθε κατηγορίας καταχωριζόμενης πράξης ή στοιχείου.

  • 9 Μαΐου 2019, 12:46 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

    Να συμπληρωθεί: Η δημοσιότητα πράξεων και στοιχείων όλων των υπόχρεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 2 πραγματοποιείται με: α……