Άρθρο 01 – Σκοπός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου – ορισμοί

1. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (εφεξής Γ.Ε.ΜΗ.) είναι α) το εθνικό Μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή και δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων και β) το ελληνικό ηλεκτρονικό εθνικό δελτίο δημοσιότητας κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:
α. «Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.»: το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης-αποθήκευσης πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων και η υποδομή τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας που το υποστηρίζουν.
β. «Δικτυακός τόπος Γ.Ε.ΜΗ»: ο ιστότοπος στον οποίο πραγματοποιείται η δημοσίευση σχετικά με την καταχώριση πράξης, στοιχείου ή δήλωσης που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτεί εμπορική δημοσιότητα.
γ.«Σύστημα διασύνδεσης Μητρώων (BRIS)»: Το σύστημα διασύνδεσης των Κεντρικών και Εμπορικών Μητρώων και των Μητρώων εταιρειών των Κρατών Μελών
δ. «Διαλειτουργικότητα»: Η διασύνδεση Πληροφοριακών Συστημάτων που έχει ως σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών που καταχωρίζονται σε αυτά για την υλοποίηση της αρχής «Μόνο Άπαξ».
ε. «Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.)»: οι Υπηρεσίες στις οποίες ανατίθεται η αρμοδιότητα τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ. και πραγματοποίησης της εμπορικής δημοσιότητας των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, σε αυτό.
στ. «Μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ»: το μητρώο των ειδικά εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων να πραγματοποιούν καταχωρίσεις και δημοσιεύσεις στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και την Υπηρεσία μιας Στάσης (ΥΜΣ).
ζ. «Πιστοποιημένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ.»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να καταχωρίζει και δημοσιεύει πράξεις, στοιχεία και δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ..
η. «Πιστοποιημένος χρήστης ΥΜΣ»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ο συμβολαιογράφος που λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών.
θ. «Έλεγχος νομιμότητας» ο προληπτικός ουσιαστικός έλεγχος που διενεργείται από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. για τη διαπίστωση της συμφωνίας, κατά περιεχόμενο, των προς καταχώριση και δημοσίευση πράξεων, στοιχείων και δηλώσεων με τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου που διέπουν το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, και με το καταστατικό του χωρίς όμως να καταλαμβάνονται στο εύρος ελέγχου και ζητήματα ακυρωσίας.
ι. «Έλεγχος πληρότητας» ο τυπικός έλεγχος που διενεργείται από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να διαπιστώσουν ότι η αίτηση καταχώρισης και δημοσίευσης πράξης, στοιχείου ή δήλωσης συνοδεύεται από όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά χωρίς να υπεισέλθουν στο περιεχόμενο αυτών.
ια. «συστατική δημοσιότητα»: η καταχώριση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., τα έννομα αποτελέσματα των οποίων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις εκκινούν από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..
ιβ. «δηλωτική δημοσιότητα»: η καταχώριση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., τα έννομα αποτελέσματα των οποίων, εκκινούν από την ημερομηνία τέλεσής τους.

3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν την αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών, φορέων και αρχών που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο νομιμότητας των καταχωριστέων πράξεων και στοιχείων. Οι πράξεις αυτών αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και για κάθε περαιτέρω καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή των υπόχρεων..

4. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν:
α. την προβλεπόμενη από ειδικές διατάξεις νόμων αρμοδιότητα δημοσίων Υπηρεσιών για την τήρηση ειδικών μητρώων με σκοπό άλλον από αυτόν της εμπορικής δημοσιότητας.
β. τη δυνατότητα των Επιμελητηρίων να τηρούν για τα μέλη τους μητρώα ανεξάρτητα από το Γ.Ε.ΜΉ., κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4497/2017 (A΄ 171).

 • 10 Μαΐου 2019, 14:42 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  στ. «Μητρώο χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ»: το μητρώο των φυσικών προσώπων να πραγματοποιούν καταχωρίσεις και δημοσιεύσεις στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  ζ. «Χρήστης Γ.Ε.ΜΗ.»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να καταχωρίζει και δημοσιεύει πράξεις, στοιχεία και δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ..
  η. «Χρήστης ΥΜΣ»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ο συμβολαιογράφος που λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών.

  Να διευκρινιστεί τι γίνεται στην περίπτωση που από τον έλεγχο νομιμότητας διαπιστωθεί ότι η ληφθείσα απόφαση είναι άκυρη. Καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ ή απορρίπτεται η καταχώρισή της ;

 • 10 Μαΐου 2019, 14:01 | Επιμελητήριο Λέσβου

  Η παράγραφος στ. να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Μητρώο χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ»: το μητρώο των φυσικών προσώπων να πραγματοποιούν καταχωρίσεις και δημοσιεύσεις στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.Η παράγραφος ζ. να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Χρήστης Γ.Ε.ΜΗ.»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να καταχωρίζει και δημοσιεύει πράξεις, στοιχεία και δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ..Η παράγραφος η. να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Χρήστης ΥΜΣ»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ο συμβολαιογράφος που λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών.Στην παράγραφο ια.:
  Να διευκρινιστεί τι γίνεται στην περίπτωση που από τον έλεγχο νομιμότητας διαπιστωθεί ότι η ληφθείσα απόφαση είναι άκυρη. Καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ ή απορρίπτεται η καταχώρισή της;

 • 10 Μαΐου 2019, 14:47 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  Η παράγραφος στ. να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Μητρώο χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ»: το μητρώο των φυσικών προσώπων να πραγματοποιούν καταχωρίσεις και δημοσιεύσεις στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  Η παράγραφος ζ. να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Χρήστης Γ.Ε.ΜΗ.»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να καταχωρίζει και δημοσιεύει πράξεις, στοιχεία και δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ..
  Η παράγραφος η. να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Χρήστης ΥΜΣ»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ο συμβολαιογράφος που λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:51 | επιμελητηριο ηρακλειου

  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΡΆΦΩΝ Ως Ακολούθως:
  στ. «Μητρώο χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ»: το μητρώο των φυσικών προσώπων να πραγματοποιούν καταχωρίσεις και δημοσιεύσεις στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  ζ. «Χρήστης Γ.Ε.ΜΗ.»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να καταχωρίζει και δημοσιεύει πράξεις, στοιχεία και δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ..
  η. «Χρήστης ΥΜΣ»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ο συμβολαιογράφος που λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών.

  Να διευκρινιστεί τι γίνεται στην περίπτωση που από τον έλεγχο νομιμότητας διαπιστωθεί ότι η ληφθείσα απόφαση είναι άκυρη. Καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ ή απορρίπτεται η καταχώρισή της ;

 • 10 Μαΐου 2019, 14:09 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  Άρθρο 1 παρ. 2 στ, αναδιατύπωση ως εξής ως εξής: ««Μητρώο χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ»: το μητρώο των εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων να πραγματοποιούν καταχωρίσεις και δημοσιεύσεις στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  ζ. «Χρήστης Γ.Ε.ΜΗ.»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να καταχωρίζει και δημοσιεύει πράξεις, στοιχεία και δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ..
  η. «Χρήστης ΥΜΣ»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ο συμβολαιογράφος που λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών».

  Η δημιουργία Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών δημιουργεί ένα κλειστό μητρώο που δεν συνάδει με το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών των Επιμελητηρίων.

  Άρθρο 1 παρ. 2 θ: Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί τι γίνεται στην περίπτωση που από τον έλεγχο νομιμότητας διαπιστωθεί ότι η ληφθείσα απόφαση είναι άκυρη. Καταχωρίζεται ή απορρίπτεται η καταχώρησή της.

 • Το Σχεδιο Νόμου για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο όπως μας κοινοποιήθηκε διακατέχεται από μια φιλοσοφία τελείως διαφορετική από αυτή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ν.3419/2005) με το οποίο τα Επιμελητήρια σε συνεργασία με την Κεντρική Ενωση Επιμελητηριων και τη Γενική γραμματεία Εμπορίου – Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ ,διαθέτοντας υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό υλοποίησαν άμεσα και επιτυχώς.
  Με το παρόν νομοσχέδιο θεωρούμε ότι επιχειρείται η απαξίωση του επιμελητηριακού θεσμού, η αποδυνάμωση και αποξένωση των Επιμελητηρίων και των υπαλλήλων τους τόσο ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΓΕΜΗ όσο και ως προς την διάρθρωση των υπηρεσιών του και γι αυτό εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας.
  Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά θεωρεί ότι ο Ν.3419/2005 σαφώς θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί όσον αφορά διαδικαστικά και λειτουργικά θέματα (εναρμόνιση με εταιρικό δίκαιο κ.λ.π).
  Στη θετική κατεύθυνση είναι και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ελέγχου νομιμότητας, πληρότητας και των εγκριτικών αποφάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων, τα οποία θα ανταποκριθούν με επάρκεια.
  Διαπιστώνουμε όμως με το παρόν Σχέδιο Νόμου ότι το Υπουργείο προσπαθεί εκ νέου να περιορίσει το ρόλο των Επιμελητηρίων ως «χρηστών» και συντηρητών του ενω ταυτόχρονα προσπαθεί να διασπάσει τους οργανισμούς λειτουργίας των επιμελητηρίων και το προσωπικό τους με την «αυτοτέλεια» των Υ.Γ.Ε.ΜΗ εντός του χώρου λειτουργίας τους.
  Για όλους τους ανωτέρω λόγους θεωρούμε αναγκαία την απόσυρση του εν λόγω νομοσχεδίου και την έναρξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου με ολοκληρωμένες προτάσεις κοινής αποδοχής προκειμένου να διαμορφωθεί ένα βιώσιμο πλαίσιο λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ προς όφελος κυρίως της επιχειρηματικής κοινότητας

 • Η παράγραφος στ. να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Μητρώο χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ»: το μητρώο των φυσικών προσώπων να πραγματοποιούν καταχωρίσεις και δημοσιεύσεις στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.

  Η παράγραφος ζ. να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Χρήστης Γ.Ε.ΜΗ.»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να καταχωρίζει και δημοσιεύει πράξεις, στοιχεία και δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ..

  Η παράγραφος η. να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Χρήστης ΥΜΣ»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ο συμβολαιογράφος που λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών.

  Στην παράγραφο ια.:
  Να διευκρινιστεί τι γίνεται στην περίπτωση που από τον έλεγχο νομιμότητας διαπιστωθεί ότι η ληφθείσα απόφαση είναι άκυρη. Καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ ή απορρίπτεται η καταχώρισή της;

 • Σε συμφωνία με την από 8/5/2019 Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ
  Η παράγραφος στ. να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Μητρώο χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ»: το μητρώο των φυσικών προσώπων να πραγματοποιούν καταχωρίσεις και δημοσιεύσεις στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.

  Η παράγραφος ζ. να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Χρήστης Γ.Ε.ΜΗ.»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να καταχωρίζει και δημοσιεύει πράξεις, στοιχεία και δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ..

  Η παράγραφος η. να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Χρήστης ΥΜΣ»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ο συμβολαιογράφος που λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών.

  Στην παράγραφο ια.:
  Να διευκρινιστεί τι γίνεται στην περίπτωση που από τον έλεγχο νομιμότητας διαπιστωθεί ότι η ληφθείσα απόφαση είναι άκυρη. Καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ ή απορρίπτεται η καταχώρισή της;

 • Η παράγραφος στ. να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Μητρώο χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ»: το μητρώο των φυσικών προσώπων να πραγματοποιούν καταχωρίσεις και δημοσιεύσεις στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.

  Η παράγραφος ζ. να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Χρήστης Γ.Ε.ΜΗ.»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να καταχωρίζει και δημοσιεύει πράξεις, στοιχεία και δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ..

  Η παράγραφος η. να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Χρήστης ΥΜΣ»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ο συμβολαιογράφος που λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών.

  Στην παράγραφο ια.:
  Να διευκρινιστεί τι γίνεται στην περίπτωση που από τον έλεγχο νομιμότητας διαπιστωθεί ότι η ληφθείσα απόφαση είναι άκυρη. Καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ ή απορρίπτεται η καταχώρισή της;

 • Η παράγραφος στ. να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Μητρώο χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ»: το μητρώο των φυσικών προσώπων να πραγματοποιούν καταχωρίσεις και δημοσιεύσεις στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.

  Η παράγραφος ζ. να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Χρήστης Γ.Ε.ΜΗ.»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να καταχωρίζει και δημοσιεύει πράξεις, στοιχεία και δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ..

  Η παράγραφος η. να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Χρήστης ΥΜΣ»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ο συμβολαιογράφος που λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών.

 • 10 Μαΐου 2019, 08:22 | ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Άρθρο1 παρ.2στ-ζ-η: Συμφωνώ να υπάρχει Πιστοποίηση των Χρηστών ΓΕΜΗ και ΥΜΣ, η οποία όμως θα πρέπει να μπορεί να αναληφθεί απο οποιονδήποτε Επιμελητηριακό υπάλληλο το επιθυμεί κι όχι μόνο απο τους ήδη ασκούντες καθήκοντα ΓΕΜΗ και ΥΜΣ, στα πλαίσια της αναδιάταξης υπηρεσιών των φορέων ή μετακίνησης υπαλλήλων απο και προς αυτές τις υπηρεσίες (ΓΕΜΗ και ΥΜΣ).

 • Άρθρο 1 παρ. 2ια
  Σε συμφωνία με την ΓΣ 08.05.2019 της ΚΕΕΕ: Να διευκρινιστεί τι γίνεται στην περίπτωση που από τον έλεγχο νομιμότητας διαπιστωθεί ότι η ληφθείσα απόφαση είναι άκυρη. Καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ ή απορρίπτεται η καταχώρισή της ;

 • 10 Μαΐου 2019, 00:56 | ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

  H παρ. 4β θα πρέπει να διαγραφεί ή το Επιμελητηριακό Μητρώο να ενοποιηθεί με το ΓΕΜΗ. Σκοπός είναι η μικρότερη επιβάρυνση των επιχειρηματιών από κρυφές και φανερές χρεώσεις των Επιμελητηρίων που κατά γενική ομολογία εισπράττουν αρκετά ήδη χρήματα από το ΓΕΜΗ και τις καταχωρίσεις. Έτσι θα αποφεύγονται επιπλέον χρεώσεις για υπηρεσίες που ουδέποτε προσφέρονται.

 • 9 Μαΐου 2019, 11:09 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε.Β.Ε.Π)

  Δεν έχει περιληφθεί εννοιολογικός ορισμός του αριθμού EORI, όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 11 του παρόντος σχεδίου νόμου.

 • 8 Μαΐου 2019, 19:11 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ

  Σαν παλαιός επιμελητηριακλος με διάφορες εταιρείες και έχοντας παρακολουθήσει την ιστορία του θεσμού, το κείμενο του νομοσχεδίου δεν με ικανοποιει.Το Επιμελητήρια είναι ένας κοινωνικός οικονομικός πολιτειακός θεσμός της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής δράσης, που είναι ταγμένος να υπηρετεί.Η αποτελεσματικότητά του και η γνήσια παραγωγή έργου απαιτούν ανεξαρτησία και αυτοτέλεια, αυτοδυναμία και ενίσχυση από την Πολιτεία, όχι παρεμβολές και μάλιστα σκόπιμες, όπως φαίνεται από τις ανεξήγητες και αδικαιολόγητες παρεμποδιστικές προϋποθέσεις λειτουργίας, αλλά και αγκυλώματα με τις διάφορες διαδικασίες εξάρτησης της επιμελητηριακής δράσης και αναίρεσης σχεδόν κάθε μορφής αυτοτέλειας, άμεσα ή έμμεσα. Το νομοσχέδιο αυτό διαπνέεται από την φανερή διάθεση της πλήρους εξάρτησης της υλοποίησης του έργου του ΓΕΜΗ από την βούληση του εκάστοτε Υπουργού Ανάπτυξης ενώ θα έπρεπε να έχει ανατεθεί κάθε πτυχή του έργου του ΓΕΜΗ στα Επιμελητήρια με εποπτεία του κυρίαρχου οργάνου τους, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ενώ το Υπουργείο θα πρέπει να περιορισθεί μόνο σε μια γενική εποπτεία εφαρμογής των κανόνων του κράτους και στη εισήγηση βελτιωτικών προτάσεων στο νομοθετικό σώμα, έτσι ώσε το ΓΕΜΗ να δουλεύει άψογα στα χέρια των Επιμελητηρίων προς χάριν του επιχειρηματικού κόσμου και της εθνικής οικονομίας.

 • Η Ο.Σ.Υ.Ε. έχει την άποψη ότι ο ισχύων νόμος 3419/2005 είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τις δομές και την φιλοσοφία που διέπει το ΓΕΜΗ. Σαφώς είναι αναγκαίες ορισμένες επιμέρους αλλαγές που αφορούν διαδικαστικά και λειτουργικά θέματα, που αντιμετωπίζονται σε κάποιο βαθμό με το παρόν νομοσχέδιο. Στη θετική κατεύθυνση είναι και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ελέγχου νομιμότητας, πληρότητας και των εγκριτικών αποφάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων στις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, τα οποία θα ανταποκριθούν με επάρκεια για άλλη μια φορά στη νέα αυτή αρμοδιότητα.

  Διαπιστώνουμε όμως για μια ακόμη φορά, ότι το Υπουργείο έθεσε ήδη εσπευσμένα σε δημόσιο διάλογο ως νομοσχέδιο ένα προϊόν των υπηρεσιών του, με το οποίο προσπαθεί να υφαρπάξει εκ νέου, μετά από 4 αποτυχημένες προσπάθειες, ένα δημιούργημα των επιμελητηρίων, περιορίζοντας τον ρόλο τους κατ’ουσίαν ως χρηστών και συντηρητών ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να διασπάσει τους οργανισμούς λειτουργίας των επιμελητηρίων και το προσωπικό τους με την «ανεξαρτητοποίηση» των ΥΓΕΜΗ εντός του χώρου λειτουργίας τους.

  Εν κατακλείδι, ζητούμε την απόσυρση του εν λόγω νομοσχέδιο και την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με τις διοικήσεις των επιμελητηρίων, την ΚΕΕΕ και την ΟΣΥΕ, ώστε να προκύψει ένα πραγματικά καινοτόμο και ουσιαστικού περιεχομένου νομοσχέδιο που θα προάγει την λειτουργία του ΓΕΜΗ και θα το εδραιώνει ως βασικό συστατικό στοιχείο των επιμελητηρίων, ως βασικό πυλώνα της οικονομικής αυτάρκειας και ανεξαρτησίας τους, ως βασικό μοχλό και αναπτυξιακό εργαλείο στα χέρια της πολιτείας.

 • Το κείμενο του νομοσχεδίου για το ΓΕΜΗ, το οποίο μας κοινοποιήθηκε, διακατέχεται από μια φιλοσοφία τελείως διαφορετική από αυτή βάσει της οποίας ξεκίνησε η υλοποίηση και λειτουργία του μέχρι σήμερα.

  Υπενθυμίζουμε ότι βασικός πυλώνας δημιουργίας, υλοποίησης και λειτουργίας του μέχρι σήμερα ήταν και είναι τα Επιμελητήρια, ουσιαστικά και αντικειμενικά, έχοντας διαθέσει υλικοτεχνική υποδομή, κεφάλαια, προσωπικό και το κυριότερο τα πρωτογενή στοιχεία των μητρώων τους.

  Χωρίς να υπάρχει μέχρι σήμερα κανένα πρόβλημα στη λειτουργία του ΓΕΜΗ, με την δομή και τον τρόπο που ορίζει ο Ν.3419/2005, δεν κατανοούμε τις επιλογές του Υπουργείου να προχωρήσει σε βεβιασμένες κινήσεις και αλλαγές στη νομοθεσία του.

  Ο σχεδιασμός του Υπουργείου βάζει πλέον σε άλλη βάση το ΓΕΜΗ, με την οποία ως ΟΣΥΕ, είμαστε τελείως αντίθετοι, διότι επιχειρείται η αποξένωση των Επιμελητηρίων και των υπαλλήλων τους τόσο ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΓΕΜΗ όσο και ως προς την διάρθρωση των υπηρεσιών του.