Άρθρο 30 – Διοικητικές Κυρώσεις για Παράβαση των Διατάξεων από τους Υπόχρεους

 1. Με απόφαση της εκάστοτε αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του, πρόστιμο έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, κατόπιν ακροάσεώς τους. Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται.
 2. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται στις ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης και αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητήριου τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και αποτελούν εν μέρει έσοδα των Υπηρεσιών αυτών (50%) και εν μέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (50%). Το Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να επιβάλλει και με αυτοματοποιημένο τρόπο πρόστιμα στους υπόχρεους. Η είσπραξη των προστίμων διενεργείται με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και με ηλεκτρονικό τρόπο.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίμου ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 • 10 Μαΐου 2019, 15:17 | Επιμελητήριο Λέσβου

  Σε συμφωνία με την από 08.05.2019 ΓΣ της ΚΕΕΕ:
  Στο άρθρο 30, παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητήριου τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και αποτελούν εν μέρει έσοδα των Υπηρεσιών αυτών (80%) και εν μέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (20%).Στο άρθρο 30, παράγραφος 3, να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης μετά από πρόταση της ΚΕΕ καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίμου ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα..

 • 10 Μαΐου 2019, 14:31 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Στο άρθρο 30, παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητήριου τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και αποτελούν εν μέρει έσοδα των Υπηρεσιών αυτών (80%) και εν μέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (20%).

  Στο άρθρο 30, παράγραφος 3, να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης μετά από πρόταση της ΚΕΕ καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίμου ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:37 | επιμελητηριο ηρακλειου

  Στο άρθρο 30, παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητήριου τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και αποτελούν εν μέρει έσοδα των Υπηρεσιών αυτών (80%) και εν μέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (20%).

  Στο άρθρο 30, παράγραφος 3, να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης μετά από πρόταση της ΚΕΕ καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίμου ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:37 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  Άρθρο 30 παρ 2, το δεύτερο εδάφιο αναδιατύπωση ως εξής «Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητήριου τα πρόστιμα επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου κατ εφαρμογή σχετικής Υπουργικής Απόφασης και αποτελούν εν μέρει έσοδα των Υπηρεσιών αυτών (80%) και εν μέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (20%)».

  Άρθρο 30 παρ 3, αναδιατύπωση ως εξής : «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης μετά από πρόταση της ΚΕΕ καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίμου ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

 • Στο άρθρο 30, παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητήριου τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και αποτελούν εν μέρει έσοδα των Υπηρεσιών αυτών (80%) και εν μέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (20%).

  Στο άρθρο 30, παράγραφος 3, να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης μετά από πρόταση της ΚΕΕ καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίμου ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • Σε συμφωνία με την από 8/5/2019 Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ
  Στο άρθρο 30, παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητήριου τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και αποτελούν εν μέρει έσοδα των Υπηρεσιών αυτών (80%) και εν μέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (20%).

  Στο άρθρο 30, παράγραφος 3, να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης μετά από πρόταση της ΚΕΕ καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίμου ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • Στο άρθρο 30, παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητήριου τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και αποτελούν εν μέρει έσοδα των Υπηρεσιών αυτών (80%) και εν μέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (20%).

  Στο άρθρο 30, παράγραφος 3, να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης μετά από πρόταση της ΚΕΕ καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίμου ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • 10 Μαΐου 2019, 10:05 | Απόστολςο Κοκράνης

  Τα πρόστιμα που πρόκειται να ενεργοποιηθούν με το νέο νόμο καλά θα ήταν να επιβάλλονται αυτόματα απο το σύστημα χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση.

 • 10 Μαΐου 2019, 09:02 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΑΛΗΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

  Η διαδικασία επιβολής προστίμων από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ θα πρέπει να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη μέσω συστήματος για πολλούς λόγους, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει πριν την επιβολή του εκάστοτε προστίμου,να απαιτείται έγκριση του ειδικού συνεργάτη δικηγόρου

 • Σε συμφωνία με την από 08.05.2019 ΓΣ της ΚΕΕΕ:
  Στο άρθρο 30, παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητήριου τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και αποτελούν εν μέρει έσοδα των Υπηρεσιών αυτών (80%) και εν μέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (20%).

  Στο άρθρο 30, παράγραφος 3, να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης μετά από πρόταση της ΚΕΕ καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίμου ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • 10 Μαΐου 2019, 01:00 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Θεωρούμε ότι τα πρόστιμα θα πρέπει να τα βάζει το σύστημα όπως συμβαίνει σε μερικές περιπτώσεις το ΤΑΧΙS και όχι οι Προϊστάμενοι των Επιμελητηρίων γιατί πάρα πολλές φορές θα γίνονται τα στραβά μάτια ζήτημα εξαιρετικά σημαντικό μεταξύ επιχειρήσεων σε διαφορετικά Επιμελητήρια.

 • 9 Μαΐου 2019, 13:42 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

  Η παρ.2 να διορθωθούν οι προτάσεις » Σε περίπτωση που ο υπόχρεος…. εν μέρει έσοδα των Υπηρεσιών αυτών κατά 80% και εν μέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού 20%. Το Π/Σ του ΓΕΜΗ επιβάλλει αποκλειστικά με αυτοματοποιημένο τρόπο πρόστιμα στους υπόχρεους, τα οποία είναι ενιαία για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

 • 2 Μαΐου 2019, 09:05 | Επιμελητήριο Ημαθίας

  Στη 2η παράγραφο του 30ου άρθρου, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί το 2ο εδάφιο με την αναγραφή τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και αποτελούν έσοδα των Επιμελητηρίων.