Άρθρο 20 – Διαδικασία Προέγκρισης Επωνυμίας

1. Κάθε νέα επωνυμία και διακριτικός τίτλος πρέπει να μην προσκρούει στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και να διαφοροποιείται επαρκώς των ήδη εγγεγραμμένων άλλων υπόχρεων στο Μητρώο Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ.. Ο υπόχρεος μπορεί να ζητήσει η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος να κατοχυρωθούν στο Μητρώο Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ. για το σύνολο της επικράτειας ή για συγκεκριμένη Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα.
2. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δεσμεύεται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. είτε από σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή για λογαριασμό του υπόχρεου αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της αίτησης και αποστέλλεται σχετική ενημέρωση. Η δέσμευση ισχύει για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του εν λόγω χρονικού διαστήματος υποβάλλεται νέα αίτηση.
3. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος προσκρούει στη νομοθεσία, στα χρηστά ήθη ή σε προγενέστερη καταχώριση, η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώνει αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της αίτησης τους υπόχρεους προκειμένου να προβούν στις κατάλληλες τροποποιήσεις.
4. Οι υπόχρεοι οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής ενημέρωσης.
5. Αν προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση του υπόχρεου για την σύγκρουση αυτών με προγενέστερη καταχώριση παρέλθει άπρακτη, τότε αυτομάτως αποδεσμεύεται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος.
6. Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας Σημάτων και της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, κατά των οποίων δεν χωρεί προσφυγή και οι αντίστοιχες τελεσίδικες αποφάσεις των διοικητικών και των πολιτικών δικαστηρίων που αφορούν σε επωνυμία ή διακριτικό τίτλο του παρόντος, όπως και οι αντίστοιχες πράξεις και αποφάσεις περί κοινοτικών σημάτων είναι υποχρεωτικές για τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ και επιβάλλουν την αντίστοιχη καταχώριση ως προς τον δικαιούχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι επιτρεπτές και μη επιτρεπτές επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι, ο βαθμός διαφοροποίησης εκάστης επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου, τα επιτρεπτά και μη επιτρεπτά σημεία της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου, η χρήση συμβόλων, αριθμών και σημείων στίξης και κάθε άλλη λεπτομέρεια που διασφαλίζει την διαφοροποίηση της επωνυμίας μεταξύ των επιχειρήσεων.

  • 10 Μαΐου 2019, 11:14 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

    Όπου γίνεται αναφορά στο άρθρο αυτό στη λέξη «Περιφέρεια να αλλάξει σε «Νομό».

    Να δημιουργηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΓΕΜΗ (www.businessregistry) το «Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων Υπό Ίδρυση» για την καταχώριση των προεγκρίσεων.

    Προτείνεται να προστεθεί παράγραφος 8: Πριν από τη διαδικασία για την έκδοση Εμπορικού Σήματος να υποβάλλεται στην αρμόδια ΥΓΕΜΗ αίτηση προέγκρισης Επωνυμίας και διακριτικού τίτλου προκειμένου αυτό να μην προσκρούει σε προγενέστερη καταχωρημένη Επωνυμία ή/και διακριτικού τίτλου στο ΓΕΜΗ.