Άρθρο 29 – Ανταποδοτικά Τέλη Γ.Ε.ΜΗ.

1. Τα ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ. εξειδικεύονται ως εξής:
α. Ανταποδοτικά Τέλη Τήρησης Μερίδας
Η τήρηση της μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ προϋποθέτει την καταβολή ετήσιου τέλους τήρησης μερίδας, το οποίο είναι ενιαίο για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και καθορίζεται ανά κατηγορία υπόχρεου. Τα εν λόγω τέλη καταβάλλονται από τους ήδη εγγεγραμμένους υπόχρεους μόνο με ηλεκτρονικά μέσα εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Στις περιπτώσεις νεοσύστατων υπόχρεων, το ύψος των τελών υπολογίζεται αναλογικά και καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου της σύστασής τους έτους. Στις περιπτώσεις υπόχρεων που διαγράφονται πριν το πέρας του έτους, το ύψος των τελών υπολογίζεται αναλογικά. Σε περιπτώσεις υπόχρεων που βρίσκονται σε πτωχευτική διαδικασία, τέλος τήρησης μερίδας δεν οφείλεται. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν τεθεί σε λύση, το τέλος τήρησης μερίδας λογίζεται το μισό.
β. Ανταποδοτικά Τέλη Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
Η αρχική καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και η δέσμευση επωνυμιών & διακριτικών τίτλων στο «Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών & Διακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση», προϋποθέτουν την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους, το οποίο είναι ενιαίο για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και καθορίζεται ανά κατηγορία υπόχρεου. Η πληρωμή των εν λόγω τελών γίνεται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται να προσκομίζει το αποδεικτικό πληρωμής σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
γ. Ανταποδοτικά Τέλη για λήψη Πιστοποιητικών και Αντιγράφων
Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών, των αντιγράφων και των αποσπασμάτων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 27, ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενιαίο ειδικό τέλος. Η πληρωμή των εν λόγω τελών γίνεται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα. Εάν ο αιτών είναι ο ίδιος ο υπόχρεος, ένα από τα πιστοποιητικά ετησίως χορηγείται ατελώς.
δ. Ανταποδοτικά Τέλη προέγκρισης επωνυμίας
Τα τέλη προέγκρισης επωνυμίας διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν η δέσμευση γίνεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας ή σε πανελλήνιο επίπεδο.

2. Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των Υπηρεσιών αυτών, οι οποίες διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο, το 10% όλων των ανωτέρω τελών, για την κάλυψη των ελαχίστων παγίων δαπανών λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της ΚΕΕΕ, ενός τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. της παρ. 7 του άρθρου 3 για κάθε Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, τα έξοδα λειτουργίας της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 4, καθώς και την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών του παρόντος νόμου, η κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας συγκέντρωσης, ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης αυτών των τελών, καθώς και το ποσοστό από αυτά τα τέλη που διατίθεται πέραν του ελαχίστου για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους και ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Το ύψος των τελών και το ποσοστό που διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2 επανεξετάζονται ανά διετία.
4. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων στο νόμο προθεσμιών καταχώρισης πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ. για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, ο υπόχρεος που είχε υποβάλλει τη σχετική αίτηση απαλλάσσεται αυτόματα από το σύνολο των τελών τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. του επόμενου έτους.
5. Για την εφαρμογή της παρ. 4, η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί στον υπόχρεο, κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης, έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της πρωτοκολλημένης και χρονολογημένης αίτησης καταχώρησης πράξης. Το αντίγραφο συνοδεύεται από γραπτή ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις απαλλαγής από τα τέλη τήρησης μερίδας του επόμενου έτους.
6. Κατά την πληρωμή των τελών τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. του επόμενου της καταχώρισης έτους, ο υπόχρεος απαλλάσσεται εφόσον προσκομίσει την αίτηση καταχώρισης και την ανακοίνωση δημοσίευσης ή άλλο αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία καταχώρισης της σχετικής πράξης ή εφόσον προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή των παρ. 4, 5 και 6.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:33 | Επιμελητήριο Λέσβου

  Σε συμφωνία με την από 08.05.2019 ΓΣ της ΚΕΕΕ:
  Στο άρθρο 29 οι παράγραφοι 2, 3 & 4 να αναδιατυπωθούν ως εξής :
  2. Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων, τα οποία διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο το 5 % όλων των ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ, που αποτελούν έσοδά της για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της και κατά προτεραιότητα α) των δαπανών λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, της ΚΕΕΕ β) των εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 4 και γ) των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  Από τα έσοδα αυτά η ΚΕΕ μπορεί να καλύπτει και τις δαπάνες λειτουργίας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίου του οποίου οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής.3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, μετά από πρόταση της ΚΕΕΕ, καθορίζεται το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών του παρόντος νόμου, η κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας συγκέντρωσης, ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης αυτών των τελών, καθώς και το ποσοστό από αυτά τα τέλη που διατίθεται πέραν του ελαχίστου για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους και ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Το ύψος των τελών και το ποσοστό που διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2 επανεξετάζονται ανά διετία. 4. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων στο νόμο προθεσμιών καταχώρισης πράξης στο ΓΕΜΗ για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, με υπαιτιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ο υπόχρεος που είχε υποβάλλει τη σχετική αίτηση απαλλάσσεται αυτόματα από το σύνολο των τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ του επόμενου έτους….

 • 10 Μαΐου 2019, 14:04 | Επιμελητήριο Λέσβου

  Σε συμφωνία με την από 08.05.2019 ΓΣ της ΚΕΕΕ:
  Στο άρθρο 29 οι παράγραφοι 2, 3 & 4 να αναδιατυπωθούν ως εξής :
  2. Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων, τα οποία διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο το 5 % όλων των ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ, που αποτελούν έσοδά της για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της και κατά προτεραιότητα α) των δαπανών λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, της ΚΕΕΕ β) των εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 4 και γ) των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  Από τα έσοδα αυτά η ΚΕΕ μπορεί να καλύπτει και τις δαπάνες λειτουργίας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίου του οποίου οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής.3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, μετά από πρόταση της ΚΕΕΕ, καθορίζεται το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών του παρόντος νόμου, η κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας συγκέντρωσης, ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης αυτών των τελών, καθώς και το ποσοστό από αυτά τα τέλη που διατίθεται πέραν του ελαχίστου για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους και ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Το ύψος των τελών και το ποσοστό που διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2 επανεξετάζονται ανά διετία. 4. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων στο νόμο προθεσμιών καταχώρισης πράξης στο ΓΕΜΗ για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, με υπαιτιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ο υπόχρεος που είχε υποβάλλει τη σχετική αίτηση απαλλάσσεται αυτόματα από το σύνολο των τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ του επόμενου έτους.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:42 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Στο άρθρο 29 οι παράγραφοι 2, 3 & 4 να αναδιατυπωθούν ως εξής :
  2. Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων, τα οποία διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο το 5 % όλων των ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ, που αποτελούν έσοδά της για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της και κατά προτεραιότητα α) των δαπανών λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, της ΚΕΕΕ β) των εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 4 και γ) των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  Από τα έσοδα αυτά η ΚΕΕ μπορεί να καλύπτει και τις δαπάνες λειτουργίας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίου του οποίου οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής.

  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, μετά από πρόταση της ΚΕΕΕ, καθορίζεται το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών του παρόντος νόμου, η κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας συγκέντρωσης, ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης αυτών των τελών, καθώς και το ποσοστό από αυτά τα τέλη που διατίθεται πέραν του ελαχίστου για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους και ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Το ύψος των τελών και το ποσοστό που διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2 επανεξετάζονται ανά διετία.

  4. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων στο νόμο προθεσμιών καταχώρισης πράξης στο ΓΕΜΗ για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, με υπαιτιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ο υπόχρεος που είχε υποβάλλει τη σχετική αίτηση απαλλάσσεται αυτόματα από το σύνολο των τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ του επόμενου έτους.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:42 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  • Στο άρθρο 29 οι παράγραφοι 2, 3 & 4 να αναδιατυπωθούν ως εξής :
  2. Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων, τα οποία διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο το 5 % όλων των ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ, που αποτελούν έσοδά της για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της και κατά προτεραιότητα α) των δαπανών λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, της ΚΕΕΕ β) των εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 4 και γ) των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  Από τα έσοδα αυτά η ΚΕΕ μπορεί να καλύπτει και τις δαπάνες λειτουργίας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίου του οποίου οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής.
  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, μετά από πρόταση της ΚΕΕΕ, καθορίζεται το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών του παρόντος νόμου, ο φορέας συγκέντρωσης, ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης αυτών των τελών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους και ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Το ύψος των τελών και το ποσοστό που διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2 επανεξετάζονται ανά διετία.
  4. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων στο νόμο προθεσμιών καταχώρισης πράξης στο ΓΕΜΗ για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, με υπαιτιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ο υπόχρεος που είχε υποβάλλει τη σχετική αίτηση απαλλάσσεται αυτόματα από το σύνολο των τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ του επόμενου έτους.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:32 | επιμελητηριο ηρακλειου

  Στο άρθρο 29 οι παράγραφοι 2, 3 & 4 να αναδιατυπωθούν ως εξής :
  2. Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων, τα οποία διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο το 5 % όλων των ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ, που αποτελούν έσοδά της για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της και κατά προτεραιότητα α) των δαπανών λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, της ΚΕΕΕ β) των εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 4 και γ) των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  Από τα έσοδα αυτά η ΚΕΕ μπορεί να καλύπτει και τις δαπάνες λειτουργίας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίου του οποίου οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής.

  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, μετά από πρόταση της ΚΕΕΕ, καθορίζεται το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών του παρόντος νόμου, η κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας συγκέντρωσης, ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης αυτών των τελών, καθώς και το ποσοστό από αυτά τα τέλη που διατίθεται πέραν του ελαχίστου για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους και ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Το ύψος των τελών και το ποσοστό που διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2 επανεξετάζονται ανά διετία.

  4. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων στο νόμο προθεσμιών καταχώρισης πράξης στο ΓΕΜΗ για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, με υπαιτιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ο υπόχρεος που είχε υποβάλλει τη σχετική αίτηση απαλλάσσεται αυτόματα από το σύνολο των τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ του επόμενου έτους.

 • Σε συμφωνία με την από 8/5/2019 Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ.
  Στο άρθρο 29 οι παράγραφοι 2, 3 & 4 να αναδιατυπωθούν ως εξής :
  2. Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων, τα οποία διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο το 5 % όλων των ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ, που αποτελούν έσοδά της για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της και κατά προτεραιότητα α) των δαπανών λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, της ΚΕΕΕ β) των εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 4 και γ) των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  Από τα έσοδα αυτά η ΚΕΕ μπορεί να καλύπτει και τις δαπάνες λειτουργίας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίου του οποίου οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής.

  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, μετά από πρόταση της ΚΕΕΕ, καθορίζεται το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών του παρόντος νόμου, η κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας συγκέντρωσης, ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης αυτών των τελών, καθώς και το ποσοστό από αυτά τα τέλη που διατίθεται πέραν του ελαχίστου για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους και ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Το ύψος των τελών και το ποσοστό που διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2 επανεξετάζονται ανά διετία.

  4. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων στο νόμο προθεσμιών καταχώρισης πράξης στο ΓΕΜΗ για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, με υπαιτιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ο υπόχρεος που είχε υποβάλλει τη σχετική αίτηση απαλλάσσεται αυτόματα από το σύνολο των τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ του επόμενου έτους.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:02 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  Άρθρο 29 παρ. 4 : Διαγραφή

  Σχόλιο: Η καθυστέρηση που παρατηρείται είναι με υπαιτιότητα των υπόχρεων και τα δεν νοείται μη είσπραξη δημοσίων εσόδων λόγω «απαλλαγή». Δεν έχει προηγούμενο τέτοια διάταξη.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:27 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  Άρθρο 29 παρ 2 αναδιατύπωση ως εξής : «Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων, τα οποία διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο το 5 % όλων των ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ, που αποτελούν έσοδά της για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της και κατά προτεραιότητα α) των δαπανών λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, της ΚΕΕΕ β) των εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 4 και γ) των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  Από τα έσοδα αυτά η ΚΕΕ μπορεί να καλύπτει και τις δαπάνες λειτουργίας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίου του οποίου οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής».

  Σχόλιο: Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων είναι οργανικές μονάδες των Επιμελητηρίων και τα έσοδα που καταβάλλονται στις ΥΓΕΜΗ αποτελούν έσοδα των Επιμελητηρίων και εντάσσονται στον προϋπολογισμό αυτών.

 • Το ΒΕΠ εκφράζει την αντίθεσή του με το σκεπτικό που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 29 (ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ).
  Τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ των επιμελητηρίων, είναι ΠΟΡΟΣ των Επιμελητηρίων , καθώς οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ ανήκουν οργανικά σε αυτά και ενσωματώνονται στα λοιπά έσοδά τους ανήκοντας έτσι στον ενιαίο προϋπολογισμό της εκάστοτε χρήσης.
  Το ποσοστό (10%) είναι υπερβολικά υψηλό για την κάλυψη των πάγιων δαπανών που προβλέπει η εν λόγω παράγραφος.

 • 10 Μαΐου 2019, 13:45 | ΦΥΣΣΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

  Στην παρ 1α γίνεται λόγος για ειδικά τέλη τήρησης μερίδας σε περιπτώσεις όπως στην περίπτωση που εταιρείες βρισκονται σε εκκαθάριση. Ίσως θα έπρεπε να ληφθεί μέριμνα και για άλλες καταστάσεις όπως η περίπτωση της αδράνειας η οποία υφίσταται ως status στο σύστημα του ΓΕΜΗ καθώς πολλές ατομικές πχ καφενεία (που δε θέλουν να χάσουν άδεια) επιλέγουν να δηλώσουν αδράνεια στη ΔΟΥ αντι να κάνουν διακοπή.

  Αν και στην παρ. 2 του αρ 30 γίνεται ρητή αναφορά στην είσπραξη προστίμων μέσω ΚΕΔΕ για τις ειδικές ΥΓΕΜΗ κάτι τέτοιο δε γίνεται ούτε στο εν λόγω άρθρο (29) ούτε στο αρ. 30 παρ 1 για τα πρόστιμα από τις ΥΓΕΜΗ, παραπέμποντας και στις δύο περιπτώσεις σε ΚΥΑ, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για τον λόγο της αναγραφής στη μια περίπτωση και όχι στις άλλες.

 • Στο άρθρο 29 οι παράγραφοι 2, 3 & 4 να αναδιατυπωθούν ως εξής :
  2. Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων, τα οποία διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο το 5 % όλων των ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ, που αποτελούν έσοδά της για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της και κατά προτεραιότητα α) των δαπανών λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, της ΚΕΕΕ β) των εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 4 και γ) των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  Από τα έσοδα αυτά η ΚΕΕ μπορεί να καλύπτει και τις δαπάνες λειτουργίας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίου του οποίου οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής.

  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, μετά από πρόταση της ΚΕΕΕ, καθορίζεται το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών του παρόντος νόμου, η κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας συγκέντρωσης, ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης αυτών των τελών, καθώς και το ποσοστό από αυτά τα τέλη που διατίθεται πέραν του ελαχίστου για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους και ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Το ύψος των τελών και το ποσοστό που διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2 επανεξετάζονται ανά διετία.

  4. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων στο νόμο προθεσμιών καταχώρισης πράξης στο ΓΕΜΗ για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, με υπαιτιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ο υπόχρεος που είχε υποβάλλει τη σχετική αίτηση απαλλάσσεται αυτόματα από το σύνολο των τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ του επόμενου έτους.

 • Σε συμφωνία με την από 8/5/2019 Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ.
  Στο άρθρο 29 οι παράγραφοι 2, 3 & 4 να αναδιατυπωθούν ως εξής :
  2. Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων, τα οποία διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο το 5 % όλων των ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ, που αποτελούν έσοδά της για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της και κατά προτεραιότητα α) των δαπανών λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, της ΚΕΕΕ β) των εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 4 και γ) των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  Από τα έσοδα αυτά η ΚΕΕ μπορεί να καλύπτει και τις δαπάνες λειτουργίας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίου του οποίου οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής.

  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, μετά από πρόταση της ΚΕΕΕ, καθορίζεται το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών του παρόντος νόμου, η κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας συγκέντρωσης, ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης αυτών των τελών, καθώς και το ποσοστό από αυτά τα τέλη που διατίθεται πέραν του ελαχίστου για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους και ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Το ύψος των τελών και το ποσοστό που διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2 επανεξετάζονται ανά διετία.

  4. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων στο νόμο προθεσμιών καταχώρισης πράξης στο ΓΕΜΗ για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, με υπαιτιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ο υπόχρεος που είχε υποβάλλει τη σχετική αίτηση απαλλάσσεται αυτόματα από το σύνολο των τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ του επόμενου έτους.

 • 10 Μαΐου 2019, 12:06 | ΔΕΝΑΞΑΣ ΣΤΑΘΗΣ

  Φαίνεται σε πολλές περιπτώσεις ότι τα τέλη ΓΕΜΗ είναι περισσότερα και από αυτά της φορολογίας εισοδήματος. Μειώσεις σημαντικές απαιτούνται.

 • Στο άρθρο 29 οι παράγραφοι 2, 3 & 4 να αναδιατυπωθούν ως εξής :
  2. Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων, τα οποία διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο το 5 % όλων των ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ, που αποτελούν έσοδά της για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της και κατά προτεραιότητα α) των δαπανών λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, της ΚΕΕΕ β) των εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 4 και γ) των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  Από τα έσοδα αυτά η ΚΕΕ μπορεί να καλύπτει και τις δαπάνες λειτουργίας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίου του οποίου οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής.

  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, μετά από πρόταση της ΚΕΕΕ, καθορίζεται το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών του παρόντος νόμου, η κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας συγκέντρωσης, ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης αυτών των τελών, καθώς και το ποσοστό από αυτά τα τέλη που διατίθεται πέραν του ελαχίστου για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους και ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Το ύψος των τελών και το ποσοστό που διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2 επανεξετάζονται ανά διετία.

  4. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων στο νόμο προθεσμιών καταχώρισης πράξης στο ΓΕΜΗ για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, με υπαιτιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ο υπόχρεος που είχε υποβάλλει τη σχετική αίτηση απαλλάσσεται αυτόματα από το σύνολο των τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ του επόμενου έτους.

 • Για τα Τέλη ΓΕΜΗ, στο Άρθρο 29.2 καθορίζεται ότι «αποτελούν εξολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού» και ακολουθεί μια ασαφής ποσόστωση του 10% ως προς το τι αφορά. Στο ίδιο Άρθρο παρ. 3, τα Επιμελητήρια εξαφανίζονται εντελώς από τα Τέλη αυτά, ενώ τα πάντα περιέρχονται σε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και των Οικονομικών.

 • 10 Μαΐου 2019, 11:36 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  nα γίνει αλλαγή της λέξης «Περιφέρειας» με τη λέξη «Νομού».

 • 10 Μαΐου 2019, 11:41 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  Να καθοριστούν τέλη ΓΕΜΗ για τις ατομικές που προσέρχονται καθυστερημένα για εγγραφή στο ΓΕΜΗ παρόλο που έχουν υποχρέωση, ώστε να χρεώνονται ετήσιο τέλος ΓΕΜΗ από το έτος έναρξης της δραστηριότητάς τους.

 • 10 Μαΐου 2019, 10:48 | ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Παρ. 2, να αντικατασταθεί το αντίστοιχο πεδίο με το ακόλουθο «……τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων αυτών, τα οποία διαθέτουν ετησίως ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ έως 10% στην ΚΕΕΕ (το ποσοστό θα καθορίζεται ετήσια με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μετά απο πρόταση της ΚΕΕΕ η οποία θα υποβάλλεται το τελευταίο δίμηνο έκαστου έτους) ….

 • Σε συμφωνία με την από 08.05.2019 ΓΣ της ΚΕΕΕ:
  Στο άρθρο 29 οι παράγραφοι 2, 3 & 4 να αναδιατυπωθούν ως εξής :
  2. Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων, τα οποία διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο το 5 % όλων των ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ, που αποτελούν έσοδά της για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της και κατά προτεραιότητα α) των δαπανών λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, της ΚΕΕΕ β) των εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 4 και γ) των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  Από τα έσοδα αυτά η ΚΕΕ μπορεί να καλύπτει και τις δαπάνες λειτουργίας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίου του οποίου οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής.

  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, μετά από πρόταση της ΚΕΕΕ, καθορίζεται το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών του παρόντος νόμου, η κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας συγκέντρωσης, ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης αυτών των τελών, καθώς και το ποσοστό από αυτά τα τέλη που διατίθεται πέραν του ελαχίστου για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους και ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Το ύψος των τελών και το ποσοστό που διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2 επανεξετάζονται ανά διετία.

  4. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων στο νόμο προθεσμιών καταχώρισης πράξης στο ΓΕΜΗ για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, με υπαιτιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ο υπόχρεος που είχε υποβάλλει τη σχετική αίτηση απαλλάσσεται αυτόματα από το σύνολο των τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ του επόμενου έτους.

 • 10 Μαΐου 2019, 01:43 | ΛΥΡΙΤΑΚΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ

  Μικρή αναπροσαρμογή των τελών απαιτείται γιατί σε λίγο καιρό δεν θα πληρώνονται καθόλου. Είναι προς το συμφέρον και των Επιμελητηρίων ένα δίκαιο τέλος από ένα τέλος που δεν εισπράττεται.

 • 10 Μαΐου 2019, 01:23 | ΦΙΤΕΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

  Μείωση τελών ΓΕΜΗ άμεσα και διαγραφή των οφειλόμενων. Οι επιβαρύνσεις μας είναι πολύ μεγάλες και δεν αντέχουμε άλλες.

 • 10 Μαΐου 2019, 01:39 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Η επιβάρυνση των ατομικών επιχειρήσεων είναι πολύ μεγάλη στο ΓΕΜΗ. Υπάρχουν πελάτες μας που χρωστούν από 200 ευρώ και πάνω στο ΓΕΜΗ και δεν έχουν ζητήσει ποτέ τίποτα από το Επιμελητήριο. Γιατί αυτή η αδικία σε βάρος μικρών επιχειρήσεων. Το σχέδιο νόμου θα πρέπει να διορθώσει αυτές τις αδικίες.

 • 10 Μαΐου 2019, 01:44 | ΜΑΚΑΡΑΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Ως λογιστικό γραφείο με πολλά χρόνια στην αγορά έχουμε πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Σκόπια και Βουλγαρία. Τα τέλη του ΓΕΜΗ είναι μακράν τα υψηλότερα συνολικά ανά έτος για μια εταιρεία που έχει κεφάλαιο. Για τον λόγο αυτό χρειάζονται μείωση σημαντική έχοντας κατά νου και την οικονομική κρίση.

 • 10 Μαΐου 2019, 00:32 | ΦΥΝΤΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Πολύ ακριβά τέλη θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω. Είναι χιλιάδες επιχειρήσεις που δεν καταβάλλουν τέλη γιατί απλά δεν έχουν. Χρειάζεται μεγαλύτερη σύνεση και αναπροσαρμογή προς τα κάτω των τελών στο ΓΕΜΗ. Επίσης να καταργηθούν πλήρως και οι επιμελητηριακές συνδρομές γιατί δεν προσφέρουν τίποτα στις επιχειρήσεις.

 • 10 Μαΐου 2019, 00:04 | ΝΙΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

  Τα τέλη χρήζουν αναπροσαρμογής έχουν καταστεί πολύ ακριβά. Οι ατομικές δεν θα πρέπει να πληρώνουν και θα πρέπει να γίνει προσαρμογή σύμφωνα με τις δυνατότητας της κάθε εταιρείας. Να χρησιμοποιηθούν τα όρια του ν.4308/14 για την κατάταξη και την αναλογικότητα των τελών.

 • 10 Μαΐου 2019, 00:25 | ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Τα τέλη πρέπει να μειωθούν ειδικά στις ατομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να καταργηθούν.

 • 9 Μαΐου 2019, 23:37 | Μ.Δασκαλίδου

  Παρ.2: Να διορθωθεί «…..ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων……»

  Παρ.4: Οι ημέρες που προβλέπονται εδώ θα πρέπει να είναι 30 εργάσιμες και να εξαιρεθούν οι αιτήσεις που αφορούν δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων.

 • 9 Μαΐου 2019, 13:30 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

  Στην 1α παρ. το τέλος να καταβάλλεται μέχρι το τέλος του έτους και όχι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.
  Η παρ 2 να διαμορφωθεί:» Τα τέλη …, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων τα οποία οφείλουν να διαθέσουν το 70% αυτών των εσόδων για την λειτουργία και την ανάπτυξη των Υ.Γ.Ε.ΜΗ.του Επιμελητηρίου τους. Επίσης διαθέτουν το 5% όλων των ανωτέρω τελών, ….., αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ. Επιπλέον να καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων που τα έσοδα τους δεν επαρκούν για την λειτουργία τους.
  Στην παρ 4 μετά την λέξη ΓΕΜΗ να προστεθεί: με υπαιτιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

 • 9 Μαΐου 2019, 12:29 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ε.Β.Ε.Π.)

  Ορίζεται (παρ. 2) ότι τα τέλη ΓΕΜΗ αποτελούν εις ολόκληρον έσοδα των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ εκ των οποίων ποσοστό 10% τουλάχιστον θα διατίθεται ετησίως για την κάλυψη των εξόδων της Αυτοτελούς Υπηρεσίας ΓΕΜΗ της ΚΕΕΕ και των λοιπών συναφών Υπηρεσιών και Επιτροπών. Δεδομένου ότι αγνοείται εμφανώς από το νομοθέτη το γεγονός ότι οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ είναι αναπόσπαστο μέρος της επιμελητηριακής δομής καθώς επίσης και ότι οι πόροι τους αποτελούν διαχρονικά πόρους των Επιμελητηρίων υποστηρίζοντας ουσιαστικά την βιωσιμότητα και το πολύπλευρο έργο τους, προτείνουμε την αντικατάσταση του εν λόγω εδαφίου με τη διάταξη ότι τα τέλη ΓΕΜΗ αποτελούν εξ ολοκλήρου επιμελητηριακούς πόρους εκ των οποίων ποσοστό 5% θα διατίθεται για τις δαπάνες των προβλεπόμενων Υπηρεσιών της ΚΕΕΕ και των συναφών Επιτροπών και Συμβουλίων.

 • Επί του άρθρου 29 παρ. 2, προτείνουμε:

  Να καθορίζεται σαφώς, ότι τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων,αποτελούν εξ’ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων, και ενσωματώνονται στα λοιπά έσοδά τους, ανήκοντας έτσι, στον ενιαίο προϋπολογισμό της εκάστοτε χρήσης, εφόσον οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ανήκουν οργανικά, σε αυτά.
  Επί του ποσοστού:
  Το ποσοστό για την κάλυψη των παγίων δαπανών που καλύπτει η εν λόγω παράγραφος, δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 5%.

 • Στο άρθρο 29 παρ. 2 αναφέρεται ότι τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των Υπηρεσιών αυτών.
  Επί της διάταξης αυτής έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
  Τα τέλη που καταβάλλονται στις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων είναι πόρος των Επιμελητηρίων αφού οι ΥΓΕΜΗ εντάσσονται οργανικά σε αυτά και τα έσοδα από αυτές περιλαμβάνονται στον ενιαίο προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου.
  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε το άρθρο 29 παρ. 2 να αναδιατυπωθεί ως εξής:
  Άρθρο 29 παρ 2
  Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων, τα οποία διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο το 10% όλων των ανωτέρω τελών, για την κάλυψη των ελαχίστων παγίων δαπανών λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της ΚΕΕΕ, ενός τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. της παρ. 7 του άρθρου 3 για κάθε Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, τα έξοδα λειτουργίας της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 4, καθώς και την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.

 • 7 Μαΐου 2019, 21:10 | ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

  θα πρέπει να γίνει αναδιατύπωση του άρθρου 29 παρ. 2 ως εξής:
  Τα τέλη που καταβάλλονται στις ΥΓΕΜΗ των επιμελητηρίων να αποτελούν πόρους των Επιμελητηρίων αφού οι ΥΓΕΜΗ δημιουργήθηκαν μέσα στα Επιμελητήρια, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του μητρώου των Επιμελητηρίων, την υλικοτεχνική υποδομή και το ήδη υπάρχον έμπειρο προσωπικό. Τα έσοδα του ΓΕΜΗ να αποτελούν επιμελητηριακά έσοδα και να συντάσσονται ενιαίες οικονομικές καταστάσεις. Ποσοστό 4% να διατίθεται υπέρ της ΚΕΕΕ για τις δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ/ την αναβάθμιση και συντήρηση αυτών και την κάλυψη των εξόδων της επιτροπής ΓΕΜΗ.

 • Το Επιμελητήριο Ευβοίας εκφράζει την αντίθεσή του στο άρθρο 29 παρ.2 και ζητά να αναδιατυπωθεί ως εξής:

  Τα τέλη που καταβάλλονται στις ΥΓΕΜΗ των επιμελητηρίων,να αποτελούν πόρους των Επιμελητηρίων αφού οι ΥΓΕΜΗ γεννήθηκαν μέσα στα Επιμελητήρια και ανήκουν οργανικά σε αυτά. Τα έσοδα του ΓΕΜΗ να αποτελούν επιμελητηριακά έσοδα και να συντάσσονται ενιαίες οικονομικές καταστάσεις. Τα Επιμελητήρια θα διαθέτουν ποσοστό 4% ( όπως ισχύει με το ισχύον νομικό πλαίσιο) στην ΚΕΕΕ για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της Υπηρεσίας υποστήριξης ΓΕΜΗ & ΥΜΣ,αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ καθώς και των εξόδων της Επιτροπής ΓΕΜΗ.

 • Η Ο.Σ.Υ.Ε. εκφράζει την αντίθεσή της για το σκεπτικό σκεπτικό που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρ. 29.
  Τα τέλη που καταβάλλονται στις ΥΓΕΜΗ των επιμελητηρίων, είναι πόρος των επιμελητηρίων, αφού οι ΥΓΕΜΗ ανήκουν οργανικά σε αυτά και ενσωματώνονται στα λοιπά έσοδά τους ανήκοντας έτσι στον ενιαίο προϋπολογισμό της εκάστοτε χρήσης.
  Το ποσοστό (10%) είναι υπερβολικά υψηλό για την κάλυψη των πάγιων δαπανών που προβλέπει η εν λόγω παράγραφος.

 • 2 Μαΐου 2019, 09:41 | Επιμελητήριο Ημαθίας

  Θεωρούμε πως η 2η παράγραφος του 29ου άρθρου θα πρέπει να αναδιατυπωθούν, αναφέροντας πως τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων, τα οποία θα διαθέτουν ετησίως, το 5 % όλων των ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ, ως έσοδά της για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της. Από τα έσοδα αυτά η ΚΕΕ μπορεί να καλύπτει και τις δαπάνες λειτουργίας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίου του οποίου οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής.