Άρθρο 19 Κτιριακές Εγκαταστάσεις, πυροσβεστικά οχήματα και εξοπλισμός

 1. Με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζονται:
  • α. Οι ελάχιστοι απαιτούμενοι χώροι των κτιριακών εγκαταστάσεων και ο εξοπλισμός τους.
  • β. Οι τεχνικές προδιαγραφές των πυροσβεστικών οχημάτων και του εξοπλισμού τους ως και του λοιπού μηχανολογικού, πυροσβεστικού και διασωστικού εξοπλισμού των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Με βάση τις προδιαγραφές αυτές, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Ιερές Μονές προμηθεύονται τα απαιτούμενα πυροσβεστικά οχήματα και τον εξοπλισμό της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 2. Η καταλληλότητα των πυροσβεστικών οχημάτων, του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων που διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για την ίδρυση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, πιστοποιείται από την Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή της οποίας υπάγονται.
 3. Μετά από πρόταση των Διοικητών των Επαγγελματικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και σχετική εγκριτική απόφαση Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, δύναται να παραχωρείται στις οικείες Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες πρόσθετος πυροσβεστικός και διασωστικός εξοπλισμός και να συντηρούνται τα πυροσβεστικά οχήματα και ο μηχανολογικός εξοπλισμός τους στα Πυροσβεστικά Συνεργεία, εφόσον αυτά δεν είναι δυνατό να συντηρηθούν από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 4. Ιδιώτες, ιδρύματα ή άλλοι φορείς, δύνανται να δωρίζουν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ή το Πυροσβεστικό Σώμα, πυροσβεστικό και διασωστικό εξοπλισμό για τις ανάγκες Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εφόσον αυτός πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • 6 Ιουλίου 2011, 20:37 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Στην παράγραφο 4 προτείνεται η προσθήκη της φράσης «ή να παραχωρούν» μετά την λέξη «δωρίζουν»