Άρθρο 15 Ίδρυση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

 1. Οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες διακρίνονται σε Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς Α΄ και Β΄ Τάξης και Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια.
 2. Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί, ιδρύονται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν σχετικής αιτήσεως προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Με την ίδρυση κάθε Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού συνίσταται στο Πυροσβεστικό Σώμα μία (1) οργανική θέση Ανθυποπυραγού – Υποπυραγού, που τοποθετείται ως Διοικητής, μία (1) οργανική θέση Πυρονόμου, που τοποθετείται ως Αναπληρωτής αυτού και μία (1) οργανική θέση Πυροσβέστη οδηγού.
 3. Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια μπορούν να ιδρύονται σε Ο.Τ.Α. κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, με απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος δύναται να τοποθετηθούν έως και τρεις (3)μόνιμοι πυροσβεστικοί Υπάλληλοι μέχρι τον βαθμό του Πυρονόμου από την υπάρχουσα οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος.
 4. Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια μπορούν να ιδρύονται σε Ιερές Μονές κατόπιν αιτήσεώς τους προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 5. Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία ιδρύεται στους ως άνω Φορείς, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατά περίπτωση στo άρθρο 18 του παρόντος Νόμου και διαθέτουν τα παρακάτω:
  • α. Για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Α΄ Τάξης, τουλάχιστον δύο (2) πλήρως εξοπλισμένα υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και τριάντα (30) Εθελοντές Πυροσβέστες, από τους οποίους δέκα (10) τουλάχιστον να είναι οδηγοί με επαγγελματική άδεια Γ΄ Κατηγορίας και άνω.
  • β. Για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Β΄ Τάξης, τουλάχιστον ένα (1) πυροσβεστικό όχημα και μία (1) φορητή πυροσβεστική αντλία και είκοσι (20) Εθελοντές Πυροσβέστες, από τους οποίους επτά (7) τουλάχιστον να είναι οδηγοί με επαγγελματική άδεια Γ΄ Κατηγορίας και άνω.
  • γ. Για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, τουλάχιστον ένα (1) πυροσβεστικό όχημα και δώδεκα (12) Εθελοντές Πυροσβέστες, από τους οποίους οι τέσσερις (4) τουλάχιστον να είναι οδηγοί με άδεια Β΄ Κατηγορίας και άνω.
 6. Με απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας καθώς και ο αριθμός των Εθελοντών Πυροσβεστών των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων που ιδρύονται σε Ιερές Μονές.
 7. Για την ίδρυση Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, απαιτείται η υποβολή στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος πλήρους φακέλου με έγγραφα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 18 του παρόντος Νόμου.
 8. Οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στην Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή της οποίας εδρεύουν. Τα όρια δράσης τους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, στην περιοχή της οποίας υπάγονται.
 • ***Προτείνεται η αντικατάσταση μέρους της δεύτερης πρότασης της παρ. 2 ως εξής:
  Με την ίδρυση κάθε Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού τοποθετούνται από την υπάρχουσα δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος, ένας (1) Ανθυποπυραγός ή Υποπυραγός ως Διοικητής, ένας (1) Πυρονόμος ως Αναπληρωτής αυτού και ένας (1) Πυροσβέστης οδηγός.

  Σχόλια:
  Το γεγονός ότι απαιτείται σύσταση οργανικών θέσεων είναι αποτρεπτικός παράγοντας για να ιδρυθεί Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός επειδή προκαλείται, έμμεσα, επιπλέον μισθολογική επιβάρυνση για το κράτος. Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου υπήρχε ο απαιτούμενος αριθμός Εθελοντών και εξοπλισμού δεν πραγματοποιήθηκε η ίδρυση, λόγω μη υπογραφής του Υπουργού Οικονομικών. Σήμερα λειτούργει μόνο ένας.

  ***Προτείνεται διατήρηση των αριθμητικών συσχετισμών σχεδόν όπως ισχύουν σήμερα (Ν.1951/91), ως εξής:
  5. Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία ιδρύεται κατά περίπτωση στους ως άνω Φορείς, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατά περίπτωση στo άρθρο 18 του παρόντος Νόμου και διαθέτουν τα παρακάτω:
  α. Για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Α΄ Τάξης, τουλάχιστον δύο (2) πλήρως εξοπλισμένα υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και σαράντα (40) Εθελοντές Πυροσβέστες από τους οποίους δέκα (10) τουλάχιστον να είναι οδηγοί με επαγγελματική άδεια Γ΄ Κατηγορίας και άνω.
  β. Για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Β΄ Τάξης, τουλάχιστον ένα (1) πυροσβεστικό όχημα και μία (1) φορητή πυροσβεστική αντλία και(30) Εθελοντές Πυροσβέστες από τους οποίους οκτώ (8) τουλάχιστον να είναι οδηγοί με επαγγελματική άδεια Γ΄ Κατηγορίας και άνω.
  γ. Για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, τουλάχιστον ένα (1) πυροσβεστικό όχημα και δώδεκα (12) Εθελοντές Πυροσβέστες από τους οποίους οι τέσσερις (4) τουλάχιστον να είναι οδηγοί με άδεια Β΄ Κατηγορίας και άνω.

  Σχόλια:
  Βάσει των ευρωπαϊκών δεδομένων ο μέσος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών για την ικανοποιητική λειτουργία ενός εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού χωρίς προβλήματα στην στελέχωση είναι 50 άτομα. Ως εκ τούτου οι παραπάνω αριθμοί όπως φαίνεται στο άρθρο καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την σωστή λειτουργία της Υπηρεσίας.

 • 20 Ιουλίου 2011, 19:30 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΣΑΚΗΣ

  Στην παράγραφο 5 και πριν από την φράση «…τα παρακάτω:» πρέπει να μπει η λέξη «τουλάχιστον» και να αφαιρεθεί η ίδια λέξη από τις παραγράφους των bullets ώστε να είναι σαφές το ελάχιστο όριο των 2, 1 και 1 οχημάτων, των 30, 20 και 12 Εθελοντών Πυροσβεστών και 10, 7 και 4 οδηγών.

 • 14 Ιουλίου 2011, 08:19 | Βασίλης

  Πιστεύω ότι πρέπει να διαχωριστεί καθαρά ο επιχειρησιακός τομέας από τον διοικητικό. Οι εθελοντικές πυροσβεστικές υπηρεσίες υπάγονται επιχειρησιακά και μόνο στην πυροσβεστική υπηρεσία. Η διοικητική δομή των εθελοντικών υπηρεσιών πρέπει να είναι διαφορετική από αυτή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η εθελοντική προσφορά σε καμία περίπτωση δεν
  «υπάγεται» στις υπάρχουσες κρατικές δομές.

 • 11 Ιουλίου 2011, 22:49 | Δημαράκης Θανασης

  Σχετικά με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης .Εχω στην δουλειά μου
  ένα 4χ4 αυτοκίνητο (pick-up) ϊδιο με τα μικρά πυροσβεστικά ημιφορτηγά
  που έχει η ΠΥ και οι δήμοι της χώρας .Με το αυτοκίνητο μου κάνω 50000 χιλιομετρα(νόμιμα) τον χρόνο σε όλες τις συνθήκες με όλα τα πιθανα φορτία.Γιατί για να οδηγήσω το ίδιο ακριβώς αυτοκίνητο του κλιμακίου πρέπει να έχω επαγγελματικό δίπλωμα που κοστίζιε 1000-1200 ευρώ…
  Προτείνω ότι οι οδηγοί που έχουν ερασιτεχνική άδεια να μπορούν να οδηγούν τα ίδια οχήματα που επιτρέπεται όταν αυτα ειναι στη κατοχή τους (ιδιοκτήτες ,μικτο βάρος μέχρι 3500 κιλά).Εξ άλλου η κατοχή επαγγελματικης άδειας δεν δηλώνει εμπειρία απαραίτητα..αφου γνωρίζουμε όλη την αξιοπιστία του συστήματος στην Ελλάδα.Με αυτην την αλλαγή τα μικρά κλιμάκια που το πιο πιαθνό έιναι να έχουν μικρά πυροσβεστικά θα επανδρωθούν καλύτερα….

 • 6 Ιουλίου 2011, 20:30 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Προτείνεται η αλλαγή της δεύτερης πρότασης της παρ.2 ως εξής:
  «Με την ίδρυση κάθε Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού τοποθετούνται από την υπάρχουσα δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος ένας μόνιμος πυροσβεστικός υπάλληλος που φέρει τον βαθμό του Ανθυποπυραγού ή Υποπυραγού ως Διοικητής, ένας (1) που φέρει τον βαθμό του Πυρονόμου ή Αρχιπυροσβέστη, ως Αναπληρωτής αυτού και ένας με τον βαθμό του (1) Πυροσβέστη ως οδηγός.»