Άρθρο 7 Στολή – Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

 1. Με δαπάνη του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχεται στους Εθελοντές Πυροσβέστες στολή και ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εισαγωγική βασική εκπαίδευση.
 2. Τα χορηγούμενα είδη είναι ιδίων προδιαγραφών με τα αντίστοιχα του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού. Στο χιτώνιο της στολής στο πίσω και άνω μέρος, αναγράφεται συμμετρικά με κεφαλαία γράμματα το λογότυπο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ .
 3. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη, όλα τα χορηγούμενα είδη επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει επέλθει ο χρόνος διαγραφής τους, ως αναλώσιμων υλικών. Σε περίπτωση μη επιστροφής, η αξία τους καταλογίζεται στον Εθελοντή Πυροσβέστη και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο.
 4. Τα χορηγούμενα είδη, η διαδικασία χορήγησής και διαγραφής τους ως δημόσιο υλικό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
 • ***Προτείνεται η αντικατάσταση της λέξης «στολής» με την φράση «πλήρης στολή μαχίμου υπηρεσίας» ως εξής:
  1. Με δαπάνη του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχεται στους Εθελοντές Πυροσβέστες πλήρης στολή μαχίμου υπηρεσίας και ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εισαγωγική βασική εκπαίδευση.

  Σχόλια:
  Σύμφωνα με τα ισχύοντα, αλλά και το παρόν σχέδιο νόμου, οι εθελοντές πυροσβέστες συμμετέχουν σε όλα τα συμβάντα, είτε ξεχωριστά (μέσω των Εθελοντικών Υπηρεσιών), είτε μαζί με το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό μέσω των Επαγγελματικών Υπηρεσιών διατρέχοντας και τους ίδιους κινδύνους. Επιπλέον, βάσει Ευρωπαϊκών Οδηγιών υπάρχει υποχρέωση παροχής πλήρη μέσων ατομικής προστασίας. Τέλος, οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες αποτελούν Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. Ως εκ τούτου καθώς και για λόγους ομοιομορφίας του προσωπικού θα πρέπει να χορηγούνται η ίδια στολή και ο ίδιος εξοπλισμός με το μόνιμο προσωπικό.

  ***Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου που να παρέχει την δυνατότητα στους Εθελοντές Πυροσβέστες να φέρουν επίσημη στολή υπ’ αριθμό 8., ως εξής:
  5. Οι Εθελοντές Πυροσβέστες δύναται να φέρουν με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου εκπροσωπήσουν το Π.Σ., επίσημη στολή ίδια με του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού αντίστοιχου βαθμού, με επιπρόσθετο επίρραμα που αναγράφεται η λέξη «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ». Τα έξοδα προμήθειας της στολής βαρύνουν τους ιδίους τους Εθελοντές Πυροσβέστες.

  Σχόλια:
  Προτείνεται η δυνατότητα οι Εθελοντές Πυροσβέστες να φέρουν επίσημη στολή, κυρίως για τους υπηρετούντες στις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τους προϊστάμενους, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται εκπροσώπηση σε επίσημες τοπικές ή άλλες εκδηλώσεις. Σε όλες τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των ευρωπαϊκών χωρών η επίσημη στολή προβλέπεται κανονικά.

 • 20 Ιουλίου 2011, 20:32 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΣΑΚΗΣ

  Προτείνω να αντικατασταθεί η παράγραφος 4 ως εξής: «Στην απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν.3511/2006 (Α΄258), καθορίζεται και ο κανονισμός στολών των Εθελοντών Πυροσβεστών στον οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα χορηγούμενα είδη, η διαδικασία χορήγησής και διαγραφής τους ως δημόσιο υλικό κ.α.».

 • 20 Ιουλίου 2011, 12:29 | Διονύσης

  Το άρθρο όπως έχει δεν διασφαλίζει τα απαραίτητα ΜΑΠ και στολές για τους Εθελοντές Πυροσβέστες κάτι που τους θέτει σε κίνδυνο. Επίσης επιτρέπει με την ασαφήνεια του να δημιουργηθούν άδικες καταστάσεις για τους Εθελοντές (διαφοροποίηση χρώματος στολής, έλλειψη πρόβλεψης για στολή εξόδου κλπ.)

  Συμφωνώ απόλυτα με την αναδιατύπωση του Άρθρου από τον κ. Γεωργακόπουλο Ανδρέα και σας την ξανά παραθέτω:

  Άρθρο 7 Στολή – Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

  1. Με δαπάνη του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχεται στους Εθελοντές Πυροσβέστες στολή και ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός προκειμένου να εκτελέσουν τα πυροσβεστικά (κατάσβεση αστικών & δασικών πυρκαγιών) και διασωστικά τους καθήκοντα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εισαγωγική βασική εκπαίδευση.

  2. Τα χορηγούμενα είδη στολής και μέσων ατομικής προστασίας είναι ίδια με αυτά που χορηγούνται στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό για επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης, διάσωσης και αστικών πυρκαγιών, δηλαδή στολή και ατομικός εξοπλισμός Υπηρεσίας Μάχιμων Μονάδων (στολή υπ’ αριθ. 9) και στολή και ατομικός εξοπλισμός Επεμβάσεων σε Πυρκαγιά (στολή υπ’ αριθ. 9α). Τα είδη στολής και ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού είναι ίδιων προδιαγραφών με τα αντίστοιχα του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού και για λόγους ομοιομορφίας του προσωπικού, ο χρωματισμός, τα διακριτικά και το σχέδιο των ειδών είναι ίδιος με τα αντίστοιχα είδη του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού με την διαφορά ότι στο χιτώνιο των στολών στο πίσω και άνω μέρος τους, αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα το λογότυπο «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ».

  3. Ο τρόπος που φέρονται τα είδη θα είναι σύμφωνα με τον κανονισμό στολών Π.Σ. και αντίστοιχος του Επαγγελματία Πυροσβέστη. Συγκεκριμένα το διακριτικό έμβλημα του Πυροσβεστικού Σώματος, τα διακριτά βαθμού, το εθνόσημο, καθώς και το διακριτικό σήμα ειδικότητας Εθελοντή Πυροσβέστη όπως αυτό περιγράφεται στην υπ’αριθ. 15269/Φ.109.1/10-06-2006 Αποφαση Υ.Δ.Τ. στο άρθρο 1 παρ.στ’.

  4. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη, όλα τα χορηγούμενα είδη επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει επέλθει ο χρόνος διαγραφής τους, ως αναλώσιμων υλικών. Σε περίπτωση μη επιστροφής, η αξία τους καταλογίζεται στον Εθελοντή Πυροσβέστη και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο.

  5. Η διαδικασία χορήγησής και διαγραφής τους ως δημόσιο υλικό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

  6. Δύναται οι εθελοντές πυροσβέστες να φέρουν επίσημη στολή εξόδου (υπ΄αριθ. 8) σε επίσημες εκδηλώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του οικείου διοικητή τους και των κανονισμών του Πυροσβεστικού Σώματος. Η επίσημη στολή εξόδου είναι ίδια με αυτή του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού με την διαφορά ότι υπάρχει στους ώμους διακριτικό επίρραμα «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ»

 • 19 Ιουλίου 2011, 21:46 | Παπαϊωάννου Θ.

  Η δωρεάν χορήγηση και πληρότητα του εξοπλισμού και η προσπάθεια για τήρηση του κανονικού της στολής όπως και της συντήρησής της από τους δικαιούχους, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην πειθαρχία και ομοιομορφία των τμημάτων. Αυτό θα έχει αντίκτυπο τόσο στις τοπικές κοινωνίες που θα βλέπουν οργανωμένα και καλά εξοπλισμένα τμήματα να επιχειρούν αν απαιτηθεί, όσο και στους ίδιους τους εθελοντές που θα διαποτίζονται από αισθήματα περηφάνειας και υψηλής συναίσθησης των ειδικών καθηκόντων τους. Φυσικά αυτά έρχονται σαν αποτέλεσμα και συμπληρώνουν μόνο, την σκληρή και ρεαλιστική εκπαίδευση, όπυ θα πρέπει να δίνεται και η κύρια βαρύτητα.

 • 16 Ιουλίου 2011, 14:44 | Σεραφειμ Τσιουγκρης

  Θα πρεπει οπως επανελλημενα εχουμε πει τα χορηγουμενα ειδη στολης και μεσα ατομικης προστασιας να ειναι ιδια με αυτα του μονιμου πυροσβεστικου προσωπικου,οπως επισης και ιδιων προδιαγραφων.Πρεπει να το δουμε ποσο σημαντικο θα ειναι αυριο για τον Ελληνα πολιτη που στο τοπο του θα ιδρυθει ενα εθελοντικο πυροσβεστικο κλιμακιο να βλεπει καθημερινα διπλα του εναν πυροσβεστη με ιδια στολη ιδιο εξοπλισμο ετοιμο να του σταθει σε καθε δυσκολη στιγμη,και ας ειναι εθελοντης.Η ιδρυση εθελοντικου κλιμακιου σε καποια περιοχη της πατριδας μας, ειναι στην ουσια ιδρυση μιας αμοισθης,κρατικης υπηρεσιας!

 • 13 Ιουλίου 2011, 10:52 | ΕΛΕΝΗ

  Σην παρ. 3 …. Σε περίπτωση μη επιστροφής, η αξία τους καταλογίζεται στον Εθελοντή Πυροσβέστη και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, ισχύει το ίδιο και για τον εξοπλισμό των επαγγελματιών, που είτε συνταξιοδοτούνται είτε αποχωρούν?

 • 12 Ιουλίου 2011, 21:43 | τατιανα

  Συμφωνω απολυτα με την αναδιατυπωση του αρθρου 7 του κ.Γεωργακοπουλου Ανδρεα.Ειναι απαραιτητη η ομοιοτητα στις στολες υπ’αριθμον 9 και 9α με το μονιμο προσωπικο.Επισης ακρως απαραιτητα ειναι τα μεσα ατομικης προστασιας.

 • Να χορηγηθεί όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός όπως γίνεται σε όλα τα κράτη-
  μέλη της Ε.Ε. με Κρατική δαπάνη. Αλλά επιτέλους να χορηγηθεί. Και όχι
  να περιμένουμε απλά και μόνο τις δωρεές. Επιτέλους ας μας πάρει κάποιος
  στα σοβαρά.

  Ευχαριστώ
  Με τιμή
  Παπαδόπουλος Γ. Δημήτρης
  Εθελοντής Αρχ/στης Π.Σ
  Π.Υ. Κω

 • 11 Ιουλίου 2011, 22:18 | Mantas Dimitris

  Τα μέσα ατομικής προστασίας(ΜΑΠ) των εθελοντών θα πρέπει να είναι αυτά που ορίζει ο κανονισμός για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους αφού και οι εθελοντές είμαστε άμισθοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι.

 • 10 Ιουλίου 2011, 17:35 | Ιωάννης Γαιτανίδης

  Στους εθελοντες θα πρέπει να χορηγούνται τα βασικά είδη ατομικής προστασίας, και οπωσδήποτε η μονοστρωματική αντιπυρική στολή.
  Εάν το Δημόσιο αδυνατεί να προσφέρει και τα υπόλοιπα (κράνος, μπότες, γάντια,και πολυστρωματική στολή πυρκαγιάς), αυτά μπορούν να υπάρχουν σε μικρές ποσότητες σε όλους τους Σταθμούς (είτε από επιτούτου χορήγηση από την Αποθήκη, είτε από την παράδοση αυτών από τους συνταξιοδοτούμενους πυροσβέστες) και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εθελοντές. Μετά την οποιαδήποτε χρήση να καθαρίζονται-απολυμαίνονται σχετικά.
  Στην πράξη γίνεται σε κάποιο βαθμό, αλλά υπάρχουν και πολλοί εθελοντές που πληρώνουν πολλά για την προστασία τους.
  Θεωρώ ότι μπορούν να υποχρεωθούν όλοι οι συνταξιοδοτούμενοι (κυρίως οι ευρισκόμενοι σε Υπηρεσία Γραφείου) να παραδίδουν τα μέσα ατομικής προστασίας που τους είχαν χορηγηθει, ακόμα και φθαρμένα, κι ας αξιολογούνται αυτά στη συνέχεια από τις κατά τόπους Υπηρεσίες.

 • 10 Ιουλίου 2011, 02:47 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Όσον αφορά το άρθρο 7 προτείνω και εγώ με τη σειρά μου να προστεθεί παράγραφος που θα προβλέπει οι εθελοντές πυροσβέστες να φέρουν επίσιμη στολή εξόδου [υπ’αριθμόν 8].Και αυτό γιατί για να υπάρχει ομοιομορφία εθελοντών και επαγγελματιών πυροσβεστών κατα την παράστασή τους σε επίσημες εκδηλώσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς του πυροσβεστικού σώματος.Η επίσημη στολή εξόδου να είναι ίδια με αυτή του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού με την διαφορά ότι θα υπάρχει στους ώμους διακριτικό επίρραμα «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ»

 • 9 Ιουλίου 2011, 22:10 | Σταυρου Μαριος

  Τα μεσα ατομικης προστασιας(ΜΑΠ) των εθελοντων θα πρεπει να ειναι αυτα που οριζει ο κανονισμος για τους πυροσβεστικους υπαλληλους αφου και εμεις οι εθελοντες ειμαστε αμισθοι πυροσβεστικοι υπαλληλοι.Εχουν οριστει με διαταγη παλαιοτερου αρχηγου Π.Σ.
  Απαιτειται η διευκρινιση και αναλυση των χορηγουμενων απο το Πυροσβεστικο Σωμα στολων και ΜΑΠ ,οπως και να τεθει ενα αυστηρο πλαισιο παροχης αυτων.

 • 9 Ιουλίου 2011, 11:32 | Γεωργακόπουλος Ανδρέας

  Σε συνέχεια της συζήτησης και προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα χορήγησης των σωστών στολών και μέσων ατομικής προστασίας ώστε να μην αδικηθούν οι Εθελοντές Πυροσβέστες προτείνεται η παρακάτω αναδιατύπωση ολόκληρου του άρθρου 7:

  Άρθρο 7 Στολή – Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

  1. Με δαπάνη του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχεται στους Εθελοντές Πυροσβέστες στολή και ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός προκειμένου να εκτελέσουν τα πυροσβεστικά (κατάσβεση αστικών & δασικών πυρκαγιών) και διασωστικά τους καθήκοντα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εισαγωγική βασική εκπαίδευση.

  2. Τα χορηγούμενα είδη στολής και μέσων ατομικής προστασίας είναι ίδια με αυτά που χορηγούνται στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό για επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης, διάσωσης και αστικών πυρκαγιών, δηλαδή στολή και ατομικός εξοπλισμός Υπηρεσίας Μάχιμων Μονάδων (στολή υπ’ αριθ. 9) και στολή και ατομικός εξοπλισμός Επεμβάσεων σε Πυρκαγιά (στολή υπ’ αριθ. 9α). Τα είδη στολής και ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού είναι ίδιων προδιαγραφών με τα αντίστοιχα του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού και για λόγους ομοιομορφίας του προσωπικού, ο χρωματισμός, τα διακριτικά και το σχέδιο των ειδών είναι ίδιος με τα αντίστοιχα είδη του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού με την διαφορά ότι στο χιτώνιο των στολών στο πίσω και άνω μέρος τους, αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα το λογότυπο «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ».

  3. Ο τρόπος που φέρονται τα είδη θα είναι σύμφωνα με τον κανονισμό στολών Π.Σ. και αντίστοιχος του Επαγγελματία Πυροσβέστη. Συγκεκριμένα το διακριτικό έμβλημα του Πυροσβεστικού Σώματος, τα διακριτά βαθμού, το εθνόσημο, καθώς και το διακριτικό σήμα ειδικότητας Εθελοντή Πυροσβέστη όπως αυτό περιγράφεται στην υπ’αριθ. 15269/Φ.109.1/10-06-2006 Αποφαση Υ.Δ.Τ. στο άρθρο 1 παρ.στ’.

  4. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη, όλα τα χορηγούμενα είδη επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει επέλθει ο χρόνος διαγραφής τους, ως αναλώσιμων υλικών. Σε περίπτωση μη επιστροφής, η αξία τους καταλογίζεται στον Εθελοντή Πυροσβέστη και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο.

  5. Η διαδικασία χορήγησής και διαγραφής τους ως δημόσιο υλικό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

  6. Δύναται οι εθελοντές πυροσβέστες να φέρουν επίσημη στολή εξόδου (υπ΄αριθ. 8) σε επίσημες εκδηλώσεις σύμφωνα με της οδηγίες του οικείου διοικητή τους και των κανονισμών του Πυροσβεστικού Σώματος. Η επίσημη στολή εξόδου είναι ίδια με αυτή του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού με την διαφορά ότι υπάρχει στους ώμους διακριτικό επίρραμα «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ»

 • 8 Ιουλίου 2011, 22:20 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ

  Νομίζω ότι το άρθρο αυτό είναι από τα σημαντικότερα, διότι καθορίζει την ουσία του πρακτικού, αλλά ουσιαστικοτέρου, μέρους της εθελοντικής μας προσπάθειας.
  Όντως αν δεν ξεκαθαριστεί πλήρως η εικόνα και δεν διευκρινισθεί με απόλυτο τρόπο ότι οι στολές και τα ΜΑΠ είναι οι αυτές με των μονίμων, τότε οι Ε.Π. θα παραμείνουν έρμαια των εκάστοτε υπηρεσιακών εγκυκλίων και της διαθέσεως των διοικούντων.
  Το θέμα αυτό θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο.
  Ακόμα και με την λέξη ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ στο λογότυπο του πίσω μέρους της στολής θα μπορούσα να διαφωνήσω, αν το δούμε από την άποψη του διαχωρισμού με βάση την αξιότητα. Νομίζω ότι γίνεται αποδεκτό μόνο από την οπτική της προβολής του εθελοντισμού και της σπουδαιότητος του.
  Όσον αφορά την επίσημη στολή (Νο8) θα πρέπει οπωσδήποτε να προβλεφθεί και να καθιερωθεί.

 • 8 Ιουλίου 2011, 14:49 | Ποιμενίδης Σάββας

  Ή είσαι εθελοντής ή δεν είσαι! Να αγοράζουμε μόνη μας (είμαι εθελοντής) τις στολές και τα μικροαντικείμενα-είδη ατομικής προστασίας – που χρειάζεται ο εθελοντής πυροσβέστης, Γιατί να πληρώνει το κράτος;

 • 8 Ιουλίου 2011, 12:11 | Γεωργακόπουλος Ανδρέας

  Να συμπληρώσουμε επίσης ότι βάσει Ευρωπαϊκών οδηγιών που έχουν εναρμονιστεί με την Ελληνική νομοθεσία (όπως το 89/686/EEC) είναι υποχρεωτική η πλήρες παροχή ΟΛΟΝ των αναγκαίων Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και στολών. Κάτι που είναι αυτονόητο για όλα τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά κράτη ενώ στην χώρα μας εδώ και είκοσι χρόνια με την ανέχεια των Εθελοντών Πυροσβεστών η Ελληνική Πολιτεία παρανομεί με την μη χορήγηση τους……όμως η συγκεκριμένη ανέχεια τελείωσε.

  Θα πρέπει οπωσδήποτε να αναδιατυπωθεί το συγκεκριμένο άρθρο αλλιώς βλέπω να φτάνουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλπ…

 • 8 Ιουλίου 2011, 09:08 | Βούλγαρης Ευάγγελος

  Φίλε Ανδρέα έχεις απόλυτο δίκιο…..Από στολη μέχρι στιγμής δεν εχει δημιουργηθεί πρόβλημα μέχρι στιγμής…Με τον υπόλοιπο εξοπλισμό να δούμε! Αλλά αν τις αλλάξουν τις στολές θα τις κάνουν όπως παλιά που ήταν πορτοκαλί και αυτό δεν θα είναι καθόλου δίκαιο…

 • 8 Ιουλίου 2011, 07:00 | ELEFTHERIOS

  Πολύ καλά τα γράφεις Ανδρέα αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν από την αρχή. Πρέπει κάποτε να καταλάβουν ότι οι εθελοντές προσφέρουν τα μέγιστα και χωρίς καμία αμοιβή. Ματώνουμε καθημερινά πληρώνοντας από το υστέρημα μας τον εξοπλισμό που θα έπρεπε να μας έχουν παραχωρήσει και πρέπει να είναι ο ίδιος με ακριβώς με του επαγγελματία πυροσβέστη τόσο στο χρώμα όσο και στη ποιότητα
  Προτείνουμε τουλάχιστον να επαναδιατυπωθεί η παράγραφος 2 ως εξής: «2. Τα χορηγούμενα είδη στολής και μέσων ατομικής προστασίας είναι ίδια με αυτά του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού δηλαδή στολή υπ’ αριθ. 9 και 9α και ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός ίδιων προδιαγραφών με τα αντίστοιχα του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού. Για λόγους ομοιομορφίας του προσωπικού ο χρωματισμός, τα διακριτικά και το σχέδιο των ειδών θα είναι ίδιος με τα αντίστοιχα είδη του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού με την διαφορά ότι στο χιτώνιο των στολών στο πίσω και άνω μέρος, αναγράφεται συμμετρικά με κεφαλαία γράμματα το λογότυπο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ». Ο τρόπος που θα φέρονται τα είδη θα είναι σύμφωνα με τον κανονισμό στολών Π.Σ. και αντίστοιχος του Επαγγελματία Πυροσβέστη. Συγκεκριμένα το διακριτικό έμβλημα του Πυροσβεστικού Σώματος, τα διακριτά βαθμού, το εθνόσημο, καθώς και το διακριτικό σήμα ειδικότητας Εθελοντή Πυροσβέστη όπως αυτό περιγράφεται στην υπ’αριθ. 15269/Φ.109.1/10-06-2006 Αποφαση Υ.Δ.Τ. στο άρθρο 1 παρ.στ’. »Επίσης να προστεθεί παράγραφος που θα προβλέπει την δυνατότητα να φέρουν οι εθελοντές πυροσβέστες επίσημη στολή εξόδου (υπ΄αριθ. 8) σε επίσημες εκδηλώσεις σύμφωνα με της οδηγίες του οικείου διοικητή και των κανονισμών του Πυροσβεστικού Σώματος. Η επίσημη στολή εξόδου να είναι ίδια με αυτή του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού με την διαφορά ότι θα υπάρχει στους ώμους διακριτικό επίρραμα «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ»

 • 7 Ιουλίου 2011, 19:05 | makis

  ΟΛΟΙ εμεις που χρονια ασχολουμαστε με τον εθελοντισμο στο πυροσβεστικο σωμα,λεγαμε ποσο σημαντικο ειναι ο εξοπλισμος και στολη στον εθελοντη πυροσβεστη,και εκει λοιπον που ειδαμε στην αρχη που δημοσιευτηκε ο νομος πριν ενα χρονο,προεβλεπε κατηγορηματικα ο εθελοντης να φερει την στολη 9 και 9α,τωρα ενα χρονο μετα αρχισαν οι εκπτωσεις.Το θεωρουμε αδιανοητο ολοι μας να αφαιρεθει η παραγραφο που λεει τι θα φερει ο εθελοντης ως στολη και να μπειαυτη η προσθηκη που λεει οτι θα φερει στολη με προδιαγραφες ομοιες με αυτες του μονιμου πρωσοπικου.Να επανελθει λοιπον η αρχικη παραγραφο δηλ.9 λαι 9α και να μην αρχισουμε τις εκπτωσεις στην ασφαλεια και την τιμη,αξιζουμε νομιζω κατι καλυτερο!

 • 7 Ιουλίου 2011, 16:20 | Δημήτρης Μανιάτης

  Τα ΜΑΠ (Μέσα ατομικής προστασίας) των εθελοντών,βάσει κοινής λογικής,θα πρέπει να είναι ίδια με αυτά του επαγγελματικού προσωπικού και αυτά να παρέχονται στους εθελοντές από το ΠΣ.
  Όταν καλείσαι να επέμβεις σε ένα συμβάν πρέπει να είσαι εξοπλισμένος με όλα τα μέσα αυτά που θα μειώσουν στο ελάχιστο δυνατό τον κίνδυνο για την σωματική σου ακεραιότητα και συνεπώς θα αυξήσουν την ικανότητα σου να επέμβεις δυναμικά κατά της καταστροφής.
  Εδώ και χρόνια εμείς οι εθελοντές αλλά και μερίδα του επαγγελματικού προσωπικού διεκδικούμε τα αυτονόητα,τα ΜΑΠ να παρέχονται στους εθελοντές από την πολιτεία.
  Μέχρι στιγμής ο εξοπλισμός η δίνετε σε μορφή «ελεημοσύνης» από τους πιο παλιούς στους νεότερους,ή,και πιο συχνά,η αγορά του επιβαρύνει τον ίδιο τον εθελοντή με ένα πόσο που αγγίζει τα 2.000 ευρώ το άτομο.
  Ο εξοπλισμός των εθελοντών θα πρέπει να είναι ίδιος με αυτόν του επαγγελματικού προσωπικού..οταν παίζεις «μπάλα» σε μια ομάδα όλοι φοράνε την ίδια στολή.
  Το ποιός είναι ποιός εύκολα φαίνετε από την επιγραφή στην πλάτη αλλά και από το ραφτό σήμα στο στήθος.
  Τέλος το θέμα της στολής εξόδου είναι σωστό. Στο εξωτερικό αυτό,όπως και όλα τα υπόλοιπα,ισχύουν και δεν είναι υπό διαπραγμάτευση!

 • 7 Ιουλίου 2011, 13:06 | Γεωργακόπουλος Ανδρέας

  Στο συγκεκριμένο άρθρο δεν διευκρινίζεται ποια είδη ατομικής προστασίας και στολής θα χορηγούνται στους Εθελοντές Πυροσβέστες – κάτι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς αφήνει «παράθυρο» για την μη αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών προστασίας των εθελοντών. Οι ανάγκες προστασίας είναι ίδιες και ενιαίες για όλο το πυροσβεστικό προσωπικό καθώς οι κίνδυνοι δεν διαφέρουν και η φωτιά δεν κάνει διάκριση αν κάποιος είναι εθελοντής ή μόνιμος πυροσβέστης. Επίσης από πλευράς εμφάνισης και χρωματισμού αφήνει περιθώριο για διαφοροποίηση της στολής σε σχέση με τους μόνιμους πυροσβέστες, κάτι τέτοιο βρίσκει εντελώς αντίθετους τους Εθελοντές Πυροσβέστες καθώς δημιουργείται με το τρόπο αυτό διάκριση του προσωπικού με αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται και να περιθωριοποιούνται οι Εθελοντές (Οι εθελοντές συνήθως κάνουν μεμονωμένα βάρδια σε έναν επαγγελματικό σταθμό και σε περίπτωση διαφορετικού χρώματος θα είναι, με την λαϊκή έκφραση, «σαν την μύγα μέσα στο γάλα»). »). Σημειώνεται ότι έχει δοθεί αγώνας πολλών ετών από τους Εθελοντές Πυροσβέστες για να διευθετηθούν τα παραπάνω προβλήματα.

  Προτείνεται τουλάχιστον να επαναδιατυπωθεί η παράγραφος 2 ως εξής: «2. Τα χορηγούμενα είδη στολής και μέσων ατομικής προστασίας είναι ίδια με αυτά του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού δηλαδή στολή υπ’ αριθ. 9 και 9α και ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός ίδιων προδιαγραφών με τα αντίστοιχα του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού. Για λόγους ομοιομορφίας του προσωπικού ο χρωματισμός, τα διακριτικά και το σχέδιο των ειδών θα είναι ίδιος με τα αντίστοιχα είδη του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού με την διαφορά ότι στο χιτώνιο των στολών στο πίσω και άνω μέρος, αναγράφεται συμμετρικά με κεφαλαία γράμματα το λογότυπο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ». Ο τρόπος που θα φέρονται τα είδη θα είναι σύμφωνα με τον κανονισμό στολών Π.Σ. και αντίστοιχος του Επαγγελματία Πυροσβέστη. Συγκεκριμένα το διακριτικό έμβλημα του Πυροσβεστικού Σώματος, τα διακριτά βαθμού, το εθνόσημο, καθώς και το διακριτικό σήμα ειδικότητας Εθελοντή Πυροσβέστη όπως αυτό περιγράφεται στην υπ’αριθ. 15269/Φ.109.1/10-06-2006 Αποφαση Υ.Δ.Τ. στο άρθρο 1 παρ.στ’. »

  Επίσης να προστεθεί παράγραφος που θα προβλέπει την δυνατότητα να φέρουν οι εθελοντές πυροσβέστες επίσημη στολή εξόδου (υπ΄αριθ. 8) σε επίσημες εκδηλώσεις σύμφωνα με της οδηγίες του οικείου διοικητή και των κανονισμών του Πυροσβεστικού Σώματος. Η επίσημη στολή εξόδου να είναι ίδια με αυτή του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού με την διαφορά ότι θα υπάρχει στους ώμους διακριτικό επίρραμα «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ»