Άρθρο 16 Προαγωγή, Υποβιβασμός και Κατάργηση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

  1. Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Β΄ Τάξης που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν σε Ο.Τ.Α. προάγονται σε Σταθμούς Α΄ Τάξης, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου.
  2. Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν σε Ο.Τ.Α. προάγονται σε Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς Β΄ Τάξης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου.
  3. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Α΄ ή Β΄ Τάξης, όταν μειωθεί η δύναμή τους σε προσωπικό και οχήματα και η κατάσταση αυτή διατηρηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) συνεχόμενους μήνες, υποβιβάζονται στην αμέσως επόμενη κατηγορία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παραγράφου 5 του παρόντος Νόμου.
  4. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και Κλιμάκια, όταν δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις ή δεν δύνανται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 15 και 18 του παρόντος Νόμου.
  5. Σε περίπτωση κατάργησης Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι Εθελοντές Πυροσβέστες, εφόσον το επιθυμούν, μετακινούνται σε άλλη Επαγγελματική ή Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία, αλλιώς χάνουν την ιδιότητα τους.
  6. Σε περίπτωση κατάργησης Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού, οι υπηρετούντες μόνιμοι πυροσβεστικοί Υπάλληλοι θεωρούνται υπεράριθμοι μέχρις ότου καταλάβουν κενές οργανικές θέσεις σε άλλη Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε περίπτωση κατάργησης Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου, οι τυχόν υπηρετούντες μόνιμοι πυροσβεστικοί Υπάλληλοι επιστρέφουν στις θέσεις που κατείχαν πριν την μετακίνησή τους.
  • 8 Ιουλίου 2011, 12:46 | Γ,Γιαννιτσιώτης

    Η παράγραφος 6 πρέπει να μην προβλέπει για τους μονίμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους το υπεράριθμον σε περίπτωση κατάργησης ΕΠΣ καθώς αυτό αποτελεί ισχυρό αντικίνητρο για να αναλάβουν τέτοια υπηρεσία. Πρέπει να μεταφέρονται σε κενές οργανικές θέσεις άμεσα με πρόβλεψη του νόμου αυτού