Άρθρο 13 Αναστολή Ιδιότητας Εθελοντή Πυροσβέστη

 1. Με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος αναστέλλεται η ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • α. Καθ’ όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.
  • β. Σε περιπτώσεις μετάβασης στο εξωτερικό για σπουδές.
  • γ. Σε περιπτώσεις μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας πέραν των δύο (2)μηνών.
  • δ. Σε οποιαδήποτε άλλη αιτιολογημένη περίπτωση.
 2. Ειδικότερα, για τις Εθελόντριες Πυροσβέστριες μπορεί να επέλθει αναστολή της ιδιότητας κατά το χρονικό διάστημα της κύησης και της γαλουχίας, κατόπιν προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης – βεβαίωσης από την οποία προκύπτει ότι δεν δύναται να προσφέρει εθελοντική υπηρεσία. Σε περίπτωση μη προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης, προσφέρει υπηρεσία υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εκτεθεί σε κινδύνους που δύνανται να απειλήσουν την ασφάλεια ή την υγεία της. Σε κάθε περίπτωση δεν προσφέρει υπηρεσία κατά τη διάρκεια της νύχτας.
 • 8 Ιουλίου 2011, 12:33 | Γ,Γιαννιτσιώτης

  Οι μητέρες εθελόντριες πρέπει να έχουν δυνατότητα αναστολής της ιδιότητος επί διετία από την γέννηση του τέκνου.