Άρθρο 12 Απώλεια ιδιότητας Εθελοντή Πυροσβέστη

 1. Οι Εθελοντές Πυροσβέστες χάνουν την ιδιότητά τους στο 65ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος αφαιρείται η ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • α. Για σοβαρούς λόγους υγείας που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.
  • β. Για καταδίκη σε περίπτωση τέλεσης ποινικού αδικήματος.
  • γ. Για αδικαιολόγητη άρνηση εκτέλεση Υπηρεσίας.
  • δ. Για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων  του.
  • ε. Για ανάρμοστη και απρεπή διαγωγή εντός και εκτός Υπηρεσίας  και
  • στ. Μετά από επιθυμία του ιδίου.
 3. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη για τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, γ, δ και ε της προηγούμενης παραγράφου, δεν επιτρέπεται η επανάκτησή της.
 • 20 Ιουλίου 2011, 20:57 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΣΑΚΗΣ

  Πρέπει να προστεθεί 4η παράγραφος ήτοι: «Ο Εθελοντής Πυροσβέστης με την κοινοποίηση της απόφασης απώλειας της ιδιότητάς του πρέπει αμελητί να επιστρέψει στην Υπηρεσία που άνηκε, την Ειδική Κάρτα Εθελοντή Πυροσβέστη, το χορηγούμενο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και την Υπηρεσιακή άδεια οδηγού-χειριστή που του έχουν χορηγηθεί αντιστοίχως σύμφωνα με τα άρθρα 3, 7 και 8 του παρόντος νόμου.».

 • Κρίνεται αναγκαία η προσθήκη παρ. 4 προκειμένου να διευκρινιστούν τα αναφερόμενα στην παρ. 2,ως εξής :
  4. Οι διαδικασίες επανάκτησης της ιδιότητας καθώς και οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες διερεύνησης και διαπίστωσης των λόγων και αιτιών αφαίρεσης της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη καθορίζονται με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.

 • 7 Ιουλίου 2011, 18:55 | Γεωργακόπουλος Ανδρέας

  Σχετικά με το προηγούμενο σχόλιο μου, για σχετικό παράδειγμα δείτε το Άρθρο 13 παρ. 2, θα μπορούσε να συμπληρωθεί το άρθρο 1 ως εξής:

  «….μετά το 65ο έτος προσφέρει υπηρεσία υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εκτεθεί σε κινδύνους που δύνανται να απειλήσουν την ασφάλεια ή την υγεία του»

 • 7 Ιουλίου 2011, 18:11 | Γεωργακόπουλος Ανδρέας

  Το όριο ηλικίας του άρθρου 1. να αυξηθεί στα 68 έτη ή μετά από τα 65 να διατηρεί την ιδιότητα χωρίς άμεση επιχειρησιακή εμπλοκή (βλέπε «Φίλοι του Πυροσβεστικού Σώματος»)

 • 7 Ιουλίου 2011, 09:32 | Σπύρος Πολιτόπουλο

  Το άρθρο 2.1 θα πρέπει να διορθωθεί ώστε η απόκτηση της ιδιότητας να είναι 18 – 63 αφού στο παρόν άρθρο αναφέρεται ότι στα 65 τερματίζεται αυτόματα η ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη.