Άρθρο 18 Υποχρεώσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 1. Οι Ο.Τ.Α. στην περιοχή των οποίων ιδρύονται Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες υποχρεούνται:
  • α. Να εξασφαλίζουν και να συντηρούν τους απαραίτητους χώρους και τις κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις με τις απαραίτητες υποδομές καθώς και τις αναγκαίες παροχές κοινής ωφελείας για τη στέγαση των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
  • β. Να εφοδιάζουν τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με κατάλληλα, πλήρως εξοπλισμένα, πυροσβεστικά οχήματα και τον απαραίτητο λοιπό εξοπλισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή ανεπάρκειας του μηχανολογικού εξοπλισμού των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων, μπορούν να ενισχύονται από το Πυροσβεστικό Σώμα, μετά από πρόταση του Διοικητή της Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην περιοχή της οποίας εδρεύουν. Κατά την έναρξη λειτουργίας των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, μπορεί να γίνει προσωρινή παραχώρηση του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού από το Πυροσβεστικό Σώμα για χρόνο μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με την υποχρέωση του οικείου Ο.Τ.Α. να προμηθευτεί τον εξοπλισμό αυτόν στον ίδιο χρόνο. Η ανωτέρω παραχώρηση δύναται να παραταθεί και πέραν του δωδεκαμήνου, με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
  • γ. Να παραχωρούν στην Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία πυροσβεστικά οχήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό που έχουν στη διάθεσή τους.
  • δ. Να συντηρούν και να επισκευάζουν τα πυροσβεστικά οχήματα και τον λοιπό εξοπλισμό.
  • ε. Να τοποθετούν πυροσβεστικά υδροστόμια και να παρέχουν νερό στους Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς και Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 1590/1986 (ΦΕΚ 49Α΄).
  • ζ. Να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με την Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή της οποίας εδρεύουν.
 2. Οι Ο.Τ.Α. αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, χορήγησης πινακίδων και ασφάλισης των πυροσβεστικών οχημάτων που έχουν στην κατοχή τους και πρόκειται να διαθέσουν στην Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 3. Οι Ο.Τ.Α. στα γεωγραφικά όρια των οποίων λειτουργούν Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, έχουν υποχρέωση να εγγράφουν στον ετήσιο προϋπολογισμό τους τις αναγκαίες πιστώσεις για τον εξοπλισμό των οχημάτων και μηχανημάτων και γενικότερα για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών, όπως τηλεφωνικές συνδέσεις, θέρμανση, ύδρευση, φωτισμός, εξοπλισμός γραφείου κ.τ.λ.
 4. Με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζονται οι υποχρεώσεις των Ιερών Μονών και ο απαιτούμενος εξοπλισμός, προκειμένου να ιδρυθεί Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.

 

 • 19 Ιουλίου 2011, 20:13 | ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ

  Να συμπληρωθεί στο τέλος της παρ. 1 ζ ΅@και τους Εθελοντές Πυροσβέστες¨

 • 15 Ιουλίου 2011, 08:56 | Θανάσης Ευαγγέλου

  Προτείνω τη θέσπιση (ή την ενεργοποίησή τους αν ήδη υπάρχουν ) αυτεπάγγελτων και βαρέων ποινικών ευθυνών κατά στελεχών των ΟΤΑ, τα οποία θα επιχειρούν παρεμβάσεις στην επιχειρησιακή λειτουργία των εθελοντικών σταθμών και του προσωπικού τους , ειδικά σε στιγμές αντιμετώπισης συμβάντων και κατά παράβαση προφανώς των διαταγών του ΣΕΚΥΠΣ και των επιχειρησιακών Αξιωματικών του Π.Σ. (θυμίζω την υπόθεση της ομάδας Εκάλης πριν 2-3 χρόνια). Θα πρέπει να γίνει βίωμα , οτι οι εθελοντικοί σταθμοί και κλιμάκια , δεν είναι τσιφλίκια κανενός .

 • 12 Ιουλίου 2011, 09:26 | Γεωργακόπουλος Ανδρέας

  Οι Ο.Τ.Α έχουν υποχρέωση της στέγασης, ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, αγορά οχημάτων, συντήρηση οχημάτων κλπ….

  Πολλά δεν είναι; Πολλές ευθύνες δεν αναλαμβάνουν οι OTA; Θα δεχτεί Δήμος που δίνει τόσα πολλά να μην θέλει να «ελέγχει» τα πυροσβεστικά οχήματα «του» και να παραχωρήσει όλη την διοίκηση στο Π.Σ.;;

  Προτείνω τουλάχιστον να αναλάβει το Π.Σ. την συντήρηση των πυροσβεστικών οχημάτων (όπως ισχύει στον τωρινό νόμο) και των εμπλουτισμό αυτών με εξειδικευμένο εξοπλισμό (πχ. αναπνευστικές συσκευές, υδραυλική διασωστική σειρά κλπ). Ιδιαίτερα για το θέμα του εξειδικευμένου εξοπλισμού είναι αδύνατον οι Ο.Τ.Α. να έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να τα αγοράσουν και τις τεχνικές γνώσεις και μηχανήματα να τα συντηρούν.

  Προτείνεται το δ. να επαναδιατυπωθεί ως εξής:

  «δ. Με ευθύνη και μέριμνα της οικείας Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συντηρούνται και επισκευάζονται τα πυροσβεστικά οχήματα και ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός. Επίσης η οικεία Επαγγελματική Υπηρεσία εξοπλίζει τα εθελοντικά πυροσβεστικά οχήματα με εξειδικευμένο εξοπλισμό (αναπνευστικές συσκευές, υδραυλικές διασωστικές σειρές κοκ). Στον ετήσιο προϋπολογισμό της Επαγγελματικής Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση στον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό του Πυροσβεστικού Σώματος καταγράφονται οι πιστώσεις για τα ανωτέρω και με απόφαση Α.Π.Σ. καθορίζεται η διαδικασία συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού και χορηγήσεως του εξειδικευμένου εξοπλισμού»