Άρθρο 5 Ασφαλιστική κάλυψη των Εθελοντών Πυροσβεστών – Αστική Ευθύνη

 1. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εισαγωγική βασική τους εκπαίδευση ή κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Εθελοντές Πυροσβέστες  καλύπτονται από το δικό τους ασφαλιστικό φορέα. Το ατύχημα θεωρείται ότι έλαβε χώρα στα πλαίσια της κύριας απασχόλησής τους και εξ αιτίας αυτής, βεβαιώνεται δε και αντιμετωπίζεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τον ασφαλιστικό φορέα της κύριας απασχόλησής τους.
 2. Με δαπάνη του Δημοσίου παρέχεται νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους Εθελοντές Πυροσβέστες, που είναι ανασφάλιστοι και νοσηλεύονται εξαιτίας τραυματισμού ή άλλου ατυχήματος που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής βασικής τους εκπαίδευσης, ή κατά την άσκηση των εθελοντικών τους καθηκόντων. Οι ως άνω Εθελοντές Πυροσβέστες νοσηλεύονται στην ίδια θέση, που νοσηλεύονται και οι επαγγελματίες Πυροσβέστες. Ως προς τη νοσηλεία των Εθελοντών Πυροσβεστών που τραυματίστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εξαιτίας του τραυματισμού αυτού, απαιτείται μακροχρόνια θεραπεία ή έχει προκληθεί μερική ή ολική αναπηρία, ισχύουν τα προβλεπόμενα για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Στον προϋπολογισμό εξόδων των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εγγράφονται κατ’ έτος πιστώσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω δαπανών.
 3. Οι διατάξεις περί αστικής ευθύνης των Δημοσίων υπαλλήλων, όπως έχουν επεκταθεί και στους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικό Σώμα, ισχύουν και για τους Εθελοντές Πυροσβέστες μόνο για πράξεις ή παραλείψεις τους στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη συστήνεται Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας των Εθελοντών Πυροσβεστών. Τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας του ως άνω λογαριασμού καθορίζονται με απόφαση Αρχηγού Π.Σ.
 5. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 1339/1983, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996 και το άρθρο 11 του ν. 2713/1999, εφαρμόζονται και στους Εθελοντές Πυροσβέστες.
 • Προτείνεται η προσθήκη πρότασης στο τέλος της παραγράφου 4 ως εξής:
  4. Στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας δύναται να εγγράφονται κατ’ έτος πιστώσεις με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Προστασίας του Πολίτη.

  Σχολια:
  Προτείνεται η παραπάνω προσθήκη προκειμένου, εκτός από ανάγκες έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εθελοντών πυροσβεστών-θυμάτων τραυματισμού, να καλύπτονται και ανάγκες που τυχόν προκύπτουν από την «λειτουργία» του θεσμού, εκτός των προβλεπόμενων πιστώσεων που αναφέρονται στις διάφορες διατάξεις.
  π.χ. κάλυψη μέρους εξόδων μετακίνησης και δαπανών σίτισης για συμμετοχή του εθελοντή πυροσβέστη σε εκπαίδευση-σχολή που πραγματοποιείται σε κεντρικό επίπεδο (π.χ.Αθήνα, θεσσαλονίκη)

 • 13 Ιουλίου 2011, 10:49 | ΕΛΕΝΗ

  Θεωρώ οτι η παροχή νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είτε κατά την εισαγωγική βασική εκπαίδευση των Εθελοντών Πυροσβεστών είτε κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, να καλύπτεται με δαπάνη του δημοσίου, όπως και των επαγγελματιών Πυροσβεστών.

 • 7 Ιουλίου 2011, 18:00 | Γεωργακόπουλος Ανδρέας

  Προτείνεται η διάσπαση της παραγράφου 2. σε δυο νέους παραγράφους προκειμένου να μην υπάρχει διάκριση ιατροφαρμακευτικής κάλυψης μεταξύ ασφαλισμένων και ανασφάλιστων εθελοντών, η νέα διατύπωση μπορεί να γίνει ως εξής:

  1. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εισαγωγική βασική τους εκπαίδευση ή κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Εθελοντές Πυροσβέστες καλύπτονται από το δικό τους ασφαλιστικό φορέα. Το ατύχημα θεωρείται ότι έλαβε χώρα στα πλαίσια της κύριας απασχόλησής τους και εξ αιτίας αυτής, βεβαιώνεται δε και αντιμετωπίζεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τον ασφαλιστικό φορέα της κύριας απασχόλησής τους.

  2. Με δαπάνη του Δημοσίου παρέχεται νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους Εθελοντές Πυροσβέστες, που είναι ανασφάλιστοι και νοσηλεύονται εξαιτίας τραυματισμού ή άλλου ατυχήματος που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής βασικής τους εκπαίδευσης, ή κατά την άσκηση των εθελοντικών τους καθηκόντων.

  3. Οι ως άνω Εθελοντές Πυροσβέστες νοσηλεύονται στην ίδια θέση, που νοσηλεύονται και οι επαγγελματίες Πυροσβέστες. Ως προς τη νοσηλεία των Εθελοντών Πυροσβεστών που τραυματίστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εξαιτίας του τραυματισμού αυτού, απαιτείται μακροχρόνια θεραπεία ή έχει προκληθεί μερική ή ολική αναπηρία, ισχύουν τα προβλεπόμενα για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Στον προϋπολογισμό εξόδων των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εγγράφονται κατ’ έτος πιστώσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω δαπανών

 • 7 Ιουλίου 2011, 16:48 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ

  ΑΦΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ?

 • 7 Ιουλίου 2011, 09:49 | Ανδρέας

  Σε περίπτωση που πάθει κάποιος εθελοντής κάτι, την χήρα και τα ορφανά του, τι θα απογίνουν; δεν πρέπει να υπάρξει κάλυψη μέσα από αυτόν τον νόμο;

 • 7 Ιουλίου 2011, 09:18 | Σπύρος Πολιτόπουλο

  Άρθρο 5.1 θα πρέπει να διευκρινηστεί αν κάποιος εθελοντής δεν έχει ασφαλιστικό φορέα (άνεργος) τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση

 • 6 Ιουλίου 2011, 20:51 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Προτείνεται η προσθήκη εδαφίου στο τέλος της παραγράφου 4 ως εξής:
  «Στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας δύναται να εγγράφονται κατ’ έτος πιστώσεις με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Προστασίας του Πολίτη.»