Άρθρο 21 Κανονισμός Λειτουργίας Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

 1. Ο Κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής Υπηρεσίας στις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες καθορίζεται με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος
 2. Οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί λειτουργούν σε ετήσια εικοσιτετράωρη βάση ενώ τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια δύνανται να λειτουργούν σε ετήσια ή εποχική εικοσιτετράωρη βάση. Η χρονική διάρκεια της εποχικής λειτουργίας καθορίζεται με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών αναγκών πυροπροστασίας και λοιπών συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή επιχειρησιακής αρμοδιότητας του Κλιμακίου.
 3. Σε περίπτωση μεγάλου συμβάντος, όταν η δύναμη των ορισμένων σε εκτέλεση υπηρεσίας Εθελοντών Πυροσβεστών δεν επαρκεί για την αντιμετώπισή του, καλούνται να συνδράμουν και άλλοι Εθελοντές Πυροσβέστες.
 4. Σε περίπτωση μεγάλων συμβάντων, οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες συνδράμουν τις αντίστοιχες Επαγγελματικές στις οποίες υπάγονται, εφόσον αυτό ζητηθεί.
 5. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου ασκεί ο αρχαιότερος από τους μόνιμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετεί σ’ αυτούς. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί μόνιμος πυροσβεστικός υπάλληλος, τα καθήκοντα ασκεί ο αρχαιότερος από τους Εθελοντές Πυροσβέστες που υπηρετεί σ’ αυτόν, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 6. Τα καθήκοντα του Διοικητή Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού και Προϊσταμένου Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου καθορίζονται με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
 • 11 Ιουλίου 2011, 22:26 | Θεοδοσίου Μιχαήλ- Ιωάννης

  Στην παράγραφο 5 :Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου ασκεί ο αρχαιότερος από τους μόνιμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετεί σ’ αυτούς. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί μόνιμος πυροσβεστικός υπάλληλος, τα καθήκοντα ασκεί ένας από τους αρχαιότερους Εθελοντές Πυροσβέστες που θα κριθεί κατάλληλος κατά πληοψηφία από τριμελή επιτροπή (τουλάχιστον) που θα ορίσει ο εκάστοτε Διοικητής της οικίας Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας .

 • 8 Ιουλίου 2011, 10:31 | Γεωργακόπουλος Ανδρέας

  Η παράγραφος 5. καλό θα ήταν να επαναδιατυπωθεί καθώς ο αρχαιότερος Εθελοντής Πυροσβέστης μπορεί να μην είναι ο καταλληλότερος για τα καθήκοντα προϊσταμένου του κλιμακίου. Στο Π.Δ. 32/92 ήταν στην αποκλειστική κρίση του διοικητή της επαγγελματικής υπηρεσίας η επιλογή. Προτείνεται να επαναδιατυπωθεί ως εξής:

  «5. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου ασκεί ο αρχαιότερος από τους μόνιμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετεί σ’ αυτούς. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί μόνιμος πυροσβεστικός υπάλληλος, τα καθήκοντα ασκεί +ένας+ από τους Εθελοντές Πυροσβέστες που υπηρετεί σ’ αυτόν, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.»