Άρθρο 26 Καταργούμενες διατάξεις

 

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) τα άρθρα 1 έως 24 του ν. 4603/2019 (Α’ 48) και
β) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο του παρόντος ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.