Άρθρο 19 Θέσεις προσωπικού Ε.Ο.ΚΑ.Ν. – Τροποποίηση του άρθρου 18 του π.δ. 87/2020 (Α’ 201)

Στο άρθρο 18 του π.δ. 87/2020 (Α’ 201) τροποποιείται η παρ. 4, προστίθενται παρ. 5 και 6 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 18
Θέσεις προσωπικού

1. Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ανέρχονται συνολικά σε τριάντα (30) και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): θέσεις (20)

αα) Κλάδος Διοικητικού – Οικονομικού, θέσεις (8)

ββ) Κλάδος Νομικών, θέσεις (2)

γγ) Κλάδος Πληροφορικής, θέσεις (2)

δδ) Κλάδος Διεθνών Σπουδών, θέση (1)

εε) Κλάδος Μεταφραστών, θέση (1)

στστ) Κλάδος Υγείας-Πρόνοιας, θέσεις (6)

β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): Κλάδος Διοικητικού – Λογιστικού, θέσεις (6)

γ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (YE) – Κλάδος βοηθητικού προσωπικού, θέσεις τέσσερις (4):

αα) ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ κλάδου οδηγών

ββ) τρεις (3) υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ κλάδου επιμελητών

2. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε αντίστοιχες θέσεις εποπτευόμενων φορέων του δημόσιου τομέα ή από τη σχετική προκήρυξη. Αποκλείονται όσοι έχουν διαπράξει παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ.

3. Με εξαίρεση τον Διοικητή, το προσωπικό που προσλαμβάνεται στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. απασχολείται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α` 176), όπως ισχύει, ως προς το μισθολογικό τους καθεστώς.

4. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου και ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και των αρμόδιων οργάνων του φορέα προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται σε αυτό μόνιμοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή των λοιπών εποπτευόμενων υπ` αυτών φορέων, καθώς και του κεντρικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων γενικής κυβέρνησης. Η απόσπαση προκαλείται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α` 224), όπως ισχύει και τις σχετικές εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, για δύο ακόμη τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου.
5. Κατά τα τρία (3) πρώτα χρόνια της λειτουργίας του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, η απόσπαση προσωπικού στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. Για τις αποσπάσεις αυτές δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ανά κατηγορία και κλάδο, και μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται από το διοικητικό συμβούλιο του E.O.KA.N. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Στη συνέχεια αποσπώνται οι επιλεγέντες υπάλληλοι με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και κατατάσσονται σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος και τα τυπικά τους προσόντα.

6. Οι αποσπώμενοι στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία υποδοχής, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόματα της οργανικής τους θέσης με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Ο χρόνος απόσπασης των αποσπώμενων υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον φορέα που ανήκουν οργανικά.».