Άρθρο 12 Αντιμετώπιση ύποπτων χειραγώγησης αγώνων – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4326/2015

Το άρθρο 7 του ν. 4326/2015 (Α’ 49) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 7
Αντιμετώπιση ύποπτων χειραγώγησης αγώνων – Στοιχηματισμός
1. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) υποχρεούται να διαβιβάζει αμελλητί στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων και στην Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), τις εκθέσεις που λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή ή την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ή τις συνεργαζόμενες με αυτές εταιρίες ή άλλους φορείς, σχετικά με ύποπτους χειραγώγησης αγώνες ποδοσφαίρου. Αντιστοίχως, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός και η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. διαβιβάζουν στην Ε.Π.Ο. τις εκθέσεις που λαμβάνουν αναφορικά με ύποπτους χειραγώγησης αγώνες ποδοσφαίρου.
2. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.), καθώς και οι λοιπές αθλητικές ομοσπονδίες και φορείς αθλημάτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, διαβιβάζουν στην Ε.Π.ΑΘΛ.Α., κάθε έκθεση, στοιχείο ή πληροφορία, που περιέρχεται σε γνώση τους από οποιαδήποτε πηγή και αφορά σε ύποπτα χειραγώγησης αθλητικά γεγονότα, ομαδικά ή ατομικά.
3. Κατόπιν εισήγησης της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. αφού λάβει υπόψη τις εκθέσεις, τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, να αποκλείει διοργανώσεις, αθλήματα, ομαδικά ή ατομικά, αθλητικές ομάδες, αθλητές, καθώς και τύπους στοιχημάτων από τα γεγονότα που προσφέρονται προς στοιχηματισμό από πρόσωπα που διοργανώνουν και διεξάγουν νόμιμα το παίγνιο του στοιχήματος στην ελληνική επικράτεια και να θέτει όρια στοιχηματισμού ανά γεγονός ή ομάδες γεγονότων, διοργανώτρια αρχή, άθλημα, αθλητική ομάδα, αθλητή και τύπο στοιχήματος.
4. Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός, σε περίπτωση που τέτοια στοιχεία, εκθέσεις ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του πριν από τη διεξαγωγή του γεγονότος, μπορεί με απόφασή του, κατόπιν εισήγησης της Ε.Π.ΑΘΛ.Α., να μεταθέσει την ώρα έναρξης του γεγονότος ή να αναβάλει τη διεξαγωγή του, σε ημέρα και ώρα που προσδιορίζεται κατόπιν συνεννόησης με την αντίστοιχη διοργανώτρια αρχή και τους διαγωνιζόμενους, κοινοποιώντας την απόφασή του στην Ε.Ε.Ε.Π..
5. Η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. διά της Ε.Ε.Ε.Π., προβαίνει σε εκτίμηση κινδύνου των αθλημάτων, ομάδων, αθλητών και φορέων διοργάνωσης των αθλητικών γεγονότων που προσφέρονται προς στοιχηματισμό, καθώς και των τύπων στοιχημάτων που προσφέρονται επί των γεγονότων αυτών, συνεκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τη φήμη και την αξιοπιστία του φορέα διοργάνωσης των αθλητικών ομάδων ή των αθλητών που συμμετέχουν στη διοργάνωση ή το γεγονός, τον χαρακτήρα του γεγονότος, τον όγκο του στοιχηματισμού ανά τύπο στοιχήματος, το ιστορικό, τον ρόλο και τον βαθμό εμπλοκής στο γεγονός ή τη διοργάνωση προσώπων που σχετίζονται με φαινόμενα χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων ή διοργανώσεων, βάσει της σχετικής πληροφόρησης που η ίδια διαθέτει ή παρέχεται σε αυτήν από τους φορείς των παρ. 1 και 2 και τις συνεργαζόμενες εταιρείες με τους φορείς αυτούς.».