Άρθρο 21 Χορήγηση βεβαίωσης στα ναυταθλητικά σωματεία από τη Γ.Γ.Α

.
Για την εφαρμογή της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014 (Α’ 92), η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού χορηγεί στο αιτούν ναυταθλητικό σωματείο ή ιστιοπλοϊκό όμιλο βεβαίωση περί του ότι το σωματείο ή ο όμιλος φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και έχει εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

 • 21 Φεβρουαρίου 2021, 16:04 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ

  Σε συνέχεια της πρότασης προσθήκης άρθρου για την επαγγελματική αγωνιστική ιστιοπλοΐα και διεκδίκησης ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους, παρακάτω η προτεινόμενη Διάταξη για τη Διεκδίκηση και Φιλοξενία / Διοργάνωση Ιστιοπλοϊκών Αγώνων Διεθνούς Κύρους:

  Εισηγητική Έκθεση

  Στο πλαίσιο ανάπτυξης της επαγγελματικής αγωνιστικής ιστιοπλοΐας, της νευραλγικής περιοχής του Αιγαίου Αρχιπελάγους και του Ιονίου Πελάγους, του ναυταθλητισμού και θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού της χώρας και την προβολή της χώρας ως ιστορικά μία θαλάσσιας δύναμης και με δεδομένες τις άριστες κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, η διοργάνωση επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους και η συμμετοχή ελληνικών επαγγελματικών ομάδων σε αυτούς, μπορεί ασφαλώς να αναδειχτεί σε μοχλό ανάπτυξης του ελληνικού ναυταθλητισμού και του τουρισμού συνολικά και επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Η προβολή του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας μέσω ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους μπορεί να αποφέρει τα επόμενα χρόνια τεράστια οικονομικά οφέλη και να μετατραπεί σε αιχμή της προσπάθειας της χώρας μας να ανακάμψει πλήρως, διαμορφώνοντας θετικό κλίμα τόσο εντός όσο και εκτός της Ελλάδας. Η δημιουργία μονίμων και εποχικών θέσεων εργασίας ανά την Ελλάδα, για τη διεκδίκηση, διεξαγωγή, αθλητική συμμετοχή και για την απόκτηση τεχνολογίας ανθρακονημάτων προκειμένου να ναυπηγηθούν τα ελληνικά σκάφη στη χώρα μας (όρος ορισμένων αγώνων διεθνούς κύρους) καθώς και τη δημιουργία βιομηχανίας προϊόντων στο πρότυπο των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι μερικά από τα αναμενόμενα οφέλη. Επιπλέον, η τεχνολογία και οι υλικοτεχνικές υποδομές που θα αποκτηθούν θα έχουν πολλαπλές μελλοντικές εφαρμογές και χρήσεις. Η δημιουργία βάσεων, ναυταθλητικών ακαδημιών και η διοργάνωση αγώνων θα προσφέρουν πολλαπλά σημαντικά πλεονεκτήματα για τη χώρα μας, ενδεικτικά: σύνδεση της επαγγελματικής ιστιοπλοΐας με τη ναυτική εκπαίδευση και προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, εκπαίδευση κλάδου σε θέματα ασφάλειας και ναυσιπλοΐας (μειωμένοι ρύποι, εξοικονόμηση καυσίμων, εφαρμογή νέων τεχνικών πλεύσης, εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην κατασκευή πλοίων), μεταφορά τεχνογνωσίας σε ομάδες που θα δημιουργηθούν και θα συμμετέχουν σε αγώνες διεθνούς κύρους, γεωστρατηγικά οφέλη έναντι ανταγωνίστριων χωρών.
  Με το παρόν άρθρο επιδιώκεται η συστηματική και οργανωμένη διεκδίκηση επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους, μέσω της σύστασης Επιτροπής Διεκδίκησης και Διοργάνωσης ή Φιλοξενίας επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους, η οποία θα έχει σαφείς και ξεκάθαρες αρμοδιότητες τόσο για την ίδια τη διοργάνωση των αγώνων όσο και για την προβολή της χώρας και την ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων. Για το λόγο αυτό συστήνονται δύο Υπο-επιτροπές με αντίστοιχες αρμοδιότητες και μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σημαίνων ρόλο διαδραματίζει και ο Φιλοξενών Φορέας (Hosting Entity), ο οποίος επιλέγεται και ορίζεται από τις αρχές διοργάνωσης επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους, σύμφωνα με τα εσωτερικά πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που ρυθμίζουν την εκάστοτε διοργάνωση επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους. Η εισαγόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς η ύπαρξη νομοθετικού κενού στο ζήτημα αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία συμμετοχής της Ελλάδας στη διεκδίκηση επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους έως σήμερα. Λόγω της υψηλής τεχνολογικής κατάρτισης και των θεσμικών ιδιομορφιών των επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους, η διεκδίκηση τους θα γίνει με συνεργασία του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα) και του ιδιωτικού τομέα, η δε χρηματοδότηση των ενεργειών που θα απαιτηθούν θα πραγματοποιηθεί τόσο από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού (ιδίως με πόρους της Ε.Ε. που διατίθενται και θα διατεθούν προς το σκοπό ανάπτυξης παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, έξυπνης εξειδίκευσης, πράσινης ανάπτυξης) όσο και από ιδιωτικούς πόρους.

  Άρθρο …..

  «Επιτροπή Διεκδίκησης και Διοργάνωσης ή Φιλοξενίας επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους»

  1. Συνίσταται Επιτροπή Διεκδίκησης και Διοργάνωσης ή Φιλοξενίας επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους («Επιτροπή Διεκδίκησης»), με σκοπό τη διεκδίκηση επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους στην Ελλάδα και την προετοιμασία, οργάνωση ή φιλοξενία και εκτέλεση των αγώνων αυτών.

  2. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Διεκδίκησης, είναι οι εξής: α) Η ευθύνη για την ανάπτυξη των δημοσίων και διεθνών σχέσεων για τη διεκδίκηση επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους και ειδικότερα η προβολή της Χώρας στους τομεις πολιτισμού, αθλητισμού, τουρισμού, οικονομίας, τεχνικής υποδομής και τεχνολογίας, β) Η ευθύνη για τη σύνταξη και έγκριση του φακέλου υποψηφιότητας για τη διοργάνωση των επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους και η μέριμνα για το συντονισμό των προγραμμάτων άλλων φορέων που υποστηρίζουν τη διεκδίκηση των αγώνων αυτών, γ) Η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς, της εκτέλεσης και μέριμνας για το συντονισμό της πραγματοποίησης των αναγκαίων για τους αγώνες μελετών και τεχνικών έργων, δ) Η σύνταξη και παρακολούθηση της εξέλιξης του επιχειρησιακού σχεδίου, που αναλύεται σε οργανωτικό, τεχνικό και οικονομικό πρόγραμμα για την προετοιμασία της διεκδίκησης των αγώνων αυτών, ε) Η διεκπεραίωση κάθε θέματος που έχει σχέση με τη διεκδίκηση. στ) Η συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση της αποστολής της επιτροπής, ζ) Η προώθηση ιδιαίτερα δια μέσου των Αθλητικών Ομοσπονδιών και του Απόδημου Ελληνισμού, της πραγματοποίησης των σκοπών της και η) ο συντονισμός των συναρμόδιων φορέων για τη διεξαγωγή των επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους, που θα αναληφθούν.

  3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν πρότασης και σύμφωνης γνώμης του Φιλοξενούντος Φορέα, καθορίζονται τα μέλη της Επιτροπής Διεκδίκησης και τα θέματα που σχετίζονται με τη συγκρότηση, τη σύνθεση, την οργάνωση και τη λειτουργία της, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος. Ως Φιλοξενών Φορέας (Hosting Entity) ορίζεται φορέας ιδιωτικός ή δημόσιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος επιλέγεται και ορίζεται από τις αρχές διοργάνωσης διεθνών επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων, σύμφωνα με τα εσωτερικά πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που ρυθμίζουν την εκάστοτε διοργάνωση επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους.

  4. Η διεκδίκηση της ανάληψης της εκάστοτε διοργάνωσης πραγματοποιείται από την Επιτροπή Διεκδίκησης. Από τα μέλη της Επιτροπής Διεκδίκησης συνίστανται δύο υποεπιτροπές, η Υποεπιτροπή Διαχείρισης, σκοπός της οποίας είναι η εν γένει διαχείριση και διεκπεραίωση των αποφάσεων της Επιτροπής Διεκδίκησης και η Υποεπιτροπή Προβολής, σκοπός της οποίας είναι η προβολή του εκάστοτε εγχειρήματος, οι δημόσιες σχέσεις και η εκπροσώπηση της Επιτροπής Διεκδίκησης. Η Υποεπιτροπή Διαχείρισης και η Υποεπιτροπή Προβολής εκπροσωπούνται με ίσο αριθμό ψήφων αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής Διεκδίκησης. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες, η σύνθεση και τα μέλη της Υποεπιτροπής Διαχείρισης ορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού της παρ. 3 του παρόντος. Ως μέλη της Υποεπιτροπής Διαχείρισης μπορούν να συμμετέχουν, ενδεικτικά, εκπρόσωποι, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., ο Διαμεσολαβητής του Επενδυτή της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – “Enterprise Greece” και όσοι φορείς των οποίων η συνδρομή κρίνεται αναγκαία για την εκπλήρωση των νομικών και υλικοτεχνικών αναγκών της διεκδίκησης και διοργάνωσης των αγώνων. Τα μέλη της Υποεπιτροπής Προβολής ορίζονται με υπόδειξη του Φιλοξενούντος Φορέα και αποτελούνται, ενδεικτικά, από αθλητές, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, πρόσωπα και εκπροσώπους φορέων που ο Φιλοξενών Φορέας κρίνει ότι θα βοηθήσουν στη διεκδίκηση και διοργάνωση ή φιλοξενία των αγώνων και η αμοιβή τους ορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού της παρ. 3 του παρόντος. Ο Φιλοξενών Φορέας, με επικεφαλής τον νόμιμο εκπρόσωπό του, θα αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τις διοικήσεις των επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών διοργανώσεων διεθνούς κύρους, θα εκπροσωπεί και θα ενεργεί για λογαριασμό της Επιτροπής Διεκδίκησης, εντός των κατευθυντηρίων γραμμών που θα λαμβάνει από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και τα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει και εντός των θεσμών που διέπουν τους επαγγελματικούς ιστιοπλοϊκούς αγώνες διεθνούς κύρους.

  5. Σε περίπτωση ανάληψης επαγγελματικού ιστιοπλοϊκού αγώνα διεθνούς κύρους, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων αυτών.

  6. Η χρηματοδότηση της Επιτροπής Διεκδίκησης και Διοργάνωσης, της διοργάνωσης των επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους που θα ανατεθούν στη χώρα και της αθλητικής συμμετοχής της Ελλάδας σε αυτούς, θα πραγματοποιηθεί αφενός με πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό με Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και ιδίως με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου με ιδιωτικούς πόρους.

  Δικαίωμα χρήσης Νομοθετικής Διάταξης:

  Να ισχύουν οι παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

  Α) Διοργανωτικές Αρχές (Event Authorities)(τέως και νυν) ή/και Φιλοξενούσες Αρχές/Φορείς (Hosting Entities) (τέως και νυν) ή εκπρόσωποί τους

  Β) Ομάδες συμμετοχής σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες διεθνούς κύρους (τέως και νυν)

  ή κοινοπραξίες των δύο κατηγοριών.

  Το παραπάνω σχήμα θα εγγυηθεί επιτυχή διεκδίκηση και διοργάνωση των αγώνων αλλά και την αθλητική συμμετοχή της χώρας μας.

  Ορισμός ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους:

  Κατηγορίες: Υφιστάμενη, νέα (υπό ανάπτυξη)

  Κριτήρια:

  1. Αριθμός επαγγελματικών ομάδων συμμετοχής με ιστορικό
  2. Εκπροσώπηση τουλάχιστον τεσσάρων κρατών σε προημιτελικό στάδιο
  με εξαίρεση αγώνων matchracing.
  3. Αιγίδα διεθνούς οργανισμού / κλάσης, Ναυτικού Ομίλου
  4. Παράδοση και ιστορία,
  5. Οικονομικά οφέλη άνω των 5 εκ. συνδυαστικά (οικονομικά, είδος,
  προβολή) βάσει μελετών ανεξάρτητων οργανισμών

  Υφιστάμενοι ιστιοπλοϊκοί αγώνες διεθνούς κύρους:

  America’s Cup, America’s Cup World Series, AC Defender Series, AC Challenger Series
  The Ocean Race
  SAILGP
  52 Super Series
  GC 32 Racing Tour
  Maxi Association
  J Class
  World Match Racing Tour
  Little America’s Cup

 • 21 Φεβρουαρίου 2021, 16:31 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ

  Σχετικά με την μοναδικό άρθρο που κάνει μνεία στην ιστιοπλοΐα, για την ανάπτυξη της επαγγελματικής αγωνιστικής ιστιοπλοΐας και την ανάπτυξη του Τουρισµού Αθλητικών Διοργανώσεων, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τους τουρίστες που ταξιδεύουν για να παρακολουθήσουν, ως θεατές, αθλητικούς αγώνες, συνδυάζοντας χρονικά τις διακοπές τους µε τις αθλητικές διοργανώσεις, όσο και τις οµάδες αθλητών, τους μεμονωμένους αθλητές, τις αποστολές, τους τεχνικούς και τους δημοσιογράφους, που ταξιδεύουν για να συμμετέχουν σε αθλητικούς αγώνες και παρατείνουν χρονικά τη διαμονή τους στον τόπο διεξαγωγής του αθλητικού αγώνα,

  Πρότασή μας να γίνει ειδικά μια υποκατηγορία για Ιστιοπλοϊκούς Αγώνες Διεθνούς Εμβέλειας (επαγγελματικούς ή μη) λόγω της σημασίας, οικονομικών οφελών και της ιδιαιτερότητας των αγώνων αυτών για

  1. την ανάπτυξη της νευραλγικής περιοχής του Αιγαίου, Ιονίου και των λιμένων που θα επιλεχθούν για την εγκατάσταση επαγγελματικών ομάδων ιστιοπλοΐας / προπονητικών καμπ,
  2. τη δημιουργία ιστιοπλοϊκών ακαδημιών
  3. τη διεκδίκηση και διοργάνωση των αγώνων διεθνούς εμβέλειας όπως το «AMERICA’S CUP», «THE OCEAN RACE» κτλ.

  Η διεκδίκηση και διοργάνωση διεθνών αγώνων ιστιοπλοΐας όπως το AMERICA’S CUP, THE OCEAN RACE κτλ. θα προσδώσει στην Ελλάδα την απαιτούμενη διεθνή προβολή που απαιτείται για τη προσέλκυση υψηλού επιπέδου ναυταθλητικού τουρισμού καθώς και θα προετοιμάσει την Ελλάδα για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου θεσμού ιστιοπλοϊκών αγώνων και θα αναβαθμίσει το επίπεδο αγωνιστικής ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα.

  Η δημιουργία βάσεων επαγγελματικών ομάδων θα συντελέσει ουσιαστικά στη προβολή της χώρας μας στα πέρατα της γης και ανάπτυξης αθλητικού τουρισμού και υποδομών.

  Επίσης το σχέδιο νόμου πρέπει να περιλαμβάνει τη συνεργασία της Γ.Γ. Αθλητισμού με τους διοργανωτές και φιλοξενούσες αρχές για την εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα επιλεχθούν για τη δημιουργία προπονητικών κέντρων προκειμένου να δημιουργηθούν προπονητικά καμπ / ιστιοπλοϊκές ακαδημίες στον Ελλαδικό χώρο και στις τοποθεσίες / λιμένες που θα επιλεχθούν και την εγκατάσταση ομάδων συμμετοχής στο America’s Cup, The Ocean Race κτλ. έτσι ώστε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων πακέτων προπονητικού τουρισμού (ανά αθλητική εγκατάσταση σε συνεργασία τοπικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.λ.π) να λειτουργήσουν ανταποδοτικά για τις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας την οικονομία και την επιχειρηματικότητα όπως στις πόλεις Αλικάντε και Βαλένθια που έχουν διοργανωθεί οι αγώνες THE OCEAN RACE και AMERICA’S CUP με οικονομικά οφέλη της τάξεως 100 εκ. Ευρώ από την διοργάνωση VOLVO OCEAN RACE και έως 6 δις Ευρώ από τη διοργάνωση του AMERICA’S CUP.

  Για την επιτυχή διεκδίκηση ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς εμβέλειας και διοργάνωσή τους, χρειάζεται η διεύρυνση του Σχέδιου Νόμου Επαγγελματικού Αθλητισμου / νομοθετική διάταξη, ειδικό θεσμικό πλαίσιο και Π.Δ.. Επίσης να περιλαμβάνει τις διοργανωτικές αρχές και φιλοξενούσες αρχές / φορείς που είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Α.Ε.) και να επιτρέπει συμφωνίες των αρχών αυτών με Ο.Τ.Α., Περιφέρειες κτλ. για τη διεκδίκηση και διοργάνωση των αγώνων αφού οι διοργανωτικές και φιλοξενούσες αρχές έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα (Πνευματικά, διοργανωτικά κτλ.) αυτών των αγώνων.

  Παρόμοιο παράδειγμα στο χώρο της αυτοκίνησης είναι αυτό της F1 (Φόρμουλα 1).

  Η έως τώρα διεκδικήσεις και αναθέσεις των αγώνων στην Ελλάδα δεν έχουν τελεσφορήσει λόγω έλλειψης του θεσμικού πλαισίου.

  Ιδιαιτερότητες Αγώνων Διεθνούς εμβέλειας όπως το America’s Cup, ΤΗΕ Ocean Race κτλ.

  1. Η διεκδίκηση διέπεται από μυστικότητα και σύναψη σύμβαση εμπιστευτικότητας είναι προαπαιτούμενο.
  2. Δεν μπορεί να ανακοινωθεί στα ΜΜΕ η διεκδίκηση, παρά μόνο η ανάθεση των αγώνων και σε συμφωνία με τους διοργανωτές και «φιλοξενούσες αρχές».
  3. Οι διοργανώτριες και φιλοξενούσες αρχές είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Π.χ. America’s Cup Event Authority LLC, The Great Cup BV, Volvo Ocean Race S.L.U. , 1262583 Ontario LTD. κτλ.
  4. Οι χώρες που διεκδικούν είναι θεμιτό να έχουν αθλητική συμμετοχή (στην περίπτωση της Ελλάδας υποχρεωτική) μιας και δίνετε το δικαίωμα στην ομάδα τη διοργάνωση μέρους των προκριματικών αγώνων στη χώρα εκπροσώπησης.
  5. Οι ομάδες συμμετοχής είναι και αυτές Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εκπροσωπούν Ναυτικό Όμιλο της χώρας που εκπροσωπούν.
  6. Οι αγώνες (τελικοί ή προκριματικοί) διοργανώνονται υπό την αιγίδα διεθνών ιστιοπλοϊκών οργανισμών όπως η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Οι Εθνικές Ιστιοπλοϊκές ομοσπονδίες έχουν ρόλο με βάση συμφωνία και καταστατικού με τη διεθνή ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία ή κλάσης.
  7. Οι διοργανωτικές αρχές ζητούν την εγγύηση του χώρας που θα φιλοξενήσει τους αγώνες με ρήτρες / Εγγυητικές επιστολές και ο δημόσιος τομέας είναι εγγυητής τέλεσης των όρων της συμφωνίας ανάθεσης.
  8. Οι χώρες που επιτυχώς διεκδικούν τους αγώνες, προβαίνουν σε
  νομοθετικές ρυθμίσεις και έκδοση Π.Δ. για την εφαρμογή των όρων της συμφωνίας.
  9. Η χώρα ή χρησιμοποιεί υφιστάμενες υποδομές ή δημιουργεί καινούργιες, παραχωρεί τη χρήση χερσαιών / λιμενικών εδαφών, θαλάσσιο χώρο τέλεσης αγώνων, εναέριο χώρο για την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων.

  Προτείνουμε να γίνει προσθήκη κατηγορίας «Ιστιοπλοϊκών Αγώνων Διεθνούς Κύρους» χωρίς διάκριση εάν είναι επαγγελματικοί ή όχι.

  Βάσει του Άρθρου 24 του Σχεδίου Νόμου που αναφέρει ότι

  1. «Δυνατότητα τροποποίησης προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεωνμε άμεση ισχύ1. Ειδικώς για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης και ιδίως των απαγορεύσεων που θεσπίζονται με τηνπαρ. 3 του άρθρου 101Δ και τηνπαρ. 3 του άρθρου 131 του
  54ν. 2725/1999 (Α ́121), επιτρέπεται η τροποποίηση, με άμεση ισχύ, των προκηρύξεων διεξαγωγής όλων των πρωταθλημάτων (ομαδικών, ατομικών, ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού).»

  2. την εγκύκλιο πλαισίου λειτουργίας αθλητικού τουρισμού της Γ.Γ.Α. που ήταν αναγκαία και ένα θετικό βήμα για την αναβάθμισή του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας.

  3. την Ευρωπαϊκή πολιτικής γαλάζια ανάπτυξης σε θέματα ανάπτυξης παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού

  προτείνουμε την:

  «Διεκδίκηση και Διοργάνωση Ιστιοπλοϊκών Αγώνων Διεθνούς κύρους και δημιουργία ιστιοπλοϊκών βάσεων πολλαπλών χρήσεων»

  Από το 1851 το America’s Cup είναι η κορωνίδα των ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνώς. Θεωρείται η F1 της Θάλασσας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των αγώνων αυτών είναι ότι αποφέρουν εντυπωσιακά οφέλη στις χώρες όπου διοργανώνονται. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της πόλης Βαλένθια στην Ισπανία, όπου διεξάχθηκε η 32η και 33η διοργάνωση τελικών αγώνων και η οποία αποκόμισε έσοδα της τάξεως των 6 δις ευρώ, δημιούργησε 60 χιλιάδες θέσεις εργασίας και προσέλκυσε 5,5 εκ τουρίστες.
  Η Ελλάδα έχει τις προϋποθέσεις για τη διοργάνωση μέρους των προκριματικών αγώνων στην Ελλάδα το 2019 και 2020 στα πλαίσια του 36ου America’s Cup και διεκδίκηση του 37ου 2021 – 2025. Επίσης έχει τις προϋποθέσεις για τη διοργάνωση μέρους των στάσεων (stop – overs) στην Ελλάδα του 14ου , 15ου και 16ου Volvo Ocean Race και εγκατάσταση της έδρας των Διοργανωτών στην Ελλάδα.
  Η προβολή του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας μέσω των αγώνων στα επόμενα χρόνια θα απέφερε τεράστια οικονομικά οφέλη και θα γινόταν αιχμή της προσπάθειάς μας να ανακάμψουμε και να διαμορφώσουμε ένα θετικό κλίμα τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας μας. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τον ιδιωτικό τομέα μέσω χορηγιών και ειδικά ευρωπαϊκά κονδύλια. Το 90% των χορηγιών θα δαπανηθεί στην Ελλάδα για τη δημιουργία 400 μονίμων θέσεων εργασίας και 1000 εποχικών, για την απόκτηση τεχνολογίας ανθρακονημάτων προκειμένου να ναυπηγηθούν τα ελληνικά σκάφη στην Ελλάδα όρος των αγώνων) καθώς και τη δημιουργία βιομηχανίας προϊόντων στο πρότυπο των Ολυμπιακών Αγώνων.
  Η τεχνολογία και οι υλικοτεχνικές υποδομές που θα αποκτηθούν θα έχουν πολλαπλές μελλοντικές εφαρμογές και χρήσεις.
  Στόχος του ΕΟΤ και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προτείνεται να είναι η δημιουργία έως δώδεκα (12) φορητών βάσεων πολλαπλών χρήσεων για την αθλητική προετοιμασία των ομάδων που λαμβάνουν μέρος σε αγώνες όπως το America’s Cup, The Ocean Race κτλ. και να διεκδικήσει αυτές τις αθλητικές διοργανώσεις. Η εγκατάσταση βάσεων αποφέρουν οφέλη της τάξεως των 60 εκ. ευρώ / χρόνο με βάση τη μελέτη της Deloitte.
  Η δημιουργία αυτών των βάσεων θα γίνουν η αιχμή διεκδίκησης των αγώνων AMERICA’S CUP, The Ocean Race και δημιουργίας Ελληνικού Πρωταθλήματος ιστιοπλοΐας γεγονότα που θα προβάλλουν την Ελλάδα παγκόσμια αφού θα καταστεί σοβαρός πόλος έλξης επενδύσεων σε υψηλές υλικοτεχνικές υποδομές (κατασκευή μαρίνων όπου χρειαστεί, κτλ.) και του διεθνούς jetset (ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της ομάδας που κέρδισε το 34ο AMERICA’S CUP και εκ του κανονισμού, διοργανωτής του 35ου είναι ο Larry Ellison, ιδιοκτήτης της εταιρείας ORACLE). Τα οφέλη από τη διοργάνωση των αγώνων America’s Cup World Series (προκριματικοί αγώνες) ανέρχονται στα 38 εκ. – 55 εκ. ευρώ με βάση τη μελέτη της Deloitte.
  Η Ελλάδα με πλεόνασμα ιστορικών γεγονότων συνδεδεμένα με τη θάλασσα όπως η ναυμαχία της Σαλαμίνας και του Μαραθώνα, με τη ναυτική υπεροχή της Αθήνας στη θάλασσα με το στόλο του Θεμιστοκλή στην αρχαιότητα και σήμερα με έδρα της ποντοπόρας ναυτιλίας στον Πειραιά και με σημαντικά μουσεία για τη σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα, μπορεί και πρέπει να συμβάλει στην προώθηση της δυναμικής της σε ανθρώπινο και τεχνολογικό επίπεδο με τη συμμετοχή της στους ποιο σημαντικούς αγώνες ιστιοπλοΐας.
  Στο πλαίσιο ανάπτυξης και προσέλκυσης του αθλητικού τουρισμού από το
  εξωτερικό, της προσέλκυσης διεθνών ιστιοπλοϊκών διοργανώσεων και της ανάπτυξης των υποδομών φιλοξενίας επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών ομάδων , το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με τον ΕΟΤ , τη ΓΓΑ, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, τις Περιφέρειες και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία πολυτροπικών βάσεων ιστιοπλοΐας, φιλοξενίας ναυταθλητικών ακαδημιών και για την ανάληψη της διεκδίκησης και διοργάνωσης διεθνών ιστιοπλοϊκών αγώνων:
  Οι δημιουργία βάσεων και διοργάνωση αγώνων θα προσφέρουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
  Α) το Αιγαίο (και Ιόνιο) να γίνει μόνιμος χώρος προπονήσεων των καλύτερων ομάδων (εκπεφρασμένο ήδη ενδιαφέρον)
  Β) μεταφορά τεχνογνωσίας σε Ελληνικές ομάδες που θα δημιουργηθούν και θα συμμετέχουν σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και στο America’s Cup. Πχ. νέες θέσεις εργασίας στον τομέα των ανθρακονημάτων, με ευρύτερες εφαρμογές στην αεροναυπηγική, ναυπήγηση θαλαμηγών κτλ
  Γ) Τεράστια προβολή της χώρας, προσέκλυση τουρισμού υψηλού επιπέδου
  Δ) Έξυπνη εξειδίκευση για το νησιωτικό χώρο, βασικός στόχος της στρατηγικής HORIZON EUROPE 2021 – 2027
  Ε) Γεωστρατηγικά οφέλη έναντι της ανταγωνίστριας Τουρκίας
  ΣΤ) Επέκταση της τουριστικής περιόδου
  Η) Προσέλκυση κρουαζιέρας “off season” και επέκταση περιόδου παραμονής
  Ι) Ανάπτυξη μαρίνων για MEGA yacht / SUPER yacht και ναυτικών ακαδημιών

  Για τη διοργάνωση και αθλητική συμμετοχή της Ελλάδας στους μεγαλύτερους και ποιο σημαντικούς αγώνες ιστιοπλοΐας παγκοσμίως, θα ήταν κρίσιμο το όλο έργο να τύχει της υποστήριξης και θεσμικής παρέμβασης της Γ.Γ. Αθλητισμού και της κατάλληλης νομοθετικής ρύθμισης απο το το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε συνεργασία με τους διοργανωτές να διεκδικήσουμε και διοργανώσουμε τους αγώνες και αναπτύξουμε τις πολυτροπικές βάσεις ιστιοπλοΐας.

  Οικονομικά οφέλη:
  America’s Cup World Series: 60 εκ. Ευρώ ανά έτος
  America’s Cup: 550 εκ. – 5.5 δις Ευρώ ανά διοργάνωση
  The Ocean Race: 100 εκ. – 300 εκ. Ευρώ ανά διοργάνωση

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΡΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΥΤΟΙ ΑΠΟΦΕΡΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ.

  AMERICA’S CUP : http://www.americascup.com

  ΤΗΕ OCEAN RACE : http://www.theoceanrace.com

  GC 32 RACING : http://www.gc32racingtour.com/

  IMOCA : https://www.imoca.org/en/index/

  J CLASS : http://www.jclassyachts.com/

  VENDEE GLOBE : https://www.vendeeglobe.org/en/

 • Η παράγραφος 1.β του άρθρου 14 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) ορίζει με σαφήνεια ότι, «η έγγραφη βεβαίωση του οικείου ναυτικού ομίλου ή σωματείου…» πρέπει να είναι «εγκεκριμένη από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού…..»
  Εκ της διατύπωσης λοιπόν, επί του σχεδίου νόμου «Άρθρο 21 Χορήγηση βεβαίωσης στα ναυταθλητικά σωματεία από τη Γ.Γ.Α» , δεν προκύπτει σαφώς η υποχρέωση της Γ.Γ.Α. να εγκρίνει – επικυρώνει την βεβαίωση που χορηγεί ο ναυταθλητικός όμιλος – σωματείο, περί χρήσεως – εξάσκησης και συμμετοχής σε ναυτικούς αγώνες, όπως ορίζει η παράγραφος 1.β του άρθρου 14 του ν. 4256/2014 (Α’ 92)
  Πολύ λογικό είναι και απαραίτητο ο ναυταθλητικός όμιλος-σωματείο να είναι εγγεγραμμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και να φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η εγκυρότητα του ναυταθλητικού ομίλου – σωματείου.
  Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει επαναδιατύπωση του «Άρθρο 21 Χορήγηση βεβαίωσης στα ναυταθλητικά σωματεία από τη Γ.Γ.Α» και να αναγραφεί ότι,
  «Η Γ.Γ.Α. επικυρώνει την βεβαίωση που εκδίδει το ναυταθλητικό σωματείο για τον χαρακτηρισμό σκάφους ως ναυταθλητικό, όπως ορίζει η παράγραφος 1.β του άρθρου 14 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) , με την προϋπόθεση ότι το ναυταθλητικό σωματείο είναι εγγεγραμμένο στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121)»

 • 19 Φεβρουαρίου 2021, 20:28 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ

  Από το π.δ. 4/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, προκύπτει ότι η ΓΓΑ αφενός έχει ως ρόλο την ανάπτυξη του αθλητισμού και τον έλεγχο των προϋποθέσεων του ν. 2725/1999 αφετέρου δεν διαθέτει- και δεν δύναται να διαθέτει- μηχανισμούς ελέγχου των προδιαγραφών των σκαφών ή της χρήσης τους ως ναυταθλητικών.
  Όμως, η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία δια μέσου της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης είναι σε θέση να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία της ζητηθεί από τη ΓΓΑ σχετικά με τις προδιαγραφές των σκαφών μέσω των πιστοποιητικών καταμέτρησης που η ίδια εκδίδει, αλλά και για τη χρήση τους ως ναυταθλητικά μέσω των αποτελεσμάτων των αγώνων που συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα.
  Υπάρχει λοιπόν αντικειμενικός τρόπος καθορισμού της έννοιας του ναυταθλητικού σκάφους και η ΕΙΟ/ΕΑΘ έχει θέσει την τεχνογνωσία της υπόψη της ΓΓΑ πολλές φορές στο παρελθόν. Ας είναι το παρόν νομοσχέδιο μία ευκαιρία να διευθετηθεί η εκκρεμότητα μη εφαρμογής ενός υφιστάμενου νόμου.

 • 15 Φεβρουαρίου 2021, 20:16 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ

  Είναι γνωστές οι πολλαπλές παρεμβάσεις της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοικής Ομοσπονδίας, αλλά και πολλών ναυταθλητικών σωματείων για την εφαρμογή της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014 (Α’ 92). Η προσθήκη αυτή απαντά στις όποιες αναίτιες αιτιάσεις απέτρεπαν την εφαρμογή ενός υφιστάμενου νόμου.