Άρθρο 3 Εγγυητική επιστολή, Διαχειριστικές υποχρεώσεις Ανώνυμων Αθλητικών Εταιριών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών – Τροποποίηση άρθρου 78 του ν. 2725/1999

Το άρθρο 78 του ν. 2725/1999 (Α΄121) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 78
Εγγυητική επιστολή – Διαχειριστικές υποχρεώσεις Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.
1. Με την επιφύλαξη των κατώτατων ορίων που ορίζονται στην παρ. 2, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77A, οι Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρίες (Α.Α.Ε.) υποχρεούνται να καταθέσουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού («Επιτροπή»), μαζί με τον προϋπολογισμό της περ. θ’ της παρ. 4 του άρθρου 77Α, εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα, ποσού τουλάχιστον ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των εξόδων του προϋπολογισμού αυτού, η ισχύς της οποίας λήγει κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες μετά από το πέρας της αγωνιστικής περιόδου.
2. α. Για τις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (Π.Α.Ε.) που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών («Super League 1») το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1 ορίζεται, κατ` ελάχιστο όριο, σε εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.
β. Για τις Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών («Super League 2») το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1 ορίζεται, κατ` ελάχιστο όριο, σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
γ. Για τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (Κ.Α.Ε.), που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης, Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών («Basket League»), το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1 ορίζεται, κατ` ελάχιστο όριο, σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
3. Αν προκύψει ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της περ. θ` της παρ. 4 του άρθρου 77Α, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. υποχρεούται, μαζί με την υποβολή του αναμορφωμένου προϋπολογισμού, να καταθέσει νέα συμπληρωματική εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της αύξησης των προϋπολογισθέντων εξόδων, η ισχύς της οποίας λήγει έξι (6) μήνες μετά από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.
4. Αν δεν προσκομιστεί η συμπληρωματική εγγυητική επιστολή της παρ. 3, με απόφαση της Επιτροπής, που κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε., καταπίπτει η εγγυητική επιστολή της παρ. 1, κατά ποσό ίσο με το διπλάσιο του ποσού της οφειλόμενης συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής και, αν το ποσό αυτό υπερβαίνει σε σύνολο το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1, διατάσσεται η ολική κατάπτωσή της.
5. Αν διαταχθεί η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1, σύμφωνα με την παρ. 4, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει στην Επιτροπή, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάπτωση, νέα εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί στην Ελλάδα, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των εξόδων του αναμορφωθέντος προϋπολογισμού, η ισχύς της οποίας λήγει κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες μετά από το πέρας της αγωνιστικής περιόδου. Τα κατώτατα όρια της παρ. 2 ισχύουν και για την εγγυητική επιστολή του πρώτου εδαφίου. Αν παρέλθει άπρακτη η δεκαπενθήμερη προθεσμία του πρώτου εδαφίου, με απόφαση της Επιτροπής, ανακαλείται το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α.
6. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή, επιστρέφεται μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου για την οποία κατατέθηκε, εφόσον δεν έχει καταπέσει ούτε εκκρεμεί αίτηση για κατάπτωσή της.
7. Η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής διατάσσεται υπέρ της Επιτροπής, εκτός αν αιτία της κατάπτωσης είναι η μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε., οπότε η κατάπτωση διατάσσεται, κατά σειρά, υπέρ των υφιστάμενων απαιτήσεων των αθλητών, των προπονητών, του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, των ιδιοκτητών των αθλητικών εγκαταστάσεων της έδρας της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε., του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) ή του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) και του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος», τρίτων εξοπλισμένων με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή της επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών του άρθρου 95 ή με άλλο εκτελεστό τίτλο. Σε περίπτωση εκτελεστής απόφασης ή τίτλου, η κατάπτωση διατάσσεται για το συνολικό ποσό που έχει επιδικασθεί, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και εξόδων.
8. Με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 4, σε κάθε άλλη περίπτωση ολικής ή μερικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάπτωση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, με απόφαση της Επιτροπής ανακαλείται το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α.
9. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί: α) να αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1, της συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής της παρ. 3 και της νέας εγγυητικής επιστολής της παρ. 5, και β) να αναπροσαρμόζονται ή να καταργούνται τα κατώτατα όρια εγγυητικής επιστολής της παρ. 2.
10. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α υποχρεούνται πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου να έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει όλες τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές τους προς τις οικείες ομοσπονδίες, τους υπερκείμενους συνδέσμους, τους αθλητές και τους προπονητές που απασχολούν ή έχουν απασχολήσει, τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, τις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ή χρησιμοποίησαν ως έδρα τους, το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος», καθώς και οφειλές προς τρίτους που έχουν επιδικασθεί με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή της επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών του άρθρου 95 ή με άλλο εκτελεστό τίτλο.
11. Οι Α.Α.Ε. και τα Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) υποβάλλουν στην Επιτροπή, στο τέλος κάθε τριμήνου από την έναρξη του πρωταθλήματος, αναλυτικό πίνακα των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων που πραγματοποίησαν κατά το τρίμηνο αυτό. Στον πίνακα αυτόν πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα οι πηγές εσόδων, καθώς και οι δαπάνες κατά κατηγορία πραγματοποίησής τους. Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν τις τακτικές και έκτακτες παροχές προς τους αθλητές αναλύονται και ονομαστικά κατά αθλητή.
12. Η παράβαση των υποχρεώσεων των παρ. 10 και 11 συνεπάγεται, για όσο χρόνο αυτή διαρκεί, την αφαίρεση των βαθμών μιας (1) νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήματος.».

 • Η παρέμβαση του ΣΕΠΚ αφορά στο θέμα της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και στη σειρά ικανοποίησης απαιτήσεων. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο αλλά και τη σήμερα ισχύουσα διάταξη, η εγγυητική αυτή επιστολή αφορά στην καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της Α.Α.Ε., που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και η κατάπτωση διατάσσεται, κατά σειρά, υπέρ των υφιστάμενων απαιτήσεων των αθλητών, των προπονητών, του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, των ιδιοκτητών των αθλητικών εγκαταστάσεων της έδρας της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε., του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, τρίτων εξοπλισμένων με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή της επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών του άρθρου 95 του ν. 2725/1999 ή με άλλο εκτελεστό τίτλο. Σε περίπτωση εκτελεστής απόφασης ή τίτλου, η κατάπτωση διατάσσεται για το συνολικό ποσό που έχει επιδικασθεί, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων.

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής Α.Α.Ε., από το ποσό αυτής, ικανοποιούνται κατά σειρά πρώτα οι αθλητές και ακολουθούν οι προπονητές της ομάδος και οι απαιτήσεις τρίτων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να πληρωθούν δεδουλευμένες αποδοχές προπονητών θα πρέπει πρώτα να έχουν εξοφληθεί όλοι οι αθλητές της ομάδος στους οποίους οφείλονται χρήματα ανεξάρτητα από χρονική προτεραιότητα ή άλλα κριτήρια. Δηλαδή, σε προπονητή ο οποίος έχει προγενέστερο εκτελεστό τίτλο από τους αθλητές, δεν θα καταβληθεί κανένα ποσό αν δεν έχουν εξοφληθεί οι αθλητές ακόμη και αν οι απαιτήσεις τους είναι μεταγενέστερες του συγκεκριμένου προπονητή.
  Η συγκεκριμένη διάταξη δημιουργεί ανεπίτρεπτη ανισότητα μεταξύ αθλητών και προπονητών καθώς δεν υπάρχει κριτήριο χρονικής προτεραιότητας.
  Ως εκ τούτου δια της παρούσης θεωρούμε αναγκαία την τροποποίηση της σχετικής διάταξης ώστε να ικανοποιούνται κατά σειρά οι απαιτήσεις που προηγούνται χρονικά βάσει εκτελεστού τίτλου προκειμένου να μην υπάρχει η ανωτέρω δυσμενής διάκριση εις βάρος των προπονητών, οι οποίοι εκ των πραγμάτων είναι αριθμητικά λιγότεροι (συνήθως ένας ή δύο) σε σχέση με τον αριθμό των αθλητών της ομάδος ο οποίος τουλάχιστον στην καλαθοσφαίριση ανέρχεται σε κάθε αγωνιστική περίοδο σε δώδεκα (12) και η εφαρμογή της οποίας διάταξης έχει ως αποτέλεσμα στην περίπτωση ομάδων που οφείλουν σε αθλητές και προπονητές, οι απαιτήσεις των προπονητών να μην ικανοποιούνται σχεδόν ποτέ.

 • Η παρέμβαση του ΣΕΠΚ αφορά στο θέμα της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και στη σειρά ικανοποίησης απαιτήσεων. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο αλλά και τη σήμερα ισχύουσα διάταξη, η εγγυητική αυτή επιστολή αφορά στην καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της Α.Α.Ε., που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και η κατάπτωση διατάσσεται, κατά σειρά, υπέρ των υφιστάμενων απαιτήσεων των αθλητών, των προπονητών, του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, των ιδιοκτητών των αθλητικών εγκαταστάσεων της έδρας της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε., του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, τρίτων εξοπλισμένων με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή της επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών του άρθρου 95 του ν. 2725/1999 ή με άλλο εκτελεστό τίτλο. Σε περίπτωση εκτελεστής απόφασης ή τίτλου, η κατάπτωση διατάσσεται για το συνολικό ποσό που έχει επιδικασθεί, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων.

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής Α.Α.Ε., από το ποσό αυτής, ικανοποιούνται κατά σειρά πρώτα οι αθλητές και ακολουθούν οι προπονητές της ομάδος και οι απαιτήσεις τρίτων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να πληρωθούν δεδουλευμένες αποδοχές προπονητών θα πρέπει πρώτα να έχουν εξοφληθεί όλοι οι αθλητές της ομάδος στους οποίους οφείλονται χρήματα ανεξάρτητα από χρονική προτεραιότητα ή άλλα κριτήρια. Δηλαδή, σε προπονητή ο οποίος έχει προγενέστερο εκτελεστό τίτλο από τους αθλητές, δεν θα καταβληθεί κανένα ποσό αν δεν έχουν εξοφληθεί οι αθλητές ακόμη και αν οι απαιτήσεις τους είναι μεταγενέστερες του συγκεκριμένου προπονητή.

  Η συγκεκριμένη διάταξη δημιουργεί ανεπίτρεπτη ανισότητα μεταξύ αθλητών και προπονητών καθώς δεν υπάρχει κριτήριο χρονικής προτεραιότητας.

  Ως εκ τούτου δια της παρούσης θεωρούμε αναγκαία την τροποποίηση της σχετικής διάταξης ώστε να ικανοποιούνται κατά σειρά οι απαιτήσεις που προηγούνται χρονικά βάσει εκτελεστού τίτλου προκειμένου να μην υπάρχει η ανωτέρω δυσμενής διάκριση εις βάρος των προπονητών, οι οποίοι εκ των πραγμάτων είναι αριθμητικά λιγότεροι (συνήθως ένας ή δύο) σε σχέση με τον αριθμό των αθλητών της ομάδος ο οποίος τουλάχιστον στην καλαθοσφαίριση ανέρχεται σε κάθε αγωνιστική περίοδο σε δώδεκα (12) και η εφαρμογή της οποίας διάταξης έχει ως αποτέλεσμα στην περίπτωση ομάδων που οφείλουν σε αθλητές και προπονητές, οι απαιτήσεις των προπονητών να μην ικανοποιούνται σχεδόν ποτέ.

 • 23 Φεβρουαρίου 2021, 15:53 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΣΕΠΚ)

  ΘΕΜΑ: «Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής Α.Α.Ε. – Σειρά ικανοποίησης απαιτήσεων»
  Η παρέμβαση του ΣΕΠΚ αφορά στο θέμα της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και στη σειρά ικανοποίησης απαιτήσεων. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο αλλά και τη σήμερα ισχύουσα διάταξη, η εγγυητική αυτή επιστολή αφορά στην καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της Α.Α.Ε., που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και η κατάπτωση διατάσσεται, κατά σειρά, υπέρ των υφιστάμενων απαιτήσεων των αθλητών, των προπονητών, του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, των ιδιοκτητών των αθλητικών εγκαταστάσεων της έδρας της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε., του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, τρίτων εξοπλισμένων με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή της επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών του άρθρου 95 του ν. 2725/1999 ή με άλλο εκτελεστό τίτλο. Σε περίπτωση εκτελεστής απόφασης ή τίτλου, η κατάπτωση διατάσσεται για το συνολικό ποσό που έχει επιδικασθεί, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων.

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής Α.Α.Ε., από το ποσό αυτής, ικανοποιούνται κατά σειρά πρώτα οι αθλητές και ακολουθούν οι προπονητές της ομάδος και οι απαιτήσεις τρίτων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να πληρωθούν δεδουλευμένες αποδοχές προπονητών θα πρέπει πρώτα να έχουν εξοφληθεί όλοι οι αθλητές της ομάδος στους οποίους οφείλονται χρήματα ανεξάρτητα από χρονική προτεραιότητα ή άλλα κριτήρια. Δηλαδή, σε προπονητή ο οποίος έχει προγενέστερο εκτελεστό τίτλο από τους αθλητές, δεν θα καταβληθεί κανένα ποσό αν δεν έχουν εξοφληθεί οι αθλητές ακόμη και αν οι απαιτήσεις τους είναι μεταγενέστερες του συγκεκριμένου προπονητή.
  Η συγκεκριμένη διάταξη δημιουργεί ανεπίτρεπτη ανισότητα μεταξύ αθλητών και προπονητών καθώς δεν υπάρχει κριτήριο χρονικής προτεραιότητας.
  Ως εκ τούτου δια της παρούσης θεωρούμε αναγκαία την τροποποίηση της σχετικής διάταξης ώστε να ικανοποιούνται κατά σειρά οι απαιτήσεις που προηγούνται χρονικά βάσει εκτελεστού τίτλου προκειμένου να μην υπάρχει η ανωτέρω δυσμενής διάκριση εις βάρος των προπονητών, οι οποίοι εκ των πραγμάτων είναι αριθμητικά λιγότεροι (συνήθως ένας ή δύο) σε σχέση με τον αριθμό των αθλητών της ομάδος ο οποίος τουλάχιστον στην καλαθοσφαίριση ανέρχεται σε κάθε αγωνιστική περίοδο σε δώδεκα (12) και η εφαρμογή της οποίας διάταξης έχει ως αποτέλεσμα στην περίπτωση ομάδων που οφείλουν σε αθλητές και προπονητές, οι απαιτήσεις των προπονητών να μην ικανοποιούνται σχεδόν ποτέ.
  Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες
  ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΚ

 • Προτείνω Εγγυητική επιστολή θα πρέπει να καταθέτουν και οι ομάδες ΤΑΑ, με τουλάχιστον το ½ των μισθών και των Ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με το υπογεγραμμένα συμβόλαια.

 • 16 Φεβρουαρίου 2021, 13:30 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ

  ΑΝΑΚΥΠΤΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩ Η ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ:

  1) Λήψη με απλή απόφαση του Δ.Σ. της διοργανώτριας, χωρίς να απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία ή συγκεκριμένο ποσοστό ψήφων 3/4, για τον καθορισμό του αριθμού των ομάδων, ειδικότερα και βάσει νόμου, έπειτα από την άνοδο των δύο ομάδων της SUPER LEAGUE 2 στην αμέσως ανώτερη κατηγορία, να ρυθμιστεί ευθέως με νόμο, η ενσωμάτωση- ενοποίηση των δύο κατηγοριών ποδοσφαίρου (super league 2- football league) σε μία δεύτερη ενιαία επαγγελματική κατηγορία από δύο ομίλους, είκοσι οκτώ ομάδων συνολικά.

  2) Το ποσό των 250.000 ευρώ στο οποίο ορίζεται να αντιστοιχεί το μετοχικό κεφάλαιο των ΠΑΕ, αποτελεί πρόταση την οποία χαιρετίζουμε και τυγχάνει της πλήρους αποδοχής μου, ωστόσο αναφορικά με το ζήτημα του ύψους της εγγυητικής επιστολής, αυτό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 30.000 με 40.000 ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ, στη super league 2 κατηγορία και το ποσό των 100.000 ευρώ στη super league 1, καθώς το ποσό που ενσωματώνεται στην εγγυητική επιστολή, επί της ουσίας αποτελεί χρήματα τα οποία είναι «φωλιασμένα», και δεν εξυπηρετεί εν τοις πράγμασι κανένα απολύτως άλλο λόγο, πλην των περιπτώσεων ύπαρξης οφειλών, των ΠΑΕ, κυρίως προς ποδοσφαιριστές, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η εκάστοτε ομάδα υποβιβάζεται/ τίθεται σε εκκαθάριση, προκειμένου οι ανωτέρω τρίτοι/πιστωτές να εξασφαλίσουν την ικανοποίηση απαίτησής τους.
  Ωστόσο, δεν καταλείπεται αμφιβολία, ότι λόγω της ταχύτητας της έκδοσης αποφάσεων των αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών, επί των προσφυγών των ποδοσφαιριστών, με τη συνακόλουθη δυνατότητα επιβολής και ενεργοποίησης αφαίρεσης βαθμών από τον πίνακα κατάταξης του πρωταθλήματος των διοργανωτριών αρχών, όπου συμμετέχουν οι ΠΑΕ, μέσω της διαδικασίας της εκτέλεσης , εξασφαλίζονται κατά τρόπο απόλυτο οι τυχόν απαιτήσεις τους κατά των ΠΑΕ, χωρίς να υφίσταται καμία ανάγκη, επιπλέον κάλυψης και εγγύησης των απαιτήσεων αυτών.
  3) Δεδομένων των ανωτέρω, αδιαμφισβήτητα προκύπτει, ότι η συμμετοχή των ΠΑΕ, στο ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, και στις αντίστοιχες αθλητικές διοργανώσεις του, απαιτούν κατ’ ελάχιστο, ένα ποσό της τάξεως των 600.000-700.000 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται πριν την έναρξη της εκάστοτε αγωνιστικής χρονιάς. Συνεπώς, τα οικονομικά κριτήρια και δεδομένα από συμβάσεις χορηγίας για τη εκμετάλλευση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των αγώνων, από στοιχηματικές εταιρίες ή από τρίτους μεγάλους χορηγούς θα πρέπει να είναι προκαθορισμένα και να καταβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες προκειμένου οι ΠΑΕ να μην εκφεύγουν από τον ετήσιο προϋπολογισμό τους και να μην επέρχεται οικονομικός κλυδωνισμός αυτών.

 • 14 Φεβρουαρίου 2021, 13:55 | τσαουσογλου δημητρης

  η εγγυητικη θα πρέπει να ειναι τουλαχιστον το 1/2 των δαπανων που απαιτουνται για την καταβολη των ελαχιστων μισθων και των ασφαλιστικων εισφορων 40 ποδοσφαιριστων, προπονητικου τιμ κλπ υπαλληλων της ΠΑΕ (40 ατομα χ 1.500 € χ 10 μηνες)=600.000/2=300.000 για την Α ΕΘΝΙΚΗ και 200.000 € για την Β Εθνικη.
  Με αυτον τον τροπο θα ειναι τουλαχιστον κατα το 1/2 εξασφαλισμενοι οι μισθοι των ποδοσφαιριστων αφενος, αφετερου θα παψουν να υπαρχουν παραγοντες που θα εχουν ομαδες για να ζουν από το στησιμο αγωνων.