Άρθρο 9 Οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων – Τροποποίηση άρθρου 41Δ ν. 2725/1999

Στο άρθρο 41Δ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιούνται οι παρ. 1, 8 και 10 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 41Δ
Υποχρεώσεις αθλητικών φορέων – Μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων
1. Η αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης, κατά τις αθλητικές συναντήσεις εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων, ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, εφόσον η αθλητική συνάντηση διεξάγεται σε περιοχή δικαιοδοσίας του. Οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών εκδηλώσεων, τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία, Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρίας (Α.Α.Ε.), λέσχες φιλάθλων και γενικά οι αθλητικοί φορείς υποχρεούνται να συνεργάζονται με την αρμόδια αστυνομική αρχή και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και αποφάσεις της, ιδίως για θέματα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ομαλής τέλεσης των αθλητικών συναντήσεων, στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, στον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων στους διαγωνιζομένους, στον καθορισμό των θέσεων των οπαδών τους στις κερκίδες και των μεταξύ τους κενών τμημάτων και γενικά στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης. Η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει το κατά την κρίση της αναγκαίο προσωπικό για την τήρηση της τάξης σε αθλητικές συναντήσεις, στο οποίο και καταβάλλεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 33 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) αποζημίωση. Τα οικεία αθλητικά σωματεία, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., σε περίπτωση παράνομων πράξεων βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων, που τελέσθηκαν από μέλη λέσχης φιλάθλων τους που έχει αναγνωριστεί κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 41Β, υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των αστυνομικών αρχών με τη γνωστοποίηση των στοιχείων της ταυτότητας των υπαιτίων. Σε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω υποχρέωσης τα μέλη των διοικήσεων των κατά περίπτωση αθλητικών σωματείων, των Τ.Α.Α. και των Α.Α.Ε. διώκονται ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 231 του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., ν. 4619/2019, Α’ 95).
2. Οι διοργανώτριες αρχές και τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. συμμετέχουν υποχρεωτικά σε συσκέψεις που μπορεί εν όψει μιας αθλητικής συνάντησης να συγκαλεί ο αρμόδιος για τον αθλητισμό εισαγγελέας ή ο κατά τόπον αρμόδιος εισαγγελέας ή η αρμόδια αστυνομική αρχή σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Α.Β., προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα της αρμοδιότητάς του, που σχετίζονται ιδίως με την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, τη διάθεση των εισιτηρίων και την εν γένει εύρυθμη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης. Κατά τις συσκέψεις αυτές τηρούνται πρακτικά με ευθύνη εκείνου που τη συγκαλεί. Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.
3. Όποιο μέλος της διοίκησης αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α., Α.Α.Ε. ή λέσχης φιλάθλων ή εκπρόσωπος των φορέων αυτών δεν προσέρχεται στις συσκέψεις που συγκαλεί ο αρμόδιος για τον αθλητισμό εισαγγελέας ή ο κατά τόπον αρμόδιος εισαγγελέας ή η αρμόδια αστυνομική αρχή ή δεν υπακούει σε νόμιμη πρόσκληση υπαλλήλου ή αρχής που εκτελεί τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου ή παραβιάζει τους όρους εκτέλεσής τους τιμωρείται:
α) με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών, β) με φυλάκιση μέχρι δύο ετών αν η ανυπακοή ή η παραβίαση είχε επακόλουθο την πρόκληση εκτεταμένων φθορών ξένης ιδιοκτησίας, γ) με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών αν η ανυπακοή ή η παραβίαση είχε επακόλουθο την πρόκληση σωματικής βλάβης, δ) με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου γ΄ επήλθε θάνατος.
4. Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και για όλη τη διάρκειά της οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών συναντήσεων αθλημάτων, τα αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. και οι Α.Α.Ε. ορίζουν υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων με τον αναπληρωτή του αρμόδιο για θέματα αντιμετώπισης της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, τον οποίο γνωστοποιούν στη διοργανώτρια, στη Δ.Ε.Α.Β. και στην αστυνομική αρχή της έδρας τους. Ως υπεύθυνος ασφαλείας αγώνων προσλαμβάνεται άτομο με αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία σε θέματα ασφαλείας. Ο υπεύθυνος ασφαλείας προΐσταται κατά περίπτωση του γραφείου ασφαλείας γηπέδων της παρ. 10 ή του προσωπικού ασφαλείας αγώνων της παρ. 11.
5. Ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί με απόφασή του, μετά από εισήγηση της οικείας αστυνομικής αρχής και γνώμη της Δ.Ε.Α.Β., να διατάζει τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής μιας αθλητικής συνάντησης. Προκειμένου για αθλητική συνάντηση τοπικού χαρακτήρα, τη χρονική μετάθεση αποφασίζει, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης.
6. Με αναγκαία και πρόσφορα μέτρα η αρμόδια αστυνομική αρχή αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση ομάδων φιλάθλων που δεν διαθέτουν εισιτήρια επικείμενης αθλητικής συνάντησης ή τα προμηθεύτηκαν κατά παράβαση των διατάξεων που ισχύουν. Επίσης αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση προσώπων που βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή κατέχουν εισιτήρια και προσέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση μη τηρώντας τις διατάξεις και τα μέτρα της παρ. 2.
7. Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξεδρών από θεατές. Όποιος πωλεί, διαθέτει ή καταναλώνει οινοπνευματώδη ποτά εντός της αθλητικής εγκατάστασης τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών.
8.α. Τα αθλητικά σωματεία, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., οφείλουν να μισθώνουν το μέσο μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι φίλαθλοί τους, ως μέλη λέσχης φιλάθλων που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41Β, για την οργανωμένη προσέλευση και αποχώρησή τους σε αθλητικές εκδηλώσεις στις οποίες διαγωνίζεται η ομάδα του αθλητικού σωματείου, της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. που έχει αναγνωρίσει τη λέσχη, μέλη της οποίας μετακινούνται οργανωμένα σύμφωνα με την παρούσα. Ως «οργανωμένη μετακίνηση» νοείται αυτή που τελείται οδικώς από μισθωμένα μέσα μαζικής μεταφοράς, ιδίως λεωφορεία, «mini vans», ή αεροπορικώς, ή ακτοπλοϊκώς και γενικώς η καθ` οιονδήποτε τρόπο οργάνωση ταυτόχρονης μετακίνησης με περισσότερα μεταφορικά μέσα ιδιωτών, εφόσον η έκταση και η μορφή της μετακίνησης αυτής προσιδιάζουν σε μαζική μετακίνηση φιλάθλων για την παρακολούθηση αθλητικής εκδήλωσης της ομάδας τους σε αντίπαλη έδρα. Για τις οργανωμένες μετακινήσεις της παρούσας τα αθλητικά σωματεία, οι Α.Α.Ε. ή τα Τ.Α.Α. αντιστοίχως, ζητούν και λαμβάνουν από το αθλητικό σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. της γηπεδούχου ομάδας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 41Γ, συγκεκριμένο αριθμό μη ονομαστικών εισιτηρίων για την είσοδο των φιλάθλων τους σε συγκεκριμένο τμήμα των κερκίδων της αθλητικής εγκατάστασης που έχει προβλεφθεί ως «κερκίδα φιλοξενουμένων φιλάθλων». Τα εισιτήρια αυτά διατίθενται στους φιλάθλους που μετακινούνται οργανωμένα, βάσει ονομαστικού καταλόγου που καταρτίζεται, με έλεγχο και ευθύνη του αθλητικού σωματείου, της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. Στις οργανωμένες μετακινήσεις δύνανται να συμμετέχουν μόνον φίλαθλοι που είναι μέλη αναγνωρισμένων λεσχών του οικείου αθλητικού σωματείου, της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. και μόνον για να παρακολουθήσουν αθλητικές εκδηλώσεις στις οποίες διαγωνίζονται, ως φιλοξενούμενες, ομάδες του αθλητικού σωματείου, της Α.Α.Ε. και του Τ.Α.Α. που έχει αναγνωρίσει τις συγκεκριμένες λέσχες. Σε οργανωμένη μετακίνηση. προκειμένου να παρακολουθήσουν αθλητική εκδήλωση στην οποία αγωνίζεται η ομάδα σωματείου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., συμμετέχουν μόνο μέλη λέσχης φιλάθλων που έχει αναγνωριστεί αντιστοίχως από το αθλητικό σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. . Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια οργανωμένης μετακίνησης, λάβουν οπουδήποτε χώρα παράνομες πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων, τότε οι διοικήσεις των αντίστοιχων αθλητικών σωματείων, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., εκτός από την υποχρέωση του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1, οφείλουν, σύμφωνα με την παρ. 20, να απαγορεύσουν στους υπαίτιους φιλάθλους τους, την είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ως έδρα τους, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, καθώς και τη συμμετοχή τους σε οργανωμένες μετακινήσεις στο μέλλον για το ίδιο χρονικό διάστημα. Αν δεν καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση των υπαιτίων φιλάθλων, οι διοικήσεις των αντίστοιχων αθλητικών σωματείων, των Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., οφείλουν να απαγορεύσουν, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, την είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ως έδρα τους, σε όλα τα μέλη της λέσχης ή των λεσχών που έλαβαν μέρος στη συγκεκριμένη οργανωμένη μετακίνηση, καθώς και τη συμμετοχή τους σε οργανωμένες μετακινήσεις στο μέλλον, για το ίδιο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση υποτροπής τα παραπάνω χρονικά διαστήματα απαγόρευσης διπλασιάζονται σε δώδεκα (12) μήνες. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής ισχύουν τα εξής: ως προς μεν τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπαίτιοι πράξεων βίας κατά προσώπων και πραγμάτων, οι ανωτέρω απαγορεύσεις είναι ισόβιες. Ως προς τις λέσχες φιλάθλων, εφόσον τα υπαίτια μέλη τους δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν για τρίτη συνεχόμενη φορά (δεύτερη υποτροπή), απαγορεύεται για τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ. 20, σε όλα τα μέλη της λέσχης, η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί ως έδρα του το οικείο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε., καθώς και η συμμετοχή τους σε οργανωμένες μετακινήσεις για το ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ παραλλήλως η λέσχη διαλύεται σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 41Β, κατόπιν αιτήματος του οικείου αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α., της Α.Α.Ε. ή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), προς το αρμόδιο δικαστήριο. Η αίτηση του αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη διάλυση της λέσχης, υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που έλαβαν χώρα οι πράξεις βίας στο πλαίσιο της οργανωμένης μετακίνησης, εάν δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι υπαίτιοι των πράξεων αυτών. Αν πρόκειται για μέλη λέσχης αναγνωρισμένης από Α.Α.Ε. οι ανωτέρω αποφάσεις περί απαγόρευσης εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί ως έδρα της, καταχωρίζονται αμελλητί και με ευθύνη της στην κεντρική βάση δεδομένων της παρ. 6 του άρθρου 41Γ. Αν η διοίκηση του αθλητικού σωματείου, της Α.Α.Ε ή του Τ.Α.Α δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω υποχρεώσεις, επιβάλλεται, στο σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., κατόπιν προηγούμενης ακρόασής τους, πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) έως τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για την είσπραξη και την προσβολή της παραπάνω απόφασης επιβολής προστίμου εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α΄49). Με απόφαση της Δ.Ε.Α.Β., κατόπιν γνώμης της ΕΛ.ΑΣ., εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων.
Κατά τις οργανωμένες μετακινήσεις το οικείο αθλητικό σωματείο, η Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. για τα μέλη λέσχης φιλάθλων που έχει αναγνωρίσει, διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό ασφαλείας, το οποίο δύναται να επιβαίνει στο ως άνω μέσο μαζικής μεταφοράς για τη συνοδεία των φιλάθλων ή συνοδεύει αυτούς, επιβαίνον σε άλλο μεταφορικό μέσο εγγύς αυτών. Αν η μετακίνηση γίνεται οδικώς με μέσα μαζικής μεταφοράς τότε, με ευθύνη του αντίστοιχου αθλητικού σωματείου, της Α.Α.Ε ή του Τ.Α.Α., επιβαίνει σε κάθε λεωφορείο ή «mini van» ένα (1) μέλος λέσχης που είναι επικεφαλής για το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο. Ο φορέας εκμετάλλευσης μέσου μαζικής μεταφοράς υποχρεούται να αρνείται τη χρήση του για τον ανωτέρω σκοπό, εφόσον δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, προσδιορίζονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τα οποία ισχύει η εν λόγω υποχρέωση, καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο μιας τέτοιας σύμβασης, οι αναγκαίες εγγυήσεις για τη μη φθορά του μαζικού μέσου και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
β. Η διενέργεια οργανωμένης μετακίνησης οπαδών από μη δικαιούμενους προς τούτο ή η παραβίαση της απαγόρευσης οργανωμένης μετακίνησης επισύρει για τον διοργανωτή της μετακίνησης, τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, εφόσον γνώριζε ότι το διαθέτει για παρανόμως οργανωθείσα μετακίνηση, τον μισθωτή του μεταφορικού μέσου και τον οδηγό αυτού, ποινή φυλάκισης μέχρι τριών (3) ετών και χρηματική ποινή. Αν η συντελεσθείσα παράνομη μετακίνηση έχει ως συνέπεια τη δημιουργία σοβαρών επεισοδίων ή άλλων πράξεων βίας που τιμωρούνται με το άρθρο 41ΣΤ, ο διοργανωτής της μετακίνησης και ο ιδιοκτήτης του μεταφορικού μέσου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Οι εν γνώσει τους μετέχοντες σε παράνομα οργανωμένη μετακίνηση οπαδών τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή. Σε περίπτωση υποτροπής ή εάν κατά τη μετακίνηση βρέθηκαν όπλα, εύφλεκτες ύλες, εκρηκτικά, ναρκωτικές ουσίες και γενικώς αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής αθλητικής εκδήλωσης, η ποινή που επιβάλλεται στους κατέχοντες αυτά για τις ανωτέρω πράξεις δεν μετατρέπεται σε χρηματική, δεν αναστέλλεται και δεν συγχωνεύεται με ποινές που επιβάλλονται για άλλες πράξεις.
γ. Ανεξαρτήτως της ποινής της περ. β’, στον ιδιοκτήτη του μέσου μεταφοράς επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, διοικητικό πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για έξι (6) μήνες.
9. Ανεξάρτητα από τον ποινικό κολασμό, οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και σύμφωνα με το άρθρο 41Ζ του παρόντος.
10. Σε κάθε αθλητική ομοσπονδία ομαδικών αθλημάτων και επαγγελματικό σύνδεσμο, μέλος αυτής, συστήνεται Γραφείο Ασφαλείας Γηπέδων, ο υπεύθυνος του οποίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Μεριμνά για την εφαρμογή των λαμβανόμενων, από τα αρμόδια όργανα, μέτρων για την τήρηση της ευταξίας, κατά τις αθλητικές συναντήσεις δικαιοδοσίας της ομοσπονδίας ή του επαγγελματικού συνδέσμου, αντίστοιχα, εντός και εκτός των γηπέδων.
β. Παρακολουθεί την ακριβή τήρηση της νομοθεσίας από τους αθλητικούς φορείς και ιδίως των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν. Σε περίπτωση δε διαπίστωσης παραβάσεων συντάσσει έκθεση, η οποία περιέχει τα πραγματικά περιστατικά της παράβασης και την διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα, για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών, διοικητικών ή πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των υπαιτίων.
γ. Συμμετέχει, υποχρεωτικά, σε συσκέψεις που, εν όψει αθλητικών συναντήσεων, συγκαλούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή ή τα λοιπά αρμόδια όργανα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της βίας στη συγκεκριμένη αθλητική συνάντηση, προτείνοντας τα, κατά την κρίση του, ειδικότερα πρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης των εκδηλώσεων αυτών.
δ. Συνεργάζεται με τους υπευθύνους ασφαλείας αγώνων των αθλητικών οργανώσεων της παρ. 4.
11.α. Οι Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που αγωνίζονται στα εθνικά επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης υποχρεούνται να προσλαμβάνουν πιστοποιημένες ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για την εφαρμογή μέτρων ευταξίας των γηπέδων και για τη συνοδεία των φιλάθλων τους, όπως η λειτουργία τους ορίζεται από τον ν. 2518/1997 (Α΄164) περί προϋποθέσεων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Την ίδια υποχρέωση για πρόσληψη πιστοποιημένων ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας έχουν και τα λοιπά αθλητικά σωματεία, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. στις περιπτώσεις που οφείλουν να μισθώνουν μαζικό μέσο μεταφοράς για την οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων τους.
β. Οι ανωτέρω εταιρείες απαιτείται να πιστοποιούνται από τους κατά νόμο αρμόδιους για την πιστοποίηση φορείς και να ειδικεύονται σε ειδικά θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για τη συνοδεία και επιτήρηση οργανωμένων φιλάθλων εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων και τήρησης ευταξίας στους χώρους των εξεδρών των αθλητικών εγκαταστάσεων και στους χώρους στάθμευσης. Ειδικώς για το άθλημα του ποδοσφαίρου, οι Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) και το προσωπικό τους εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται υποχρεωτικώς και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειοδότησης Ομάδων της UEFA και τον Κανονισμό Γηπέδων και Ασφαλείας και Προστασίας των Αγώνων της ανωτέρω ομοσπονδίας.
γ. Καταστάσεις με τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού ασφαλείας καταρτίζονται με ευθύνη των Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή των αθλητικών σωματείων που προσλαμβάνουν το προσωπικό αυτό και παραδίδονται στην αρμόδια αστυνομική αρχή, στη Δ.Ε.Α.Β., στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στη διοργανώτρια αρχή το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη κάθε αθλητικής συνάντησης.
δ. Στις παραπάνω καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται οι οριζόμενοι κατά περίπτωση από τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή αθλητικά σωματεία υπεύθυνοι κατά τομέα δραστηριότητας. Οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας συνεργάζονται με την αστυνομική αρχή, για την επιβολή των λαμβανόμενων μέτρων ευταξίας. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας σε κάθε συγκεκριμένο αγώνα καθορίζονται από τον υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων της παρ. 4 και είναι ιδίως:
αα) Η τήρηση της ευταξίας κατά τις ομαδικές οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των λαμβανόμενων μέτρων για την αποτροπή συμπλοκών και εκτρόπων.
ββ) Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους στάθμευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων.
γγ) Η τήρηση της ευταξίας και της σειράς προτεραιότητας στις εισόδους των αθλητικών εγκαταστάσεων.
δδ) Η τοποθέτηση των θεατών στις εξέδρες των αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν από την αρμόδια αστυνομική αρχή και η υποβοήθηση των αστυνομικών δυνάμεων για το διαχωρισμό των φιλάθλων των διαγωνιζόμενων ομάδων, καθώς και για την αποτροπή εισόδου τούτων στον αγωνιστικό χώρο.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας του προσωπικού ασφαλείας.
12. Ο έλεγχος, για λόγους ασφαλείας, των προσερχόμενων φιλάθλων στην αθλητική εγκατάσταση εν όψει αθλητικής εκδήλωσης μπορεί, κατόπιν συναίνεσης του προσερχόμενου φιλάθλου, να γίνει και με σωματική έρευνα από μέλος του προσωπικού ασφαλείας του ίδιου φύλου με τον φίλαθλο. Υποχρεωτικός σωματικός έλεγχος πραγματοποιείται από την ελληνική αστυνομία, όργανα της οποίας μπορεί να παρίστανται στις θύρες εισόδου της αθλητικής εγκατάστασης ή να καλούνται ειδικά προς τούτο. Σε περίπτωση που προσερχόμενος φίλαθλος αρνηθεί το σωματικό έλεγχο, η αστυνομική αρχή ή το προσωπικό ασφαλείας, εφόσον έχει προηγηθεί άρνηση ελέγχου του από την αστυνομική αρχή κατά περίπτωση, δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδο του στην αθλητική εγκατάσταση.
13. Στα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας περιλαμβάνεται και το προβλεπόμενο από την παρ. 1 του άρθρου 275 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας δικαίωμα να συλλαμβάνουν τους δράστες πράξεων βίας στις περιπτώσεις αυτόφωρων αδικημάτων και να τους παραδίδουν αμέσως στην παριστάμενη αστυνομική αρχή.
14. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 41Ε του παρόντος περί ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων, επιτρέπεται στα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από άδεια της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής ή του αθλητικού Εισαγγελέα, η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, μέσω κινητών συσκευών καταγραφής ήχου ή εικόνας ή οποιωνδήποτε άλλων ειδικών τεχνικών μέσων, ψηφιακών ή μη, οπτικής ή ηχητικής καταγραφής, εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων, στις οποίες διεξάγεται οποιαδήποτε αθλητική εκδήλωση, καθώς και στους περιβάλλοντες χώρους αυτών, συμπεριλαμβανομένων των χώρων, ανοικτών ή κλειστών, που οδηγούν στα αποδυτήρια και στα γραφεία των αθλητών, των αξιωματούχων και των αθλητικών παραγόντων, πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της αθλητικής εκδήλωσης, για την αντιμετώπιση πράξεων βίας και ποινικών αδικημάτων με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης, της δίωξης ποινικών αδικημάτων, της επιβολής και της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων ή περιοριστικών όρων. Για το σύννομο της συλλογής και επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων απαραίτητη είναι η προηγούμενη σχετική ενημέρωση του φίλαθλου κοινού. Η εν λόγω ενημέρωση μπορεί να γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με ευδιάκριτη αναγραφή επί του εισιτηρίου, με ανακοινώσεις σε σταθερές ή κινητές πινακίδες, εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων, με ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα των αθλητικών εγκαταστάσεων, πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της αθλητικής εκδήλωσης ή με σχετική ανακοίνωση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). O υλικός ή ψηφιακός φορέας στον οποίο ενσωματώνεται το αποδεικτικό υλικό αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μέσο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και της διαδικασίας εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και περιοριστικών όρων. Το περιεχόμενο του υλικού ή του ψηφιακού φορέα διαγράφεται οριστικά ή ο υλικός ή ο ψηφιακός φορέας καταστρέφεται ολοσχερώς μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η διατήρηση και χρήση του περιεχόμενου του υλικού ή ψηφιακού φορέα για χρονικό διάστημα πέραν των τριάντα (30) ημερών επιτρέπεται, κατόπιν αιτιολογημένης διάταξης του αρμόδιου Εισαγγελέα, μόνον για τους σκοπούς της διερεύνησης, της ανίχνευσης, της δίωξης ποινικών αδικημάτων, της αμετάκλητης επιβολής ποινικών κυρώσεων και της εκτέλεσης ποινών ή περιοριστικών όρων. Μετά την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών το περιεχόμενο του υλικού ή του ψηφιακού φορέα διαγράφεται οριστικά ή ο υλικός ή ο ψηφιακός φορέας καταστρέφεται ολοσχερώς, χωρίς καθυστέρηση, με διάταξη του χορηγήσαντος την άδεια για τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία Εισαγγελέα. Οι διατάξεις του άρθρου 5 και του Κεφαλαίου Δ` του ν. 4624/2019 (Α` 137) τυγχάνουν, εν προκειμένω, εφαρμογής.
15. Για την εκπλήρωση των σκοπών της προηγούμενης παραγράφου και την αντιμετώπιση, σύμφωνα με το εδάφιο α` της παραγράφου αυτής, πράξεων βίας που με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και γενικότερα για την αντιμετώπιση πράξεων βίας με σαφή αθλητική αναφορά και αθλητικό υπόβαθρο, επιτρέπεται στα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας η συλλογή και η περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που έχουν δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο ή σε τηλεοπτικό δίκτυο. Το εδάφιο δ` της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται εν προκειμένω αναλόγως. Τα εδάφια β`, γ`, ε`, στ` και ζ` της ίδιας παραγράφου δεν εφαρμόζονται.
16. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ευρίσκονται εντός αθλητικής εγκατάστασης, στην οποία πραγματοποιείται αθλητική εκδήλωση, απαγορεύεται να προσφέρουν οινοπνευματώδη ποτά τέσσερις (4) ώρες πριν και δύο (2) ώρες μετά τη διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης. Σε περίπτωση παραβίασης της πιο πάνω απαγόρευσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες (30.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ με απόφαση του οικείου δημάρχου και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος από δύο (2) έως έξι (6) μήνες.
17. Στους ιδιοκτήτες ή στους μισθωτές ή στους υπομισθωτές των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία λειτουργούν υπό συγκεκαλυμμένη μορφή, ως λέσχες φίλων, όπου συγκεντρώνονται άτομα με οπαδική συνείδηση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος από την αρμόδια αρχή για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών στην περίπτωση που αυτά χρησιμοποιούνται ως ορμητήρια για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων
18. Ο καθορισμός των ζωνών ή τμημάτων κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση θεατών, ως και η μείωση του αριθμού θεατών, αποτελεί ευθύνη της υπεύθυνης για την τήρηση της τάξης στην αθλητική εγκατάσταση αστυνομικής αρχής.
19. Ο χαρακτηρισμός αγώνα ως υψηλού κινδύνου από άποψη τάξης και ασφάλειας γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ύστερα από πρόταση της αστυνομικής αρχής και γνώμη της Δ.Ε.Α.Β.
20. Οι διοικήσεις των διοργανωτριών αρχών των πρωταθλημάτων και των γηπεδούχων ομάδων έχουν δικαίωμα με απόφασή τους να απαγορεύουν αιτιολογημένα την είσοδο σε συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση σε κάθε πρόσωπο, το οποίο, κατ` εκτίμηση των περιστάσεων και της συμπεριφοράς του, ενδέχεται να δημιουργήσει επεισόδια σε αυτή και ιδίως σε πρόσωπα που έχουν παραβιάσει τους κανονισμούς ασφαλείας ή κρίνονται ύποπτα διάπραξης αδικημάτων σχετιζόμενων με τη βία στα γήπεδα ή αρνούνται τη σωματική έρευνα από το προσωπικό ασφαλείας των γηπέδων ή βρίσκονται υπό την επήρεια ουσιών και αλκοόλ. Η απόφαση αυτή, η οποία πρέπει να εδράζεται σε αντικειμενικά στοιχεία, γνωστοποιείται στην επιτόπια αστυνομική δύναμη».