Άρθρο 16 Λοιπές διατάξεις

1. Τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Κάθε γηπεδούχο αθλητικό σωματείο, γηπεδούχος Α.Α.Ε., γηπεδούχο Τ.Α.Α. ή αθλητική ομοσπονδία για αγώνες εθνικών ομάδων και κυπέλλου Ελλάδος δικαιούται να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης, με τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς, αποκλειστικών ή μη αδειών εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Απαγορεύεται η μεταβίβαση σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν με αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του σωματείου, της Α.Α.Ε., του Τ.Α.Α. ή της ομοσπονδίας. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεσμεύουν το, κατά τους οικείους κανονισμούς, φιλοξενούμενο σωματείο, Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α..
Για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Super League 2 ισχύουν και εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 84Α.».

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα Πέμπτο, Έκτο και Έβδομο του ν. 4612/2019 (Α’ 77).

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.