ΜΕΡΟΣ Ε’ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 25 Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Έως τις 30.06.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιούνται και αντικαθίστανται με τα άρθρα 1, 2, 5, 6 και 7 του παρόντος. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού σύμφωνα με την παρούσα, οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα αθλητικά σωματεία, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένα σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση της αναγνώρισης αυτής το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αθλητικά σωματεία που δεν θα λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος διαγράφονται αυτοδικαίως από το οικείο μητρώο μελών και δεν δύνανται να συμμετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), που προστίθεται με το άρθρο 7 του παρόντος ισχύει από τις αρχαιρεσίες της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) που θα διεξαχθούν πριν από τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κατά το έτος 2024 (Παρίσι).

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), τίθεται σε ισχύ την 1η.9.2021.

5. Η παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Η ρύθμιση της παρούσας τίθεται σε ισχύ την 1η.9.2021.»

 • 16 Φεβρουαρίου 2021, 16:39 | Τάκος Παναγιώτης

  Τι γίνεται με το σωματεία που διαθέτουν, πριν την έναρξη του μητρώου, την ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα των ομοσπονδιών, αλλά έως τώρα δεν έχουν υποβάλει την απαραίτητη αίτηση στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ (παρόλο που αυτό είναι ανοιχτό από τον Μάιο του 2020)??
  Θα υπαρξει για αυτά κάποια νομοθετική ρύθμιση εως πότε θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση και να γραφτούν στο μητρώο ή αφού το μητρώο θα είναι ανοιχτό θα μπορούν οπότε το επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την υποβολή της αίτησης.???? Π.χ.. σε 2 χρόνια από τώρα…
  Ούτε σε αυτό το νομοσχέδιο αλλά ούτε και στο προηγούμενο(Ν.4726/2020) γίνεται σχετική αναφορά.

 • 13 Φεβρουαρίου 2021, 15:17 | Παναγιώτης Καρράς

  Στο άρθρο 25 μεταβατικές διατάξεις ,να υπάρχει ρύθμιση για τις αρχαιρεσίες των Σωματείων και Ενώσεων μέχρι 1.9.21, προκειμένου να εγγραφεί ο μέγιστος αριθμός σωματείων που συμμετέχουν και στις ΓΣ των Ενώσεων.
  Σήμερα περίπου το 35% έχει εγγραφεί στο Μητρώο Και υπάρχουν προβλήματα και με την ειδική Αθλητική Αναγνώριση που ορθά δίνεται παράταση μέχρι 30. 6.2022.