Άρθρο 5 Μέτοχοι Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών – Τροποποίηση άρθρου 69 ν. 2725/1999

Στο άρθρο 69 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) τροποποιούνται οι παρ. 1, 1α, 2, 8 και 9, καταργείται η παρ. 14 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 69
Mέτοxοι, Περιορισμοί στην απόκτηση μετοχών, Απαγόρευση πολυϊδιοκτησίας
1. Μέτοχοι των Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών (Α.Α.Ε.) μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας, φορείς του δημόσιου τομέα, καθώς και ημεδαπές εταιρείες ή άλλα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Με τα προαναφερόμενα ημεδαπά πρόσωπα εξομοιώνονται τα φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καθώς και τα νομικά πρόσωπα ή οι εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους σε ένα από τα κράτη αυτά.
1α. Κατ` εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 1, φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια τρίτης χώρας, εκτός της Ε.Ε., μπορούν να αποκτήσουν μετοχές Α.Α.Ε. μετά από έλεγχο και άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορηγεί την ανωτέρω άδεια, εφόσον κρίνει ότι ο υποψήφιος μέτοχος πληροί τους όρους για την έγκυρη απόκτηση μετοχών Α.Α.Ε., παρέχει πλήρη εχέγγυα αξιοπιστίας και αποδεικνύει τη νομιμότητα προέλευσης των κεφαλαίων που προορίζει να χρησιμοποιήσει για την απόκτηση των μετοχών.
Για τη χορήγηση της άδειας αυτής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 77Α. Επιπλέον, η Επιτροπή δικαιούται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία κατά την κρίση της ενέργεια, ιδίως:
α. Να ακολουθεί κάθε, κατά την κρίση της, πρόσφορη διαδικασία για την πιστοποίηση της ταυτότητας του προσώπου και της συναλλακτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας του υποψήφιου αγοραστή.
β. Να συλλέγει, αξιολογεί, παρακολουθεί και εξετάζει κάθε χρήσιμη πληροφορία ή στοιχείο που περιέρχεται σε γνώση της από οποιαδήποτε διαθέσιμη σε αυτή πηγή, είτε της ημεδαπής, είτε της αλλοδαπής.
γ. Να ζητά τη συνδρομή και κάθε αναγκαία σύμπραξη και ενημέρωση από κάθε προβλεπόμενη από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αρχή, όπως την Τράπεζα της Ελλάδος, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, και κάθε άλλη αντίστοιχη αρχή ή υπηρεσία της αλλοδαπής για τη διερεύνηση ύποπτων ή ασυνήθων δραστηριοτήτων ή συναλλαγών του υποψήφιου αγοραστή. Πληροφορίες μπορούν να αντλούνται και από τις διεθνείς και εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες.
δ. Να αρνείται την παροχή της ανωτέρω αδείας ή και να ανακαλεί αυτή, ιδίως σε περίπτωση αμφιβολιών για την ακρίβεια ή καταλληλότητα των στοιχείων που έχουν προσκομιστεί ενώπιόν της, σχετικώς με την εξακρίβωση των προσδιοριστικών στοιχείων της ταυτότητας του υποψήφιου αγοραστή ή σε περίπτωση υπόνοιας εμπλοκής του σε παράνομη συναλλαγή ή δραστηριότητα.
Μεταβίβαση μετοχών σε φυσικό πρόσωπο ιθαγένειας τρίτης χώρας, η οποία διενεργείται πριν τη χορήγηση της άδειας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, είναι απολύτως άκυρη.
2. Aπόκτηση μετοχών Α.Α.Ε. από εταιρείες επιτρέπεται μόνο:
α) Εάν πρόκειται για Προσωπικές Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ή Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), όταν το σύνολο των εταίρων είναι φυσικά πρόσωπα, με ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε..
β) Εάν πρόκειται για Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), όταν οι μετοχές τoυς είναι ονομαστικές και όλοι οι μέτοxοι πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. α). Εάν μέτοχοι της Α.Ε. είναι Προσωπικές Εταιρείες, Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., ισχύει ο περιορισμός της περ. α). Εάν μέτοxοι της ανώνυμης εταιρείας είναι Α.Ε., τότε πρέπει και αυτών οι μετοχές να είναι ονομαστικές και όλοι οι μέτοχοί τους να είναι φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια ελληνική ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. και ούτω καθ` εξής.
Για την απόκτηση μετοχών Α.Α.Ε. από εταιρείες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, για τα πρόσωπα καθενός από τα μέλη της διοίκησής τους, των νομίμων εκπροσώπων τους, καθώς και των μετόχων και των εταίρων αυτών ισχύουν τα κωλύματα και οι περιορισμοί της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3. Στις εταιρείες των περ. α΄ και β΄ μπορούν να μετέχουν και υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον έχουν άδεια από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της περ. α) της παρ. 1.
3. Εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εγγράφονται στο ειδικό Βιβλίο μετόχων Α.Α.Ε., μόνο ύστερα από άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, στην οποία οφείλουν προηγουμένως να υποβάλουν:
α) πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση) των μελών τους, μέχρι φυσικoύ προσώπου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.
β) πίνακα με τα πλήρη στοιχεία (όπως παραπάνω) των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου ή διαχειριστών ή άλλων οργάνων διοίκησης και
γ) βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους για την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων.
Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορηγεί την άδεια, όταν από τα παραπάνω στοιχεία δεν διαπιστώνεται παραβίαση των διατάξεων του παρόντος. Μεταβίβαση μετοχών Α.Α.Ε. σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή εταιρεία, η οποία διενεργείται πριν χορηγηθεί η ανωτέρω άδεια, είναι απολύτως άκυρη.
4. Η Α.Α.Ε. γνωστοποιεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάθε απόκτηση μετοχών της από φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σχετική εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της.
5. Η Α.Α.Ε. ενημερώνει εγγράφως τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο αδιακρίτως για κάθε μεταβίβαση μετοχών της μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σχετική εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της.
6. Οι εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στo κεφάλαιo μιας Α.Α.Ε. γνωστοποιούν σε αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες οποιαδήποτε μεταβολή στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 3, μέχρι φυσικού προσώπoυ προσκομίζοντας σχετικό πίνακα και βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.
7. Η Α.Α.Ε. γνωστοποιεί στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάθε μεταβολή, κατά την έννοια της παρ. 6, στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 3, μέχρι φυσικού προσώπου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη συντέλεση κάθε μεταβολής.
8. Εν ενεργεία αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας, διαμεσολαβητές της παρ. 9 του άρθρου 90, οι σύζυγοι αυτών και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς τους, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν μετoxές Α.Α.Ε. του αθλήματoς στο οποίο δραστηριοποιούνται αθλητικά ή επαγγελματικά.
9. Α.Α.Ε., μέτοχος Α.Α.Ε., εταίροι, μέλη οργάνου διοίκησης ή διοικητές νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείας που συμμετέχει στο κεφάλαιο Α.Α.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς όλων των παραπάνω φυσικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, ιδίως δια παρένθετων προσώπων, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης, ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε., του ιδίου ή άλλου αθλήματος.
Ως απαγορευμένη έμμεση απόκτηση, κατά την έννοια της παρούσας, θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται μέσω άλλου νομικού προσώπου ή εταιρείας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένο μέρος της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 (Α΄104), ή στην οποία το υποκείμενο στους ως άνω περιορισμούς πρόσωπο, είτε κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίoυ ή των δικαιωμάτων ψήφου, είτε συμμετέχει στο Δ.Σ. της Α.Α.Ε. ή καθ` οιονδήποτε τρόπο στη διαχείρισή της, είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει σε αυτήν.
10. Διαχειριστές ή μέλη οργάνου διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη Α.Α.E., καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς τους, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείες που αποκτούν δικαιώματα διοίκησης ή αναλαμβάνoυν διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. απαγoρεύεται με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, σύμφωνα με την έννοια της παρ. 9, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε. του ίδιου ή άλλου αθλήματος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα που είτε συμμετέχουν στη διοίκηση, είτε ασκούν διευθυντικά καθήκοντα είτε είναι μέλη των ως άνω νομικών προσώπων ή εταιρειών που αποκτούν δικαιώματα διοίκησης ή ασκούν διευθυντικά καθήκοντα μιας Α.Α.Ε. Πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η οικονομική διαχείριση Τ.Α.Α. ή είναι μέλη ή διοικητές τέτοιων νομικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν μετοχές ή να αναλαμβάνουν διαxειριστικά ή διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. άλλου ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, καθώς και να συμμετέχουν ως μέλη ή διοικητές σε νομικά πρόσωπα ή εταιρείες που είναι μέτοχοι μιας τέτοιας A.A.E..
11. Οι περιορισμοί των παρ. 9 και 10, με εξαίρεση τις απαγορεύσεις που απευθύνονται στις ίδιες τις Α.Α.Ε., δεν ισχύουν όταν πρόκειται για απόκτηση μετοχών ή δικαιωμάτων διοίκησης ή για την ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων σε άλλη Α.Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε από το ίδιο αθλητικό σωματείo και δραστηριοποιείται σε διαφορετικό άθλημα.
12. Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού με υπαιτιότητα οργάνων της Α.Α.Ε., επιβάλλεται στην ομάδα της, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή όποιου έχει έννομο συμφέρον, η ποινή της αφαίρεσης πέντε (5) έως δέκα (10) βαθμών από το τρέχον επαγγελματικό πρωτάθλημα στο οποίο αυτή συμμετέχει, αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης. Σε περίπτωση που η παράβαση διαπιστώνεται μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, η ως άνω ποινή επιβάλλεται για το επόμενο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Η ποινή της παρούσας παραγράφου επιβάλλεται ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού της παράβασης από τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις.
13. Όποιος με πρόθεση παραβιάζει τις απαγορεύσεις των παρ. 3, 6, 8, 9 και 10 του παρόντος τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
Εξουσιοδοτήσεις ή ιδιωτικά συμφωνητικά με τα οποία επιτυγχάνεται εικονική συμμετοχή στο κεφάλαιο μιας Α.Α.Ε. ή αντέγγραφα σχετικά με την καταβολή του τιμήματος αγοράς μετοχών, ενεχυριάσεις μετοxών, συμβάσεις εντολής, παραχωρήσεις δικαιωμάτων διοίκησης και κάθε άλλη πράξη που άγει σε καταστρατήγηση των διατάξεων, των παρ. 8, 9 και 10 του παρόντος, πάσχουν από απόλυτη ακυρότητα».

  • 18 Φεβρουαρίου 2021, 15:35 | elefgeor

    Στην παρ. 12, η ποινή προτείνεται να μετατραπεί σε απαγόρευση συμμετοχής στο οικείο επαγγελματικό πρωτάθλημα για ένα ημερολογιακό έτος ώστε να μην υπάρχει διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου αλλά δεσμία αρμοδιότητα υποβολής αυστηρής ποινής για αδικήματα που νοθεύουν τον ανταγωνισμό και κάθε έννοια ευ αγωνίζεσθαι.

    Σημειώνεται ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο για αντίστοιχα αδικήματα άλλαξε απότομα πέρσι, με αποτέλεσμα την κατάλυση κάθε έννοιας ασφάλειας δικαίου, ενώ συγκεκριμένη ποδοσφαιρική Α.Α.Ε. εμφανιζόταν ως ευνοημένη από την αλλαγή αυτή ενώ στην πραγματικότητα δεν αποδείχτηκε ποτέ η ενοχή της στα δικαστήρια.