Άρθρο 15 – Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων Super League 2- Τροποποίηση του άρθρου 84Α του ν. 2725/1999

 

1. Στο άρθρο 84Α του ν. 2725/1999 (Α΄121) τροποποιούνται η περ. α΄ της παρ. 1, η περ. α΄ της παρ. 2 και οι παρ. 5 και 6 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 84Α

Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων Super League 2

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

(α) Διοργανώτρια Αρχή είναι ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 2 της παρ. 2 του άρθρου 97, όπως τροποποιήθηκε με τον παρόντα νόμο.

(β) Πάροχοι υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας είναι: αα) οι αδειοδοτημένοι πάροχοι τηλεοπτικού περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, εθνικής εμβέλειας, ενημερωτικού ή μη προγράμματος, γενικής ή ειδικής στόχευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σύμφωνα με τον ν. 4173/2013 (Α΄169), ββ) οι νόμιμα λειτουργούντες πάροχοι τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών, γγ) οι νόμιμα λειτουργούντες πάροχοι μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (κατά παραγγελία πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων) που παρέχουν υπηρεσίες για την παρακολούθηση προγραμμάτων σε χρονική στιγμή που επιλέγει ο χρήστης, κατόπιν δικού του αιτήματος, από κατάλογο προγραμμάτων που έχει καταρτίσει ο πάροχος υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα με το στοιχείο ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010 (Α` 190).

(γ) Το οπτικοακουστικό περιεχόμενο κάθε αγώνα περιλαμβάνει όσα διαδραματίζονται πέντε λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα έως και πέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωσή του στον αγωνιστικό χώρο, όπως αυτός ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) στις Ε.Π.Ο., καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο που είναι ορατός από τον αγωνιστικό χώρο, συμπεριλαμβανομένων των κερκίδων.

2. Οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Super League 2 εκχωρούν και μεταβιβάζουν αυτομάτως και αυτοδικαίως στη διοργανώτρια Αρχή, το αποκλειστικό δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που κατέχουν σύμφωνα με το άρθρο 84, με σκοπό η διοργανώτρια Αρχή:

(α) Να παραχωρεί, έναντι ανταλλάγματος, σε παρόχους υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας της περ. β` της παρ. 1, αποκλειστικές ή μη, άδειες εγγραφής, απευθείας μετάδοσης, αναμετάδοσης ή κατά παραγγελία μετάδοσης, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια ή και στην αλλοδαπή, του οπτικοακουστικού περιεχομένου των αγώνων του οικείου πρωταθλήματος. Επί ποινή απόλυτης ακυρότητας, οι άδειες αυτές παραχωρούνται εγγράφως και έχουν ορισμένη διάρκεια, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) έτη. Οι παραχωρούμενες άδειες μπορεί να αφορούν, είτε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος ως ένα ενιαίο τηλεοπτικό πακέτο είτε μερικότερα πακέτα αγώνων.

(β) Να εισπράττει και να διανέμει τα έσοδα που προκύπτουν από την παραχώρηση των αδειών της περ. α`.

(γ) Να παρακολουθεί τη χρήση των αδειών που παραχωρεί κατά την περ.α` και να προβαίνει, στο δικό της όνομα, σε κάθε εξώδικη ή δικαστική ή διοικητική ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που της έχουν μεταβιβαστεί, παράλληλα με τις αρχικές δικαιούχους των δικαιωμάτων αυτών -γηπεδούχους Π.Α.Ε.

3. Η κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Π.Α.Ε. από τη διοργανώτρια Αρχή γίνεται χωριστά για κάθε πρωτάθλημα.

4. Οι πάροχοι της περ. β` της παρ. 1 παρακρατούν ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) από το αντάλλαγμα που οφείλουν να καταβάλουν στη διοργανώτρια Αρχή για την παραχώρηση σε αυτούς των αδειών της περ. α` της παρ. 2, το οποίο καταβάλουν απευθείας στην Ε.Π.Ο. ταυτόχρονα με τις καταβολές προς τη διοργανώτρια Αρχή και σε αντιστοιχία με κάθε μία από τις καταβολές αυτές.

5. Από τα έσοδα που εισπράττει η διοργανώτρια Αρχή για την παραχώρηση των αδειών της περ. α` της παρ. 2, παρακρατά για την ίδια ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4 %) αν οι άδειες αφορούν στο πρωτάθλημα Super League 2.

6. Οι παρ. 1 έως 5 αποτελούν αναγκαίο περιεχόμενο της προκήρυξης του πρωταθλήματος Super League 2, που αποδέχονται οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα αυτό.

7. Η κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του παρόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με της αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, καθώς και με την κείμενη Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστασία της ελευθερίας του ανταγωνισμού και του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφόρηση και σε εκδηλώσεις μείζονος σημασίας για την κοινωνία.

8. Κάθε ποσό που εισπράττει η διοργανώτρια Αρχή από την κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων κάθε πρωταθλήματος που διοργανώνει κατατίθεται σε χωριστό λογαριασμό που τηρεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής που λειτουργεί νόμιμα. Η διοργανώτρια Αρχή δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα έσοδα που εισπράττει σύμφωνα με το παρόν για σκοπούς άλλους, πλην, της διανομής τους».

2. Με το παρόν δεν θίγονται άδειες εκμετάλλευσης τηλεοπτικών δικαιωμάτων ΠΑΕ που έχουν παραχωρηθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος. Π.Α.Ε. οι οποίες α) έχουν δικαίωμα σύμφωνα με τη βαθμολογική τους κατάταξη να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 2 την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 και β) έχουν παραχωρήσει άδεια εκμετάλλευσης των τηλεοπτικών τους δικαιωμάτων πριν από τη δημοσίευση του παρόντος εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 84Α μέχρι την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της άδειας, που έχουν παραχωρήσει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

  • 26 Φεβρουαρίου 2021, 11:48 | Δημήτρης Καρακολίδης

    Οι Α.Α.Ε. δεν αποδίδουν το 10% στο ιδρυτικό σωματείο με δικαιολογία ότι δεν έχουν κέρδη από τις διοργανώσεις εντός έδρας αγώνων. Θα πρέπει ένα ποσοστό 2% από τα τηλεοπτικά να αποδίδεται απευθείας στα ιδρυτικά σωματεία με δέσμευση ότι θα χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής ποδοσφαίρου, ειδικά την στιγμή που η Α.Α.Ε. εμπορεύονται το παραχωρημένο σήμα