Άρθρο 23 Παράταση της θητείας των επιτροπών και δικαιοδοτικών οργάνων των άρθρων 95, 119, 122 του ν. 2725/1999

Παρατείνεται έως την 31η.7.2021, η θητεία των δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών των άρθρων 95, 119 και 122 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121).