Άρθρο 14 Επαγγελματικοί σύνδεσμοι ποδοσφαίρου – Τροποποίηση των άρθρων 97, 98, 100 και 101 του ν. 2725/1999

1. Η παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 2725/1999 (Α΄121) τροποποιείται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 97

Επαγγελματικοί σύνδεσμοι ποδοσφαίρου

1. Η επαγγελματική ένωση Α` Εθνικής Κατηγορίας που ιδρύθηκε με τη μορφή αστικού συνεταιρισμού υπό την επωνυμία «Σούπερλιγκ Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (Super League) σύμφωνα με το άρθρο 97Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3479/2006 (Α` 152), παραμένει σε ισχύ και λειτουργία, μετονομάζεται σε «Σούπερλιγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (Super League 1), και αποτελεί τον επαγγελματικό, κατά το άρθρο 96, σύνδεσμο των Π.Α.Ε. οι ομάδες των οποίων συμμετέχουν, κατά τους οικείους κανονισμούς, στο εθνικό πρωτάθλημα επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1). Ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 1 διοργανώνει το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 108.

2. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Ε.Π.Α.Ε.) που ιδρύθηκε με τον ν. 879/1979 (Α`56), παρέμεινε σε ισχύ και λειτουργία με την ίδια επωνυμία με το άρθρο 51 του ν. 1958/1991 (Α` 122), μετονομάσθηκε σε Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Π.Ε.) με το άρθρο 97 του παρόντος, σε Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Ε.Π.Α.Ε.) με το άρθρο 33 του ν. 3057/2002 (Α`239) και σε Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β΄ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας με το άρθρο 2 του ν. 3479/2006 και σε «Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β` Εθνικής Κατηγορίας Super League 2 -Football League» (Super League 2 – Football League) με το άρθρο έκτο του ν. 4612/2019 (Α΄ 77), παραμένει σε ισχύ και λειτουργία, μετονομάζεται σε «Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 Εθνικής Κατηγορίας Super League 2» (Super League 2) και αποτελεί τον επαγγελματικό, κατά το άρθρο 96, σύνδεσμο των Π.Α.Ε. οι ομάδες των οποίων συμμετέχουν, κατά τους οικείους κανονισμούς, στο εθνικό πρωτάθλημα επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών. Ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 2 διοργανώνει το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 108.

3. Οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι των παρ. 1 και 2 αποτελούν τακτικά μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (Ε.Π.Ο.).

4. Τα κριτήρια, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η εν γένει διαδικασία εγγραφής των Π.Α.Ε. στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο καθορίζονται από το καταστατικό και τους κανονισμούς του οικείου συνδέσμου, οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και των διεθνών συνομοσπονδιών ποδοσφαίρου.

5. Αποβάλλουν την ιδιότητα του μέλους του οικείου συνδέσμου οι Π.Α.Ε. οι οποίες κατά τους οικείους κανονισμούς, ανέρχονται σε ανώτερη ή υποβιβάζονται σε κατώτερη κατηγορία επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ή παύουν για οποιονδήποτε λόγο να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα αρμοδιότητας του συνδέσμου αυτού.».

2. Οι περ. β’ και ιγ’ του άρθρου 98 του ν. 2725/1999 τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 98

Αρμοδιότητες των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου

1. Στις αρμοδιότητες των επαγγελματικών συνδέσμων του άρθρου 97 ανήκουν:

α) Η διοίκηση και διαχείριση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, μέσα στο πλαίσιο των νόμων του Κράτους και του καταστατικού, των κανονισμών και των σκοπών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.).

β) Η οργάνωση και η διεξαγωγή των πρωταθλημάτων του επαγγελματικού ποδοσφαίρου των Α1 και Α2 Εθνικών Κατηγοριών αντίστοιχα, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Ε.Π.Ο. και των υπερκείμενων Διεθνών Συνομοσπονδιών Ποδοσφαίρου και η επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος ανακύπτει από τη διεξαγωγή των αγώνων αυτών, εφόσον δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

γ) Ο καθορισμός των ειδικότερων όρων και κανόνων συμμετοχής των επαγγελματικών ομάδων στο αντίστοιχο πρωτάθλημα και διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλημάτων αρμοδιότητάς τους, περιλαμβανομένων, υποχρεωτικά, και των κανόνων ειδικού πειθαρχικού δικαίου. Κατά την κατάρτιση του σχετικού Κανονισμού λαμβάνονται υπόψη οι γενικοί όροι και κανόνες των κανονισμών πρωταθλημάτων της Ε.Π.Ο..

δ) Η τήρηση του Μητρώου των ποδοσφαιριστών, αρμοδιότητάς τους, παράλληλα με την Ε.Π.Ο. και ο καθορισμός των γενικών όρων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών αυτών, περιλαμβανομένων και των οικονομικών σχέσεων αυτών με τα Μέλη της Ένωσης, καθώς και η επίλυση των οικονομικών διαφορών αυτών με τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές τους.

ε) Η θέσπιση πειθαρχικών κανόνων και κανόνων διαχείρισης και λειτουργίας των μελών τους, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος για την τήρηση των κανόνων αυτών.

στ) Η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας υπό τους όρους του παρόντος και των οικείων καταστατικών και κανονισμών, καθώς και η έκδοση ειδικού κανονισμού δεοντολογίας των διοικητικών και τεχνικών στελεχών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αρμοδιότητάς τους.

ζ) Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της περιουσίας των Ενώσεων, ιδίως δε η παραχώρηση δικαιωμάτων διαφημιστικής εκμετάλλευσης και προβολής δραστηριοτήτων τους, που υπάγονται στην εκπλήρωση των σκοπών τους, καθώς και η προστασία και προαγωγή κάθε συλλογικού συμφέροντος (οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού) των μελών τους, ιδίως δε η σύναψη, για λογαριασμό τους, συμφωνιών ραδιοτηλεοπτικών ή με άλλο τεχνικό μέσο μεταδόσεων αγώνων ή στιγμιοτύπων τους και διαφημιστικής εκμετάλλευσης του ονόματος και της εμφάνισης των ποδοσφαιριστών αρμοδιότητάς τους, μέσα στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και με την επιφύλαξη ιδιαίτερα των διατάξεων, που διασφαλίζουν την ικανοποίηση των αναγκών ραδιοτηλεοπτικής ενημέρωσης του κοινού.

η) Η παροχή στα Μέλη τους οικονομικής, τεχνικής, οργανωτικής, τεχνολογικής, ερευνητικής και επιστημονικής υποστήριξης, για την αύξηση ή βελτίωση των προϊόντων του ποδοσφαίρου, καθώς και η διαχείριση των προϊόντων αυτών.

θ) Η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και του ντόπινγκ.

ι) Η οργάνωση και διεξαγωγή τακτικών σεμιναρίων επιμόρφωσης των διοικητικών και τεχνικών στελεχών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η ίδρυση κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η συνεργασία με τέτοια κέντρα, για τη μεταποδοσφαιρική επαγγελματική κατάρτιση των ποδοσφαιριστών, αρμοδιότητάς τους.

ια) Η ικανοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών στο χώρο του ποδοσφαίρου.

ιβ) Η αντιμετώπιση κάθε άλλου ζητήματος, αναγκαίου για την προαγωγή και ανάπτυξη του αθλήματος αρμοδιότητάς τους, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, ιδίως δε η οργάνωση και λειτουργία από τους συλλόγους -μέλη ακαδημιών ποδοσφαίρου, καθώς και η οργάνωση και διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων μεταξύ τους.

ιγ) Η αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος, που ανατίθεται σε αυτές, από την Ε.Π.Ο. ή από ειδικές διατάξεις του παρόντος ή κανονιστικών εν γένει πράξεων, ιδίως η κεντρική εμπορική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2).

3. Η περ. ζ) του άρθρου 100 του ν. 2725/1999 τροποποιείται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 100

Πόροι των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου

Πόροι των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου είναι:

(α) οι πρόσοδοι από την περιουσία τους,

(β) οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς αυτούς,

(γ) ποσοστά από τα χρηματικά πρόστιμα, το ύψος των οποίων καθορίζει η Ε.Π.Ο., καθώς και από τα παράβολα συμμετοχής των ομάδων των Π.Α.Ε. στα πρωταθλήματα που διοργανώνουν, το ύψος των οποίων καθορίζουν οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι,

(δ) ποσοστό από τις εισπράξεις των αγώνων των πρωταθλημάτων που διοργανώνουν, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους,

(ε) τα έσοδα από τις εισπράξεις των αγώνων των αντιπροσωπευτικών ομάδων που συγκροτούν,

(στ) ειδικά ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 1, ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) από τα έσοδα των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 1 από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το άρθρο 84,

(ζ) ειδικά ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 2, ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) από τα έσοδα από την κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 2 και

(η) κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την εκπλήρωση των σκοπών τους ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.».

4. Η παρ. 3 του άρθρου 101 του ν. 2725/1999 τροποποιείται, προστίθεται παρ. 5 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 101

Όργανα επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου

1. Σε κάθε επαγγελματικό σύνδεσμο ποδοσφαίρου λειτουργούν τα ακόλουθα όργανα:

(α) Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.),

(β) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.),

(γ) πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 119, και

(δ) κάθε άλλο όργανο που καθορίζεται στο καταστατικό τους.

2. Η γενική συνέλευση κάθε επαγγελματικού συνδέσμου αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Π.Α.Ε. -μέλους του συνδέσμου. Οι εκπρόσωποι των Π.Α.Ε. πρέπει να έχουν την ιδιότητα του Πρόεδρου ή του Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. της Π.Α.Ε., την οποία εκπροσωπούν ή να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιό της με ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%).

3. Για συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τη διοργάνωση του πρωταθλήματος Super League 2, το καταστατικό του επαγγελματικού συνδέσμου Super League 2 μπορεί να προβλέπει τη λήψη απόφασης αποκλειστικά από τους εκπροσώπους των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 2.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα όργανα των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου, οι αρμοδιότητές τους και κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τη θητεία, τη συμμετοχή των μελών σε αυτά και τη λήψη αποφάσεων, την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία τους καθορίζονται με το καταστατικό του οικείου συνδέσμου, το οποίο πρέπει να είναι σύμφωνο με το καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.».

5. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.».