Άρθρο 2 Αρμοδιότητες Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι, πιστοποιητικό Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού – Αντικατάσταση άρθρου 77Α ν. 2725/1999

Το άρθρο 77Α του ν. 2725/1999 (Α΄121) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 77Α
Αρμοδιότητες Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού
1. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού («Επιτροπή») έχει τις εξής αρμοδιότητες :
α) Ελέγχει τις Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρίες (Α.Α.Ε.), τα Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.), καθώς και κάθε συνδεόμενο ή σχετιζόμενο με οποιονδήποτε τρόπο με αυτές και αυτά, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος, των σε εκτέλεσή τους εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, και γενικώς για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των ελεγχόμενων με την κείμενη νομοθεσία.
β) Διενεργεί, τακτικό ή έκτακτο, διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε. και στα Τ.Α.Α. και ερευνά για την εκπλήρωση των εν γένει οικονομικών υποχρεώσεών τους, ιδιαίτερα προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο, τους επαγγελματίες και αμειβόμενους αθλητές, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν.
γ) Ελέγχει τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους για τα ποσά με τα οποία επιχορηγούνται.
δ) Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και σε πρόσωπα που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και, κατά την κρίση της, τις δημοσιεύει.
ε) Χορηγεί τις άδειες και τις εγκρίσεις που προβλέπονται στα άρθρα του παρόντος, καθώς και το πιστοποιητικό της παρ. 3.
στ) Αναφέρει στις αρμόδιες διοικητικές, πειθαρχικές και δικαστικές αρχές τις παραβάσεις που διαπιστώνει.
ζ) Επιβάλλει τα πρόστιμα της παρ. 11.
η) Εκδίδει οδηγίες προς τον σκοπό ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος.
θ) Γνωμοδοτεί για θέματα της αρμοδιότητάς της, ύστερα από ερώτημα του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί επαγγελματικά οργανωμένο άθλημα ή επαγγελματικού συνδέσμου.
ι) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται με νόμο ή με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 77.
2. α) Η Επιτροπή διενεργεί τον Ιούνιο κάθε έτους δειγματοληπτικά τακτικό διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε. ή τα Τ.Α.Α., καθώς και έκτακτο έλεγχο, οποτεδήποτε, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ή αυτεπάγγελτα, ή μετά από αίτηση του αθλητικού σωματείου που ίδρυσε την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. ή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της υπό έλεγχο Α.Α.Ε..
β) Οι έλεγχοι διενεργούνται από μέλη της Επιτροπής ή από υπαλλήλους που έxoυv διατεθεί ή αποσπασθεί σ` αυτήν και είναι ειδικά εντεταλμένοι από τον πρόεδρο της Επιτροπής. Με απόφασή της, η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει απευθείας τη διενέργεια ελέγχων σε αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες ή εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. Επίσης, η Επιτροπή μπορεί να ζητεί τη συνδρομή οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής για την εκτέλεση του έργου της και να ανακοινώνει στις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, καθώς και στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα, οποιοδήποτε γεγονός εγείρει υπόνοιες για τέλεση παράνομων πράξεων.
γ) Η Επιτροπή μετά από κάθε έλεγχο συντάσσει σχετική έκθεση, εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου που δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και σε αυτούς τους οποίους αφορά ο έλεγχος και κοινοποιείται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η Επιτροπή, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, έχει την υποχρέωση να περιλάβει στην έκθεσή της, τις ενδεικνυόμενες, κατά την κρίση της, ενέργειες για την αναζήτηση, διοικητικών, πειθαρxικών ή ποινικών ευθυνών των ελεγχόμενων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που, κατά την κρίση της Επιτροπής, επισύρουν διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις, ή και τα δύο, η έκθεση υποβάλλεται αντιστοίχως στην αρμόδια διοικητική ή εισαγγελική αρχή. Αν με την έκθεση διαπιστώνονται παραβάσεις που, κατά την κρίση της Επιτροπής, επισύρουν πειθαρχικές κυρώσεις, ο αποδέκτης επαγγελματικός σύνδεσμος έχει υποχρέωση μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, να τη διαβιβάσει στο οικείο δικαιοδοτικό όργανο, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων. Ο έλεγχος της Επιτροπής διενεργείται και ολοκληρώνεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραγγελία των αρμόδιων προσώπων. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του ελέγχου ή η πλημμελής έκθεση συνιστά σπουδαίο λόγο αντικατάστασης των προσώπων που διενεργούν τον έλεγχο, ανεξάρτητα της ενδεχόμενης πειθαρχικής ή άλλης ευθύνης τους. Τα πρόσωπα που διενεργούν τον έλεγχο δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού, εγγράφου ή άλλου στοιχείου που κρίνουν απαραίτητο.
δ) Η άρνηση παροχής εγγράφων ή πληροφοριών από τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους, τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., συνιστά ποινικό αδίκημα για τους αρμόδιους υπαλλήλους και για τα μέλη των διοικήσεων των επαγγελματικών συνδέσμων, των ΑΑΕ ή των Τ.Α.Α., το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή. Πέραν των ανωτέρω, το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, ύστερα από έκθεση της Επιτροπής, επιβάλλει στην ελεγχόμενη Α.Α.Ε. ή το υπό έλεγχο Τ.Α.Α., που αρνείται να παράσχει στους ελεγκτές τα αναγκαία στοιχεία, την ποινή της παρ. 12 του άρθρου 69, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.
3. Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. οφείλει να προσκομίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από την Επιτροπή έως την 31η Ιουλίου και ισχύει για την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η Επιτροπή χορηγεί το πιστοποιητικό εφόσον υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με την παρ. 4 και διαπιστώνεται ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Αρνείται τη χορήγησή του σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ` υποτροπήν παραβάσεων του νόμου, για λόγους που αφορούν το δημόσιο συμφέρον. Στο δημόσιο συμφέρον εμπίπτουν ιδίως οι οφειλές προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η συνδρομή όρου που πλήττει το δημόσιο συμφέρον μνημονεύεται ειδικά στην αιτιολογία της απόφασης της Επιτροπής.
Σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων νομιμότητας των διοικήσεων και των μετόχων των Α.Α.Ε. ή παραβίασης των διατάξεων που διέπουν την προέλευση των πόρων των μετόχων των Α.Α.Ε. και των Α.Α.Ε. που χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα των Α.Α.Ε., καθώς και άρνησης παροχής στοιχείων προς την Επιτροπή, εφαρμόζεται αποκλειστικά η παρ. 12 του άρθρου 69.
4. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. ή το ενδιαφερόμενο Τ.Α.Α. υποβάλλει σχετική αίτηση στην Επιτροπή έως την 30η Ιουνίου, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού οφειλών προς τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν και χρησιμοποίησαν ως έδρα κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.
(β) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού οφειλών προς τους αθλητές και τους προπονητές που απασχολούν και απασχόλησαν κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.
(γ) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού οφειλών προς το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) και το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος».
(δ) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού οφειλών προς την οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία, τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο και το ιδρυτικό ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο.
(ε) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού οφειλών κάθε απαίτησης που έχει επιδικαστεί με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου, ή της επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών του άρθρου 95, ή με άλλον εκτελεστό τίτλο.
(στ) Αποδεικτικά έγγραφα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
(ζ) Βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49).
(η) Βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας της διαμόρφωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα για την πρόσβαση, την παραμονή και την αποχώρηση ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4373/2016 (Α’ 49).
(θ) Ισοσκελισμένο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επικείμενης αγωνιστικής περιόδου, θεωρημένο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού που έχει υποβληθεί επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική αν τα έξοδα που προκύπτουν, ύστερα από μεταγραφική περίοδο, υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Ο αναμορφωμένος προϋπολογισμός, είναι ομοίως ισοσκελισμένος και θεωρημένος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία και κατατίθεται στην Επιτροπή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο προς τούτο όργανο της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α..
(ι) Εγγυητική επιστολή τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 78, αν η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού υποβάλλεται από Α.Α.Ε..
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν υφίσταται οφειλή των περ. α` έως ε`, δύναται να προσκομίζεται μόνο υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), περί ανυπαρξίας της σχετικής οφειλής, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από δημόσια αρχή.
Αν πρόκειται για νεοσύστατη Α.Α.Ε. ή για νεοσύστατο Τ.Α.Α. λόγω προβιβασμού από ερασιτεχνική αγωνιστική κατηγορία, η αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3, υποβάλλεται πενήντα (50) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων του οικείου εθνικού πρωταθλήματος και κυπέλλου. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων του οικείου εθνικού πρωταθλήματος και κυπέλλου.
5. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται η μορφή και το ειδικότερο περιεχόμενο του πιστοποιητικού της παρ. 3 και της αίτησης για τη χορήγησή του, καθώς και να τροποποιούνται ο αριθμός και το είδος των δικαιολογητικών που, σύμφωνα με την παρ. 4, συνοδεύουν τη σχετική αίτηση.
6. Η Επιτροπή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να τάσσει προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών, για τη συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών της παρ. 4 ή για την παροχή πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να εκτείνεται και πέραν των καθοριζόμενων στις παρ. 3 και 4 χρονικών ορίων χορήγησης του πιστοποιητικού. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία επί του απόλυτου αριθμού των μελών της Επιτροπής.
7. Η Επιτροπή ελέγχει αν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού της παρ. 3 καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου για την οποία έχει χορηγηθεί. Αν διαπιστωθεί ότι κάποια από τις προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού έπαυσε να ισχύει, με απόφασή της Επιτροπής τάσσεται εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, διάρκειας από πέντε (5) έως είκοσι (20) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία, η Επιτροπή ανακαλεί το πιστοποιητικό της παρ. 3. Σε κάθε περίπτωση, η ανάκληση του πιστοποιητικού αποφασίζεται κατόπιν προηγούμενης ακρόασης της οικείας Α.Α.Ε. ή του οικείου Τ.Α.Α..
8. Κάθε απόφαση της Επιτροπής που έχει ως αντικείμενο την απόρριψη αίτησης χορήγησης ή την ανάκληση του πιστοποιητικού της παρ. 3, κοινοποιείται στην οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία και στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο για την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Με την επιφύλαξη της μη χορήγησης ή της ανάκλησης του πιστοποιητικού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3, σε κάθε άλλη περίπτωση η μη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού τιμωρείται πειθαρχικά, κατά αναλογική εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 69, με την ποινή της αφαίρεσης πέντε (5) έως δέκα (10) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της επομένης αγωνιστικής περιόδου, αν πρόκειται για μη χορήγηση του πιστοποιητικού, ή του τρέχοντος πρωταθλήματος στο οποίο η ομάδα της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. συμμετέχει, αν πρόκειται για ανάκληση του πιστοποιητικού κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
9. Πέντε (5) ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) Α.Α.Ε., με ποινή ακυρότητας της Γ.Σ. σε περίπτωση παράλειψης υποβολής, υποβάλλεται στην Επιτροπή, με ευθύνη του Δ.Σ. της Α.Α.Ε., ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν σ` αυτήν, με τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων τους.
Eπίσης, με ευθύνη του Δ.Σ. της Α.Α.Ε. και, σε περίπτωση παράλειψης υποβολής, με ποινή ακυρότητας των αποφάσεων που έχουν ληφθεί κατά περίπτωση από το Δ.Σ. ή από τη Γ.Σ., καθώς και με ποινή ακυρότητας των αντίστοιχων συμβάσεων, υποβάλλονται στην Επιτροπή, εντός των αντιστοίχως αναφερόμενων προθεσμιών, τα ακόλουθα έγγραφα:
α) Τα πρακτικά των αποφάσεων του Δ.Σ. της περί συγκρότησης αυτού σε σώμα, παραίτησης μέλους, εκλογής vέου μέλους σε πλήρωση κενωθείσας θέσης, καθώς και ανάθεσης εξουσιών διαχείρισης ή εκπροσώπησης, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης.
β) Τα πρακτικά των Γ.Σ. των Α.Α.Ε., εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνέλευσης.
γ) Συμβάσεις σύναψης ή παροχής δανείου, εντός πέντε (5) ημερών από τη σύναψή τους.
δ) Συμβάσεις με τις οποίες ανατίθενται δικαιώματα διοίκησης και εκπροσώπησης σε τρίτους, καθώς και συμβάσεις πρόσληψης συμβούλων ή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε είδους, εντός πέντε (5) ημερών από τη σύναψή τους.
ε) Κάθε είδους συμβάσεις που η Α.Α.Ε. συνάπτει με τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, χορηγούς, διαφημιστικές εταιρείες ή για άλλα συναφή θέματα, καθώς και τις συμβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 84, εντός πέντε (5) ημερών από τη σύναψή τους.
στ) Συμβάσεις με αθλητές και προπονητές, εντός πέντε (5) ημερών από τη σύναψή τους.
ζ) Καταστάσεις πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα.
η) Η σύμβαση μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης ως έδρας της Α.Α.Ε., όταν δεν χρησιμοποιείται ιδιόκτητη αθλητική εγκατάσταση ως έδρα, εντός πέντε (5) ημερών από τη σύναψή της.
10. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Επιτροπή, δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει οποιοδήποτε κατά την κρίση της άλλο στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση. Δικαιούται επίσης, σε περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών, συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, παροχής δανείων και εν γένει χρηματικών καταβολών οποιουδήποτε είδους, να διερευνά την προέλευση και τον τρόπο απόκτησης των καταβληθέντων ποσών, σε περίπτωση δε που δεν δικαιολογείται επαρκώς η προέλευσή τους, να επιβάλει ως κύρωση την απαγόρευση άσκησης όλων των δικαιωμάτων μετόχων, καθώς και των διευθυντικών ή διοικητικών εξουσιών οργάνων Α.Α.Ε., ανεξαρτήτως της επέλευσης άλλων έννομων συνεπειών.
11. Σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων του παρόντος νόμου, η Επιτροπή, ανεξάρτητα από τις τυχόν άλλες συνέπειες, επιβάλλει στους παραβάτες πρόστιμo χιλίων (1.000) έως τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Το πρόστιμο επιβάλλεται πάντοτε μετά από προηγούμενη ακρόαση του υπευθύνου.
Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου επιδίδονται στον παραβάτη και συνιστούν εκτελεστό τίτλο βάσει του οποίου συντάσσονται από τη βεβαιούσα αρχή οι τίτλοι είσπραξης, κατά το άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6), που αποστέλλονται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν. 356/1974, Α’ 90). Τα παραπάνω ποσά των προστίμων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση της Επιτροπής.
12. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων, η Επιτροπή, ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη προστίμου, μπορεί να τάσσει σύντομη προθεσμία για την άρση της παράβασης, ιδίως όταν η παράβαση οφείλεται σε αμέλεια ή είναι εντελώς ελαφρά.
13. Οι επιδόσεις των αποφάσεων της Επιτροπής γίνονται κατόπιν εντολής του προέδρου της με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ισχύουν δε και γι` αυτές όσα ισχύουν για τις επιδόσεις του Δημοσίου.
14. Δικαίωμα γνώσης των πράξεων της Επιτροπής έχουν, μετά από αίτησή τους, οι οικείες ομοσπονδίες, οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, καθώς και οι πανελλήνιοι σύνδεσμοι αμειβόμενων αθλητών, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τους οποίους πρέπει συγκεκριμένα να αναφέρει η Επιτροπή στην απορριπτική της αίτησης απόφασή της.
15. Κάθε δημόσια ή δικαστική αρχή παρέχει τη συνδρομή της στην Επιτροπή και ιδίως στους ορισμένους σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 ελεγκτές της, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα μέλη της Επιτροπής ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα, οι υπάλληλοι ή οι νομίμως εντεταλμένοι από την Επιτροπή ελεγκτές έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα «Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης» του ν. 3213/2003 (Α΄309) και στο ηλεκτρονικό σύστημα «Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» του ν. 4446/2016 (Α’ 240), στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έναντι της Επιτροπής δεν ισχύει οποιοδήποτε φορολογικό, τραπεζικό και χρηματιστηριακό απόρρητο.».

 • 26 Φεβρουαρίου 2021, 14:57 | ΕΣΑΚΕ

  Προτείνουμε, κατ΄εξαίρεση για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, η προθεσμία υποβολής στην Επιτροπή της αίτησης για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3 και των σχετικών δικαιολογητικών από τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών, να λήγει την 12η Ιουλίου 2021 αντί την 30η Ιουνίου, προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος στο άρθρο 105 παρ. 4 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, έλεγχος από τον ΕΣΑΚΕ της πλήρωσης από τις αρχικά δικαιούμενες συμμετοχής στο άνω Πρωτάθλημα ΚΑΕ, των κριτηρίων που προβλέπονται στον Κανονισμό που καταρτίζεται κατά τη διαδικασία του ανωτέρω άρθρου και να έχει κοινοποιηθεί η σχετική απόφαση – γνωστοποίηση του ΕΣΑΚΕ προς την Επιτροπή.

 • 26 Φεβρουαρίου 2021, 11:24 | Δημήτρης Καρακολίδης

  Συμφωνώ πως η παράγραφος 10 είναι αντιδεολογική και περιέχει δημιουργική ασάφεια με την οποία θα μπορεί το κάθε μέλος της επιτροπής να κρίνει κατά το δοκούν στον σακατεμένο και γεμάτο καχυποψία αθλητισμό μας.

  -Επίσης, η βεβαίωση εξόφλησης από το ερασιτεχνικό σωματείο που θα πρέπει να προσκομίζει η Α.Α.Ε. είναι πολύ σωστή, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για την αδειοδότηση και να διευκρινιστεί ότι θα πρέπει να εισπράττει το ιδρυτικό σωματείο το 10% επί των εσόδων των εισιτηρίων γιατί υπάρχουν Π.Α.Ε. της SL που αδιαφορούν για το νόμο και τα δικαιώματα των ιδρυτικών σωματείων, και παρανόμως δεν αποδίδουν το 10% με την δικαιολογία ότι δεν έχει κέρδη από τα εισιτήρια των εντός έδρας αγώνων
  -Οπότε είναι θεμιτό η βεβαίωση επιπλέον να εμπεριέχει και λεκτική αναφορά πως το σωματείο βεβαιώνει ότι η Α.Α.Ε. εφαρμόζει πλήρως το νόμο για τα δικαιώματα του ιδρυτικού σωματείου.

 • 17 Φεβρουαρίου 2021, 10:34 | ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θεωρώ ότι επιλύουν νομικά, θεσμικά και λειτουργικά το θέμα της ανεξάρτητης λειτουργίας της συγκεκριμένης, κορυφαίας για τον επαγγελματικό μας αθλητισμό Αρχής, κάτι που ήταν αναπόδραστα αναγκαίο.
  Μία μόνον παρατήρηση για την περίπτωση της παραγράφου 4 περίπτωση (ε) ως προς την οποία ,θα πρέπει , κατά τη γνώμη μας να διευθετηθούν δύο ζητήματα:
  ΠΡΩΤΟΝ το ζήτημα του εάν και κατά πόσο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι < προσωρινά εκτελεστές> αποφάσεις καθώς και αν, στους < τίτλους> αξιώσεων εμπεριέχονται και οι προσωρινές διαταγές. Τούτο δε διότι σε αμφότερες των περιπτώσεων, μετά την επιτυχή άσκηση ενδίκου βοηθήματος (έφεσης/αναίρεσης/ ανακοπής κλπ) ελλοχεύει ο κίνδυνος να ανατραπούν τα δεδομένα της απαίτησης υπέρ του σωματείου, πλην όμως να έχουν εν τω μεταξύ ισχύσει οι αρνητικές συνέπειες της μη αδειοδότησης με ανυπολόγιστες εντεύθεν οικονομικές, αγωνιστικές κλπ συνέπειες .
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ το ζήτημα της εξαίρεσης από την συγκεκριμένη ρύθμιση των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών. Τούτο δε διότι τα ΤΑΑ , σύμφωνα με το νόμο (άρθρα 59,60 ν.2725/99) αλλά και τη νομολογία δικαστηρίων και δικαιοδοτικών αθλητικών οργάνων ,στερούνται ξεχωριστής νομικής προσωπικότητας και μάλιστα για το λόγο αυτό οι φορολογικές αρχές δεν τους χορηγούν ξεχωριστό ΑΦΜ.
  Κατά συνέπεια μπορεί να προβληθεί σε βάρος του ΤΑΑ ως αξίωση ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ( ως λόγος μη αδειοδότησηής τους) η οιαδήποτε επιδικασθείσα απαίτηση τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου έναντι άλλου (άσχετου με το ΤΑΑ τμήματος-κλάδου άθλησης) ή του ίδιου του αθλητικού – ιδρυτικού τους σωματείου, κάτι που πρόδηλα τυγχάνει καταχρηστικό, διότι δεν θα αφορά τον < κύκλο δραστηριότητας> του υπό αδειοδότηση ΤΑΑ και το σχετικό κενό ίσως είναι καλύτερο να καλυφθεί από τον ίδιο το νόμο, παρά να αφεθεί στη νομολογία της Επιτροπής.

 • 15 Φεβρουαρίου 2021, 14:10 | Βασίλης Σούλης

  Η επιτροπή επαγγελματικου αθλητισμου συνεχίζει να απολαμβάνει προνόμια και υπερβαλλουσες αρμοδιότητες που συγκρούονται και εμποδίζουν την επιχειρηματικότητα στον χώρο του επαγγελματικου αθλητισμου.

  Παρ. 10 η παράγραφος κρίνεται αντιδεοντολογικη, ξεπερασμένη πιθανώς αντισυνταγματικη, μετατρέπει το μέλος της επιτροπής σε ελεγκτή της κοινωνικής, προσωπικής και πολιτικής ζωής των εμπλεκομένων με τις Α. Α. Ε. Το «κατά την κρίση της….» μπορεί να παρανοηθει και παραπέμπει σε εποχές απολυταρχικων καθεστώτων. Ιδίως με την ευρεία χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κανένας δεν εξασφαλίζει ότι οι ιδιοκτήτες ή οι ενδιαφερόμενοι των Α. Α. Ε. δεν θα κρίνονται με βάση τα πολιτικα τους ή κοινωνικά τους φρονηματα.