Άρθρο 6 Απόκτηση μετοχών Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών – Τροποποίηση άρθρου 69Α ν. 2725/1999

Στο άρθρο 69A του ν. 2725/1999 (Α’ 121) τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2, προστίθεται παρ. 1Α και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 69Α
Επιπλέον προϋποθέσεις για απόκτηση ποσοστών Α.Α.Ε.
1. Η απόκτηση, με οιαδήποτε εν ζωή δικαιοπραξία, μετοχών Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας (Α.Α.Ε.) που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ακόμη και αν το ποσοστό αυτό αποκτάται κατά την ίδρυσή της ή κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Επιτροπής, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη.
1Α. Για τη χορήγηση της άδειας της παρ. 1, εκτός από όσα προβλέπονται στο άρθρο 69, η Επιτροπή ερευνά τη νομιμότητα της προέλευσης των κεφαλαίων που πρόκειται να διατεθούν για την κάλυψη της αξίας των αποκτώμενων μετοχών, καθώς και τη μη συνδρομή των κωλυμάτων και ασυμβιβάστων του άρθρου 3. Προς τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συνυποβάλει, με την αίτησή του τα ακόλουθα ιδίως δικαιολογητικά:
α) Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
β) Αντίγραφα των φορολογικών του δηλώσεων εκτυπωμένα από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, αντίγραφα των ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών, υπογεγραμμένα από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ίδιου ή, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, των νόμιμων εκπροσώπων του, από το οποίο να προκύπτει ότι στα ως άνω πρόσωπα δεν συντρέχουν τα κωλύματα και ασυμβίβαστα των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, και
δ) Βεβαίωση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.), από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει τιμωρηθεί από την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. ή παλαιότερα από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) ο ίδιος ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, σύμφωνα με το άρθρο 130 ή ότι έχει εκτιθεί τυχόν επιβληθείσα ποινή.
2. Για μεταβιβάσεις μετοχών, με τις οποίες αποκτάται συνολικά ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%) και άνω του μετοχικού κεφαλαίου Α.Α.Ε. από κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 1Α, υποβάλλεται και τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, εγκεκριμένο από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συμβούλων, στο οποίο περιλαμβάνονται σχέδια δράσης για την Α.Α.Ε., τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη συνολική απόκτηση ποσοστού τριάντα τρία τοις εκατό (33%) και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Α.Ε., από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όταν τα πρόσωπα αυτά είτε είναι μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείς, είτε υφίσταται μεταξύ τους σχέση εργασίας, σύμβαση έργου ή εντολής, είτε είναι συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 (Α΄104), είτε όταν τα πρόσωπα αυτά συμφωνούν για την από κοινού ανάληψη της διοίκησης μιας Α.Α.Ε..
3. Για τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στις παρ. 1 και 2, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 77Α του παρόντος.».

  • 23 Φεβρουαρίου 2021, 17:38 | Βασιλης μαντζωλας

    Είμαι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα ποδόσφαιρο, κάτοχος του ανώτερου προπονητικού τίτλου αναγνωρισμένο από κρατική αρχή. Το εν λόγω νομοσχέδιο δεν λύνει το υπάρχων πρόβλημα. Χωρίς διάκριση του προπονητή ποδοσφαίρου, χωρίς στοχευμένη και φωτογραφική υποβάθμιση του ακαδημαϊκού μου τίτλου, χωρίς κάθε είδους περιορισμό των επαγγελματικών μου δικαιωμάτων και χωρίς δυσανάλογη συσχέτιση με αδιαβάθμητες ιδιωτικές σχολές της ΕΠΟ, πρέπει να εφαρμοστεί ο υπάρχων νόμος. Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη να προστεθεί στον αθλητικό νόμο για τους προπονητές η εξής προθήκη-τροπολογία με ξεχωριστή παράγραφο στο άρθρο 11 του ν.4726/20 της φράσης: «Η μη εφαρμογή της διάταξης αυτής από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τα ποδοσφαιρικά σωματεία αποτελεί παράβαση κανόνα δικαίου και για την παράβαση αυτή προβλέπεται επιβολή προστίμου από 100.000 έως και 300.000 ευρώ, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.»

  • 23 Φεβρουαρίου 2021, 12:52 | Ανθοπουλος Νικολαος

    Είμαι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα ποδόσφαιρο, κάτοχος του ανώτερου προπονητικού τίτλου αναγνωρισμένο από κρατική αρχή. Το εν λόγω νομοσχέδιο δεν λύνει το υπάρχων πρόβλημα. Χωρίς διάκριση του προπονητή ποδοσφαίρου, χωρίς στοχευμένη και φωτογραφική υποβάθμιση του ακαδημαϊκού μου τίτλου, χωρίς κάθε είδους περιορισμό των επαγγελματικών μου δικαιωμάτων και χωρίς δυσανάλογη συσχέτιση με αδιαβάθμητες ιδιωτικές σχολές της ΕΠΟ, πρέπει να εφαρμοστεί ο υπάρχων νόμος. Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη να προστεθεί στον αθλητικό νόμο για τους προπονητές η εξής προθήκη-τροπολογία με ξεχωριστή παράγραφο στο άρθρο 11 του ν.4726/20 της φράσης: «Η μη εφαρμογή της διάταξης αυτής από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τα ποδοσφαιρικά σωματεία αποτελεί παράβαση κανόνα δικαίου και για την παράβαση αυτή προβλέπεται επιβολή προστίμου από 100.000 έως και 300.000 ευρώ, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.»

  • 22 Φεβρουαρίου 2021, 23:39 | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

    Είμαι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα ποδόσφαιρο, κάτοχος του ανώτερου προπονητικού τίτλου αναγνωρισμένο από κρατική αρχή. Το εν λόγω νομοσχέδιο δεν λύνει το υπάρχων πρόβλημα. Χωρίς διάκριση του προπονητή ποδοσφαίρου, χωρίς στοχευμένη και φωτογραφική υποβάθμιση του ακαδημαϊκού μου τίτλου, χωρίς κάθε είδους περιορισμό των επαγγελματικών μου δικαιωμάτων και χωρίς δυσανάλογη συσχέτιση με αδιαβάθμητες ιδιωτικές σχολές της ΕΠΟ, πρέπει να εφαρμοστεί ο υπάρχων νόμος. Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη να προστεθεί στον αθλητικό νόμο για τους προπονητές η εξής προθήκη-τροπολογία με ξεχωριστή παράγραφο στο άρθρο 11 του ν.4726/20 της φράσης: «Η μη εφαρμογή της διάταξης αυτής από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τα ποδοσφαιρικά σωματεία αποτελεί παράβαση κανόνα δικαίου και για την παράβαση αυτή προβλέπεται επιβολή προστίμου από 100.000 έως και 300.000 ευρώ, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.»