ΜΕΡΟΣ Δ’΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Άρθρο 17 Ειδική αθλητική αναγνώριση – Εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999

 

Στο άρθρο 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιείται η παρ. 5 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 8
Ειδική αθλητική αναγνώριση
1. Το αθλητικό σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αθλητική αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του σωματείου, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή άλλου από αυτό εξουσιοδοτημένου οργάνου της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης, εφόσον το σωματείο:
α) Είναι μέλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας. Αν δε δοθεί αιτιολογημένη αρνητική απάντηση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή αιτήσεως για χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί.
β) Δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών ή εργασιακών μονάδων, με πρωτοβουλία των οποίων έχουν ιδρυθεί αθλητικά σωματεία.
γ) Έχει επωνυμία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα. Στις διεθνείς σχέσεις του το αθλητικό σωματείο μπορεί να αποδίδει την επωνυμία του και στην αγγλική γλώσσα.
δ) Υποβάλλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο δικαστήριο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.
ε) Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο βιβλία.
1Α. Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του το αθλητικό σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της ένωσης ή της ομοσπονδίας και δε δύναται πλέον να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.
2. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να παρέχεται ειδική αθλητική αναγνώριση, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις των περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1, σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί άθλημα ή κλάδο άθλησης, το οποίο δεν υπάγεται σε ειδικώς αναγνωρισμένη ομοσπονδία.
3. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου ή το σωματείο δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης ή της ομοσπονδίας της οποίας είναι μέλος ή παραβεί τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 7 ή δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του παρόντος ή στις λοιπές προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο περιπτώσεις.
4. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
5. Με την επιφύλαξη της παρ. 1Α, όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο, νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020.».

 • 16 Φεβρουαρίου 2021, 20:09 | Ν.Κ.

  Να επιστήσω την προσοχή πως νέα σωματεία που εγγράφηκαν στις ομοσπονδίες τους και πήραν την ειδική αθλητική αναγνώριση το 2020 βρίσκονται εκτός Μητρώου παρότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις πλην του να είναι Ενεργά διότι πολλές ομοσπονδίες δεν έχουν διεξάγει αγώνες λόγω πανδημίας. Θα μπορούσε να υπάρξει μια πρόβλεψη για αυτά τα σωματεία καθώς δεν νομίζω πως πλήρωσαν την εγγραφή τους στην ομοσπονδία για να θέλουν να παραμείνουν ανενεργά. Έτσι κι αλλιώς είναι εκτός εκλογικών καταλόγων, θα μπορούσε να αφαιρεθεί η προϋπόθεση του να είναι Ενεργά για όσα έλαβαν την αθλητική αναγνώριση το 2020 και 2021, έως ότου επανέλθει κανονικότητα με covid και αγωνιστική δραστηριότητα.

  Δεν είναι δυνατό τα μέλη των σωματείων αυτών να μη τα βρίσκουν στη λίστα του Μητρώου το οποίο Μητρώο στις ανακοινώσεις του υπουργείου εμφανίζεται πως περιέχει τα απολύτως νόμιμα σωματεία. Άρα αυτά τα σωματεία είναι μη νόμιμα έχοντας προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα?

  Επίσης αυτά τα σωματεία δεν θα έχουν δικαίωμα παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων ΟΤΑ, πάλι χωρίς δικιά τους ευθύνη.
  Ευχαριστώ.

 • 13 Φεβρουαρίου 2021, 18:49 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ

  Γιατί αφαιρέθηκε η αναφορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις των ΟΤΑ; Είναι πολύ διαδεδομένο να παραχωρούνται χώροι σε σωματεία, χάρη σε πελατειακές σχέσεις.