Άρθρο 20 Υποχρεωτική καταχώριση των Ο.Τ.Α. στην ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων «ΠΕΛΟΠΑΣ»

1. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού, οφείλουν να εγγράφονται στην ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων «ΠΕΛΟΠΑΣ» και να καταχωρούν σε αυτή τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε αυτούς κατά κυριότητα ή κατά παραχώρηση χρήσης.
2. Η εγγραφή των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στην ψηφιακή πλατφόρμα και η καταχώριση σε αυτή των αθλητικών τους εγκαταστάσεων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των ΟΤΑ στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, στα αθλητικά, αναπτυξιακά και ευρωπαϊκά προγράμματα των οποίων φορέας υλοποίησης είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την ένταξη έργων των ΟΤΑ που αφορούν τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στα συναφή χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ λοιπών υπουργείων και φορέων, για την παροχή σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Α. για την ένταξη των εγκαταστάσεων στα χρηματοδοτικά προγράμματα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και για την παροχή αιγίδας από την Γ.Γ.Α. στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων των δήμων στις εγκαταστάσεις τους.

  • 22 Φεβρουαρίου 2021, 15:49 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ – ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

    Η Συγκεκριμένη διάταξη είναι στην σωστή κατεύθυνση και θα αφήσει θετικό αποτύπωμα.

    Πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί μεγάλο διάστημα στους ΟΤΑ για να προβούν στην ενέργεια αυτή, καθώς ειδικά οι Δήμοι διαθέτουν μεγάλο αριθμό αθλητικών εγκαταστάσεων.

    Η πλατφόρμα πρέπει να είναι λειτουργική και να δίνεται το δικαίωμα στους ΟΤΑ να τροποποιούν πολλές φορές τις αρχικές δηλώσεις, όποτε αυτοί επιθυμούν προς αποφυγή μόνιμων και μη αναστρέψιμων καταστάσεων [π.χ αδυναμία τροποποίησης μετά από τυχόν προσθήκες ή ανακατασκευές στην αθλητική εγκατάσταση ή μεταφορά της αρμοδιότητας για την λειτουργία μιας αθλητικής εγκατάστασης από ένα Φορέα σε άλλο ή μετατροπή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κ.λ.π.].

    Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί [στην 2η παράγραφο] ομοίως και για τις Περιφέρειες, η παροχή αιγίδας από την Γ.Γ.Α. στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις τους [ίσως από παραδρομή δεν αναγράφηκε] και μελλοντικά δημιουργηθούν προβλήματα.Οι Περιφέρειες μάλιστα είναι Φορείς που [ορισμένες] έχουν πιστοποιηθεί για την διενέργεια εκδηλώσεων Αθλητικού Τουρισμού και Π.Α.γ.Ο.